Книга 25


1.I.132(1996)
Бургас - Изгрев

"КОНДРИÒН" - СЪГЛАСИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛЕТА
ЖЛО / Ноинна, по повод на нейно писмоМили,
 Сънувах Рая! И тъй като с теб съм била най-много там през всичките векове, отколкото с някои други, ко­ито от време на време са имали крила за полети, споде­лям с теб копнежа си към Безграничното с пълна вяра, че нашата преданост, сила и обич ще даде крила на мнозина.
Мили приятелю, копнежът ми за пòлети по безгра­нични звездни пространства е неописуем, затова го спо­делям с теб. Кога ще полетим така, че никой и нищо да не може да ни отдели от Вечното Вдъхновение?
А в Рая беше прекрасно! Там никой не познава прите­жанието, а понятията вина и дълг, страх и несигурност са съвсем непознати. Там всеки е предан на всеки, който не може без пòлети.
Мили, познал невинността и Божествената тишина, така ми се иска да омагьосаме този свят завинаги и Зе­мята да отдъхне в Блажена Прегръдка. И всеки да обикне душата на всеки!
Сънувах Рая и ти пиша, за да може този сън да стане действителност!

                                                   Целувам те с нежна обич!
                                                              
Декември 1995 г.

Ето отговорът на Елма:

- Ако някой живее с някого и не сънува рая, сме­нете този "някой"! По-добре е да сънувате рая и да нямате никой, отколкото да живеете с "никой" - и да не сънувате рая. При все това, някои живеят с "ни­кой" - и пак сънуват рая... Това показва, че всъщност те не живеят с този "никой", а живеят в рая или с ня­кой, който е в рая. С останалите те не живеят, а само вегетират и приказват за несъществени неща. И така е хубаво: често това помага на някои изос­танали души да понапреднат в развитието си. Щом обичаш, ти не се питаш дали е напреднал обичният като тебе. Щом е готов да не бъде в сънищата си със теб, а да те познава само плътски, животът му няма да бъде щастлив. При все това остава с теб, защото обича една нищожна част от тебе. Щом не те ограничава, остани с него - твоят живот съ­държа и неговия, в една малка кутийка. Ако поиска ня­кога да отиде с тебе там, където обитава душата ти - това значи, че е започнал да те обича цялата. И тогава непременно трябва да се разделите и да се виждате само от време на време.
За да видиш планината, трябва да се отдалечиш от нея. Този закон рядко има изключения. Например - когато си на най-високия връх. Какво означава да си на най-високия връх на някого? - Това значи да си пра­вил усилия да го изкачиш. Хората дават хиляди жер­тви, за да покорят Еверест и другите планински първенци, но духа на ближния си не желаят да изкач­ват. Те си представят, че ближният - това е тех­ният имот от два-три декара, които орат, за да им дава цвекло. Като виждат, че ближният ражда цвекло и тикви, те си представят само едно - цвекло и тикви... В душата на ближния отглеждат прасета и броят пилци... Секат дървета, палят стърнища... Не искайте от такива да сънуват с вас рая - те не са алпинисти. Придóйдете ли с някое наводнение, те разбират, че не са ви познавали. Язък - отидоха им тиквите Не че не трябват тиквари и чукундурджии на тоя свят. Трябват - даже твърде много трябват, но докато тикварят не тръгне по върховете и пла­нинарят не почне да сади тикви, все няма да сте до­волни от живота си.
Д. се рее в непостижими за повечето мъже ви­сини на рая, където кръжат само самотни орли. Тър­сете се в рая, за да не се разделяте никога! Върхо­вете са вашата обител, долините са полето на ду­шите. Вървете в тесния път на Истината, за да пребивавате в Царството на Духа! Връщайте се в широкия път на Любовта, за да помагате на сър­цата да растат.

Кондриòн! - Съгласие на всички полèта!

След този текст - на стр. 6 от ръкописа - следва лист с ксероксирана салфетка, на която е написано от същата:

 "На приятеля, с който бих могла да мина през цен­търа на ада и да остана чиста! Вярвам ти във всичко! Д."

Пак бе отворен том от Учителя напосоки:

"Следователно, разбирайте Любовта в нейната чистота и святост. Не хвърляйте петна върху Божествената Любов! Обичайте със сърцето на ангелите. Ако един ангел дойде на Земята, той ще обича по всяко време. За любовта няма време, няма възраст. Любовта изключва всякакъв грях и престъпле­ние. Велико нещо е човек да обича! Да любиш, това е най-великата работа, която човек трябва да свърши на Земята. Не се отказ­вайте от любовта, на каквато и възраст да ви посети. Не е важна възрастта, важно е да предадете Божественото във всичката му чистота. Ако можете да предадете Божест­веното на някого, той цял живот ще го помни. Божественото никога не се забравя.
През каквито и изпитания да минава, човек всякога ще помни, че е получил нещо Божест­вено, че е познал любовта, познал е Бога в чо­века. Христос казва: "Любете се един-друг!" Ако човек се отказва от любовта, не се ли на­мира в положението на Петра, който три пъти се отрече от Христа? Откàжете ли се от любовта, вие разпъвате Бога в себе си". (Том "Божият глас", стр.177, лекция "Четирите полета" - 5.ХІ.1930г.)

Следователно, простри ръката си към да­вещия се - да му дадеш това, от което той се нуждае, за да простре и Бог ръката си към тебе - да вземеш това, от което се нуждаеш. Каквито са отношенията на човека към ближ­ния му, такива ще бъдат и отношенията на Бога към човека. Простреш ли ръката си към давещия се, ще видиш простряна десница на Бога към тебе". (Пак там, стр. 178-179)

"Ще кажете, че Бог не гледа към вас бла­госклонно. - От вас зависи да гледа благоск­лонно! Ако сте смели и решителни и прост­рете ръката си към своя ближен - и Бог ще простре ръката Си към вас. Ако оттеглите ръката си от вашия ближен - и Бог ще от­тегли ръката си от вас. Ако умът, сърцето и волята ви са в единство, и Божият Дух ще бъде в единство с вас". (Пак там, стр.179)
                                                 
"Не губете вяра в Новото, което е вече пред нозете ви. Приемèте го с отворени умове, сърца и души, защото само то е в със­тояние да ви повдигне - да минете свободно границата на преходния свят" (Пак там, стр.179)

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.