Книга 31


14.01.135(1999)
Бургас, България

"ТИТАНИК", КОЙТО НЕ ПОТЪВА

(по въпроси на приятел)

 

 За филма “Титаник”
 (теория на Божествения бяс)

 Една жена се хвърля като бясна
 над ледното, потресено море.
 Във лодката с микроби ù е тясно –
 тя иска на Титаник да умре!

 Живота ù в каютата остана,
 с коварни белезници окован.
 Тя плува като бясна под тавана –
 високо над пигмейския таван.

 Тя стига и със бесен бяс пресича
 веригата на мъртвите души.
 Обича ли, човек със бесен бяс обича
 и с бесен бяс оковите руши!

 Любов и обич, ако не е бясна,
 за въшата си кожичка скимти.
 Един Титан завинаги угасна,
 една легенда вечно да пламти!

 14.04.1998 София/Боровец

8,32ч.

 - Причини за поредния срив. Какво е станало?

 - Въпреки новото ти етерно тяло, силните сри­вове, особено при теб, са неизбежни. Тук нямаш ни­каква лична вина. Винаги трябва да помните, че сте поели най-благородната служба в Битието - да бъ­дете чистачи и чистачки.
          И да се счупи човек от помагане и пресилване, щом е за другите и за Бога, това не е никаква вина. Ония, които не се счупват и си благуват, живуркат си, не са нищо друго, освен формени животни с чо­вешки изглед, тъй като се пазят от всичко, което може да нарани мизерното им удобство или особата им. Но и най-малката мисъл за себе си - да се предпа­зиш или подсигуриш, да те одобрят подобните на тебе - моментално изважда такава смрад от клоа­ките на ада [тъй явно],че ангели и богове се крият от хората на космически разстояния!
          Ето защо, мъката и плачевното състояние на Христовите труженици си остават основен начин на живот, алфа, дзета и омега на всяко нормално кредо и съществуване на печални места като Земята, га­ранция за монадност, полиадност и холиадност на съзнанието.
          Ония, за които постиженията и доброто здраве и самочувствие са основна грижа в живота, си имат свое ниво и това ниво няма нищо общо с ученичест­вото. Не че ученикът не се стреми и към това, но то е само фон на усилията му - не може да бъде на пре­ден или на среден план. Когато една почва е опреде­лена за редовно оране и преораване, не си правете илюзии, че там може да останат корени за повече от един сезон. За виталното начало в духа и природата е естествено да пуска корени и да иска условия за растене, живот и цъфтене, плододаване, но при се­гашните условия Великият Орач има някакъв план и благодари на вас, смирените, че не надигате глава да ставате дървета. Много по-тежко е за ония от вас, които са многогодишни растения по природа и неизбежно хващате корен и покарвате високо нагоре, когато семенцето ви попадне в добра почва. А разо­раната почва на Учителя е много добро условие. Тра­гедията на плодните и големите дървета посред ни­вата скоро няма да свърши, тъй като Земеделецът още дълго ще изкоренява и сече издънките им, пла­хите фиданки, които се появяват.
          Чисто земеделски и "екологически", както вие го наричате, този пример и навик на човечеството е с адско произхождение, понеже оране, копане и жътви в рая са немислими. Вие обаче отдавна не сте в рая и това принуждава дори Учителите да приемат някои от методите на кармата или кръстното, добро­волно страдание за другите, за да може гниещите корени и чоканчета да спасяват почвата от обедня­ване. Инак тръгват страшни прашни бури и ерозии, които опустошават хиляди хектари бивша плодо­родна земя и хората повсеместно се избиват, забо­ляват и полудяват.
          Поради всичко това, отново и отново, пред всеки служител на Бога стои въпросът: какво искаш да бъдеш - растение, почва, камък, човек или жи­вотно?
          Ако постоянно държиш на своето си и проповяд­ваш само своята църква или учение в живота, Не­бето те вижда като дърво посред нивата на Учи­теля, което хвърля сянка и затова трябва да бъде кастрено и отсечено, ако пречи много. Религиозните и други патологични дървета, които стават ги­ганти и шумят много с навика си да проповядват и "благовестват" на другите, да ги поучават и крити­куват, не са предвидени за Школата; и ако случайно се самопосадят там, съдбата ще ги изкорени по много лош начин.
          Ако някой ламти да яде, да спи и урежда бита си по време на оран или сеитба, за Небето той е прост бурен или трева и трябва да чака обезтревителния влак, ако е попаднал на някоя важна космическа линия.
          Сега няма да говорим и за животните по съ­щина, които се мърдат външно като хора, но само чакат да мине някой да си го хапнат; или дресьорът и животинският пазач да им подхвърли някое парче месо в клетката. Но и работните добичета, които се изгърбват от работа, за да можело някой да яде по-маслено сирене или кашкавал вкъщи, не са в по-добро положение от ония в зоологическата градина, понеже са предпочели материалната грижа пред Ис­тината.
          И така, щом не можете да бъдете човеци - да учите и работите на нивата на Учителя и в света без прекъсване, - изберете си да бъдете животно, дърво, цвете, трева, даже бурен в живота, ако ис­кате поне малко да се развивате.
Ако някой не е нито едно от тия неща, той е почва. Щом осъзнае, че е почва, ще приеме и копа­нето, и орането, и всички други процедури на съд­бата или Земеделеца, понеже знае, че те си знаят работата. Няма защо да очаква да има здрави корени в него или непреобърнато камъче, освен за един се­зон само.
          Въпреки че камъните са също велик символ, на ученика не се препоръчва да бъде камък. Ученикът се отличава с учене, т.е. с бързо напредване, макар и понякога като почва; а камъкът почти не еволюира.
          Ето защо, ние искаме да ви предпазим от това да дружите с хора с каменни сърца, с каквито все още е пълно навсякъде. Студ, страх и мисъл за себе си ги сковават да не могат да промèнят поведението си. Те могат да имат много играчки, много благородни оправдания, но вие си губите времето с тях, понеже всеки път все едно и също се повтаря. Каменното сърце ще те покани любезно на кафе, ще те разпита любопитно по окултните въпроси, но ти знаеш реп­ликите му за 30 години напред. След като ви е ясно, че то никога няма да си промени живота и да еволю­ира в поведението си, защо хабите скъпоценните си въздишки и не идете при по-бедните, но живи сърца?
          По тази причина ние приветстваме всеки, кой-то привидно се е откъснал от тълпата, но не може да измени на Господа в сърцето си. Той знае предва-рително всичко, което ще се случи пред очите и зад гърба му, и вижда, че сценките се въртят като стар филм на киноапарат, пуснат автоматично да го повтаря до края на живота.
          Захапете здраво работата си, почивайте като пънове, ако трябва, или гнийте с всичка сила, ако не можете да правите нищо друго - но никога повече не ставайте предатели да си губите времето с ка­менни сърца, които знаят само своето си. Нещата са от ясни по-ясни: никакви конкретни упражнения, медитации и методики не са нужни повече на ония, които са разбрали най-важното. Като се подчините на ритъма работа - почивка - служене на бедните; и даже гниене, ако потрябва, а в остана­лото време учите, всичко останало ще ви се при­даде. Главното е да пом-ним, че оставане с един човек за повече от два дни и една нощ усилва гниенето до максимум и оставя всичко друго на заден план.
            Работата ти в света е творческа - нали на това се спряхме последния път? И подчинената ра­бота с проста или сложна професия е важна за раз­витието, но там ще издържите, само ако имате са­мо-стоятелен дом и верни приятели. Под верен при­ятел ние разбираме човек, който ви подсигурява раз­лични гости през 2-3 дни и сам отсъства ритмично от къщи, ако ви е приютил. Верният приятел абсо­лютно никога не се вмъква в аурата ви, ако искате да бъдете сами или с някой друг. Но той не се коле­бае нито за миг да стане едно с тебе, когато усети, че точно той ти е необходим - и то със силата на ця­лата все-лена! Верният приятел не яде дълго от хляба на онзи, който е по-беден от другите.
          Правилото за Посветените е твърдо: за да оти­дат в едно селище, от там трябва да има покани за не повече от два дни и една нощ на едно и също място. Ако те поканят 100 души, оставаш 200 дни и 100 нощи на сто различни места (От това следва, че през нощ човек трябва да е сам - поне според този модел на безсмъртието - б.п.); ако те покани само един - след два дни и една нощ си изтупваш праха от сандалите и се махаш от такъв град - той не е достоен и за под­метките ти! Забранено е обаче да посещаваш трети път и оня единствен, който те е поканил за два дни и уж не иска да заграби повече, а не се забе­лязва никаква еволюция във взаимоотношенията ви.
          Ако останеш някъде или при тебе остане гост за по-дълго време, ти или не си Посветен, или си кормчия, снабдител на "Титаник". На някой космичен "Титаник", натъпкан догоре със злато! Кормчията не може нито за миг да не се оглежда за айсберги, ако няма достоен заместник. Щом не ти подскачат до кормилото да те учат на акъл, щом не циврят да влезеш в каютата на топло при снабдителя или снабдителката на парахода, ти нямаш друга работа, освен да си кормчия на "Титаник". Близкият излиза с тебе на кормилото, ако си единствен! Който пре­тендира да се повозиш на лодка с него, за разнообра­зие или със зелен хайвер в кошницата си, кажи му да дойде другия път не с лодка, а с по-голям "Титаник" от твоя... Да не те включва в сърцераздирателни монолози и сценки.
          Конкретно, този път няма да дам никакви ме­тоди, защото вярвам на интуицията и мозъка ви и знам, че ще се справите отлично.

След това одеяние се поведе поредният разговор за орга­низацията на новия живот, на новите селища. Приятелят по­каза проектите си за първата база на "Асуин", обхващащи много грижи и дейности в духа на Новото Човечество. Гово­рихме за земя, местоположение, градини, майки, бременни, кърмещи, деца, енергетика, архитектура, култура и пр. От­носно енергетиката и транспорта, и този път сънищата и разговорите ни с различни приятели в едно и също време го­ворят за това, че Някой настоява да движим тези проблеми. Оня ден един от нас сънува сънища с нови решения на тази тема (автоматично разгръщане на многпластови, тънки стени на микрожилище сред природата, до образуване на цяла зала при необходимост - и после възвръщане в нужния среден или микрообем, с форма по предназначение). Вчера неочаквано идва приятел да търсим по Интернет дирижабли и водни турбини, а днес идва втори приятел и подхваща същите теми. За енергетиката се спряхме на два главни екологични ресурса: космоса и... отпадъците. Боклукът и даже човеш­ките био-дисимилати са основна база за енергия и материали при човечествата, които са по-напред от нас. Първо се из­ползват топлината и газовете от гниенето им и химичните реакции, в които могат да влязат, а накрая те се изгарят и рециклират в полезни материали, дори и строителни. В тази област и днес светът е отишъл много напред - преди всичко трябва да се намерят дисертанти и експерти именно в тия две области: екоурбанистика и космическата енергетика. Решихме да подновим работата по регистрация на идеите за еко- и ето-(етични) рационализации и изобретения, с включ­ване на много доброволци и акционери. Не бива да забравяме особено оригиналните идеи за генериране на енергия от пе­шеходците и превозните средства чрез специалните панели, с които постепенно могат да се покрият всички градски площи с активно движение; дори и децата в детските гра­дини, и безпризорните кучета и други животни могат да ти­чат и скачат в специално оградени паркове с множество прис­пособления за игра, които ще ги правят щастливи, ще произ­веждат енергия и даже ще им изкарват прехраната с прода­ване на част от тази енергия. Другата глобална идея за Но­белова или космична награда е усвояване на въглеродния двуо­кис до евтин разпад на въглерод за суровина и кислород за пречистване и енергизиране на въздуха. Да се обърне ос­новно внимание на видовете микрофлори във всички еколо­гични изобретения.
Ще отворим пак томове с беседи от Учителя напосоки. Може би първата мисъл е указание не само за психическо, но и за технологично решение на енергетичния проблем?:

"Не можеш да имаш сила, ако не знаеш как да приемеш виолетовия цвят." (т."Всеки ден по една добра мисъл" с.267, Урания'97, л."Съработници" от 1.01.1941г.)

"Ако вие построите света с механически правила, вие ще имате каци, бъчви, ще имате един винарник, пълен с вино. Ако построите света от органическо гледище, ще имате растителното царство. Но ако го построите от психическото начало, ще имате разумни същества." (т."Живот, светлина и свобода" с.337, Сила и жи­вот'94, б."Истинната лоза" от 18.09.1932г.)

"Наскоро идва един приятел, разправя ми, че дошъл един ясновидец при него и му казва: "Жена ти има любовни отношения с един млад момък..." - и той ще полудее... - Ти се безпо­коиш, но ти не познаваш още жена си. Оттам насетне той си създаде една болест и го ле­куваха. Казвам: ти извадù тази мисъл от ума си, не се занимавай с жена си! Ако е по любов, то е Божия работа, не се занимавай. Зле пише за тебе, ако така правиш." (т."Вземи детето" с.275-276, Сила и живот'93, б."Верният в малкото" от 27.03.1932г.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/