Книга 32


1.XI.135(1999)
Бургас – Изгрев

ОБЛАСТТА "РАО"
(ЖЛО. ЖРР от К-н)


13,41 ч.
 Днес дойде на гости една добра приятелка, която от 1991 година чете беседите на Учителя, а от 3-4 години – оси­яния. Тя твърди, че Словото ù оказва грамадно въздeйствие и че се чувства напълно възродена от него. Но от 16-годишна възраст има сериозен проблем – страда от епилепсия.
            Може ли Учителят да обясни причината за това и да даде метод за излекуването ù?

13,49 ч.
            - Причините за тази болест са обикновено по­ради прекалено съветване на другите в предишни прераждания. Преди да сме съветвали другите, трябва да даваме съвети на себе си. Природата на съветването по произхода си е благородна, но при­ложено без мярка, то е катастрофа за човечест­вото. Така всеки прекален съветник днес, ще бъде епилептик утре или в следващото прераждане.
          Рао е светът, от който ти дойде на Земята. Това е област от междузвездното пространство, най-рядко населена със звезди. Слънцата, прото­ните, всички активни същности се стремят навън и отнемат енергия и смисъл отвътре. Почти всички същества с искра Божия са родени в слънчеви домове или самите те са слънца. Планетите са представи­тели на други същности, но и те събират сила от околното пространство, за да могат да съществу­ват. Следователно, цялата астрология на богове, ангели и човеци, която се базира на небесни тела, предпочита индивида, личността, определеното постижение и щастие. Татванната наука обаче търси в небомига зоните с най-свободно пространс­тво; а при планети и звезди там – тези с най-малко аспекти, с най-голяма слабост.
          Всяка система си има сектор от небето, най-освободен от космични тела. За Централното Слънце това е Рао – фуниеобразно пространство, в което дори сам Бог си отдъхва. Той има и способ­ността да изолира всички вселени и небесни тела едновременно, всички живи атоми и частици в прост­ранството, като знае как да ги заобикаля. Ето защо Татван също се намира навсякъде – той е порест, и в мехурчетата му се намират проявените светове.
          След като си плод на Рао, ти трябва да мълчиш и да наблюдаваш – и най-малкият съвет, даден ня­кому, те изхвърля от Рао. Преди ти бе вярна на ро­дината си, но само за едно прераждане през осем­найсети век изговори толкова много думи, даде съ­вети на толкова много хора, че сама се набута в шуплите на проявения свят.
          При епилепсията става бързо завръщане към Рао, но ако човек престане да съветва. Това е Бо­жественото предназначение на тази "болест", която е привилегия на избраници. Падането, удрянето на главата, загубата на съзнание избиват грамадно ко­личество ангелски и човешки глупости, които сте усвоили през вековете. Даже и умни работи да цити­рате, дори и Слово да се лее през устата ви, ако вие сте същества от Рао, ще докарате големи страда­ния на околните и, съответно, върху собствената си глава.
          Не е проблем да те освободя от припадъците: само една дума – и биха изчезнали завинаги. Но то­гава завръщането ти в Рао ще се забави с няколко века. Съгласна ли си с това?...
          Премахване на епилепсия се прави, но трябва да има две стопроцентови предпоставки: да нямате страх и да няма опасност да станете проповедници. Защото след такова освобождаване, само един грам страх, само една буква или съвет или назидание, проповед, изхвърля съветника от Рао завинаги! На теория има шанс за завръщане, но той е нищожен.
          Сега свободната ти воля може да избира: пре­махване на страданието - или нормално съществу­ване в рамките на Божественото Предопределение.
          Все пак, до три месеца ще получиш облекчение – заради вярата си.
 14,38


Св. великомъченица Савина дева от Антиохия
(117 – 138г.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/