Книга 23


1.ІХ.131(1995)
Дрезден, кв.Хеллерау

СЛОВО, ДЕЛО И ЖИВОТ


8,07ч.
- Може ли да се счита, че Хорус е бил на ръба на прос­ветлението по въпроса за изземването на беседите от властта на 6.ХІІ.1957г.? (Хорус е любим ученик на Хермес Трисмегист, прероден днес в България пак при Него). Цитирам думите му:

"Те прибраха около 180 000 тома, натоварени на 19 ка­миона. На следствието казвам на прокурора Руменов: "Какво правите вие? Та това е престъпление!" - А той се усмихва: "Ние тези излишни книги, които се залежаваха по вашите скла­дове, ги прибрахме, за да ги предадем за претопяване. Прето­пихме ги на каша и за тази каша фабриката ни даде 50 000 лв." А това бе голяма сума за онова време. Един двустаен апарта­мент струваше 50 000 лв. А за претопените 180 000 книги те бяха получили 50 000 лв., което означаваше един апартамент. "Срамота е, тези книги струват 2 милиона лева, а вие ги уни­щожихте. Това в историята ще се пише като ваше най-голямо престъпление пред българския народ и пред човечеството". Той подскача, че аз така говоря. И от тогава ме намрази много, защото се карах с него по принципни въпроси. Казвам му: "Това не е залежала стока. Това са складове." У нас е така - кой как­вото му трябва, идва и си го купува на парче. Ако ние знаехме, че така ще постъпите, ние щяхме да ги подарим на всички бъл­гари и щяхме да ги разпръснем между българския народ". ("Изг­ревът на Бялото Братство пее, свири, учи и живее", стр.258-259.,том?)

8,40 ч.
- Най-напредналите братя още нямаха опит как отмъщава Словото, когато не се подарява неза­бавно. Мъчения, затвор и смърт са последствията не само ако ослепиш сина си, макар и с подбуди от национален характер, но и когато Словото се про­дава. Сега словометрията ви е светило, но докато дойде до тази идея, дори и най-високият Посветен минава през най-страшната стърга.
Представете си, че се върнеха ония времена. По кой начин щяхте да постъпите вие? Лесно ли е да стигнете без страдание до принципа Словото да се разпространява незабавно и ръкописно? - Никак не е лесно! Както е невъзможно да си представите, че из­веднъж се събличате и тръгвате голи по улицата, тъй е и с представите ви за Словото: по подобие на черните братя, и вие чакате то да се напише на ма­шина, та да се напечати, та после да стои на склад и вие да си го купувате с години, понеже нямате пари
Сам Учителят неведнъж е подсещал Своите Си, но Той не може да насилва никого, дори и когато се касае за спасяване на Словото.
Можете ли да си представите? - От стотици и хиляди посетители на беседите - само 5-6 души стенографи!… Не можете - никой от вас не може. Сега всеки от вас си мисли, че ако би бил там "по време на Учителя", би научил стенография незабавно и не би пропуснал нито една буквичка от Словото. Представя си, че би дешифрирал беседата още съ­щия ден; би я дал на пет души да я препишат на ръка или на машина, би казал на тия пет души да свикат по 15-20 братя и сестри и да им я продиктуват неза­бавно, като им кажат да пишат с индиго и копията да пратят веднага с писма по братя в провинцията, като им изискат да върнат красив и точен препис, ако искат да получат още Красиво звучи на теория, нали? Но кой да се сети? Кой да го направи?
Сега положението е същото. Да не мислите, че има разлика? На всеки е по джоба да препише ка­сетите поне по веднъж и да преписва на ръка от ори­гиналите; от самите томчета беседи на Учителя; но всеки се занимава с това, което го влече. Сло­вото не ви пáри под лъжичката, та да не можете да ди­шате без Него. Един се жени, друг къща прави, трети гони кариера, а четвърти - Михаля гони, както всички останали Не че Словото е всичко, но без Словото всичко останало е нищо!
Ние си представяхме, че като дойде Слово, всеки ще се запретне да Го препише - чисто и кра­сиво - по всички правила. Па като Го препише, ще го препише още два пъти. Ще прати едното копие в провинцията, а другото обратно на "Царя" (ЦАР – Централен архив на ръкописите – б.п.). Па ще свика жад­ните за Слово, па ще им раздаде образци и листове и писалки - и ще го продиктува, да го запишат. Накрая пък, който има магнетофон - наведнъж да го запи­шат. Какво става в света? - Един политически или естраден глупак казал две думи - сто магнетофона и касетофона ще го съборят; десет камери запечат­ват изродената му физиономия - в момента! Ако за вас Словото на Бога бе по-важно от дяволския крясък на един естраден мухльо, от гола на един първокла­сен футболист, вие щяхте да бъдете по-страстни от техните поклонници.
Един маркаджия, един нумизмат, един събирач на цигарени кутии струва повече на Небето от един "окултист", неразпознал, непреписал Словото на Учителя. Ще знаете, че Бог чака с трепет един мар­каджия да се прероди като ученик, понеже тогава ще събира и преписва Словото със същата страст; не само ще Го преписва, но и ще Го обменя. От филате­лист, той много лесно става "филотеист" - люби­тел на Бога… А начетените и надути проповедници, непреписващи Слово Божие, несъбиращи будни души да им Го диктуват - те са на боклука накрая, заедно с томовете Слово, които са си купили. И едните и другите - за претопяване
Сега някои от вас имаха задача да организи­рат диктуване на Слово, четене, обсъждане… Като не можете да живеете поновому, поне Словото разп­ространявайте по новия начин. Докато дойдат пак враговете ви на власт - да сте пръснали всичкото Слово на хиляди, на милиони места! Всеки, който води такава група, има право - авторско право, да­дено от Бога! А на Съборите, 4 пъти в годината, вие ще се събирате да уточнявате своите ръкописи. То­гава, на практика, печалбарите от Словото ще фа­лират.
Колкото ученици - толкова издания на Сло­вото. Това разбираме Ние под Школа! Толкова и раз­лични тълкования на Словото. Толкова различни въплъщения в Дело, в Ново Слово, преминало през тях, в Живот. И тогава ще стане напълно безсмис­лено дяволското словосъчетание "единствен прием­ник на Словото", "единствен приемник на Делото", "единствен приемник на авторското и издателското право". Това са понятия на черната ложа, заради ко­ито всякога се е ляла кръв. В Бога всеки и всички имат еднакво право - и всеки отговаря лично пред Него.

Хим, Ахúм, Анахúм!

Да покълне Словото в Дело, а Делото - в Жи­вот!
Словото се издава от всички, Делото се ръко­води от всички, Животът е Живот с всички. Всичко останало е лъжа.
10,18ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.