Книга 25


21.I.132(1996)
Бургас - Изгрев

ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ

 
Хезиод се вслушва във вдъхновението на музата си
Edmond François Aman-Jean (1858 – 1936)
16,24ч.
- Точно преди един месец, на днешната дата, НИЯ е напи­сала писмо, в което почти по същото време в денонощието е дошла следната мисъл: "ВЕЛИЧАВ ТРАМПЛИН НА СЛОВОТО БОЖИЕ". Моли за въпрос към Елма - случайна ли е тази мисъл. Чувства, че първите букви на тези думи символизират Велико Търново, София и Бургас, а сега разбираме, че освен Бургас, може би става дума и за още един град, в който Бог ú дава не­очаквано много ценен подарък.

16,30ч.
- Правилно си възприела точно тези думи, но те имат още скрити значения. Скоро ще видите, че ще се появят приятели, верни на Любовта, Словото и Делото, и техните имена са скрити в тези думи. Като тоководител, ти трябваше да ги получиш, за да проведат Новото и да скочи Словото точно в центъра на Делото - до дъното на Живота - и после да изплува до върховете на Любовта!

- В друго писмо, от 17 декември миналата година, тя споделя едно свое преживяване, което не ú се случва за първи път: "А онази дъга продължава да ми бъде гост и спътник от време на време и е толкова красива! Само че не мога или не зная как да я викам по желание. Сега тя си идва когато си иска. Първо е малка - появява се или отляво, или отдясно, - после става голяма, все по-голяма, и накрая изпълва стаята и изчезва. Може да се появи и на улицата – същото: постепенно се уголемява и уголемява. Много е красиво преживяването! Сигурно е някакво посещение. Кой знае? Елма знае, разбира се. Сигурно ми прави подаръци от време на време.


- Гостът е съществото от йерархията на Не­бесните Дъги в атмическия свят. Това е духовната ръководителка на Ойлуминна, която я посещава все по-често и по-често, защото предстои сливане на двете в едно. Тогава ясновидците ще видят как ау­рата на Н. ще свети като огромна, сияеща дъга, въртяща се около нея.


Това ще бъде новото същес­тво Пройлóн, понеже не е достатъчно някой да е синтезирана монада - след синтеза следва интегра­ция. Синтезът обединява противоположностите, а интеграцията – хармонични акорди от същества. Първият хармоничен акорд в си минор от песента на Новороденото ще бъде именно тази прекрасна ин­теграция между Син Пламък с космическа жарава в сърцето си и прелестна Дъга от духовния свят. Ой­луминна преживя инсулта, с цел да подготви това велико съединение. Трябва да откриете песни и кон­церти в си минорна тоналност, за да подготвите новораждането.


Ще ги слушаш сама и с приятели по­ред - в унес и Божествена медитация - и ще видиш как Дъгата ще почне да те облъхва навън и навътре, докато остане завинаги в тебе.
Н. е невинна, понеже се отдава на Словото, Де­лото и Живота без замисляне. Замислянето, дори за милионна част от секундата, в присъствие на Бога в Трите Му най-блестящи дрехи в Трите вселени, Ние наричаме замитане на боклука на ума и сърцето от­вън, зад вратата на Новата Вселена. Щом се замис­лиш дали Словото е Слово или Делото - Дело, а Жи­вота - Живот, в присъствието на неговите носи­тели на една планета, слънце или в един миг, ти за­миташ цялата си еволюция навън от течението на благодатта. Ойлуминна никога не се замисля, освен пред опасността да ú бъдат отнети Словото, Де­лото и Живота. Такова замисляне има смисъл - и само тогава Небето ви счита за истински интели­гентни, мислещи.
Ако не давам Слово за някого години наред, то е защото той се замисля, не мисли. Мисленето е Бо­жествен процес - то разпознава Словото. Истинс­кото чувствуване е Божествен процес - то се отдава на Живота спонтанно - там, където блика слънчев живот. Действието е Божествен процес, свалящ Царството Божие на Земята - само това се нарича Дело. Ойлуминна пламти и в трите тия Божествени огъня вече с всичката сила на духа си, душата си, ума си, сърцето си и тялото си - и затова Бог почва да я обсипва с всички блага на изобилния и пълен жи­вот. Никога, никъде, никой не знае някога Бог да е за­къснял с даровете Си, ако някой живее по този начин. Повечето хора днес плачат и се вайкат от липса на разбирателство, блага и щастие, само защото за­митат късмета си зад вратите на старата вселена. Ако още не разпознаваш Словото и те интересуват думите на обикновените хора и ангели, ти се замис­ляш пред Словото Божие или въобще не Го приемаш. Ако се влачиш сърдечно след по-изостанали същес­тва и не обменяш Живот с Носителите на Живота, ти ще патиш неминуемо от своя избор, понеже всичко, което не е живот, носи смърт. Ако се трудиш от сутрин до вечер само за прехраната си и прехра­ната на близките си и не отделяш нито минута време за Делото Божие, без да очакваш пари, слава и почести, ти постепенно се смаляваш в очите на ра­зумните същества и накрая изчезваш, стопяваш се.
Ето какво исках да ти кажа относно Дъгата, ко­ято те посещава от време на време.

Малко по-нататък, в същото си писмо, Н. продължава: "Това, което искам да ти спомена още, се отнася за В. Майка ú записва, когато детето започне да говори на космични теми. Последния път - преди около две седмици - тя започ­нала изведнъж да говори за някаква 34-та галактика и да описва какви хора живеели там. Л. е записала. Казах ú да от­белязва и датите.
Днес бях отново в Д. Преди около седмица говорих с В. Казах ú така: "Когато съществото, гласът - или не знам как го наричаш - дойде пак (защото то идвало когато си поиска, а не по нейно желание), запитай го така: "Кажи ми знаеш ли кой е Елма?"
И днес, когато престъпих прага у тях на гости, тя ме посрещна с думите: "Питах!… - и започна да ми разказва: "Това е Същество, което не живее в нашата система. То е много близко до Господ и е под Неговото ръководство. То е едно добро Същество, което се опитва да помогне на хората. А Го виждат само тези хора, които вярват в Господ. Другите, които не вярват, не Го виждат". - Това ми каза, че ú отгово­рило.
Може ли сега Елма да обясни откъде идва тази чувстви­телност на В. - и да каже нещо за нея самата? Какво я свър­зва с майка ú и баща ú и сестра ú?


- Представете си кладенец от светлина. В този кладенец плуват светящи риби от музика, любов и постоянно сменящи се цветове. Серафимите на Зе­мята са кладенци от повърхността на Божествения свят до дъното на ада. В тези кладенци извира Сми­сълът на Живота - преливането на Любов.


Това, ко­ето не се прелива, не е Любов. Да прелееш от Любов, значи нещо в тебе да извира. Ако не преливаш от Любов, ти нямаш монада, т.е. не си извор. Ако не преливаш от Мъдрост, ти нямаш диада, т.е. не си светило на небесата. Ако не преливаш от Истина, ти не си още полиада - т.е. не си свеж въздух за съ­ществата, за да могат да дишат и да се движат в теб.


Съществото Омлаéл е "кладенчов серафим" или "серафим-герáн", роден да пои хиляди същества с красота, обич, истина, добро. Сега той има късмета да се е родил на една особена дата, през която те­кат осияния на тази Земя. Неизбежно е родените на една дата - деца на Бога - да не помагат по еднакъв начин на страдащите. Я. се би за нея още в древна Елада и я откупи от робство. Той бе воин на доброто и си служеше с меча и перото еднакво добре. Пос­вети живота си на свободата и сега душата му се гърчи от обикновения свят, в който е попаднал. Та­кива духове с атмическо ядрено гориво само чакат момента на своя Вектор. Докато са неопределени, те врат и кипят, но още не потичат. Когато усети своя Вектор, т.е. своето направление, и реши да твори и помага, такъв мощен дух остава без дъх, но служи на красотата и доброто без спиране!


Л. е Водна Лилия в Езерото на Съзерцанието и служи за украса на Божествената градина. Тя се от­личава с пробуден óрниум - орган на душата за ди­шане в будическия свят. Същество като нея може да ражда серафими, но може и да прави центрове на красотата и истината. При нея са се събирали ве­кове наред - и пак ще се събират - прекрасни, будни души, които жадуват за Новото. Снабдявайте я с всичко, което произвежда сега Духът, в пределите на вашите възможности. Ако някой попречи домът ú да бъде посещаван за Слово, Дело и Живот, той ще си отиде.


К. представлява сборен дух от четири същес­тва: мъж, жена, нимфа и херувим. Тя ще разцъфти и ще ухае с четворна прелест, защото няма да спира живота в себе си. При вас се родиха синове и дъщери с еднакви имена, понеже трябва да се постигне побе­дата на всяка цена, а кремъкът на Доброто - да стане твърд под нозете ви. Казах "синове", понеже Виктория е син Божий по еволюция, не дъщеря Божия, а тяхната Кремена ще помогне на твоята да се про­буди за Мъдростта през седмото измерение.
Всички вие сте свързани от миналото. "НИЯ" не случайно е обратно на "ЯНИ"; "Слав" не случайно об­ратно е "Валс". Така цялото му име, четено по Бо­жествен начин означава "Валсът на НИЯ". Може да не вярвате, но вие сте брат и сестра от Коринт и сега ти трябваше да го повдигнеш със своето танцуване на сцената. Има вътрешна връзка, която не съзна­вате. Балерината наистина е образ на Вихъра в ул­травселената, наречен от физиците ви "частица", и на слънцата, които се въртят в супервселената. Дервишите знаят това и с въртенето си попадат често в духовния и Божествения свят. Балетистите и балерините единствени имат този шанс измежду всички хора на изкуството. Второто им качество - скокливостта - ги прави алохими по-скоро, откол­кото останалите хора, които не умеят да подска­чат, тъй като скокът, дори и в спорта, развива ало­химното тяло - способността да надскочиш тради­цията.

Трето: артистичността на танцьорите, ко­ито се въртят и подскачат, ги свързва направо със Създателя - Бог-Отец! Да си артистичен, значи да твориш поведение, каквото не е сътворил никой друг и никой друг няма никога да сътвори. Ето защо слън­цата и частиците танцуват по подобие на своя баща Шива, от което зависи движението на Бити­ето.

Хезиод и музата
Gustave Moreau (6 April 1826 – 18 April 1898)

Като сестра на Хезиод, ти си му длъжна и трябваше в този живот да танцуваш, за да увлечеш духа му в космически валс. Всеки, който има късмета да се роди славянин, има шанс да затанцува в косми­чески валс. "Янислав", с малка инверсия, дава "сла­вяни"! Предишния век той бе един от водачите на славянофилите в Русия. Ако сега събере пак всичко казано от поети, писатели, общественици, мъдреци и пр. относно естеството и мисията на славянст­вото и ако претвори това в чисто славяно-българска оптимистична поезия, той ще се помръдне от мър­твата точка, в която е попаднал. Духът му жадува за това, а свещеното му библейско име прави връзка със Светото кръщение. Под "Свето кръщение" Ние разбираме кръщение с любов и творчество. Който кръщава формално с молитви и вода, той е забравил смисъла на това тайнство. Йордан се превърна в славянин, но мисията му да бъде "свещена вода" за кръщение с любов си остава в сила. Творец не може да не ражда! Река не може да не тече. Време е един мощен елински дух да престане да се окайва за из­вършените грехове и грешки, поради будната си съ­вест, и да застане на мястото си! Славянин е всеки, който слави Любовта. Щом почне да слави Любовта във всичките ú безбройни форми, духът му почва да танцува валс. Валсът е танц на Божия Дух, понеже отговаря на Тройния Ритъм. Славянинът поведе чо­вечеството към Новия свят с валсова стъпка, по­неже разбра, че двама са малко. Цялата култура на залязващите народи бе построена върху принципа на славата, богатството и църковния морал. Всичко това сега рухва. Из развалините ще възкръснат само ония, които умеят да танцуват валс…

- В предишното ми лично послание от 14.09.1992год. се казва, че съм херубин - вид херувим; днес пък се казва, че съм от Сините Пламъци, които са йерархия от атмическия свят. Как да разбирам това различие?

- Проблемът с различните имена и степени, ко­ито съобщавам последователно за един и същи чо­век, много тревожи някои, мислещи, че те би тряб­вало винаги да се повтарят. Вие имате три имена, а испанците - знаете колко… Освен това, казвал съм ви, че използвам имена, с които сте известни на раз­лични полета и в различните си животи из Вселе­ната. Помните или ни помните, обяснявал съм и това, че човек е "матрьошка" - много тела едно в друго. За коя ваша същност ще говоря в даден мо­мент - това си е Моя работа. Ето защо не е никакво противоречие, че Ойлуминна е Син Пламък отвън и херубин - отвътре. Палтото има ли хастар? Ако обаче тогава Н. бе на нивото на хастара си и бе по-моновалентна, сега се разцъфна и прояви атмичес­ката си същност. Междувпрочем, Пламъците и херу­вимите са плътно необходими едни на други, тъй както огънят не гори без кислород. Всичко е препле­тено и свързано, както системите и клетките в ор­ганизма. Тогава Н. бе обърната повече навътре; сега пламти от жажда за Истина, Свобода и Работа - по­ривът на Сините Пламъци. Като дóйде и Дъгата и станат едно, тогава Н. ще почне да се занимава с режисура. Тя има необикновен талант за откриване на Красотата, Истината и Доброто в хората и жи­вота и непременно ще положи основите на първата сцена за поезия, музика и пиеси в духа на Новата култура. Тогава работата за Словото ще се уравно­веси с работата ú за Делото. А Делото на Пройлóн е леене на асуин от сцената.

- Какво значи синтезирана монада, която се е сляла със своята полярност?

- Това значи точно това, което чувате. Като форма се разпознава по съвършенството на тялото и лицето. По поведение се отличава със стремеж към интегриране, а не синтезиране, тъй като тя е вече синтезирана. Интеграцията става само между синтезирани монади, поради което те не търсят по­ловинки. Идеята за "половинката", "сродната душа", повече не ги вълнува. Те биха се взривили, ако се на­ложи да живеят постоянно с някого в една стая или в тясно пространство. Стремежът на синтезираните монади е да се интегрират в група от себеподобни и да се обмéнят като уникалности чрез самораздаване, а не с просене и самоналагане. Значи, обмяна пак става, и то много по-интензивна и панорамна, от­колкото едновалентните синтези. Духовният и при­родният живот на съществата, които се интегри­рат с други цялостни същества, не е запълване на празнини, а наслада от обмяна на уникалности. За­това те ценят повече от всичко различието и са готови да му се поклонят до земята, защото знаят, че Божественото у другия е неповторимо. Поладите, за разлика от синтезираните монади, са на нож с различието и го отхвърлят и осъждат, тъй като се боят от него. Жаждата да се обмениш с различен от тебе е жажда на богове; стремежът да се обменяш с онези, които те допълват или са подобни на тебе, е стремеж на духове; способността да се обменяш и по трите начина вътре в себе си и вън от себе си по волята Божия, без да си в противоречие с личната си воля, е способност само на Човека, като последно творение Божие. Способността да се помага на чо­века в това отношение, без да се иска нищо за себе си, е способност на още по-новото творение на Бога - Новата Ева. Ето защо вие, прекрасните тялом и духом, дошли като сестри в плът на Земята, имате в себе си всичко: синтез, интеграция, разпознаване и себеотдаване.

- В първото ми лично послание се казва, че животът ми върви по програма. Това във връзка ли е със една свещена дата, която ми се съобщава по много ясен начин напоследък чрез едно и също число, свързано с трима души, които не са случайни в живота ми?

- Това число означава един завършен цикъл на природна или ангелска еволюция, при който плодо­вете са узрели съвършено. По човешки, сякаш няма точно девет месеца от раждането ти назад до тази свещена дата, но Божествената аритметика се пол­зва от други правила. Красивото е, че в твоето за­чатие, по един или друг начин, Учителят присъст­ваше с духа Си лично. В широк смисъл на думата, това важи за всички същества с монада, но в карди­нални прераждания на учениците Той се излъчва спе­циално и присъствува при зачатието, оформянето на плода и раждането. Ако хората знаеха това, те щяха да събират пари цял живот, за да дойдат от другия край на Земята само да ви погледнат веднъж. Сега при папата и при разни подобни светски вели­чия се тълпят поклонници със същата цел, но те не знаят, че Бог скрива своите Си в пълна неизвест­ност, за да могат да си гледат работата. Само Учителят, и то в редки случаи, си позволява отно­сителна известност, защото знае как да се справи с нея. При все това, взема мерки да пъди плитките, любопитните и страхливите и затова никога не съ­бира около себе си тълпи.
Дните между отплаването на едного плътски от тая Земя и твоето раждане са кабалистичен код, отговарящ на начина, по който Той е присъствал при твоето зачатие. Той обаче лично те извика от тво­ята звезда, за да се огради с верни бойци и милосър­дни сестри на настъпващата Пролет. Нямаше как да настъпи Новата епоха от 1945 година насам, за ко­ято се говори в беседите, ако не бе извикал трима души на Земята, за да падне Хитлер. Той беше също необходим (Хитлер) и под пълен контрол на Карма, но с твоето присъствие и присъствието на още двама, родени през лятото и пролетта на тази преломна година, стана възможна контраофанзивата на рус­наците.
Може някои пак да си помислят, че Елма величае своите последователи в личните Си послания до тях, както прави обикновено черната ложа. Нека си мислят каквото си искат. Ние не можем да отстъ­пим от фактите, само и само някой да не си помис­лел нещо. Казвал съм нéведнъж - и го имате черно на бяло в беседите и разговорите, - че до края на века ще събера в славянството, в България и в бялата раса въобще, без да пренебрегвам и другите народи, всички предишни светила на човечеството накуп. Така че невъзможно е сега да говоря обратното. Щом съм казал някъде, че някой е бил еди-кой си гений, светия или адепт, това не търпи възражения. Ако някой се възгордее от това, то си е за негова сметка. Ако пък някой се страхува, че говори Чер­ният Учител, той се лишава от разум. Не прехвър­ляйте опасенията си от Черния Учител върху Белия Учител! Прочее, докато човек не е дошъл до Вто­рото Посвещение, не му се сърдете, че не може да разпознае Белия Учител. С такива никога не спорете и не се мъчете да повдигате булото на Учителя пред тях, защото ще ги ослепите. Правете всичко възможно да излезете от такъв разговор с обходни маневри, но да не повторите опита си да славите Учителя пред невръстни младенци в еволюцията.

- Основни етапи, през които съм минала; прераждания; готовност за отключване на потенциали. Насоки.

- С това ще те занимая следващия път. Учите­лят преподава тези предмети с отваряне на причин­ното зрение, а не с думи. Това, което съм ви давал досега в личните осияния, е едно голямо изключение - за насърчаване. И на тебе ще кажа подробности и ще дам още насоки, щом желаеш, но съществува предел на енергията, кондензирана в осиянията. Понякога трябва да мине време, за да се разпредели тази енергия по веригата на вашите сродни души. При това, вие още си имате някои малки недостатъци, въпреки силните неща, които говоря за вас. Малко нечист въздух в дробовете, малко повече нечиста храна, един косъм по-малко от веждите, отколкото е необходимо за прескачане от умствения в причинния свят - и вие изоставате от бягащите към финал­ната лента.
21,25ч.
22.І.132г.

- Вчера, точно в 16,30ч., когато започва осиянието от Елма и продължава с обяснения за естеството и мисията на Янислав (Йордан), свързвайки го със Светото кръщение, из­вършвано в реката Йордан, с думите, че мисията му е да бъде "свещена вода" за кръщение с Любов, една най-близка прия­телка в Бургас е получила подарък от Израел - картичка от р. Йордан и шишенце с вода от тази река с надпис, чиито копия прилагаме тук. Импулсът е да бъде дадена част от тази вода на Йордан, която той да добавя на капки в розова вода - след като бъде кръстен с този еликсир от Ойлуминна, - сам да кръщава с по няколко капки върху темето добрите хора, ко­ито познава. Може да се счита, че уникалният космичен мо­мент - влизането на Уран във Водолея при това на новолуние и в съвпад със Слънцето, който ни свързва и със Сириус, се прояви, освен всичко друго, и с този пореден синхрон с миси­ята, възлагана на Янислав. Счита се, че той има изключите­лен усет за добрите хора и кръщението им с тази вода от него ще ги просветлява и посвещава завинаги в Пътя на Доб­рото. Това тайнство той би трябвало да извършва в хубаво време, сред природата, на чисти и девствени места.
(В оригинала има ксерокопие на картичката и шишенцето).

СЪДЪРЖАНИЕ
/