Книга 20


3.V.129(1993)г.
София - Изгрев

ЗА ТЕКСТООБРАБОТКАТА НА
АНГЛИЙСКИЯ ПРЕДГОВОР

16,30
.
- Да препишем ли предговора на английски наново? К. пита не са ли необходими някакви компенсационни знаци поради това, че текстът е на латиница?

- Може според някоя от новите форми, но с ком­пенсаторни знаци не снежинки, а именно славянс­ки букви.
- Да обиколим ли с тях текстовата рамка (те сами да я образуват)?

- Да.
- Вертикални ли да са всички?

- Да. Но пак с белия шрифт.
- Може ли да използваме тези пропорции и този вид тук - или ще се даде нещо друго?

- Не. С пропорциите на Звездата.
- И със самата Звезда горе и снежинките в ъглите ли?

- Да.
- Да, но тук Звездата ще излезе черна. Не може ли да я за­меним със снежинка?

- Може.
- Правоъгълна рамка като тук - или във вид на холорам­ка?

- Не, в тази. Понеже инак трябва да дадете пре­димство на западните народи. Или пък да напишете целия предговор вече според изискванията, но при това издание сега се спрете дотук.
- Да има ли наклон на редовете и буквите?

- Може. Според това, което решихте вече за ка­сетите.
- Ъгли (триъгълни) тук да има ли или не? А позиционните ъгли на снежинките?

- Само снежинки, без позиционни ъгли – както ос­новната. На 1 см.
Следва чертеж с мерки в милиметри. Холорамката е обиколена отвън с компенсационните славянобългарски букви Б, Ж (с кръгчето отгоре), З, И, Й, У, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю, Я.

СЪДЪРЖАНИЕ
/