Книга 39

20.ХІ.149(2013)

Благоевград

 НЕЩО КАТО СЪНОВИДЕНИЕ

 ТАЗИ СУТРИН

 

(писмо до един приятел)

 

Добро утро, Приятел!

            И аз те сънувам, но тази сутрин беше нещо повече от сън. Беше наситено с размисли за БКЛ - Биохигиенната Карта на Личността. Така поне фигурира в досегашните текстове, дошли на тази тема. Сега се образува нов, още по-синтетичен крите­рий: АХК - Антропо-хигиенен коефициент. Съкратено - антрохи­гиенен. Може да остане съкращението АХЛ; на латиница AHP. Разговаряхме с теб и с друг любим приятел - д-р Димитър Колев. Там видях - съвършени, млади и прекрасни като в една картина за Питагоровата школа, в която добавих и жена, тъй като в ориги­нала нямаше нито една. В съня ми имаше и други достойни бъл­гари: Кубрат, Димитър Пашкулев, Петър Найденов и др. 

       Тъй като имам само общи познания за биохигиена и медицин­ски тестове, в "съня" си не разбрах доста термини и критерии. Но за себе си поставих за цел да си изясня с вас кои са известните и кои могат да бъдат ненасилствените основни методи за установяване АХК на личността. От древни времена мъдреците са разсъждавали и писали на тази тема: съвърше­ното човечество без болести и престъпления трябва да има ня­какви еволюционни и хигиенни критерии. Германците изтъкнаха евгениката, но там чистотата на арийската раса, като основен критерий, се оказа бита карта.     

          Отчитайки честите изтъквания на "бялата раса" в Словото на един известен Българин, ние ще се съобразим с расовия кри­терий точно така, както Той го обяснява - не по цвят на кожата, а на аурата. Необходим е интегрален и диференциален крите­рий за глобална, планетарна личност, който се съобразява с нау­ката за еволюцията на човека, но взима и най-доброто от всяка раса. И наистина, на първо място "бяла раса" би трябвало да бъде контин­гентът от хора с бяла аура - или аура, относително най-клоняща към съвършенството. Също, необходим е и критерий за истинското съ­вършенство - биологическото не може да бъде на първо място. Затова сме мислили още за Психохигиенна и Социохигиенна карта на личността (ПКЛ, СКЛ). Тук цветът на кожата и другите ра­сови белези нямат значение. Това изисква познаване на ясновидс­ките свидетелства и трудове на тази тема, както и на мето­дите и апаратите, с които човешката аура, биоплазмата, пси­хоплазмата и пр. могат да бъдат наблюдавани и анализирани. Необходим ни е методът на Кирлиян със съответните високо­честотни съоръжения и добри микроскопи, фотоапарати и виде­окамери, но науката познава и други начини. Някой трябва да се посвети на тази тема и да подготви нещо като дисертация или монография за достигнатото от човечеството досега, за да ни бъде като база - да не откриваме велосипеда.

       Разговаряхме в този мой "сън" и на главната тема: съзна­телни и целенасочени действия за усъвършенстване на гено­фонда на човечеството. Доброволността трябва да е основен принцип, но постепенно в света ще бъде въведен и закон за пе­риодични и внезапни наблюдения и прегледи още от най-ранната детска възраст, като това ще се приложи и в учебните заведе­ния и кварталните, селищните, регионалните единици. Абсо­лютната ненасилственост в случая трябва да е канон. Етиката, свободата и неприкосновеността на личността в това отношение изк­лючват всякакви интервенции.

            Ето защо решихме, че ваксинациите и взимането на кръв ще отпаднат завинаги. Остават наблюдателните методи и из­следванията на личността с доброволно участие. Регламенти­раните държавно наблюдения и мерки в бъдеще просто може да се включат в редовните медицински прегледи на всяко дете и всеки възрастен човек. Обаче за мащабно и открито регистри­ране на антропологичните и хигиенни коефициенти е още много рано да се говори - враговете на човечеството може да ги упот­ребят за увреждане и унищожаване на цвета на човечеството. Продажните учени и псевдоучените, обслужващи олигархиите за производство на смърт и интервентите от космоса няма така лесно да се съгласят с нашите антропологични и хигиенни кри­терии. Те ще се борят до последния миг за оцеляването на месоядството, храните-лновкусовата промишленост, хладилно-готварската практика и техника, алкохола, цигарите, наркоти­ците, мръсния въздух, нечистата вода, обездвижването на чо­века и пр. Това всъщност е хранителната среда и са потребнос­тите на не-човеците в човешка форма, които са около 50 на сто на планетата ни. Те се борят упорито да заразят и истинските хора още от утробата на майката с критериите и навиците на цивилизацията, урбанистиката, инферналните традиции на плебоса и селския демос. С оръжията на рекламата, продажбите, внушенията, вербовките, и масовите заблуждения и развлечения, те завличат голямата част от хората по земята, на първо място децата и младежта.

      Критериите за оцеляване на истинските хора и подобря­ване на човешкия геном по посока на здраве, подмладяване, етика и безсмъртие, един ден ще бъде заложено в конституцията на всеки народ и конституцията на обединеното човечество.

            Затова, в обсъжданията на тези проблеми, в моя сън аз ви зададох няколко въпроса. Тъй като имам само най-обща култура и популярни познания, ви молех, като експерти и практици и хора с висок идеал, да ми отговорите по-подробно и да разширите кръгозора ми.

       Тук бях развил 17-18 въпроса, но файлът е изчезнал, може би не съм го запазил. В резюме, питах ви дали може да се изс­ледва кръвта без спринцовки; дали е възможно да се използва за установяване на относителната биохигиена менструалната кръв; как може да се анализират в този план урината, потта, сълзите, фекалиите, лимфата, майчиното мляко, издишваният въздух и пр. Какво може да покаже прозрачността на роговицата и ирисовата диагностика; кои са запазили оригиналните си зъби в относително най-добро здраве и вид; ще дадат ли принос за биохгиенната картина на индивида ЯМР и подобните модерни методи за интегрално сканиране на човека; докъде са отишли психохимията и психофармацията - колко и кои съединения са открили учените като продукт на човешките афекти, емоции и пр. и как може да се установят; какви са днес методите за из­мерване на индивидуалната еволюция на човека чрез броя клетки на единица кожна площ и къде най-точно; какви да са критериите за психохигиеннен и социохигиенен коефициент на личността чрез психотестове, социометрия и пр.; как се открива антро-еволюционният коефициент френологически (височина на че­репа от отверстието на ухото до фонтанелата, Камперов ъгъл и пр); има ли за това и астрологически, хирологически, песални (ходилни), корпологически (телесни) и пр. показатели. И още вед­нъж - колко и как са напреднали аурологията, аурографията и методите за фотографиране и филмиране на психоплазмата от рода на Кирлияновия и по какъв начин това може да се приложи за БКЛ, ПКЛ и СКЛ; как може да се анализира еволюционността и чистотата на индивида дистанционно, включително от спът­ник; не трябва ли да вземем за база детето на 3 години, особено това на най-здравите, младолики и дълголетни вегетарианци, вегани и т.н..

       Разговаряхме и по темата за етиката, доброволността и тайната на тия изследвания. Неприкосновеността на лич­ността и дома са базален елемент от хуманните конституции, обаче имат резон и хуманитарните следователи и полиции с правомощията им за достъпност и санкции, когато се установи непълноценост, нечистота, токсичност и опасности в биопове­дението и възпитанието, особено когато това засяга децата.

 

       Малко преди събуждане тази сутрин (или при излизането от подобно на сън състояние) отново си говорихме за главния ме­тод на "Матриадор" днес - на Обожателите, Рицарите на Свещената Майка и Дамата на сърцето. Той би трябвало да е основен още дълго време, докато обществото се ръководи от неосъзнати лица и врагове на човечеството. Научната работа за установяване на еволюционни и биохигиенни критерии, мерките за прилагането им по места все още трябва да си останат тясногрупов и инди­видуален принос. Тайната на предимствата и помагането трябва да опазва набелязаните жени и майки от претенциите на евентуални користни лица. Да не се допуска явяването на завист или омъчняване от страна на жените, които няма да бъдат избрани, а също и опасността от контрамерки на засег­нати "близки" и групи, които искат да наложат инферналните традиции на плебоса и сътрудничат явно или практически на олигархиите, продаващи смърт. Автори от ранга на Крижанов­ска и Посветените, които стоят зад нея, ни предупреждават да не правим легитимирани селища на "чистите и добрите" докато не станем по силни от окупантите, завзели нашата планета. Стратегията на светлите сили и Божите хора днес трябва да е индивидуално и последователно подпомагане на хората и осо­бено на майките с най-висок еволюционен и биохигиенен коефи­циент. Даден човек или група си избира една Свободна Майка и един божествен творец и концентрира всичките си усилия, до­като осигури на такива личности пожизнена рента и микрожи­лище в градина. Може и да не е пожизнено, а докато майката е бременна, докато кърми и докато най-малкото й дете навърши 28 години. Но има и постановки в науката за Пентагралните каси, във Втория дял за Майките да има и процент за остана­лите майки в регионалния или световния ни списък. Докато Май­ката-Царица, както е при пчелите, получава всичко необходимо с пълно предимство, един по-малък процент отива за безплатно жито, плодове, помощи и пр. за останалите майки. Това също се разпределя надолу по стълбицата на еволюци­онните и биохигиенните коефициенти на съответните майки. А докато още нямаме обективни критерии и методи, извършваме това по интуиция. Няма защо да се безпокоим, ако все още се ба­вим с изобретяването на чистомера и евомера (от "евлюция"), понеже любовта и усетът ще ни ориентират безпогрешно към жените и май­ките, към добрите хора и творците с най-висок идеал и най-чиста кръв. В останалите случаи, Природата отдавна сама е взела мерки, щото хората с нисък идеал и плебейски навици да отпадат от лѝстата на живота.       

       Всичко дотук може да изглежда елитарно и неетично по от­ношение на общите народни маси с плебейски вкусове и тради­ции, но то е спасило на практика от смърт и израждане много светове досега. Грижата за хората без висок идеал засега си остава в рамките на Хипократовата клетва и официалните ин­ституции, отговарящи за това. В бъдеще Посветените ще обхва­нат и този слой, но той ще е много по-малък от сегашния, тъй като сме навлезли в епоха, когато грамадната част от земното човечество се самоубива по експоненция (с бързо нарастване) чрез болести и нещастия поради начина си на живот.

 

     Ние обаче трябва да подкрепим чистите хора и да помогнем на останалите да се осъзнаят.

 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.