Книга 32


10.XI.135(1999)
Бургас - Изгрев

АРИЯ НА РОЗИНА

(ЧРЕЗ “ТРЪБИТЕ” СЕ ОПРОЩАВА И КАРМА)


На 6 юни Н.М. от Велико Търново бе тук на гости и раз­каза, че една туркиня от техния край, която говори направо с имена и факти още при първото влизане на човека, при влиза­нето на Н. Извикала: "Кой е тоя Елма, която влезе с тебе – много силно свети!". Тя ù говорила още за "Тръбите, през ко­ито протичат осиянията", без да знае предварително нищо за тях, и е добавила, че "Това е място, където може да се оп­рощава и карма".

Добре ще е Н. да разкаже точно и по-подробно за този случай. Може да се помоли Елма да поговори за тази ясновидка и за това, което е казала.
17,18

            "Насъщният"! Това е тема с 49 измерения и три потенциала. "Хлябът наш насъщни" не е само Сло­вото, макар и Словото да е на едно от първите места. Но Словото слиза и възлиза по законите на Първия и затова има силата на Първия – да пролива благодат, да опрощава карма.
          Проводниците на Словото са постоянно заети – по това ще ги разпознаете измежду другите. Щас­тието им се състои в Работата.
          Питате: "Ами обикновените хора не са ли посто­янно заети? Нали и те се трудят от сутрин до вечер?..."
         Понятието "заетост" също има 49 измерения. При Божествената заетост няма нито следа от илюзии. Затова ефективността на тази заетост е стопроцентова. В ангелската, човешката и адската заетост резултатите са най-различни, но там ви­наги има процент илюзии. Тези илюзии са взрив, който превръща резултатите в развалини.
          Първата работа на небожествените същества е да мислят за себе си или за близките си, поради ко­ето Съдбата се залавя с тях без колебание. И вие, щом говорите повече за "сродната си душа" и за "сродните си души", попадате в същата категория и тутакси Кармата започва да ви гони. Не че е лошо нещо сродната душа, но щом тя затулва Бога, то­ест всички, пътищата ви с Бога се разделят. Тогава трябва да дойде Словото, за да ви върне в правия път.
          Сега има приятели, на които изпращате Слово, без да са се борили за това. Бог няма нищо против, но такива Словото не опрощава карма. Царст­вото Божие се взима с пристъп, което ще рече - с усилия и пот, с подвиг и самоотречение. Щом някой търси Словото като подпален и желае да живее именно с побратимите на Словото, а не с други, само томува Словото може да опрощава карма чрез тръбите Си.
          А тръба, която каже, че е последна и единст­вена, преминава в ръцете на Дявола. Чрез такива кармата се увеличава стократно, особено ако им по­вярвате. Самомнението може да се облече с обломки от Слово Божие и така да привлече мнозина. Об­ломки от Слово плуват навсякъде. Те са живи и мо­гат да правят чудеса. Сами по себе си, те са чисти, понеже обломка от Бога е безсмъртна, истинна. Но който се облича в такива обломки и ги привързва към себе си, за да му служат, сам попада в ямата.
Обломките Божии са послушни и прилепчиви, понеже търсят да се съединят. Тъй като и вие, хо­рата на грехопадението, сте обломки Божии, късо­вете Слово постоянно ви търсят, за да се съеди­ните. Затова на първо време те остават послушни около вас, надявайки се да се върнете заедно при Баща си. В такива периоди тщеславните духове из­ползват блясъка на Словото, за да почнат гонитба за първенство. Единственост и първенство – ето печатът на Дявола! Дори и напълно неизвестни, те живеят с това самочувствие и упорито го внушават на другите. Това им е необходимо, за да привлекат енергията на възхищението и подчинението. Щом си хванат вярващи, те се успокояват, защото имат какво да ядат.
          С това ви обяснявам защо Словото трудно се разпознава сред обломките на Словото, които също са много красиви. Те обаче се отличават с още едно нещо: не могат да опрощават карма. Ето защо около такива "учители" нещастията се множат, а не намаляват. И край Живото Слово стават нещастия, това е неизбежно, понеже То е Огън Пояждящ, както и Любовта, но изцеленията и просветленията са по­вече.
Само Божественото Око може да мери на вез­ните кой повече гради, кой повече разрушава. Като се има предвид и това, че на имитантите също е да­дена власт да изцеляват и просвещават, да правят чудеса, можете да си представите колко е трудно Разпознаването. То е предоставено само на сър­цето, което или харесва, или не харесва някого. Ако някой не желае да живее при изворите на Словото, защото не ги харесва, той си избира други човеци и ангели, които му импонират. Следователно, след смъртта си ще отиде при тях, а не при Словото.
Самото желание да ви опростят кармата, също не е напълно Божествено. Това е атеизъм с 4 рога, тъй като в Кармата такива хора и ангели не виждат Бога, а нещо друго. Напротив, истинският вярващ обича Кармата и ù служи съвестно, понеже за него тя е прегръдката на Бога. Ето защо ученикът е ви­наги щастлив. И в пъкъла, и в затвора, и в ада на света и семейството той се чувства отлично, за­щото обича силните ласки - а ласките на Кармата са силни.
Ето защо, който стои около тръбите на Сло­вото за да му се намаляла или опростяла кармата, той е фалшива издънка. Той иска да страда по-малко и затова си подписва и по-малко щастие. Помнете: лошите условия са най-голямата благодат! Това не значи, че не трябва да се борим да подобрим услови­ята, но тази борба свършва или славно, или безс­лавно. Който се е борил да подобри собствените си условия и тези на близките си, на съидейниците си, той пада в гроба. Врагът му непременно ще го на­мери - или на бойното поле, или зад някой ъгъл, или във вените и артериите му. Само ония, които се бо­рят да подобрят условията на другите, отстъп­вайки своя пай на чужди и нещастни, само те са из­лезли с единия крак от гроба и започват да стават прекрасни и мили Богу.
За да излезе някой и с другия крак от гроба и да не се преражда повече, трябва да почне да се на­върта около Словото. При тия чучури се събират много жадни души, които искат да пият. Ако си на опашката, за да пиеш, смъртен си - но вече си тръг­нал към безсмъртието. Но ако не стоиш на опаш­ката или не се буташ да прередиш някого, а си се заел да помагаш на хората да дойде водата по-бързо до тях, ти вече си излязъл и с двата крака от гроба и Господ ще ти обърне внимание. Тогава – с тръба или без тръба – цялата ти карма ще бъде опростена за­винаги, понеже си разбрал и почувствал, че без ра­бота за всички и любов към всички битието се ну­лира.
Специалните части на Бога са вече по места! Това става само преди големи събития. Но сега е едно от най-големите, когато зад всеки праведен бдят по сто човека, за да не падне косъм от главата му без волята Божия. Но и когато един или милион косъма паднат по волята Божия - или даже нечия глава, - това не значи, че невидимите пазители не са били около вас. Става това, което е най-доброто за всеки.
Някой ще каже: "Обстоятелствата не ми поз­воляват да проявя Божественото в себе си." – Това е невъзможно, това е една квадратна лъжа! Това е най-наглата лъжа, която са чували ушите на Господа. Това е мизерно самооправдание, но то не минава пред Комисията. Божественото е тъй чисто и силно, че няма обстоятелства, способни да му се съпроти­вят. С тази лъжа безуспешно си служат всички, ко­ито имат вкус към нещо небожествено и затова се прикриват зад "обстоятелствата".

 Ако някой не е гениален като Розина (От "Севил­ския бръснар" - б.п.), за да измисли "сто разни хитрости" и да надхитри дъртите обстоятелства, които му пре­чат да бъде щастлив, то този някой заслужава съдбата си. Той е свикнал да яде гнили ябълки и ще ги яде до края на живота си, който ще настъпи преди 120-годишната му възраст. Ето защо такава хит­рост е Христово качество, което няма нищо общо с лъжата на дявола и което е един от входовете към рая. Ако при това сте и беззлобливи, ще влезете ед­новременно и през двата входа. Как е възможно? – Възможно е! Тогава ти не си един човек, а двама души. Възвръщането в рая става само по двама – със Сродната Душа под ръка. За един миг се пускате, за да влезете през Вратата на Хитростта и Вратата на Беззлобието – и после пак се съединявате.
 По пътя към рая не е важно кой е спасявал Лю­бовта и младостта с хитрост, кой - с беззлобие. Все единият е по-талантлив в едната област. Като се съедините в рая, ще си прелеете един на друг това, което ви липсва, и ще станете едно същество.

Да надхитриш себе си (тоест дявола в себе си) и всички обстоятелства, които стоят на пътя ти към безсмъртието – ето едно от великите Хрис­тови качества! Как да направим това без лъжа? – Това е тайна, която владеят само Посветените. В невидимия свят, Розина е един Велик Посветен, който ви учи на радост и безсмъртие. Ако и вие поч­нете да пеете сложната ù и брилянтна ария в жи­вота тъй съвършено, Бог ще ви покани лично на трапезата Си. Дерибеите и деспотите трябва да бъдат мамени с всички средства, без да употребя­вате лъжа. Дори и най-съвършеният детектор на лъжата в цялата вселена не може да ви хване, по­неже не лъжете. Но с Божествената си хитрост вие сте винаги сто хода напред от душманите си, защото познавате мисленето им.

Така че не вярвайте никому, който ви лъже, че обстоятелствата му пречели да се върне в рая. Той просто обича разваления пилаф повече от Щастието.
 18,51СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.