Книга 25

3.ІІ.132(1996)
Бургас – Изгрев

ЗОГРАФИСВАНЕ НА ХРАМОВЕ
Òтговори на въпроси на Òмна


Автентична снимка от този случай: Òмна – зограф... Рамката е изработена с любов специално за нея от един затворник.

11,23ч.
Тази сутрин, готвейки се да попитаме Елма би ли ни ка­зал нещо за изографисването на православен храм в нов дух, изведнъж по ма­сата и по пода се пръснаха всички писалки, паднаха още 1-2 предмета и веднага двама от нас усетиха силно ухание на тамян. (Последното се случва за втори път в момент, когато се работи по проекта - при ЗНП (Омна) в Со­фия). Третият знак (ако е знак): ключът бе изкаран от джоба със самозакачили се на конеца последователно два кламера – обикновен и голям.
На въпроса, трябва ли да остане в тайна това начинание и оси­янието за него до започване на конкретната работа, Елма отговори:

- Присъстващите ще запазят тайна до започ­ване на работата. Самото осияние няма да се разп­ространява нашироко до завършването.

11,45ч.
 Живият Господ няма друг храм, освен тялото на човека, който е създал. Ръкотворните храмове са човешка измислица, но Бог присъства в тях със Свои проекции, поради милостта си към вярващите, които още не знаят, че молитвите се екранират обратно от куполите на всяка църква, от стените им. Рели­гиозните не знаят, че има няколко точки във всеки храм, от които молитвата може да излезе навън. За­конът е подобен на физическите закони при вдлъб­натите огледала, пирамидите и другите фигури. Може да се изчисли точно къде се фокусират лъчите на молитвата при нейното отражение от всички страни. Ако можехте да издигнете там болен, той ще оздравее по-лесно, отколкото ако е на пода. От това следва, че готиката има молитвена точка и множество молитвени подточки много високо под върховете на катедралата. Църква, която има голям полусферичен купол направо до земята, без верти­кални стени, ще изпраща молитвите ви направо в центъра, на пода. Сферичните храмове на Мъд­ростта и медитацията, които се построиха напос­ледък, имат немалка сила, ако молещият се е в самия център. Това става естествено в хиперфизата на нормалния човек, като вибрациите рефлектират в стените на черепа.
Религиозните не знаят, че молитвите на отк­рито свързват човека с Божия Дух, молитвите по ви­соките върхове - с Христос, а молитвите в църквите и в долините - с Мировата Душа. Изключено е мо­литва от църква да стигне пряко до Христа и до Бога - тя се приема първо от Майката Божия, и Тя, от своя страна, я пуска или не я пуска по-нататък. Стените на храма помагат молитвата да се обърне с концентрични и сферични вибрации навътре към сърцето на молещия се. Само че именно ъглите и радиусите в архитектурата обикновено изместват фокусната точка и се появява един лъч от сърцето или главата, който се мъчи да достигне тази фо­кусна точка. Това зависи от горещината, от силата на молитвата. В случай, че фокусната точка се съв­падне с някоя висяща лампада, свещите или круш­ките оттам, самият им материал, стават чудот­ворни, без хората да знаят това.
Зографите, които знаят къде точно да нарису­ват светите образи, могат да създават фокусни точки с голяма сила. Три, 7 или 12 образа, под строго определени ъгли спрямо центъра, могат да фокуси­рат отражения на молитви не само високо във въз­духа, но и направо на пода или на височината на чо­вешкото тяло. Определени светии под определени ъгли могат да излекуват например черния ви дроб, други - да предизвикат телепортация, трети - да предизвикат зачеване на дете с искра Божия.
На Небето, в безбройните домове на Господа, които са ви обещани, има такива храмове, но те не са ръкотворни. Те се създават от мисълта и чувст­вата на ангелите, от тяхното въображение. И те са живи дотогава, докато даден ангел ги държи в съзна­нието си. Често нощем вие възлизате в точно та­кива "храмове", поставят ви в музикалната или мо­литвената точка - и вие се връщате възродени.
Ръкотворните храмове обаче са по силите само на човека на Земята, тъй като той има ръка, т.е. мюонно тяло. Ние не отричаме ръкотворните храмове, когато Сатаната не се гаври с майката и де-тето, със свободния човек. Вие знаете, че църков­ното богослужение, обстановка и предмети са загу­били своето първоначално мистично предназначение и сега действат положително само отчасти. От­давна знаете от осиянията, че Майката с Младе­неца, която вярващите целуват и почитат, не трябва да е само икона, но преди всичко трябва да е един реален факт в света извън църквата. Знаете, че Сатаната превърна богослужението в атракция, в договор на светия клир с държавата, че тя ще му плаща, за да си мълчи и си "служи", а тя самата ще прави каквото си иска. Ето защо стените и песнопе­нията, колкото и да са прекрасни, връщат в сърцето на вярващия не само отраженията от неговата вяра, но и - с грамадна концентрация - неговата мъка, не­говите нерешени проблеми. Който не знае, че до­машният или дър-жавният затвор насъбира тъмни духове и миазми повече от всички ваши клозети, взети вкупом, той може да се моли колкото си иска, но молитвата му ще остане нечута. Особено мо­литви в кубични стаи и блокове поставят вярващия на кръстосан огън и той може да полудее, да оста­рее само за няколко години.
Сега Ние не отрицаваме възможността Новото да протече и чрез изографисване на случайна архи­тектура; и под акомпанимента на канона, но трябва да предупредим, че освен ползата, може да има и вре-да. На Небето също има затвори и в тях - цър­кви, но те изглеждат по съвършено различен начин. И най-големите чудовища там не ги държат на едно място, нито пък по много престъпници на малка те­ритория. Колкото по-голямо е престъплението и по-ужàсен престъпникът, толкова по-голям затвор строят само за него. Адските управители на пла­нети като Земята са сключили договор с вашите правителства да затварят престъпниците, бол­ните и близките в общи помещения, за да се произ­вежда там и умножава неограничено адската мъка, прес-тъпността. Почти всички си мислят, че затво­рите, болниците и комуналните квартири, където хората са натъпкани наблизко, се строят така по­ради липса на повече средства. Истинската причина обаче е повече от ясна: намаляването на ин­дивидуалния жизнен радиус и постоянното сплитане на аурите произвежда най-голямата мъка, т.е. храни ада с най-голям дебит от човешка енергия.
Вие Ме извинете, но да правите храм сред зат­вор, макар и благородно и с определен положителен резултат, е все едно да направите луксозен апарта­мент за любимото прасенце, а после да го заколите. В този смисъл, свещениците, зографите, зидарите и пр. са съучастници на черната ложа, след като са съгласни затворените хора да не се извеждат по планинските върхове и да не им се дава само сурово жито и плодове.
Непременно ще дам някои указания за сегашната мисия на Òмна, защото Небето използва всички слу­чаи, за да протече някъде Истината, Любовта и Доброто, но в началото исках да предупредя, че ком­про-мисът и самодейността носят и кармически пос­ледствия. Съвършено не е нормално да има само мъжки или само женски затвор или манастир - това е първото условие за озверяването на човека. В бъде­щите изолационни зони, на всеки престъпник ще се праща доброволка или доброволец - ангели, чисти като роса, - които ще им дават с беззаветна любов всичко, което тези нещастни души не са получили в живота си; и ще им се позволи да се върнат на Не­бето, само ако са извлекли тази душа от пъкъла. Всеки грешник в ада, всеки ваш приятел, който се мъчи от нещо, а вие си имате някаква друга работа или други приятели, е ваш неиздържàн изпит, заради който ще ви върнат на поправителен. Човек има ня­колко ангели-хранители: първият е майка му на Зе­мята, ако е истинска майка, вторият е неговият ли­чен ангел-пазител на Небето; и третият е сборен дух, който действа чрез вашите приятели и истин­ски близки. Щом сте приятел, вие сте вече отгово­рен; иначе сте само познат.
Но това са закони и правила за ученици, а не за оглашени. Това са познания за бъдещите спасители на души и помагачи на закъсалите. Вие си нямате представа какво значи един всеотдаен, любящ дух, който се отказва от себе си напълно - от своите таланти, от своето призвание, от своето удобство, от своите вкусове и предпочитания, - за да извлече един свой корен от тинята на мъчението! Вие си мислите, че сте нещо отделно, но това е само в третото измерение. Приятелят ви, духовният ви брат или сестра са ваши корени от вашето собст­вено Бо-жествено тяло - и ако го оставите един ден да гние и да го гризат плъхове, един ваш клон горе на Небето ще изсъхне, един ваш орган ще се разболее.
В този смисъл, казвам: да помогнеш на затвор­ниците е чудесно; да пролееш светлина в този заб­равен свят е подвиг, истински подвиг! Който иска да облагородява репей, изоставяйки ягодите и мали­ните от райската градина, е смел човек, на когото сърцето се трогва от народните нещастия. Но флу­идите, които ще минат през тия стенописи от зат­вора обратно в зографите, могат да създадат много сериозни усложнения, ако зографите не се връщат в извънработно време в райската градина, а отиват при други хора с проблеми. Това Небето ви го казва с най-голямата Любов към вас, на която е способно, и с желанието да станете помагачи и спасители и в са­мия ад, щом като страданията на нисшите души ви вълнуват. Само че клонът трябва да е постоянно на чист въздух и под слънцето, а не на друго място. Ако клоните ви са в рая, т.е. при Бога, при вашето ис­тинско призвание, определено лично от Него и при сродните ви души, то и стеблото, и плодовете, и корените ви ще бъдат уханни и здрави; - с корените си ще можете да цепите и скали!
Това е общата част - за размишление и поуче­ние, - а за подробностите ще поговориме после.
13,03ч.

19,23ч.
 "Приемете поуката ми, а не сребро; и по-добре знание, нежели отбрано злато". (Притчи Соломонови, 8:10)

Само минута преди отварянето на Библията и попада­нето на този стих, Омна обясняваше, че групата е решила да не се използва злато и сребро и варак в изографисването. Това абсолютно съвпаде­ние не може да е случайно. Може ли Елма да обясни?
Отворени бяха напосоки на няколко пъти Библията и бе­седи на Учителя:

"Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виж­дат, чуват, а не слушат, нито разбират. За тях се изпълнява Исае­вото пророчество, което казва: с уши ще чуете, а никак няма да разберете; и с очи ще гледате, а никак няма да ви­дите, за­щото сърцето на тия люде е задебеляло…"
А вашите очи са блажени, защото виждат; и ушите ви – защото чуват". (Матей 133:13,16)

"И друга притча им каза: "Небесното Царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле втаса всичкото.
Всичко това Иисус изказа на народа с притчи - и без притчи не им говореше". (Матей 13:33,34)

"Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде, съгласно пророчеството…
…В това прилежавай, на това се предавай, за да стане явен на всички твоят напредък. Внимавай на себе си и на поу­чението си, постоянствай в това, защото, като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си." (І Тимотей 5:14,16)

"На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да му се наслаждаваме; да правят добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувстващи, да събират нетленен имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот." (І Тимотей 6:17,19)

"Ще знаеш, че нещата стават така, както са опреде­лени. Щом ти си във връзка с Бога, даже да не знаеш това, ще усетиш една свет­лина" (Том "Живот, светлина и свобода", стр.254, беседа "Мал­цина избрани", 26.06.1932г.)

 "Затова най-подходящата храна за съвре­менния свят, това са скърбите и страдани­ята…
… За да издържите малките мъчнотии в живота си, ще си представите, че има по-го­леми от тях. (Том "Разум­ният живот", стр. 213 и 214, беседа "Трансформиране на енерги­ите", 27.01.1924)

 Третият том от Учителя бе отворен на стр. 216 ("Бо­жест­вената мисъл"). Левият палец се падна точно ето къде:

"Ще прочета 10 глава от Притчите, в ко­ято се съ­държат мисли, имащи отношение както към физическия, така и към духовния свят. Като четé тия мисли, човек може да изправи живота си." (лекция "Втичане и изтичане", 1.06.1928г.)

Това попадение е, може би, най-изумителното от всички досега, защото при първото отваряне на Библията преди малко, отляво се пада VIII глава от Притчите, а десният палец беше точно срещу на­чалото на X глава! Отварящият тогава прочете само мислите от 8 глава, но пренебрегна десета, мислейки дословно следното: “То тя е толкова мъдра, че би трябвало да я прочета цялата, а не знам дали няма да е много дълга"…(Цялата глава се прилага след осиянието, като дар и магическо разковниче за всички, свързани с Делото).
Другият изключително важен синхрон, който ни уверява, че в момента, при влизането на Уран във Водолея, Небето провежда чрез нас, независимо едни от други, една и съща ма­гическа акция, е фак­тът, че в осиянието "Отново бойна за­дача" Елма изисква незабавно да се премахне варакът от кот­вите в Айтоската градина, както и черният фон на едната. Тотално съвпадение с вътрешното усещане и решение на зографите да не ползват варак! Може ли да се каже, че Уран на трон ликвидира за много години принципа на противопо­лож­ния си знак - златото, позлатата, т.е. затъмняването на лицето, на материалната, природна човешка личност - от осиянието на духа? Това е типична апология и мотивация на католическия и православ­ния манталитет. Варакът в орео­лите също е израз на религиозното тщеславие - стремеж към показна праведност и канонизация.

21,11
 - Забележете, че варакът в православните оре­оли блести по-силно от основата само при опреде­лена гледна точка. Ако смениш гледната точка, става точно обратното - ореолът потъмнява. Така е с всички метали и металното съзнание въобще. Когато някой иска да блести с нещата, които върши, а не със съвършенството на лицето и тялото си, той неизбежно попада под закона на металното съз­нание - и трябва да знае, че неговите постижения са блестящи пред едни, но тъмни пред други. Не само това. Който пренебрегва плътта на Господа, физи­ческото съвършенство, за да блеснат делата му или святостта му дори пред Бога както той си мисли, такъв човек е направил дебаланс между духа и мате­рията, за сметка на материята; между атмическото и физическото - за сметка на физическото; между тотвселена и ясновселена - за сметка на послед­ната. Тъй като металното съзнание не е дял за хо­рата, докато са още младенци, но те изровиха ме­талите и направиха от тях оръжия, оръдия на труда и средства за самоизтъкване, Природата ги наказва, а тъмната страна на метала е рухването, падени­ето, позора; попадането между зъбците на Метал­ните Нашественици. Когато поискате, мога да обясня кои са предимствата и недостатъците на православието поради избора на варака и черното; и кои - на католицизма, поради линеарните нимби, статуите и шареното. И там има варак по стату­ите и много елементи от декорацията, но това е друг вид тщеславие. С това не искам да отричам из­цяло ролята на външните Христови кошери, защото от тях са дошли в преддверието на Школата много праведници.
Омна схваща образи и символи с духа си по уника­лен начин и може да се уповава на интуицията си из­цяло. Някои подробности, разбира се, може да об­съжда с опитни в пътя на мъдростта и да Ме пита и Мен - постоянно. И сега ще загатна някои неща, но и без тях победата е взета предварително. Въпреки предупрежденията и опасенията, които изложих, тя не бива да отстъпва ни на йота, понеже пътят между грешните и падналите е път на нейния Учи­тел – Христа. Който яде, пи и страдá с народа, с грешниците, само Той може да живее в сърцето на такова създание! Опасности съществуват, но те са само при разкачване с Бога, Учителя и Школата.
Аватарят на трите прослойки паднали души, за които днес говорихте, е на друго поле, но ти имаш пряка връзка с него и можеш да ставаш негова проек­ция в най-силните мигове на живота си. Щом се дър­жиш за здраво забити клинове - не се страхувай и прокарвай въжето към върха! По него са възлизали, възлизат и ще възлизат още много души под тебе от тия вериги. Има и подвериги много повече от три, в които си специализирана, но за тях можем да говорим друг път.
В храма, който създавате, молитвените точки наистина ще бъдат много. Ниските помещения имат много потискащ ефект, но имат това предимство, че молитвените и катарзисните точки са на цели пластове, преминаващи през човека. Храмовото съз­нание наистина е нещо велико и разширява аурата неимоверно, но рядко попада в молитвената точка. Духът на катакомбите и землянките, на схлупените колиби, на ужасните панели даже, е дух на бедните външно, които нямат пари да си построят храм - или храмовете им са разрушени от противника. Но ис­тинското християнство, истинската религия, ис­тинското откровение в цялата история на Космоса извира от бедни и прости хора, от орачи и копачи, а не от храмовници! Изключенията се броят на пръсти. Храмовниците са майстори на канона и те­атъра, но те рядко извършват чудеса. Причината е високостоящата молитвена точка. Ето защо, мо­жеш да счетеш за истински късмет, че започваш с ефективно християнство, а не с ефектно.
Две-три думи по символи, техника и пр.: под изображението на кръста, където това неизбежно се налага, рисувай алена или бяла точка, кръг, триъ­гълник и пр. И да открият някога това - така ще сте спасили вече достатъчно душù, а това е важното. Обобщението в православния канон обаче дава въз­можност да се затварят и видимо кръстове в такива фигури - като стил на орнамент, дреха и пр. Самото прекръстване на белите православни, когато дойдат да спасят църквата, ще бъде с кръг наоколо, очерта­ван правилно. Православието, Ватиканът, Евангелс­ката църква, Индуизмът, Мохамеданството и всички останали религии съществуват на Небето в своя първичен, чист вид - и милиони спасени души ги изпо­вядват. Вие трябва да попаднете в Небесната Цър­ква, за да видите как там стените са от много плас-тове и всеки пласт е една отделна вяра. Така, белите православни служат с бели дрехи, а не с черни - и това може да се приложи и на Земята. Бя­лото православно пеене не е византийското гъгнене с носови вокали, защото на Небето никой не лъже Природата, нито ближния, в името на някакъв за­костенял канон. И наистина, носовете на византийс­ките и френските светии са обикновено големи, за­щото носовото пеене и говорене са израз на лъжата, измамата. Когато славяните изхвърлиха носовките, се освободиха от Византия. Тя обаче ги покорява все още чрез православното богослужение и затова мнозина още под-съзнателно лъжат природата си и я проти­вопоставят на духа, повярвали на гръцко-еврейската представа за греха. Евреите също са с големи но­сове, а обвинението и самообвинението в грехов­ност, както и лъжата и кражбата, все още се гнез­дят при изостаналите представители на този род - и те трябва да се коригират! Това ще стане, когато прибавят гласни букви в азбуката си и снемат кръста от сферата.
По въпроса, дали да използвате живи прототипи на лицата на своите личности, казвам: това е най-доброто, но не за този култ и за това място. Такива образи на невинни и прекрасни хора - живи или живели сред народа ви - наистина трябва да се увековечават в бъдещите храмове на Всемирната Ложа на Земята, но там богослужението, философията, символиката и архитектурата ще бъдат съвършено други. При наличните културни и религиозни реликви, нямате право да вграждате образа на конкретна личност в традиционна иконопис или скулптура, тъй като об­ратните токове могат да навредят на човека не­поправимо. Изключение може да се направи в случа­ите, когато богослужението и свещенослужителите не приемат никакви пари, дори и като лепта, и не плашат вярващите със Сатаната, пороците и греха. Не че няма Сатана, строго и ясно разграни­чени пороци и първороден грях, но с тази материя имат право да се занимават само Великите Учители и учениците от V, последно посвещение. Свещен­ниците, вярващите, пророците, апостолите, мъдре­ците и мистиците трябва да са абсолютно слепи и глухи за злото, ако не искат да бъдат заразени и да заразяват смъртоносно и другите! Обикновеният светия, за разлика от Божествения, е параноик на тема "грях" и "дявол" - и на Небето го считат за ду­шевноболен…
Засега – напред; и дерзай! Постоянно си повтаряй формулата "Без страх и без тъмнина! С кураж в Любовта безгранична!" или "Омразата повдига раздори, но Любовта стопява всички погрешки" (Притчи, гл. 10:12).


Първи сборник с мъдрости на Соломон
Глава 10

Праведният и нечестивият

Притчи Соломонови.
Мъдър син радва баща си.
А безумен син е тъга за майка си.
 2.
 Съкровища, придобити с неправда, не ползват;
а правдата избавя от смърт.
 3.
 Господ няма да остави да гладува душата на праведния;
но отхвърля злобното желание на нечестивите.
 4.
 Ленивата ръка докарва бедност,
а трудолюбивата ръка обогатява.
 5.
 Който събира лятно време, той е разумен син,
а който спи по жътва, той е син, който докарва срам.
 6.
 Благословения почиват върху главата на праведния;
а устата на нечестивите покриват насилие.
 7.
 Паметта на праведния е благословена,
а името на нечестивите ще изгние.
 8.
 Мъдрият по сърце приема заповеди;
а безумният бъбривец пада.
 9.
 Който ходи непорочно, ходи безопасно,
а който изкривява пътищата си, ще се познае.
 10.
 Който намигва с око, докарва скръб,
а безумният бъбривец пада.
 11.
 Устата на праведния са извор на живот,
а устата на нечестивите покриват насилие.
 12.
 Омразата повдига раздори,
а любовта покрива всички грешки.

 13.
 В устните на разумния се намира мъдрост,
а тоягата е за гърба на безумния.
 14.
 Мъдрите запазват знанието,
а устата на безумния са близка гибел.
 15.
 Имотът на богатия е неговият укрепен град,
а съсипия за бедните е тяхната бедност.
 16.
 Заплатата на праведния е за живот,
а благоуспяването на нечестивия е за грях.
 17.
 Който внимава в изобличението, е по пътя към живота, а който пренебрегва мъмренето, се заблуждава.
 18.
 Който таи омраза, има лъжливи устни;
и който възгласява клевета, е безумен.
 19.
 В многото говорене грехът е неизбежен;
а който въздържа езика си, е разумен.

 20.
 Езикът на праведния е избрано сребро;
сърцето на нечестивите струва малко.
 21.
 Устните на праведния хранят мнозина;
а безумните умират от нямане на разум.
 22.
 Благословението Господне обогатява;
и трудът на човека няма да прибави нищо.
 23.
 Злотворството е като забавление за безумния.
Така е и мъдростта на разумния човек.
 24.
 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне;
а желанието на праведните ще се изпълни.

 25.
 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва;
а праведният има вечна основа.
 26.
 Както е оцетът за зъбите и димът за очите,
така е ленивият - за онези, които го пращат.
 27.
 Страхът от Господа прибавя дни,
а годините на нечестивите се съкращават.
 28.
 Надеждата на праведните е радост,
а очакването на нечестивите е напразно.

 29.
 Пътят Господен е крепост за непорочния
и съсипване за онези, които вършат беззаконие.
 30.
 Праведният никога няма да се поклати,
а нечестивите няма да населят Земята.
 31.
 От устата на праведния блика мъдрост,
а лъжливият език ще бъде отрязан.
 32.
 Устните на праведния знаят приятното за слушане;
а устата на нечестивите говорят извратеното.

СЪДЪРЖАНИЕ
/