Книга 31


16.l.135(1999)
Бургас – Изгрев

ЗАПАЛКАТА НА АСУИНА
(по въпрос на приятел)
 

- Може ли да се дадат инструкции за организирането на първата база на "Асуин"?

       - Първата база на асуина във вашия звезден ост­ров е Сириус, а на Земята вече има негово посол­ство. Затова по-добре наречете вашата "следваща" - или въобще не споменавайте на кое място е.
          За да се ражда и тече асуин, най-важното усло­вие е продукцията на НКЕ (Неличната Космична Енергия). Без нея всякакви картинки, музики и поезия действат само с нищожни количества асуин. Така че, няма ли приятели и приятелки от алохимен, серафи­мен тип, няма защо да наричате такова движение "Асуин". Това е.
         
 Отворихме незабавно първия том беседи, който ни по­падна:

      "Когато двама души се влюбят, това е от Бога. Когато се разлюбят - това е от дявола. Бог не се лъже! Той никога не може да приеме безлюбието за любов.
        Бог присъства между хората само то­гава, когато техните мисли, чувства и пос­тъпки са проникнати с любов. Забележите ли, че тази любов минава през вас, пазете я да не се изгуби.
Сега, като говоря по този начин, аз нямам предвид вашия живот, нито как сте живели досега. Как сте живели досега - оставете този въпрос настрана. Какво сте мислили за лю­бовта - и това оставете настрана. За вас е важно да знаете, когато обичате някого - да знаете за какво го обичате: за тялото, за ду­шата, за духа, за ума или за сърцето му. При това, следете има ли нещо користолюбиво във вашата любов.
        При мене са идвали млади моми и момци да ми разправят за болките си. Една млада мома ми каза: "Аз обичам едного, но той не ме обича. Можеш ли да направиш и той да ме обикне?" - "Това не мога да направя. Аз мога да на­карам друг някой да те обикне, но този, ко­гото ти обичаш, не мога да го накарам да те обикне." - "Защо?" - "Защото той обича някоя друга. Това, което Бог е наредил и предвидил, аз не мога да го развалям. По никой начин аз не мога да развалям обичта между хората!" - "Ама тя не заслужава неговата любов..." - "Това не е моя работа." За мен е много лесно да намеря човек, който още не е обикнал някоя мома, и да го накарам да я обикне. Това е пра­вата, Божествената мисъл! (т. "Лъчи на живота" с.239-241, Хел93, б."Съществени връзки" от 22.08.1932г.)

     "Един ден хората ще се чудят как са имали такъв ум да мислят такива отрица­телни работи. Всичките ще бъдат радостни и весели, че могат да служат вече. Казвате: "Кога?" - Сега е времето! Чакате да дойде Христос... - Че Любовта е Христос! Мъд­ростта - това е Христос, свободата - това е Христос! Обич между всичките - това е Хрис­тос. Ще принесете подаръците на ва­шето сърце, подаръците от вашия ум и пода­ръците от вашето тяло. Ще кажете: "Ето Господи - това е на Твое разположение, както Ти си ни благословил! От сега нататък ще сме готови да Ти слугуваме и да изпълним во­лята Ти тъй, както Ти искаш". Вие ще кажете: "Не сме го­тови още..." - Всинца вече сте го­тови! Които досега не са готови и които мис­лят от сега нататък да се готвят, те са за­къснели вече. Не внасяйте идеята, че не сте готови. Го­тови сме - нищо повече! Ние съдър­жаме всички възможности да приемем Лю­бовта, да я осъ­ществим, да не ни разколеба­ват. Ако ти не жертваш доброволно, по закона ще пожерт­ваш - да се отвори сърцето ви, умът ви, тя­лото ви! (т. "Благословен" с.150-151,изд."Урания"/98, б."На прага е!" от 28.12.1941г.)

"Светът си живее, както си разбира. - И ние ще живеем тъй, както ние разбираме!" (т."Прав път" с.318. Урания98, л."Най-разумните отношения" от 11.06.1941г.)


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.