Книга 31


26.ll.135(1999)
Бургас - Изгрев

НАБЛЮДАВАЩИТЕ ОТ ШКОЛАТАПредварителни бележки:
Днес, 26 февруари 135(1999)г., към 20,00 часа, пак се случи нещо необикновено, което дава основание да поискаме обясне­ние от Елма. Снощи - или по-точно около 2 ч. през нощта днес - п. подготвя за изпращане по Интернет писмо до един афга­нистански университет по повод петицията, разп­ространена от една негова служителка. Това е зов за помощ, описващ ужасното положение на афганистанските жени. П. добавя името си в списъка и решава да изпрати отделно писмо на този адрес, с копия от страниците за любовта и же­ната от голямото илюстровано писмо до Латвия на руски и английски език. Той обаче спира изпращането на писмото в последния момент, забелязвайки, че автоматичното изпис­ване на да­тата и часа не е вярно: излязло е 10.l.1997г., около 14 ч.. Той решава да пусне писмото по-късно, когато поп­рави датата и часа. До този момент “Нетскейпът” е работел бе­зупречно много месеци - откакто сме в Интернет. Наис­тина, правени са разни преинсталации и всичко е възможно да се случи, но в мо­мента п. не съобразява, че вероятно пак се на­месва Нашият Приятел. Когато споделя това с приятелите, може би дошли не случайно точно днес от близо и далеч, една приятелка из­веднъж се сеща, че тази дата в компютъра може да е датата на някое осияние. Явно Елма иска да ни каже нещо много важно, и за да излезем от състоянието си на повсед­невна инертност и лични уклони, отново е решил да се намеси директно. Прия­телката започва да търси оригиналите на осиянията от този период и след малко попада на един уника­лен материал точно от 10.01.1997г.! Не че всички осияния не са уникални, но този ръкописен оригинал е от онези, които се броят на пръсти – за­лежал е от дълго време, с надежда за коментар от Учителя, понеже е бил счетен за "лично твор­чество" с неизяснени и спорни проблеми и затова п. не е пос­мял да го пусне в обръще­ние сред приятелите. Чака си реда…
 Сега нещата си идват точно на мястото, понеже това се оказва част от един фундаментален труд с явно присъст­вие на Елма - информация за един от класовете на Школата. Импулсатор на този материал е Н.Р., понеже се е интересувал сериозно и дълбоко от тази тема, както и приятелят А.Г. А точноднес, малко преди да ни се подаде от­горе този забравен ръкопис, друг приятел задава въпрос за естеството на Утринните Слова и Утринния неделен клас на Учителя, за което пита и в едно от последните си писма.
 Ние сега ще прочетем заедно този ръкопис относно младежкия и специалния окултен клас, дошъл на 10.l.1997г., а после ще помолим Елма за отговор, с надеждата да разшири темата и за другите класове. Днес си говорихме за връзката между Неделния утринен клас на Учителя и Евродоровия Му клас, откакто ни говори и води като Елма: времето е едно и също – неделя в 5ч. сутринта; Учителят е един и същ.
 Последният въпрос, който К. зададе на п. преди да за­почне да се пише горното предисловие и преди да прочетем намерения текст за Младежкия и Специалния Окултен Клас беше: "А не е ли възможно и всеки сам да си работи в даден клас: например, ако в различни градове всеки знае, че в 5 ч. сут­ринта започва М.О.К., всеки да участва съзнателно и са­мичък?" И когато започваме да четем материала от 10.l.1997г., виж­даме още на второто изречение: "...Ако им­пулсът му е да е са сам - сам провежда и дейностите, свър­зани с Неделните кла­сове, Общия Окултен Клас и Младежкия Окултен Клас."
 Ето съдържанието на този уникален, забравен ръкопис:

МЛАДЕЖКИ (СПЕЦИАЛЕН) ОКУЛТЕН КЛАС

Петък, 10.l.133(1997)г.

 ПЪРВА СЕДМИЦА – “ИМПУЛС”

 Участието в класовете (през всяка първа седмица от новолунието нататък) става, само ако човек има вътрешен импулс. Ако импулсът му е да е сам - сам провежда и дейнос­тите, свързани с Неделните класове, О.О.К. и М.О.К. Ако им­пулсът му през тази седмица (от новолуние до първа чет­върт) е да бъде с други, пак се пита какво иска сърцето му – да води или да бъде воден. Ако има импулс да състави прог­рама и да води даден клас, кани само такива, които имат вътрешен импулс да изпълняват програма и да не гово­рят в рамките на обявените занимания в избрания дом, а и след това - и по пътя към къщи. Ако импулсът е самите ние да бъ­дем водени в даден дом, избираме си да участваме в клас, во­ден от човек, който единствен ще има думата от нача­лото до края (такова е естеството на първата, Слънчевата сед­мица).
 По време на духовно събрание през седмицата на Им­пулса, всеки има право да стане и да си отиде, ако някой на­руши тишината и хармонията в класа. В такава седмица чо­век трябва да е максимално верен на себе си и да не изпитва никакво неудобство да стане и тихо да си отиде, ако в даден момент атмосферата се промени и се окаже в асинхрон с вътрешния му мир и импулс.
 Обикновено през всяка първа седмица от лунния месец всеки се старае да бъде сам водещ на даден окултен клас, къ­дето е привлякъл нови ученици. Със старите съученици сре­щите от този род стават през втората и третата лунна седмица, а през четвъртата – “Школата” - водещият пак сам има право да кани стари и нови съученици, според опита и преценката си кой става за ученик и последовател, т.е. кой е смирен. Значи, на по-гласовитите се дава ориентация към втората и третата седмица, а първата и четвъртата ос­тава на разположение на Посветения, който знае в коя страна, кое селище и в какъв състав може да се постигне хармония (във всеки конкретен случай).
 В случай, че някои искат да "пеят" в дует или в хор с водещия, те трябва да бъдат помолени или да си пока­нят сами аудитория, но на друго място, или да се съгласят да из­пълняват стриктно регламента. Всеки, който предвари­телно се е съгласил да участва в регламент, трябва да го спазва. В противен случай трябва да се позамисли за това, чий провод­ник става. Посветеният прилага метод, утвърден от най-дълбока древност: участник, който редовно нарушава регла­ментите и хармонията, не се кани на следващите съби­рания; ако потрябва - променя се и адресът на сбирката.
 Във всеки първи петък от лунната седмица водят при­ятелките, сестрите. Изключения може да има, ако коорди­на­торката посочи по вътрешен импулс човек, който има ярко изявени положителни качества на Венера. Но това не трябва да става практика. Може да се каже, че в годината такива из­вънредни случаи на водещ или изявяващ се мъж в петък не трябва да надхвърлят 4 пъти, т.е. най-много по веднъж на се­зон.
Водеща, т.е. координаторка във всеки петък на импулса по време на Младежкия или Специалния клас може да бъде само сестра, отговаряща на изискванията за истинска при­надлежност към този клас. Учителят е дал съвсем конкретни правила за това в беседите Си, но някои от тях е изяснявал само в лични разговори с избрани ученици, тъй като същест­вува и устно предаване на определени пълномощия, които се поверяват само на последователи от най-вътрешния кръг. Те са узнали и прилагат неща, доверени от Учителя само устно - на тези, които Той е преценил, че имат качества. Тъй като в Школата съзнанието не се прекъсва, класовете съществуват вечно.
 Някой може да е автор на зашеметяващи съчинения, ясновидец или ръководен фактор в Братството с безспорни качества, но може да не е приет от Учителя дори и в Общия клас на Небето или на Земята, въпреки че сам си мисли, че има право да присъства даже и в Младежкия.
 И така, има 4 критерия за координатори на младежкия клас, в зависимост от поредността на лунната седмица.
 Общият белег за участие в МОК - в очите на Небето, а не според нашите субективни понятия и представи - е нали­чието на самостоятелно жилище. (Който няма такова, си подсигурява територия някъде сред природата или в жилище на съмишленик, който му го отстъпва напълно и сам отсъс­тва от там за уговорен срок, освен ако не бъде поканен спе­циално  от гостенина).
 За Небето ученик от Младежкия или Специалния клас е онзи, който е имал шанса да получи (или който се е преборил в живота да си осигури) абсолютно самостоятелно жилище, в което да живее самичък. След 21-годишна възраст човек има нужда от самостоятелно жилище (не само стая), в което да не може да влиза никой без негово желание, дори и децата, ро­дителите и най-близкият човек. В противен случай, аурата му почва остро да страда от липса на индивидуален въздух, който се продуцира от монадата на човека единствено в пълна самота. Ето защо, за кординатори и участници в Мла­дежкия и Специалния окултен клас Небето избира само та­кива ученици. Самостоятелното жилище или територия е разпознавателен белег за постигнато Второ Посвещение. Посветеният с два или повече лъча над главата или има убе­жище, недостъпно за други, или живее на най-различни места, за да не позволи образуването на домашен дракон. Когато ня­мат материални възможности за собствено жилище, посве­тените подсигуряват оборотни квартири, където членът на М.О.К. остава сам за уговорен срок - по списък или по жребий, - бидейки член на група от трима, шестима или 12 съученика. В случай на материална невъзможност за придобиване и под­държане на такива оборотни светилища, истинските ученици на Учителя по цялата вселена не остаряват или остаряват хармонично и красиво, без болести и деформации на пропор­циите в лицето и тялото си, понеже имат мъдростта и им­пулса доброволно да се сгъстяват в наличните жилища, за да поддържат оборотни. Това е напълно възможно и се прави сред учениците от Второ Посвещение нагоре.
Има четящи беседите на Учителя и изпълняващи съвес­тно много Негови съвети и форми на участие в братския жи­вот, хора със самостоятелни жилища, но измъчващи се от самота. Това показва, че са още обикновени хора или най-много "първопосвещенци". Истинският ученик може да живее и абсолютно сам, без това да го обезсърчава или да го прави скръбен и нещастен. Но той съзнателно и ритмично нару­шава самотата си, защото има космичен закон за обмяна на енергии и за лично щастие и самораздаване. Значи, крайната самота, като начин на живот, е едно голямо изключение. Тя не деформира ученика и не води до кармически последствия, само когато е разрешена лично от Бога с някаква особена цел – например, защита на Петата Степен на Скиптъра или на Третото Посвещение – Просветлението. Във всички оста­нали случаи, обикновените хора и учениците приемат и съжи­телство с други – принудително или съвършено съзнателно.
Така истинският ученик от Младежкия или Специалния Окултен Клас осигурява самотата си физически при всички случаи поне в събота, а в определен процент от времето – и във вторник, четвъртък и неделя. Следователно, съществу­ват неотменни закони на ученичеството, които не признават туземното тълкуване на начина на живот и пълната само­дейност на хората в представите им за самотата и общува­нето.
В понеделник ученикът посещава близките си по кръв и се грижи за тях; във вторник може да е сам или не, по вътре­шен импулс; в сряда може да бъде с повече хора на едно място, но предимно познати; в четвъртък също има пълна свобода да остане сам или да общува предимно с непознати или по-висши по еволюция хора и същества; в петък е с относително най-сродната си душа, в събота се стреми да бъде напълно сам, ако няма нещо особено наложително и важно, а в неделя пак е свободен да бъде сам или с други, но непременно повече от 12 души, за да може да се проявява духът му, атмическото тяло. Хората, които избягват големите групи поради очевидните проблеми с отделни хора или общата атмосфера на групата, отказват да служат на духа си и на Бога по атмичен и буди­чески начин, понеже тия два най-високи духовни свята същес­твуват благодарение на обмяната между индивида и голе­мите групи. Дори и да няма помен от колектив, смесването с тълпите в атмичните периоди е задължително. Това е неде­лята през седмицата, лятото - през годината (особено края на юли и целия август), както и определени още по-големи пе­риоди, които са индивидуални за всеки.
Следователно, за повечето семейни и обвързани хора Младежкият клас е немислим, и по тази причина Учителят е разрешил да се разпространи версията, че в него не се допус­кат женени. Тя обаче се е изопачила до фанатизъм и до кри­вото разбиране, че ученикът от този клас трябвало да ос­тане физически девствен и да няма интимен живот и лична любов. Но всички ние знаем, че в Младежкия Клас, при личното присъствие на Учителя до 1945 година, е имало и женени хора, и ученици с нормален интимен живот – и това са едни от най-талантливите и напреднали ученици и ученички от Школата. Защо Учителят не ги е изпъдил, а даже ги е защитавал и е разкривал какво ще направи кармата с ония, които имат “ка­лугерски” разбирания за любовта и живота, както Той сам се изразява?
Ето защо, тенденцията да се предпочитат неженени ученици за участие в Младежкия, Специалния и още по-вът­решните класове на Учителя не произтича от някакви изопа­чени моралистични фикции, а от факта, че жененият човек обикновено няма свободата да ходи когато и където си иска. В специалния клас Учителят е провеждал сложни експери­менти и упражнения, които изискват пълното и продължи­телно при­съствие на ученика в цялото му извънработно време, а това е почти невъзможно за семейния човек. Някои от тези окултни упражнения са от такова естество, че близ­ките ни по никой начин не биха издържали на нашите замълча­вания и отсъс­т­вия и биха ни обвинили в какво ли не. А учени­кът от космич­ната Школа няма право да разкрива тайните на класа и заня­тията, да се оправдава с "космически полети" или "изпитване на бъдещи социални модели", понеже ще го вземат за немора­лен или ненор­мален.
За Всемирното Бяло Братство няма по-голямо щастие от хармоничния брак и семеен живот между сродни души в името на Бога, но тогава разногласията и обвиненията са из­ключени, тъй като цялото семейство участва лично в лабо­раторията на окултното ученичество и затова знае какво става там. Така че Небето не гледа на лице, а на сърце, както казва народът ни. Ако сърцето е чисто, човек може да е ученик от Младежкия или Специалния Окултен Клас и на Зе­мята, и на Небето, дори и да не съзнава това и да не взема участие в петъчните духовни събрания на това, което взе­мат за "Братство". Истински чистото сърце е отдаденото на Бога, а не на х. или у. Сърцето, отдадено на Бога, има нужда периодично да остава в самота, да се обменя с близки по дух, да се обменя с близки по естество и да се обменя с всички. Ако при това спазва дните и периодите, определени от Бога за тези различни потребности, то е сърце на ученик от Второто Пентагрално Посвещение или още по-нагоре. Всеки може да цитира или да си приказва каквото ще, но анге­лите виждат отгоре какво представлява лицето, тялото и аурата му. Щом спазва Божиите разпоредби, то истинността на това, което върши и говори, ще се отрази и на вида му, на здравето, на пропорциите му.
В Младежкия Клас влизат два вида ученици: от 14 до 21-годишна възраст и от 21 до 28. Първите са от Юношеския, а вторите – от специфично Младежкия. Под истински юноша или девойка в Школата се подразбират деца над 14 години, ко­ито имат самостоятелна стая. Те живеят само с майка си (много рядко с някой друг), а бащата живее другаде и ги посе­щава само веднъж в месеца за един или няколко дни. При това детето не знае, че това е физическият му баща. Така е спо­ред космическия ред и морал, така е и според беседите на Учителя. Майката на дете от този клас е също ученичка на Учителя и е в Специалния клас - на възраст над 28 навършени години. Значи, не е лесно да си ученик от юношеския и деви­ческия Младежки клас на Учителя. Който оспори тия положе­ния, не е слушал и чел добре беседите и лекциите на Учителя, където нещата са ясни и определени.
Тези указания се дават като специална информация за желаещите да се самоопределят; и като методически бе­лежки за координаторите на работата в Школата, според Божествената Програма.
 Ученици от Специалния клас, имащи право да участват в петъчните му занимания, са всички ония, които спазват без конфликти и напрежения изложените условия, но са по-въз­растни от навършени 28 години.
Така, през 4-те петъка от всеки лунен месец се провеж­дат 4 вида духовни събрания и школни занятия на Венерините класове, както следва:

Първи петък след новолунието: Общо събрание на всички видове Венерини класове: Юношески, Младежки и Спе­циа­лен. Броят на учениците в един такъв клас може да стигне до 120 души – останалите се отделят в друг клас. Во­деща – най-възрастната сестра.

Втори петък след новолунието: Занимания на групи от по 6 души от Юношеските класове (3 момичета и 3 момчета на възраст от 14 до 21 навършени години), без присъствие на гости, по-възрастни от 28 навършени години, освен веднъж годишно. Водещо – най-младото момиче.
В същото време работи и Детският Окултен Клас с деца от 7 до 14 години, заедно с майките си или духовните си майки, ако физическите не могат да присъстват по някаква причина. Но водещи са децата – майките са само гости.

Трети петък след новолуние: Занимания на Младежкия Окултен Клас - групи от по 6 души - три сестри и трима братя - от 21 до 28 навършени години. Водеща – най-младата сестра. Във всички класове водещите имат право да отстъпват ръководството си на друг по вътрешна симпатия, но само веднъж годишно. И тук се канят гости от по-горния Венерин клас, т.е. Специалния, но не по-възрастни от 56 години.

Четвърти петък след новолуние: Специален клас – пак на групи от по 6 души от същия тип, с участници от 28 до 56 навършени години. Водеща – най-младата сестра. Канят се гости от Субстанциалния Клас, който също провежда своите школни занимания в петък от 5 часа сутринта, но учениците там са от 56 до 84 навършени календарни години. Те пък ка­нят гости от Есенциалния Клас със съученици от 84 до 112 годишна възраст. Те пък канят гост от Уникалния клас – уче­ник на Учителя от 112 до 120 навършени години. Надживе­лите тази възраст са почетни гости и са извън класовете – те са от категорията на Мъдреците. Имат право да влизат във всеки от изброените класове.
 При всички случаи, водеща е най-младата сестра от даден клас – Венерин принцип, за разлика от старшинството, което се провежда в неделните класове. В Общия Окултен Клас от по 12 души в група и 144 в големия О.О.К., водещи за всеки подклас са най-младите братя, а в Орфическия или Ев­родоровия утринен Неделен клас от по 10 души (до 100 в първата неделя след новолунието) занятията се провеждат без възрастови ограничения и без водещи, но синархично, спонтанно и синхронно - или с водещ по жребий. Не престава да функционира и Женският Мистичен Клас от по 11 сестри (до 121 през първата седмица след новолунието) в четвъртък сутринта и вечерта, като на вечерните събрания се кани и по един брат, който е само гост или занимава класа при специално желание от страна на сестрите, но не повече от един път месечно. Това е Нептуновият модел на Школата.
И така, всеки петъчен клас има право да кани гости от друг вид клас, но не повече от шестима - и то само в послед­ната седмица след новолунието. В най-чист вид, Младежкият и Специалният Окултен Клас не приема гости в първата сед­мица, през втората кани двама, в третата – трима, а през четвъртата – 5 или 6. Гостите са само слушатели или пъл­ноценни участници в работата на класа, но нямат право да му се месят и да му дават съвети, освен при изрично желание и съгласие от страна на всички. През втората седмица еди­ният от двамата гости може да е заслужил човек от Общия Окултен Клас – човек, който отдава жилището си за целите на по-горния клас, периодично и с пълно и гарантирано лично отсъствие от къщи, но още не е готов да влезе в него, по­неже няма нужните пропорции на лицето и относително мла­дежка красота, здраве и запазеност на тялото си от 28 до 120-годишна възраст. Не се кани и човек, който си позволява да проповядва, да самодейства, да се налага или да осъжда и критикува, нещо неизбежно за нивото на Общия Клас и на уче­ниците от Първо Пентаграмно Посвещение.
На Наблюдаващите от Школата и Братството им е из­вестно, че изискването за приемане в Общия Окултен Клас на Всемирното Бяло Братство, под ръководството на Христо­вия Дух и Духа на Учителя, което за нас е едно и също нещо, е човек да е трезвеник, вегетарианец, планинар и "чучулига", а не "кукумявка" - според стереотипите на заспиване и събуж­дане. Да приема Учителя Петър Дънов или Беинса Дуно за единствен и най-висок Учител. Той се е самоопределил окон­чателно и категорично към една Школа и Братство, и то именно към Неговите, приема и изучава Словото Му като во­дещо в живота си и се опитва да го разпространява и прилага според силите си. Той е толерантен към вярата на другите църкви, школи и автори, но не практикува методите им. Нап­ример, има хора, приемащи Учителя и участващи в братс­кия и школния живот, но правещи, например, упражнения на йогите или на някоя друга школа. Наблюдаващите от Шко­лата не ка­нят такива в Общия клас – оставят ги свободно да идват само в Неделния, докато не се самоопределят и не престанат да произвеждат утечки и къси съединения.
Ученикът от О.О.К. се разпознава от Небето и по това, че взема редовно и дейно участие в традиционните духовни и братски форми на живот, независимо от състава и поведени­ето на хората, които идват там. Човек, който не идва на па­невритмия, на групово посрещане на слънчевия изгрев, на пла­нинските лагери на Братството през лятото и на духов­ните събрания в сряда и не взема участие в общите братски ини­циативи с труд и средства (не си дава тайно и доброволно десятъка където трябва от всеки неочакван или планиран доход, хонорар, наследство, аванс, заплата, пенсия, наем и пр.), но предпочита да посещава и други духовни общества и да разпилява енергията си там, не е ученик от Общия Окул-тен Клас на Учителя, а се нарича от Небето "симпатизант" или "оглашен". В повечето случаи това са още объркани души, най-много до Четвърта или Пета степен от външния кръг на Пентаграма, и не могат да бъдат нещо повече от гении или светии. Привидното им участие в общите форми на братския живот е обикновено търсене на аудитория, утешение или приключения. Тях Наблюдаващите ги канят само на общонародните неделни духовни събрания от 10 ч. сутринта, както и на екскурзиите и културните про­яви в неделя. Ако бъде пока­нен такъв човек в Общия или Мла­дежкия клас, това се счита за сериозен пробив и сгрешилият поема кармична отговорност за това.
 Разбира се, навсякъде по света и в страната има и представители на Черната ложа в нашите среди, които вземат дейно участие в ръководството и във всички форми на общия живот, но възприемат околните като потенциални клиенти в търговската си дейност или като обекти за извличане на лична изгода, за удовлетворяване на егоизма и тщеславието си или за диверсионната дейност на духовете от други школи, които са ги обсебили. Те се отличават с одумване, съветване, натякване, съдене, авторитарност, недопускане и отблъскване на нови души и недаване на материали, с властническата драма; обидчивоста, отмъстителноста, дискредитирането на по-способните и по-чистите, оклеветяването, споровете, раздорите и съдебните процеси; претенциите за първенство, единственост, авторство, лидерство, монопол над дейността и авторитета и усвояване материалната база под формата на техника, предмети, десятъци, бюджет, каса, пари, такси, хонорари, привилегии, дарения, имоти. Това са някои от поведенческите белези за разпозна­ване на хората без монада или със силно замъждяла монада, докато техните антропологични особености, които ги издават, са обект на лекции и упражнения в Младежкия и Специалния клас и класо­вете над тях.
Днес, следователно, се прави опит за първа по рода си вечерна сбирка на Божествения младежки и специален клас, с участници от всички възрасти. Сутрешните класове предс­тавляват духовни събрания с установен дневен ред, а вечер­ните дават простор на индивида и колектива. Според прави­лата, дава се думата на най-младата сестра от присъства­щите да изнесе беседа по вътрешен импулс (четенето на бе­седа от Учителя е в сутрешната програма). Водещата има право да започне с молитви и песни по свой избор, после да го­вори това, което ù дойде в сърцето, а накрая да завърши бе­седата си пак с песни, молитви и формули по свой избор.
На всички сутрешни и вечерни занимания се пази пълна тишина, уважава се и се почита водещият, не се шуми, не се прекъсва, апострофира и пр. Вратата се заключва в обявения час и не се отваря на закъснели. Влизане и излизане по ка­къвто и да е повод става безшумно. Трапези след залез слънце не се правят. Пиене на чай и вода – само в кухнята.

 Според поведението на хората, Наблюдаващите си от­белязват кого и къде да поканят следващия път.
 21,42ч.

26.02.135(1999)

- Мили деца, няма да се разпростирам сега върху по-горните класове, тъй като не сте направили Не­делен от 10 часà сутринта; Общ и Младежки, Специа­лен. Има още изисквания за Общонародния и Общия клас. В Общия, например, не трябва да има никакви критики, абсолютно никаква отрицателна мисъл за когото и да е. Там делене, противоборства и прере­кания не съществуват. Това са предмети на адските и човешките класове извън Школата, независимо колко събрания правят, в колко паневритмии и Рили са участвали, колко тома беседи са отпечатали и продават. Като нямате сили да повярвате или из­пълните закона на Общия и Младежкия клас, сърца и кости пак ще се пукат, въздишки и противоречия няма да престанат. Всеки очаква на другия той да бъде пръв, но сам не се опретва да изпълни закона.

 Сега, като ви гледам, мили сте Ми, обични сте Ми, но пролетният събор на първата Божествена година от Новия век ще се проведе с тия, които жи­веят по новия начин. Имам предвид едно райско място в пределите на Благария и още няколко места по света, които искам да ви дам в наследство. Този, Който е създал всичко и владее всичко, може и да по­дарява всичко.

 Оставям на Наблюдаващите от Школата да преценят става ли някой за пролетния събор. Той ще бъде проведен при всички случаи, и то из цялата вселена, защото тази година вие се раждате!
 21,57 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.