- О -

Обтанаѝл: Дума от астроформулата на Уран: „Мнозина са звани, малцина проумяват“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Обтѐл: Дума от астроформулата на Уран: „Това, което премине, е годно“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Овино̀л: Дума от астроформулата на Нептун: „Пот и кръв се е ляла от порите ни, докато съзнаете, че сте едно“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Овитрѝни: Плазмени саламандри на Духа, йерархия на звезди като Алтаир, с тела от пламъци и много кратък живот на отделната овитрина, изгаряща от възторг пред Истината и жажда за свобода. Архиангели (кн.12)

Овоѝн: Дума от астроформулата на Нептун: „Преливащите от сливане се връщат в безсмъртието“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Озиринното царство е херувимно – остра е неговата прелест и неотменност. Никой не може да излъже озирина: живият ú меч разсича тъмнината като смерч от мълнии. Озирис моделира негативния полюс на будическото поле –контрастната истина. Не очаквайте озирина да милва неистини; не лелейте надежда озирина компромис да стори. Не е никак лесно истина озирина да ти разкрие; озиринната истина неизменно поразява сърцата, нагнояли от Майя – Илюзията. Примири се о, рабе на страстите, когато озирина ти прави дисекция; не шавай, о грешнико, в ремъците, щом херувимният нож на Хирурга ти прави разрез от истина – през този озиринен разрез илюзиите изтичат до капка!(кн.10)

Октѝн: Древен велик Учител.

Ол: Дума от астроформулата на Нептун: „Предостави условия за съпреливане“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

О̀лна: Трансплутонова планета, владетелка на знака Лъв. Олна не е подвластна на никакви програми. Четиридесет и деветте вида логика са всъщност програми, докато алогиката не признава програми. Олна, по тази причина, не се подчинява на никакъв друг закон, освен асъзнанието, т.е. мотивът й е незакономерност. Абсурдът, божествен атрибут от най-върховен порядък, развива правилно света, само когато присъства в него като елементарната частица “абсурдóн”. Абсурдонът не е нито само физическа, нито само духовна, но преди всичко божествена “елементарна частица” от 24-те градивни атома на тóтума… Олна е истинско въплъщение на абсурда!

Олсúн: вещество на Тройното Рав­новесие. Същест­вуват "алсúн", "олсúн", "елсúн" - вещества на трите вида баланс. Първият баланс - балансът и прелива­нето на съ­ществата в Битието - насъбира скъпо­ценния нек­тар "алсúн" в сърцето на монадата. Ба­лансът на естествата продуцира "олсúн", а равно­весието и обмяната на веществата - "елсúн".(кн.23)

Олтари: Западна и славянска дума за етерните чакри.

Ом: Звезда в съзвездието Малка мечка и мантричен импулс от вечна песен, която поддържа равновесието между вселените.

О̀мни: Дума от астроформулата на Сатурн: Съпричастен. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Омнóр - това е сегашното име на някогашния Готфрид Вилхем Лайбниц. Това име означава: "Трон на съвършеното мислене, изваян от съвършена любов към Бога".(кн.8)

О̀н: Полярната звезда.

Онадите са несамостоятелни пламъци от сърцето на Пра­лайя, които са Нейно точно отражение..(кн.17)

Онáмно име – едно от вечните имена на всяка искра Божия.(кн.29)

Онт: Звездата Алтаир.

Оресúн топъл дъжд от съвест, пречистен в горнилото на Невъзможното;  уникална есенция от съвест, пречистена през 14 милиарда филтъра на Невъзможното.(кн.34)

Ориока: звезда в съзвездието Рак (кн.10)

Отец: или Тот, Абсолютният Дух - ос­новава Точката. Придвижването Му по права ознаме­нува просторите на Изявения Отец, но в божестве­ния свят. Пресичайки границите на елипсата, Исти­ната Му придобива определеност - и там Той може да се нарече "Определеният Отец", което обаче не е Отец, а е Майка, по-сродна на понятието “Мирова Душа”. Това е майката, още в периода на бремен­ността. Мистически, зачатието се извършва от влиянието на Божия яснóн в пределите на елипсата. Оттам той вече, оплодил ясновселената с уникал­ност и ограничен от нея с определеност, продължава летежа си до физическото му раждане – пресечната точка с оста на елипсата.

О̀нтла: Звезда в съзвездието Лира.

Онторѐл: Духовното име на Рабиндранат Тагор.

Определено Битие: Сфера на Мировата Душа или Пралайя в Божествения свят; Ясновселената.

Ор: Велик дух на радостта, музиката и красотата на Слънцето от Божествения клас на Отците.

Оридѐл: Сегашното име на Орфей.

О̀рна: Звездата Мицар, също и Орния.

О̀рни: Дума от астроформулата на Марс (призив към Орния.

О̀рния: Звездата Мицар, също и Орна.

Оронсóш - Великият Учител на космическите прабългари.(кн.27)

Орф: Слънцето, реалността и поляризираната материя.

Оса̀н: Звезда от системата на Ригел.

Осило̀ний: Дума от астроформулата на Нептун: „Предавай предаденото на теб, за да не умреш!“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Осѝн: Дума от астроформулата на Венера: „Този, който е твой, тръгва след тебе!“ (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Осѝо: Звездата Ахернар.

Осмúцата: означаваща равновесие и равностойност на природното и духовното битие; животът е осмúцата, набраздена от своите мириади деления.(кн. 5)

О̀сти: Централното Слънце на Панвселената.

Ота̀н: Супергалактика в нашата галактика; звездата Зосма.

Ота̀р: Дума от астроформулата на Слънцето: „Създавайки, сам растеш“. (лично обяснение от Елма, дадено на 17.02.1991)

Òу е тайнственият свят, създаден от нашия благ Баща преди 730 милиарда земни години в лявата камера на Божественото Му сърце, за да се роди в него "Съвестта на Невъзможното",

ОУРЍН: се нарича всемирната наука за образа и подобието на Бога. Всички същества, които не са с човешки тела в планетно земно тяло, дори и ангелите, боговете, звездите, планетите, галактиките и вселените, МОГАТ да изучават науката оурѝн, но няма как да практикуват дисциплината оурѝнтика. Ето откъде идва важността да сме в човешко тяло в светове като Земята и планетите в центъра на звезди като Слънцето. (кн.52)


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.