Книга 25


14.ІІІ.132(1996)
Бургас - Изгрев

ЧЕРТЕЖИ - ИЛИ ЖИВОТ?

Този текст е твърде специален, както и останалите за построя­ването на Христовата Звезда. Ще го разберат в дълбочина само тези, които са запознати подробно с темата. За останалите ва­жат общофилософските положения в осиянието.

15,46ч.  - За Звездата?

15,49ч. - Срещата на Божественото, духовното и физи­ческото съвършенство е най-последният плод на чо­века. За една нищожна частица от този плод, съ­ществата живеят неизброими вечности. Ако напра­вите звездата на Елма максимално чиста и точна, няма да има повече отклонения и закъснения. Комп­ромиси тук не са фатални, но отлагат, изменят обещаното. Въпреки Моите поздравления за напра­веното, остана нещо, което не съм ви го казал: най-много ще спечели онзи, който сам направи Звездата в по-голям или в по-малък вариант. Това изисква много голяма прецизност и упорит труд, но резул­татите ще са милиони и милиарди пъти по-добри от сегашните. Не се одобряват тези отпечатъци и е за предпочитане да бъдат унищожени. Оригиналите могат да останат само за архив, като показател на търсенията ви.
Настоявам, освен новите ръчни опити, да пов­торите още веднъж компютърно програмиране спо­ред всички изисквания, но този път - разпечатка с по-добри цветове, на нов принцип. Шансът да се получи сега е доста по-добър. Тогава може да опитате пак на цветен копир или със снимки от компютърния оригинал. Не е задължително да бъде Звезда с кар­тинки в периферията, въпреки че дори и тези могат да се вкарат на части в компютъра.
Да, не е лесно, но затова пък е славно! Дори де­фектните копия имат преобладаваща положителна сила. Само че, ако се ползват за масово разпростра­нение, тези копия ще изменят събитията, ако не бъ­дат уравновесени с много по-голям брой сполучливи отпечатъци. А тези може да не унищожавате, ако направите час по-скоро добрите. Тогава тези може да се дават на отделни личности със слаб дух, слаба индивидуалност. И синьото като фон може да е от­рицателно за ония, които нямат воля, а само мислят и приказват. В такъв случай отпечатъците, излезли сини в единия край и лилави в другия, могат да по­могнат на такива приятели - идеите и приказките им да преминат в действие.
Конкретно: при новолунието почни "маневри" за ново програмиране и нова разпечатка с плътни, звучни цветове.

Указания за изпълнение на
Звездата на Елма

(Размерите са дадени за компютърен вариант; при ръчно чертане се удесеторяват. При наличие на по-голяма площ, може да се нап­равят и още по-големи звезди.)

1. Окръжност А с радиус Rа = 120мм. Цвят на кръга, ог­раничен от А - сиан;
2. Дванадесетолъчна звезда, с начало на чертането от най-горната точка на А, като пръв се спуща десният лъч и остана­лите - последователно, докато се стигне изходната точка. Цвят на хордите - светлосин, значително по-светъл от основата. После “А” се гаси;
3. Служебна окръжност В, концентрично вписана в А, с радиус Rв=96мм. Цвят - светлорозов;
4. Нанасяне на 365 точки по окр. В (после ще се угасят).
5. Спускане на два лъча от всяка точка към двете срещу­по­ложни, най-близки до диаметъра, от двете му страни - ро­зови като окръжността.
6. Размножаване на тази фигура 365 пъти от остана­лите точки (Забележка: Това размножаване тип "ветрило" е най-лесно за компютъра, но по условие - и особено при ръчно чертане - трябва да се спазва изискването за начертаване на непрекъсната 365-лъчна звезда: точките се съединяват пос­ледователно, като се спуска пак първо десният лъч и оттам - към горната точка вляво от изход­ната, после пак долу и т.н.: прокарват се последователно хорди, заключващи централни ъгли от по 179°30'24".66, според формулата за 365-върха неп­рекъсната звезда О=180°(п-1)=180х364.                                                                                             п         365
Въпреки че има по-лесни начини ("ветрило" или "ро­зетка"), же­лателно е в програмата да залегне последовател­ното начерта­ване: на практика, по метода "към дясна точка долу, после към лява точка горе" и т.н.
7. Изчистване на бяло кръгче "С" в средата с Rс=1/24 Rа=5мм.
8. Алена точка Д в центъра с Rд==714мм. (Rс е в чис­лител, а знаменател е 7)
9. Кръговият пръстен "Е", заключен между окръжностите А и В, е обект на лично творчество на всеки отделен изпъл­нител, с изискване фигурите да са в щрихово или полутоново тъмносиньо.
              
- Остават ли същите математически и геометрически указа­ния за Звездата?

- Остават, но след като синтезирате изисква­нията по точки, може да реша някои проблеми по по-различен начин.

17.ІІІ.132г. 8,00ч. - При прегледа на информацията за пропорциите на Звездата констатирахме неясноти и неточности (напр., алената точка е 168, а не 210 пъти по-малка от синия кръг). Не можем да продължим без изясняването им. Например, къде точно се хваща 3 пъти бя­лата точка: от едната страна в кръговия пръстен или от двете страни, т.е. 3 пъти или 1.5 пъти от едната му страна?
Не може ли този път Звездата да се изпълни според най-висо­ките изисквания, т.е. без снежинки, а с включени звезди (розови) в най-голямата розова Звезда? Бе казано да изброим изискванията за първия, компромисния вариант, и че тогава Елма може да реши ще има ли промени, но си позволяваме да питаме преди да започнем с обясненията за снежинките, с на­деждата, че последните ще от­паднат. Как в такъв случай ще се изрази индивидуалното различие на всяка монада от 365-те лъча?

8,31ч. - Ако допусна субективна ваша грешка или грешка по ваше невнимание, това значи, че съм пре­ценил, че тази грешка отговаря на нивото на чове­чеството в момента - и тя става функционална, т.е. реалистична. Това ви го казвам по принцип, а що се отнася до ширината на синия пръстен, верни са и двете положения, та даже и повече от две, тъй като розовата звезда има в себе си вписани подобни копия през определени интервали, както вече знаете. Не подкрепих в началото съвършеното изпълнение, по­ради необходимостта да се "фотографира" и подк­репи за известно време процеса на човешката его­центрация чрез варианта със снежинките.
За целите на настоящата еволюция преценявам, че направеното досега има своята сила и отразява обективно идеалното, реалното и сгрешеното би­тие. Тъй като Пентаграма дадох някога с елементи от символите на черната ложа, за да я държим ние, а не тя нас, то и вариант на Звездата на Елма без елементи на космическата грешка и на субектив­ните грешки на изпълнителите би изпепелил не само Земята, но и цял слой в универсума, както би ста­нало, ако бе даден ненавреме съвършеният образец на Пентаграмата. Тъй като Пентаграмата е печа­тът на Универсалния Дух, а Звездата на Елма - пе­чат на Христовия Дух, а в същността си при Отца ние сме едно, то и приближаване към съвършенст­вото в едната фигура е невъзможно без съответни промени в другата. Ако решите да направите Пен­таграмата според Моите указания още в началото на века и с допълнителни промени, които бих дал сега, то и Звездата има смисъл да се променя. Тия два процеса трябва да вървят нàедно. Има и трета фигура – триъгълникът на Духа с котвата, която трябва да се направи с нови цветове и това чака своите майстори в Айтос.
И така, този път има не три, а четири точки от лъка на Стрелеца, които трябва да се задействат едновременно, за да излети Стрелата правилно - относително правилно. Трите опорни точки са тия три фигури, които може да изпълните едновременно в София, Айтос и Пловдив, а четвъртата точка - "Мерникът" се намира във Велико Търново. И на други места в България и по света има подходящи места, но при наличния човешки потенциал измежду прияте­лите, засега това са местата.
Ще дам някои указания още сега, но повечето ще запазя за момента, когато ще можете (или някога човечеството ще може) да направите нещата спо­ред модела на Истината, а не по модела на лъжата. Изпълнителите на трите фигури и "Мерника" не биха направили нищо ново, ако само чертаят и рисуват, но живеят по стария начин.
Поясът със снежинките е оградата на старото човечество или кръгът на шестицата, в който хо­рата се затварят по двойки. Опашката на шести­цата означава вход и изход към интимния живот по двойки; но по-точно казано, вход е при шестицата, а изход - при девятката. Сега няма смисъл да се обяс­няват неща, които вие не можете да приложите.
Всяка бяла магическа дейност чрез чертаене и боравене с геометрични фигури, изображения и пр., всяко участие в молитви, посрещане на изгреви, па­невритмии, четене на Слово и пр., повтарям, са па­леативни средства, докато хората живеят поста­рому. Щом като един гост или домакин остане на едно и също място повече от една вечер без специ­ално разрешение на Небето, Ние считаме, че човеш­ката инерция засега е непоправима и че всякакви иг­рички на "Слово", "Дело", чертане на звездички и пр. са празна работа. С тия пушеци и патърдии пред Господа, за да изглеждате "духовни", съвършено изк­лючено е да Ме излъжете и да излъжете себе си, до­като не се приложи законът за разнообразието. Но това не става насила, нито повече със жребии и финтифлюшки. Душите, които вървят по ангелски път, а не по чо­вешки, адски или Божествен, не могат друго, освен повтаряне на едни и същи сценки, сред едни и същи декори, с едни и същи партньори на сце­ната. Тези души често са прекрасни, напълно невинни и всеотдайни, понеже са верни на себе си, на нивото на еволюцията си, затова нямате право да ги съ­дите. Нито Небето ги съди, нито неговият инстру­мент – Ремонтното Битие. Но, ако някой от вас е тръгнал да носи хляб и огън на замръзващите с го­ляма раница, пък по пътя се отбие на някоя сцена с двоен креват и кутийки за слушане и гледане на ръ­котворни звуци и образи и това му хареса, не може да се каже, че ще оцелее. Всяко същество строи жи­вота и обстоятелствата според своята представа и прави добро по същия начин. Разумният човек обаче трябва да си служи не само със шестицата, но и с девятката, т.е. не само да влиза в интимното битие и да се върти в него само в една посока, но и да може да обърне движението и да излезе през опашката на девятката. Това не е за упрек, но за размисъл.
Това, че споменахме за нови, по-точни и съвър­шени изпълнения на Звездата на Елма, не означава, че трябва веднага да започнете. Новолунието ви чака, наистина, но само ако "бойните единици" си ос­танат единици. Ако са по двойки, те са предимно патрули на старото човечество, граничари по гра­ниците, не даващи и пиле да прехвъркне навън или навътре, стрелящи на месо при всяко помръдване на мисълта или чувството, че трябва да се живее по нов начин.
Ако 3 двойки в 3 основни града разберат това и направят опит да сдадат оръжието, може да напра­вите Звездата без снежинки, пентаграмата - без змии, и котвата - без черен фон и варак.
                                                            9,27ч.

Не е желателно да повтаряте стария модел дори и по-съвършено, понеже би се засилила тенден­цията на старото човечество. С това Небето не иска да каже, че крепостите на Словото, които сме изгра-дили, не са благословени. Те са дадени от самия Небесен Закон, от Провидението, и Бог ги е благос­ловил, поддържа ги и досега. Такива мощни обители, където се работи денонощно за Словото и факти­чески само там се върши работа, за разлика от ця­лото останало човечество - такива обители не се разрушават. Те не бива да стават и на хотел, на видео- и аудиоклубове или говорилни, но не бива да бъдат и крепости. Никой никого не държи насила – няма такова нещо, не укоряваме никого, - но Христо­вият Принцип провежда не семейния, а братския модел, периодичното пътуване и гостуване, периодичните сбирки и екскурзии, обмяната на енергии, сили и потенциали. Без това, Школа няма.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.