Книга 26


7.ХІ.132(1996)г.
Велико Търново

НАВЪН ОТ ЕПИЦЕНТРОВЕТЕ!


12,40ч
- Обикновено на седмо число (а сега е VІІ вибрация, при това в VІІ годишна и ІХ месечна) се дава свобода на адските сили да се саморазправят с всичко по пътя си. Почти никога не е имало изключения, злото и егоизмът, себизмът, да не по­бедят в такова време, въпреки че всичко е под контрола на Бога. Какво ще става по света не знам, но усещам, че днес Елма има да ни каже нещо по-строго. Преди беше казал да не Го безпокоим на дата или вибрация 7, понеже ще бъде безпощаден; по-късно каза, че понякога можем да Го питаме, но ще получим “назидание”.
Сега въпросът ни е за градовете: и Търново е овонено и задръстено от сажди и газове; шумовете го унищожават от всички страни. Наистина ли да бягаме по планините и селата? Какво да правят бедните граждани, вързани като животни?

12,50ч.
- Нямащият убежище сред природата пак може да бяга във всяко свободно време от епицентъра на злото. Градът не е толкова милостив като атом­ната бомба: тя ви праща в рая веднага, а той ви вкарва бавно в ада. Всичко, което изясних тази сут­рин, си остава за устно предаване в най-тесен кръг. Не е необходимо да плашите още повече хората, като им обясните кой и как обработва продуктите на цивилизацията, за да ви облъчва с примирение. Какво се добавя и с какви фреквенции и влияния пъту­ват към вас пушеците, газовете, водата, обработе­ните храни, лекарствата, строителните материали и пр. – това е наука на определени тайни общества, които имат сметка да сте тъпи и болни, за да ви продават стоките си.
Знаете ли какво би станало с онзи, който би из­вадил на бял свят хилядите модели шумозаглушители и неутрализатори? - Молекула няма да видите от него! Интервентите и предателите в правител­ствата нямат сметка автомобилите и всичката ви техника да престане да бръмчи: изпилените нерви са вход към всички болести! Скоро няма да влезе в действие законът за арестуване и глобяване на шумовите терористи: изобретатели, внедрители и ек­сплоататори. Съвършено изключено е представите­лите на пъклената цивилизация, която ви пороби, да извади предприятията, пътищата и машините от селищата: това означава здраве и тишина, а оттам - будна космическа съвест, размразяване на Споме­ните и разблокиране на космическите сетива!
 Майката с душа и в душата – искра, още преди изгрев е с родопската люлка на гърба - и по върхо­вете! Най-многото, разбойници да я изнасилят или убият… В противен случай децата, които раждате, ще почнат да търсят коли и мотори, масова култура и месища, алкохолища; или пък ще станат лекари - да съдействат на интервентите да избиват човечест­вото със средствата, отлагащи естествената смърт.
Знаете ли какво прави в пространството една ракета или един асансьор? Знаете ли асансьорите как пресоват етерното тяло? Известно ли ви е колко много са вече снайперистите с невидими ла­зерни фреквенции и още по-страшни оръжия, стре­лящи във всеки градски прозорец, във всяка детска и градска градина или в хората по улиците и площа­дите? Защо да не продават антибиотиците и ан­типсихòтиците си? Защо да не продават най-раз­лични детски храни, след като са унищожили мля­кото на майките? Защо да не ви обстрелват с пара­метри, променящи мисленето?

По-скъпо е с обработката на самотните туристи и малките групи: това става от спътници и самолети, но има и наемници по планините - видими и невидими. Това обаче е излишен лукс, тъй като съ-държанието на раниците ви е обработено по всички правила на черната наука. За да нямате чисти пло­дове, нямат сметка да ви връщат земите; ако пък някак се промъкнете - те отравят отдавна и земята от въздуха - и по още по-коварни начини. ("Тръскането на вируси" из градовете продължава, но то е нищо, в сравне­ние с новите средства - б.х.)

Най-черното осияние досега, нали? Месоядците, пушачите, наркоманите, пиещите най-различни газости, първи ще загинат - масово! Плодовете вече не могат да ви спасят; чист въздух почти няма; надежда - никаква. Под обстрел са всички, които жи­веят постоянно на едно и също място; но много села и отделни къщи още не са засегнати - много е скъпа техниката.

Сега ще се спасят само тези, които разпозна­ват сродните, изучават Словото и правят далечни радиуси от епицентровете - по самотни гори и чу­кари.

Естествено, ръката пак сама избира нужния том и отваря на нужните места:

"Например, стремиш се към планинския из­вор. - Защо се стремиш? - За да задоволиш жаждата си. Като уталожиш жаждата си, ти възстановяваш силите си. Следователно, пос-тигането на известен идеал възстановява силите на човека. И наистина, като изгуби идеала си, човек губи силата си." (том. "Съразмер­ност в природата", стр.248, лекция "Живот и идеал" от 30.VІ.1933г.)

"Кой е правият път? - Посоката, от която иде светлината и топлината в твоя живот. Правият път е посоката, отдето идат знани­ето и свободата! Да намериш Бога - Великия Център на живота - това значи да намериш светлината и топлината, знанието и свобо­дата в твоя живот. (стр. 120) (В осиянието се говори за епицентрове, противоположни на Великия Център. Макар и в понятия-антиподи, очевидна е думата “център” – б.х.)

"Влезте в новия апартамент, който ви е даден! Има вече нови апартаменти. Вървете с новото разбиране - и не се страхувайте! Вярвайте, че има един Велик Принцип в света, Който работи за вашето повдигане, без да знаете това. Той изправя вашите погрешки, без да подозирате. (стр. 320)

"Ако отидеш между тези хора, нищо няма да остане от твоето нещастие!" (стр. 321) (“Сега ще се спасят само тези, които разпознават сродните.)”
                                                              
(Желаещите могат да намерят филмите с лекциите на Stewart Swerdlow – “History of Mind Control”. Има ги и с български надписи).


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.