Книга 33


13.I.137(2001)
Бургас – Изгрев

СКОК ЗАВИНАГИ !
 

8,03 ч.
- От дълго време не е бил искан стария вид контакт с нашия Голям Приятел, спазвайки изискването и вътрешния импулс да не измолваме Слово, докато няма Дело и Живот. Но се натрупаха сериозни въпроси и проблеми, а има и нови, удивителни Негови изяви, което дава повод и смелост да си сверим часовника и чрез холизация. Може ли да молим за осияние и безопасно ли е това сега?

8,10ч.
 – Да, с особена радост!
           
            Подробните въпроси и отговори за Звездата на Христа са много специфични и могат да се изучават задълбочено само от хората, които са запознати с предишните матриали за нея и са вникнали в темата. Останалите могат да не четат текста по-долу или да се запознаят поне с отговорите на Елма само за най-общо впечатление.

- Първият и най-важен въпрос. На 5 януари 2001 г., в 16,02 ч., Сава Гочков от Бургас направи окончателно Звездата на Елма с AutoCad14 - точно според изискванията Му. Това е векторното изпълнение. Снежинковият вариант на нарисуваната Звезда от този момент минава на второ място и би трябвало да започнат съвършено нови влияния в Битието. Импулсът за егоцентрация и отделност се заменя с импулс за колективност и братски живот. Макар и изпълнен технически, този вид на Звездата също би трябвало да има особено въздействие: методът е векторен, а не с пиксели или с ръчно чертане. Векторният модел на компютърната графика има още едно голямо предимство: дава възможност обектът да се намалява и увеличава безкрайно, без да се губи резкостта на изображението, понеже е цифров. Ако ще има отговор, може ли и това да бъде засегнато в него: на какво в психиката и живота отговаря векторният принцип?
   В резюме, бе постигнато вписването на още две Звезди в основната - според указание от Елма, дадено на 9 януари 134 (1998)г. в 10,12ч., - след като бяха спазени всички изисквания за съотношения на радиуси и дебелини на линии и за стъпка на вписване, дадена на същата дата в 10,49ч. Най-после се направиха и параболите, и тънките 24 радиуса под тях във всеки сектор, и този блок се размножи радиално 365 пъти. Но остават недовършени няколко елемента, за които Ти казваш, че е рано да се влагат в Звездата, тъй като още не сме готови; или пък не сме разбрали много добре трябва ли или не трябва да правим още опити за следните неща:

   1. Многоцветна звездна карта (указание от Елма, дадено на 9.I.134(1998)г. в 10,15ч. – кръг с радиуса на синия кръг), която да съществува математически между него и розовата звезда, но да е видима само в един тънък, тъмносин пояс около нея (с ширина, 144 пъти по-малка от диаметъра на розовата звезда), както бе направена рисуваната звезда от 1994г. Да остане ли пак тъмносин – или и той да е многоцветен, какъвто е по принцип Космосът? Трябва ли сега да правим този кръг, на какво отговаря той (на Универсума, Учителя, Ученичеството и Школата ли?) и коя звезда да сложим в центъра: Елмаил ли – ако му бъдат дадени координатите откъм Земята – или Слънцето (при това, геоцентрично или хелиоцентрично? И за кой момент във времето: раждането на Иисус или рождения миг на Учителя през 1864г.? Ако се дадат координатите на Елмаил, би трябвало да се изпълни указанието на Господаря ù, дадено на споменатата дата в 10,20ч.: при първото копие Елмаил да е в центъра; при второто – в надира, при третото – на десцендента, при четвъртото – на асцендента, а при петото – на МС. Какво по-точно означава това: тези варианти последователни копия на цялата звезда ли са – или в една звезда копираните вътре в нея розови звезди и звездни карти трябва да отговарят на тези изисквания?
   2. Оформяне на розовата звезда като сърце отгоре: бе казано да не го правим, тъй като още нямало такава двойка в Битието (или поне на Инлания - планетата Земя), която да се обича с "илухимна" любов. В отговора на Елма от 9 януари 134(1998)г. се казва, че под илухимна любов в случая "се разбира наличие на две сродни души, обменящи се нежно и пълно на всички полета без изключение, като всяка от тях живее 100% за другия - и за никой друг и за нищо друго, освен за общата им цел". Остава ли това предупреждение - да не правим засега кардиоидата; още ли не се е явила такава двойка? В случай, че в близко или далечно бъдеще между изпълнители на Звездата се яви такава любов, би трябвало кардиоидата, скъсяваща лъчите на розовата звезда така, че да стигат до нея, а не до окръжността, да бъде с дебелина на линията, 6 пъти по-голяма от лъч на розовата звезда (числото е Венерино – илухимно!). Знаем, че върхът на кардиоидата слиза до дъното на параболата. По същото време е казано още, че ако тази илухимна двойка не е затворена, но участвува в някой космичен клас и външно (инак вътрешно илухимите включват всичко в себе си), тогава кардиоидата се превръща от розова в тъмносиня или многоцветна и така се слива с цвета на кръговия пръстен. Това означава скок към елохимност – тоест, равнобожественост: илухимната обич се допълва с напълно Божествена (което ще рече и вътрешна, и външна), и с обмяна със същества от Класа. В този текст от споменатата дата, даден в 8 ч. сутринта, който още не е известен на приятелите, както и много други, се изяснява от Елма и това, че "144 души е броят на на възлюбените от един Евродоров клас, 144,000 – на избраните от един Младежки клас, 144,000,000 – от един Общ клас".
По-нататък е зададен въпрос на Учителя, защо тук има приоритет числото 12, след като на други места е говорил за предимството на числото 10 и кратните на него в сегашния Тесен Път. На този въпрос тогава не е отговорено.
   В споменатото осияние от 1988 г. се казва още, че при това положение кардиоидата излиза по-тънка от ширината на синия космичен пояс. Обясняващият казва следното по този повод: "Това говори за по-лесното проникване в Бога и в света, ако имаме сродна душа, отколкото ако още не сме я срещнали и не се обменяме както трябва. Това се потвърждава от благоволението на Бога да поддържа връзки от илухимен тип (двойки), ако такава двойка поражда повече хармония и ражда повече Божествена продукция, в сравнение с всички "класове" и целия свят, взети заедно." В случая думата "класове" е в кавички, защото досега не познаваме на Земята група, която да сътрудничи на Словото по-добре, отколкото отделни души досега. Ако има някъде истински клас на Учителя, той работи по-добре от илухимните двойки, т.е. създава база и взаимоотношения, които удовлетворяват всички Божествени импулси и потребности без изключение.

   3. Не направихме и еволюционния вихър от спирали (въртящ се по паневритмията – обратно на часовата стрелка), навлизащ до 1/5 от радиуса на бялата точка откъм розовата звезда и осъществяващ "бързото преминаване на розовото в бяло" (указание от Елма, дадено на 9.01.134(1998)г. в 10,05ч.). Това сериозен пропуск ли е – или на този етап не стана поради избързване от наша страна; или понеже човечеството не е постигнало още някакво качество и добродетел?
   4. Трябва ли да преправим синия кръг от плътен на графичен – образуван от сини вълнички? Бе казано, че може да си остане и плътен, но по-добре е да е на вълнички. Някога го направихме компютърно от триъгълничета, понеже е израз на Духа и духовния свят. Какво тогава символизират и провеждат вълните – това вълновият принцип в Битието ли е, допълнящ корпускулния? Нали Учителят в беседите Си понякога идентифицира Духа с Женското Начало? Къде тогава остава елипсата или белият кръг без точка в центъра на Звездата, символ на Пралайа - Мировата Душа? Или това са две различни Женски Начала?
   5. На друго място е казано, че монадата има 19 лъча. Трябва ли това да се изобрази по някакъв начин в най-малката точка в центъра – алената?

   6. Вписването на две звезди в основната е само минимумът. Бе казал, че вписаните звезди могат да бъдат безкрайно много. Няма ли различни стъпки на вписване, включително неравноделни, както в българската народна музика? Няма ли индивидуален принцип на вписване – по стъпка или по брой на звездите?

   7. Недовършена ли е звездата, ако всеки достоен и желаещ не изпълни препоръката за индивидуални илюстрации във външните 12 сектора, както е в рисуваната звезда от 1994г.?


10,24 ч.         
- На този етап използвайте Звездата така, както я направихте последния път. Всяко усъвършенстване по посока на другите детайли е крайно желателно - от сега нататък не се бойте да правите опити. Има закон, според който в никакъв случай няма да стане нещо, зад което не стои душевно и духовно постижение. Не че няма опасности при механични опити за надскачане на наличното ниво, но дори и да начертаете и изобразите елементите, за които още не сте готови, те просто няма да действат – ще бъдат мъртви. Това е като опънати и инсталирани жици, по които не тече ток. Така че упражненията да построявате Звездата само графически и математически не са много опасни – Господ е взел мерки. Даже са полезни за развиване на ума и уменията ви. Като ви предупреждавах преди, то бе за да пробудя мисълта ви и да ви кажа, че все пак не е съвсем безопасно; но опасността е под контрол. И да се яви напрежение, аз ще го поема – предвидил съм го, щом съм ви дал Зведата.
 Звездата на Христа, както всичко останало, се гради преди всичко с лично поведение. Тя не се рисува – нито ръчно, нито машинно. Това, което ви давам в геометричен вид, е само модел, основа за размишление. Ако ученикът, възлюбеният, любещият не сглобява себе си непрестанно по модела на Бога в самото си поведение, в самото отношение към безсмъртната си душа и безсмъртните души на другите, то да начертаете и безброй звезди, нищо не ви ползва. В противен случай, и от този знак хората ще направят фетиш, идол, поклонение пред един предмет или едно капище, както правят всички материалисти и религиозни. Те искат да флиртуват с Истината, без да се промèнят, но такова нещо не съществува в Битието.
  Проследете събитията в света и във Вселената след създаването на Новата Звезда. Това не е само ваш акт – в него вземат участие всички класове и йерархии, понеже е равносилен на боготворчество. В действителната история на Битието само такива актове са значими, само те остават – всичко останало е интересно, но второстепенно. Само това да бяхте направили до този момент – то е по-важно и силно от всички симфонии, подвизи, постижения и Божествени поеми в историята на човешката култура, взети заедно! Всичкия хляб, който сте изяли през изминалите въплъщения на Земята и в Космоса и всичките ви сълзи, слави и любови са имали смисъл само дотолкова, доколкото са ви подготвили сега да направите тази Звезда! Не мислете, че постижението е само графично. Бог е горд с това, че негови създания успяха да се извисят до връх на синволюцията, на който рисуваната Звезда само съответства. Когато срещнете души и сърца, но и човешки тела, жадуващи за Любовта и Истината колкото за Мъдростта, ще ви бъдат дадени възможности да довършите реално и останалите елементи от Звездата. Относно по-дълбокото им значение, всеки от тях може и има свобода да пита Бога вътре в себе си и да сподели с всички своите откровения. Казвам това, защото отмина епохата на самотните извори. Сега всеки човек с еднùна (монада, искра Божия) е извор, от който може да тече Любов, Мъдрост и Истина. Който не подпушва тези изблици, може да се нарече Наследник на Царството Божие - обитател на Новата Земя и Новото Небе. Който обича само едного или малцина; или който обича всички, но няма и едного и малцина, които да предпочита, не може да се нараче "същество", т.е. създание Божие с искра от Бога. Затова Тройният Ритъм и Тройновселенските Токове – обмяна и себераздаване на всички и на всички полета, но и на избрани същества, определени от Бога – си остават Алфата и Омегата на Божествения живот и на безсмъртието, както и всичките други букви и неща помежду тях.

Днес е ден на изобилие – Христово число. Затова, питайте още сега по другите си проблеми.

   - Беше дадено направление за живот сред природата и затова предани приятели подготвиха къщи и условия в едно село под Източна Рила, също благословено за начало на Новия Изгрев. Защо се бави отиването ни; и верен ли е вътрешният импулс да се остава само там, където няма да се прекъснат контактите с целия свят, макар и от морското равнище?

11,28ч.
– Проблемът е сложен и няма виновни. Братство и братски живот са възможни само при братски и сестрински отношения. Над братството и сестринството е приятелството, а над приятелството - Любовта. Братство и сестринство се гради с 12 дýши, приятелство – със 144, а кръг на Любовта – поне със 144,000. За класовете по линия на десетицата, числата са други. Следователно, шестима братя и шест сестри са минимумът за едно братско селище. Според Божията книга, подходящите за това са много, но няма будни и съзнателни души, които да направят своя избор и да се преместят.
База на Словото може да бъде само Братството. База на Делото е Приятелството, а база на Живота – Любовта. При братството има общи домове, обща храна, общ труд. При приятелството Работата е обща: помагаш на Общото Дело. А животът на Любовта е бъдеща епоха за вас – там всеки гостува на всеки и всеки живее със всеки. Нито 12, нито 20, нито 144-ма души са достатъчни за Кръг на Любовта. Там трябва да живееш истински най-малко със 144,000 души! Това изключва оставането само в едно селище, в една страна. Хората на Любовта са пътници, гостприемнци. Хората на Делото могат да се задоволят с една страна или един град; хората на Братството могат да си живеят и на село, някъде сред природата. А истинският Човек е едновременно и Любещ, и Приятел, и Сестра и Брат. Това означава, че за него няма противоречие при преминаването от една форма в друга – той е свободен. И като знаят, че е свободен, и другите не бива да очакват от него да се установи само на едно място. Ако на едно място той може да осъществява връзките си с всички останали и да служи на Бога без препятствия, той свободно остава на това място, колкото му е необходимо. Ако не може да приема гостите си, да работи пълноценно и да пътува когато и където си иска, отива си. Една такава микрообщина поема проблемите на трима души както материално, така и във всички други отношения.
Има една тайна: ако само един или двама се грижат за даден чучур на Словото, а Божиите отчисления от силите и приходите на 12 души или повече отиват само за тях си или по други места, то и чучурът не отива при другите, но другите отиват при чучура - ако въобще пият жива вода.
  Засега остава силата на илухимния път: едно същество прави база за Словото и Делото, каквато и 12, и 120, и 144 и даже 144,000 не са способни да създадат. Не че не са способни, но любовта им е по-малка. Небето прави точни изчисления. В момента помирисалите Словото имат възможност общо да осигурят 154 бази на Словото! Ако не го правят, това е защото нямат понятие за обединение на сили и средства, на имоти. Просто искат да живеят на Земята, а не на Небето. После ще оставят имотите си на наследници-астралци, а сами ще плачат за късче хладна земя под краката си...
  Говоря за 154 бази, напълно оборудвани! Оборудваните бази на самодейците и имитантите, които работят в името на Бога и на Христа, са къде-къде повече и по-богати, но там Словото е капка в морето. Даже и с тази капка, те успяват да се обединят. Така е. При вас Словото е океан, но суша за пълноценна работа има само на едно място. Затова Бог благославя тази суша, където има любов. С това не осъждаме верните и преданите, но повтаряме, че минимумът за Братство и Сестринство е една база с три къщи и 12 души. Базата е място, в което имаш всички условия да не прекъсваш контактите и работата си.

- Тази сутрин един приятел сподели, че е сънувал Учителя. Дошъл при него с един млад приятел и му показал калпак, пълен с жълтици – съвършено нови, току-що изляти. Подарил му три златни монети. Пита какво може да означава това.

-Да очаква условия за изобилен и пълен живот и на трите полета.

- Една приятелка пак пита какво да прави с вечния си проблем: човекът, когото обича, не отговаря на любовта ù според желанията на душата ù и изглежда не може да разпознае, че тя му е изпратена от Бога като спасение и най-голямо щастие. Или той има своето право да отстоява свободата си, да не влиза в "илухимен тунел"?...

 - Ако той би разбрал защо Бог му я праща, би се отказал от всичко друго, за да влезе при Бога с нея. Ако тя би разбрала какво би трябвало да измени у себе си и в живота си, за да го събуди завинаги, би направила това, за да влязат и други хора, с тях двамата, при Бога.
 Отменено не значи несъществуващо. Понякога Бог отменя едно изпитание или един метод временно, защото вижда, че не ни е по силите. Но рано или късно трябва да минем през тази врата – и тя е само една. Падналият илухим се връща при Отца с повече от една любов. Падналият алохим – само с една любов. Падналият елохим – когато допусне и двете.

- Нееднократно се чува мнението, че осиянията през първите години са били най-величествени и "по на ниво", докато по-късно "издребняват" и нямат този обем и размах, дълбочина, както в началото. Това е косвена критика към приемащите, че се поддават на многото молби за лични послания и отговори и че при това били субективни – за едни имало отговори, за други – не... Такова обвинение е много болезнено, въпреки че наистина на някои хора с изключителни въпроси и преживявания не е отговорено, а на други се отговаря и за най-прозаични проблеми. Такива хора подтикват "виновните" единатори да молят за нови фундаментални осияния и одеяния за цветя, звезди, йерархии, вселени и други велики работи, за да се докажел престижът или идентификацията на Източника...

 - Позната история... И на Изгрева, и с лекциите и беседите, имам все същия проблем. Всъщност, проблемът не е мой. Всички знаете, че които се въртяха около мене, колкото и незначителни да изглеждаха на великите окултисти и претенциозните, получиха повече. Това произтича от закона за смирението и закона за общия живот. Сродните души изпитват нуждата да живеят заедно и да не се разделят с Учителя, със Словото и със съучениците си. Оглашените се докосват до Извора за няколко седмици или месеца, но скоро намират подобни на себе си или кармически врагове и започват да се обменят с тях. Те са гости на Неделния клас, не могат да влязат даже и в Общия. По правило, половината тръгват по бизнес и самоизяви, а другата половина – по други учения и авторитети. Всеки от каквото тесто е замесен. Това не пречи някои от тия приятели да са от много висока еволюция и със завидни заслуги пред Небето за своите саможертви, таланти и подвизи, но Новото – Космическият Вкус – още не се е зародило в тях. Те се удовлетволряват с по-проста храна – могат да общуват и с по-некачествени аури. Братският живот, приятелският, животът на Любовта изисква преобладаващо или периодично преливане на аурите от най-близко разстояние. Това е свързано с Второто Посвещение. По това ще познаете кои са от по-ниски посвещения, колкото и да са талантливи и претенциозни. Те не копнеят да бъдат в аурата на Учителя и на Посветените.

   - Има и такива приятели и познати, които са готови на всичко, за да бъдем заедно в една къща или едно селище, но те казват, че ние сме тези, които ги държим на дистанция и не ги каним, нито отиваме при тях, когато ни канят. Това е друг вид обвинение, което не винаги се изказва външно, но остава като едно огорчение в душата им: даже и когато канят "Птици от Ятото" на гости, "Птиците" не се откликват... Ето, те твърдят, че са изпълнили закона за гостоприемството – дават на хора от Класа пълно предимство пред всички останали и нищо и никой не пречи да им се иде на гости за неограничено време, но така си стоят самотни с години. Как могат да бъдат утешени такива?

   - Няма случай, когато Птица да не се е откликнала на Птица! Ако откликът не става, значи едната от Птиците не е Птица. Може да си мисли, че е птица, но не е; или само вътрешно е Птица, а външно се е раздавала на зверове и плебеи, опоскала я е прозата или самотията, не е живяла като извор и плодно дърво за всички или поне за своите си – и това е орязало крилете ù. По линия на милостта, Птиците често общуват и с паднали птици, за да ги окуражат, но никога не остават при тях – Ятото ги зове. Необходими са лични, къртовски усилия да възстановиш фòрмата си, за да се върнеш сама в Ятото и да те харесат.
  Птицата е заета с полет – който не лети, не може да бъде до нея. Птицата работи – който не работи или работи нещо друго, също няма условия да се приближи до нея. И Птицата слиза, но само временно. Може да остане някъде, ако е готова и нея да проскубят.... Това се случва рядко и говори за голяма любов или за отслабване на Спомена и Крилете.

Хайде, от мене да мине: да видите, че не съм изкуфял с времето... Аз пред никого не се доказвам, но ви давам това, защото душите ви са зажаднели за нещо "по-така":

- .....................? (Изказана е мисловна молба)

-Зачита се.

Диктуващият се съгласи с мисловната молба да не бъде разказвана нова космическа приказка или история с думи, но да бъде съзерцавана или преживяна на живо от тези, които имат нужда да живеят в Космическо Ято, а не както падне. Някои могат да бъдат разочаровани, на други това да им прозвучи елитарно или грубо, но всеки от нас има правото да помоли за нещо Най-Силния, и Той да реши да изпълни молбата му.

 - В последно време се има предупреждения, че ЦАР-ят (Централният Архив на Ръкописите) е заплашен от неочаквана интервенция, способна да погуби грамадно богатство от ценности, сред които има и оригинали – само в по един екземпляр. Вярно ли е това усещане?

 Нека чуем отговора на Елма:

          - Враговете на Слово, концентрирано над безопасните предели само на едно място, са блюстители на Закона; и Бог не би ги осъдил, ако изпълнят предназначението си. Дори да става дума за оригинали! Ние не се безпокоим за оригинали, понеже всичко е записано в Паметта на Природата. Но би било потресение за вас: досега трябваше отдавна оригиналите да са на място, обезопасено от родови и кармични амбиции; а копия от тях, по най-модерните начини, трябваше да сте направили още преди години и пръснали по места. Понякога урокът е суров и човечеството губи безценни извори завинаги, само поради липсата на прозорливост.
          Това не е обвинение, но подсещане. Не се безпокойте: ние сме винаги с много ходове пред врага. Но както знаете, враг няма и всичко е в нашите ръце: вирусите се активират, само когато отпадаме.
          Даже и аз отпадам понякога – това го знаете от живота ми. Но аз отпадам, за да дам урок или живот; а други отпадат от преумора или безлюбие.
                                                                                                                                    

15,16ч.
- Може ли още един въпрос?

-Може.

- Отново излиза на преден план уникалната система за печелене на пари чрез Интернет "SkyBiz". Още преди 2 години за пръв път стана въпрос за нея. Като че ли няма равна на себе си в света, при това минава за "благороден" бизнес – никого не ограбваш, даже помагаш на други да се оправят в живота. След като имаме добра техника и всички възможности да правим това по-добре от други, може ли това да се счете за честна работа в света, след като окултният ученик е истински, само когато учи в светско заведение или има професия. Ти не признаваш лентяи и безработни за ученици. Или само природният труд, оптимално съобразен с екологията, е труд за нас? Всеки нагон за печалба по капиталистически път е противопоказен за Христовия последовател, който ика да попадне в Новата Вселена. А лично познаваме много ду-ховни хора и християни, които правят успешен бизнес и са станали капиталисти до мозъка на костите, без това да ги тревожи и без да хвърля сянка върху духовното им самочувствие. В известен смисъл ги прави и по-независими – съвършено независими материално, за да могат да правят каквото си искат и да харчат с размах, а не да зависят от условията и средствата, които им дават други. Свободата и възможността да направим бързо солидна база за Словото и Делото не е ли едно предимство пред вечното очакване някой да отпусне стотинки за консумативи или за път, след като и другите около нас едва свързват двата края. Нали умът ни е даден за това: щом има възможност, да си подобрим положението, а да помогнем и на други да се оправят? Ето, човек си определя сам работно време за печелене на пари и в тези рамки мисли и работи само за това – както всички нормални хора. Даже с 1 час дневно по подобна система може да се спечелят много повече пари, отколкото човек да бъхта по 9 часа на ден, при това в област, която му е много по-противна, защото е зависим от недостатъците и оценките на непълноценни хора. Не излязоха ли книги на хора, разговарящи пряко с Теб, на които Ти не пречиш да продават духовния си труд и да правят бизнес от призванието си, та даже и ги насърчаваш да продават (ако това си Ти...)? Само по тази причина, най-различни разговори с Бога съвсем отскоро се превеждат на десетки езици и стават бестселъри, а разговори с Бога от най-дълбока древност досега не отиват до повече от няколкостотин души, защото Ти ни казваш, че продаването е адска работа. Не че аз съм в противоречие по тия въпроси – знаеш, че поддържам идеалната линия, - но как да напредне делото Ти, след като сме вечно бедни и зависими? И какво да кажем на приятелите и на всички останали, които виждат в капитализма спасение? Нали Ти беше на страната на левите движения? А сега най-левите в миналото и много агенти които ни малтретираха и преследваха и ни взимаха най-скъпото от къщите, се класират като най-добрите капиталисти - и даже ни учат на акъл... Те пак ни презират, понеже ние сме вечните неудачници, а те са първенци и печеливши от всички положения - защото са винаги на върха на конюнктурата и техният девиз е каймакът, а не Истината. Има ли някаква Истина в бизнеса? Аз не мога да си представя Христос като продавач, а в Америка и най-дребното дете се учи на продаване още преди да проговори... Това ли е "Новият Свят"?.. На вятъра ли отидоха думите Ти "Не се грижете за утрешния ден"? На боклука ли отидоха Марксовите изчисления, че при свръхпечалба винаги има излъгани и ограбени – обикновено последните и най-слабите? Защо толкова хора ляха кръвта си, понеже му бяха повярвали? И какво им дадоха марксизмът и ленинизмът в замяна на това? Всички минахме през мелницата им и помним не само лоши, но и добри неща, въпреки че бяхме потърпевши.
            Имаш ли стратегически и икономически отговор на тези парливи въпроси, какъвто даваш на Нийл Доналд Уолш: че старият библейски десятък единствено ще спаси положението? И на нас говориш почти цял век вече за стотък, десятък, половинък и цялък (и за плаващо приношение без определен процент, според импулса и случая), като ни учиш, че това е свободен акт и се дава не на държава или общество, а персонално и тайно на човека, от когото най-много се възхищаваме (докато не е станала нечиста козината му...). Аз лично няма да повярвам на сайта на един Буда или Христос, който ми предлага да му дам 100$... Трудно ми е да си представя как ще си направя WEB-страница с велики духовни внушения, като накрая предложа на любопитния да стане и капиталист... Или представите ни за капитализма са остарели и именно той е спасението на човечеството?... Един ден ще включа в Интернет и "Молитва на искрата Божия", в която ни учиш да престанем да бъдем продавачи и клиенти, ако искаме да влезем в Новата Вселена. Как ще се върже това с дървото на печалбарите под мене, които ще ми "снасят"?.. Почтено ли е пред Бога и хората да станеш "Златен" или "Диамантен" Директор, а нещастници по улиците и вкъщи да умират от глад? Има ли поне един човек с монада измежду тия, които говорят на другите за окултизъм, за астрология и за Христа, а печелят милиони и забравят завинаги, че имат близки и съидейници, които се гърчат от бедност? "Щом е беден, значи е мързелив или неспособен – казва за пролетария капиталистът. - Всяка коза за свой крак". Ала думите му пред аудиториите са медени. Ако пък "Божественият Десятък" е Твое внушение, защо той не работи въобще? От бедност ли става това – или от бедност на душата?
            С това не искам да внуша на слушателите и читателите на Слово "да се осъзнаят" и да почнат да си дават десятъка "където трябва" и "както трябва", защото имам най-малко две причини. Първо, повече не приемам десятъци - нито явно, нито тайно, - защото не вярвам в силата на парите. Ако парите бяха чисти, най-богатите и духовни хора щяха да оправят света, а това не става – става все по-лошо и по-лошо. Станеш ли ортак с дявола, колкото повече печелиш, толкова повече забравяш кои са най-чистите хора и учения и нито за секунда не ти идва на ум да ги подкрепиш. Веднага им намираш кусури, за да се оправдаеш пред съвестта си, когато се опитва да ти се обажда. Втората причина да не приемам повече пари от хората е в убеждението, че пари и еквиваленти на пари имат нишки към съответните демони. Имаме право само да посъветваме хората как да употребят парите си по Божествен начин, но не и да се докосваме до пари. Учителят може да има тази сила, но други нямат. И имат свободата упорито да се придържат към вярата си в това отношение.
            Така че и това излияние стана дълго и много емоционално, но ще го оставя в първо лице противно на навика ми и ще Ти го поднеса без редактиране. Не ми е неудобно и от приятелите, които ще го четат, понеже този проблем виси над всеки. Пък нали и Нийл е много свеж в откровенния си и простоват тон към Бога?...
            Тук може с по-късна дата да се изясни, че историята със Скайбиз и други подобни пирамиди бе допусната не само за урок, но и по странни съображения на Източника с още по-странни, но очевидни резултати. Човек на Словото дълго време се укоряваше, че с авторитета си е въвлякъл няколко души приятели в такава авантюра и че те преведоха на американските измамници по 125 долара, без да спечелят нито цент. Една година се радваха на шарените си уебстраници с обем 30 мегабайта всяка – не повече. Диктуващият обаче каза, че това не е грешка, но Негова инициатива... Обясни, че в някои случаи насочва Свои хора към участие в рисковани и несдправедливи светски системи не за друго, а за да протече токът на кармата там и те да бъдат разрушени. Как е било, само Небето знае, но и в нашия случай много скоро стана нещо подобно: SkyBiz бе осъден от международен съд за крупно мошеничество и бе принуден да върне на жертвите си финансови компенсации. Мислехме: интересно, значи и с това ни занимава Нашият Човек... Но не е ли твърде малка "риба" една такава пирамида, за да ни губи времето и да си губим парите, при това взети назаем, за една такава дребна наказателна операция?... Отговорът му бе изненадващ: никак не е дребна и най-малката адска пирамида! Тя е само връхче от гигантския егрегор на адския капитализъм и империализъм, но когато Бог докосне такова връхче, Той разпада цялата система за отрицателно време. Днес ние сме свидетели на глобалната и с нищо непоправима и невъзстановима икономическа криза. Подобни обяснения ни бе дал и за участието на съвсем нищожни, но Негови човешки проекции в ликвидирането и на Съветската империя, за която се считаше, че е непоклатима и ще бъде вечна.

17,48 ч.
           – Приказката за камилата и иглените уши си остава в сила. Мнозина са звани, а малцина – избрани. Но и беднотията не е решение. Страхливите, които мислят за пари и умеят да ги печелят, рано или късно ще се пробудят и ще помислят и за не толкова страхливите. До Осмото Посвещение, адептът все още може да бъде богат на Земята, но се отличава по това, че е истински ясновидец и човеколюбец и знае как да разпределя средствата. Яви ли се такъв Посветен, за избраните настават добри времена. Но и без него, за тях всички времена са добри, понеже бедността и лишенията ги карат да вървят право към Бога, а не да се оглеждат по витрините... По-гледни и себе си! Ако ти дам пари, първото нещо, което ще направиш, е да оборудваш супер-компютърен център за връзка с цял свят, да платиш на хора да вкарват Словото, да платиш на преводачи да го превеждат на всички езици; да създадеш киноцентър, видеотека с хиляди "бèли" филми, "свръхтеатър" и "свръхбиблиотека" и пак "свръхекологически" модел на селище, което се самоизхранва с най-чисти продукти и ги произвежда без къртовски труд, торове и машини. Щеше да платиш на най-добрите медици и учени да изобретят чистомера и да прегледат с него милиони влюбени и бременни, за да имат предимства при заселването на твоите фантастични селища. Да позлатиш майсторите на бойните изкуства и най-чистите военни и полицаи и супершпиони (нали ще ги избереш според камперовия ъгъл и височината на темето над дупката на ухото...), за да пазят тези селища-райове и да създадат "суперсистема" за следене на престъпленията във всеки дом и на всеки квадратен метър от планетата още при самото му зараждане...
           Мислиш ли, че идеята ти е нова? Знаеш ли колко светове са загинали от такива "свръх"-нововъведения само с добри мотиви?...
          Истината е много по-радостна и много по-печална, отколкото си представяш. И преди ви казвах: за да има Изгрев, трябва да има хора с изгревско съзнание. А сега добавям: хора, които да харесват истинските изгревяни, а не самозванците и хората от света. В света има изгревяни, за които мечтаят всички адепти и учители от по-старите школи, но нямат достъп до тях – не ги пускат. Да се докоснеш до изгревянин, до изгревянка – това е извънредна привилегия, която се дава веднъж на сто прераждания! Така че не се косете: вие сте само за три секунди на Земята, където сме предвидили обикновените същества да не ви разпознават, да се привличат от други хора и неща. Инак как щяхте да си свършите работата? Печалната страна на истината е тази, че дори и Великият Учител на Земята остава неразпознат – при всичкото Му съвършенство, красота и великолепие! Защо очаквате тогава хората да разпознаят вас, които сте безкрайно по-малки?...

           А без такова разпознаване, без жажда за съвместен живот с безсмъртни хора и активни действия за постигане на това, не може да става и дума за каквито и да е селища и културни центрове. Небето залага на Разпознаването и Срещата между двама или трима души с искра Божия [при най-лошите външни условия] много повече, отколкото на селища, конгреси и представления. За него територията, на която се е осъществила такава велика среща – обикновено няколко "квадратни" метра (нашите мерки са други) - струва много повече, отколкото всички организирани светове и вселени със свръхкултури и свръхекологии, които се продават и където Христос Го няма.

          А Христос – това е Разпознаване, Преданост и Скок. Скок завинаги!

 Както се вижда, на този етап и в този отговор Елма не дава разяснения по конкретните въпроси за Христовата Звезда и по другите повдигнати проблеми. Както се е случвало и се случва често и досега, много пъти отговорите на Бога идват не в писмен текст, а в ума на питащия или направо на практика. В случая не е трябвало да се записват, тъй като спецификата на Звездата е своебразен секрет или "ноухау" – не трябва да бъде извèстен на всички. Както пентаграмът, така и Звездата на Елма може да се превърне в оръжие и на тъмните, ако могат да я направят до най-дребни детайли и да ù обърнат полярността.

СЪДЪРЖАНИЕ
/