Книга 14

28.VІІІ.126(1990)г.
Рила, 7-те езера

НОСОРОЗИ И САПЬОРИ


След обяд

Пред вас е нова страница - темата за духов­ните носорози и божествените сапьори. С рóга на носорога, разумният свят символизира емоционал­ната агресия на някои духовни школи и същества, ко­ито се отличават с по-големи носове от нормалния. Видите ли носорог, пазете се – той ще ви пропо­вядва насилствено и ще ви гони, докато не ви набоде на рога си или притисне в някоя стена. Някои взимат емоцията на носорога за интелект, понеже носът минава за орган на интелекта. И наистина, носът се проявява интелектуално, но неговият мотив е чувс­твото, понеже се намира в средната третина на ли­цето. Носорогът никога не може да се откаже от налагане на своето мнение или пробождане на ближ­ния с аргументи, обяснения и напътствия. Щом види слушател, той го подгонва с целия си тонаж и го малтретира, докато му излезе душата. Типичното за слоновете, носорозите и останалите дългоноси професори е продължителността на преследването, което може да трае с часове. Почне ли проповед, реши ли да ти вдигне кръвното, носорогът те за­качва на рога си и те разнася по пазара да станеш за смях пред останалите...
          Главната страст на носорозите е да те поу­чат така, сякаш ти никога не си чувал за тяхната мъдрост, и в резултат ти да се почувстваш по-глу­павият - онзи, който е бил несведущ. С такъв педа­гог ти нямаш никакъв друг “изход” освен монолога, но неговия монолог. Диалог носорог не разрешава, а камо ли "полилог" – равностоен разговор между всички. Като солист той е превъзходен, ала в оркес­тър увисва напълно. Ако поразгледате ушите на но­сорога, вие ще разберете, че той не обича да слуша, той не може да изслуша събеседника си никога док­рая. Сърцето, когато е по-силно от разума и още няма понятие за обхода, се хвърля напред без оглеж­дане. Това е състоянието на всички духовни общес­тва, същества и религии, идеологии, които са спо­собни на тичане само напред. Гигантската маса на носорога му придава славна инерция и по тази при­чина той няма и понятие за повратливост. Неговото думкане с аргументи разтриса земята, а малките му очички и “желязната логика” са неговата броня – съмнението. Чрез отрицанието на чуждата истина, правда и нужда, той упорито постига своето – да натири по-слабите в посоката на неговото умос­теснение. И всички знаят още от детските романи как можете да се спасите от носорог: като швъкнеш внезапно наляво или надясно... Убийците на носорози предпочитат това да стане в последния момент пред някоя голяма скала. Вие обаче бъдете христи­яни и никога не убивайте дори и такива, използвайки тяхната тъпота и инерция, понеже за това също се държи сметка.
Помнете само едно: съществата от света на насилието, подобни на носорога, имат само една логика – еднолинейната. Тяхното движение е ясно, категорично, и не познава заден ход и завои. Не ставайте жертви на носорози дори и в най-тайните школи, понеже те ще ви въртят на рога си както си искат и ще ви налагат продължителни четения, мо­литви и песнопения, додето постигнат целта си – да ви втръсне до отвращение.
          Сега, като ви казвам, че съществата, наречени от вас "носорози", са само астралци, а не същества високо интелектуални, колкото и интелектуално и да е тяхното поведение, Аз съвсем не искам да кажа, че те са пълни само с пороци. Всяко животно е емб­лема на цял клас херувими и вие не можете да се от­речете от него по причина на неговите негативни страни. Тъй, както се обучават конете и други до­машни помощници, така и носорогът се възпитава в небесните школи и от него могат да се получат изк­лючителни познания и енергии, недостъпни на дру­гите същества във вселената. Сгъстеното желание за победа и мощният стремеж на носорога към целта по права посока може да се култивира по съв­сем нов начин и да ви бъде за пример при вашето уче­ничество. Само в този случай поведението на носо­рога може да се уподоби на оня пример с торпилата, когато ви казах: ”Ученикът се стреми като торпила към целта на съвършенството”. Само в този случай можете да се ползвате от грамадната концентрация на хормони в рога на носорога, заради която го преследват и търговци. С риск да потвърдя тия сведения, Аз се присъединявам към истината, че рогът на това необикновено създание повишава мъж­ката сила, но веднага след това искам да кажа, че ония, които го употребяват като стимулатор, и ония, които им го доставят, се осъждат на пълно безсилие и многовековна парализа през следващите прераждания, а в невидимия свят мъките им са непо­носими. Те биват гонени от астрални носорози, би­ват тъпкани и набождани без пощада, но нямат ни­каква сила и мускули да им избягат. Болките им обаче са напълно реални, неописуеми, и не могат да се намалят с нищо. В първите прераждания, някол­костотин на брой, те се раждат като свини или во­лове, за да бъдат веднага кастрирани и да служат за угояване и най-тежка работа.
          Последното, което искам да ви кажа за опас­ността от школите и хората-носорози е това, че те са лоши водачи, когато се намирате в някое минно поле на живота. Носорозите са и най-големите душ­мани на сталкерите – ония неизвестни божествени сапьори, които водят избраните към Новото. Хрис­товите сапьори са засега единствени. Сапьорст­вото – това е обезвреждане на мини, снаряди, бомби и на цели погреби, останали в човешкото подсъзна­ние и съзнание. Посветеният, зрящият, вижда нап­раво през черепа зловещо светящите мини, засед­нали в някои мозъчни центрове. Разтрисането на въздуха с някоя носорожка постъпка или някоя бивол­ска реплика може чрез детонация да засегне някоя бомба и последствията да станат необратими. Еднолинейната логика дори и на най-кристалния архат, съпроводена с острия поглед, не е в състояние да за­обиколи зарядите на черната ложа, посаждани с ве­кове в човешката раса, и затова по стъпките на та­къв посветен много често остават взривни ями.
Христовият обезвредител е ясновидец, ясно­мислещ, ясночуващ и безкрайно сензитивен за смър­тоносните места по пътя към Бога. Ето защо той владее до съвършенство метода на заобикалянето. В божествената геометрия, заобикалянето на неис­тината е най-късият път към Истината; заобикаля­нето на злобата е най-късият път към Любовта; за­обикалянето на невежеството е най-късият път към Мъдростта. Това е формула на разузнавачи от Кос­моса, а не на сапьора. Сапьорът има за задача да обезвреди взривните центрове, за да може цяла ар­мия да върви напред безопасно.
Кадър из филма "Сталкер" на Андрей Тарковски, по едноименното произведение на братя Стругацки

            Има и същества с душа, които могат да обикнат сталкер, а не шансонетка. Шансонетките в света не са само чалгаджийките, а всички останали подобия на хора с подобие на шанс. А съществата с искра Божия  се грижат за сталкера с безкрайна любов и нежност, когато той падне от преумора. Сталкерът не само ни спасява от носорозите по петите ни и виртуозно ни води помежду мините, но през цялото време носи и някого на гърба си. Само така човечеството има шанс да избегне всички смъртоносни взривове и да стигне до Изхода. Там има стая без една стена, откъдето се вижда Новата Земя и Новото Небе и може да се влезе в тях. Никой не знае пътя, освен Сталкерите. Тях не ги напъва нагон за назидаване и говорене, понеже инак ще хвръкнем във въздуха.

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.