Книга 20


2.V.129(1993)г.
София - згрев
 
ТРИ СЕСТРИ
(едната "прéлетна")
 
 
Летите, мои милые, летите с Богом!
 
(реплика от "Три сестри" на Чехов)
В постановката ù по-горе може би не случайно едната сестра е с оранжева коса – тя трябва да е "прелетната", която не се задържа на едно място и затова не умира...)
6,10 .
 
Тази нощ, 1 срещу 2 май, сънувах следния сън: намирам се в Санкт Петербург с майка ми до един величествен храм. Из­веднъж отгоре, от дясното кубе, започват да падат медни жици или плетени медни въжета. Аз съм по-надалеч, на безо­пасно място, но те връхлитат точно там, където е майка ми. Аз ù викам, но спокойно, хладнокръвно, без паника накъде да бяга, за да избегне удара на всяко парче – и тя ме слуша. Накрая падна и самата камбана – не беше голяма, колкото една човешка глава. Означава ли нещо този сън?
 
- Ти поначало не Ме питаш за сънищата си, а си записал вече много. За Природата не е важно дали човек осъзнава сънищата си или не. Те са език, пред­назначен за причинното му тяло, т.е. принципното, но идват от по-високо поле – това на душата. В ду­ховния свят полето, наречено на изток “будическо”, има за цел да буди разума – принципния човек. То взима от Божествения свят, чрез Слънцето, мая от Абсурда; а от универсума (астрологически “Уран”) – виделúнна материя за създаване на образи. Така на­речените от вас “архетипи” не се зараждат в прин­ципния свят, както ти предполагаш, а са “на склад” в света на Учителя – универсалната вселена. Ако Словото е хляб, то сънищата са питието, “кръвта Христова”. Значи, образите с абсурдна фабула са онова, което пие разумът, за да не плесенясва в ум; а действията с абсурден почерк са плътта Христова, която храни духа ви, за да не ръждясва в складовете за вторични суровини като вашата планета.
 
Ти трябва да Ми подадеш не само сънищата си, но и всичките си творения, за да ти ги тълкувам. Едно по едно, включвай ги вече в предтекста на Осияни­ята, колкото и да ги считаш за "неталантливо" твор­чество. Не само астросила съдържат личните писа­ния, картините, фотосите на свързаните със Сло­вото. Те са опредметените сънища на душата, без които тя не би могла да диша. Твоите фантастични разкази са най-често плод на неща, които си съну­вал или направо видял; а фотосите и бъдещите ти картини са препълнени с асуин. Спирал съм досега преизобилието на прúлива от красота, който върх­лита постоянно душата ти, понеже си Ми нужен преди всичко като проводник на Словото. Но мина­лата година враговете ти разбраха какви “асупади” се изливат от всяка твоя художествена фотогра­фия и затова контраатакуваха магически – помниш как паднаха едновременно, в един и същи миг, подаре­ните от теб цветни снимки в различни стаи в Мос­ква. Но ти вече беше извършил асудейството: сте­ните, предметите и хората бяха облъчени с асуин. Светът на Черния Принц претърпя още една крупна загуба, както по брой на личния си състав, така и по енергетика. За съжаление, тази, която ти асисти­раше в стратегията на Божествената Красота чрез снимки и филми, падна под ударите на антисловото и накрая те изгони. Както за светицата, която сега издържà изпита си с “ултраотличен” и роди син Бо­жий и дъщеря Божия, така и сестрата в Москва скоро ще бъде подложена на същия изпит. Тя трябва да се самоопредели, ако не иска да изгуби и това, ко­ето има. Ако зачене от когото трябва, независимо от възрастта си, и не се обвърже със служителя на Отца, чрез който пращам нов син Божий, тя няма да загуби нито дома си, нито здравето, нито живота, нито дъщеря си. Понеже е крайно ценна за Словото и Братството, Аз мога да прехвърля последствията върху някой друг от тях, както сторих с една про­кълната каляска. Първата отървах от предвиде­ното, като отложих изпита и прехвърлих падането в пропастта върху проводник на промени в Логоса. Така Д. плати един кармичен дълг на М., плати си сам за сътрудничеството в областта на тънките енер­гии и спаси от смърт невинни ангели, дошли на Зе­мята само за урок и изкупление.
 
Сънят ти означава провал на пропагандата на пра­вославната църква против неправославните. Тя ис­каше да убие “майката на Словото” от правителст­вени позиции – да потуши пожара на “ересите”. Първо почна с “медните камшици”, после с “медните сплетни”, а накрая – с пряка правителствена пропа­ганда. Не че няма черни ереси, но по-черна от черно­расците (от “расо”, а не от “рáса”), които отхвърлят Словото Ми и Моето Дело в момента, Аз не позна­вам.
 
Трябва да знаете, че православни, протестанти и католици ще си подадат ръка в момента, когато три сестри заживеят в един дом около извора на Словото. Две от тях, които най-много се мразят, ако поживеят в една стая докато някъде наблизо Словото и Делото приемат всяка една поотделно, първо ще се сдобрят католици и православни. Тре­тата трябва да бъде “прéлетна”, т.е. не една и съща: първите две ще канят различни представи­телки на “третата”, за да гостуват поред, като тях, на Словото, а другите две в това време ще живеят в една стая. Тогава ще се привлекат и евангелис­тите. Понеже всичко става отвътре-навън, щом като се обединят католици, православни и еванге­листи – да издават беседите на Учителя Петър Дъ­нов и да освобождават квартирите си за новите форми на Делото, – мигом ще привлечем и предста­вители на още три основни религии, също с монада в сърцето си. Те ще започнат да издават осиянията на всички езици. Тези три най-крупни религии се от­ливат в духовния елит на Спектралното Братство: три основни клона, и до днес ръководени от Питагор, Сведенборг и един велик гуру - Учителят на Радж­неш. Питагор е Посветен от школата на Хермес Трисмегист; той е в плът на Земята и си е поставил за цел да обедини всички гностически, окултни, на­учни течения на Бялото Братство. Сведенборг също се прероди и обединява църквите, мистичните кло­нове на Бялата Ложа. Предстои да се въплъти на Земята и Третият, който ще се опита да обедини аскетическите с тантрическите школи.
 
И всичко това сега зависи само от три сестри!
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.