Книга 25


8.I.132(1996)
Бургас - Изгрев

КОГА КАКВО СЕ РАЖДА


15,05ч

- На 6.VІІ.131г., в осиянието "Кронел - веществото на пълнотата", се дава обяснение защо се различава времето на раждане на Г.М.М., дадено от Елма през м. май 1994г.(8ч.12м.) и това, дадено втория път, пак от Него (8ч.9м.). Обяснява се, че в единия случай влиза духът на човека, а в другия - душата. Сега задаваме въпроса: и двата ли небомига да направим, т.е. имат ли те еднаква сила, или пък единият да се има предвид в едни случаи, а другият - в други. А може би да остане само единият?

15ч.19м.

- Съществата с проявено атмично тяло са подв­ластни на небомига на духа, а с проявено будическо тяло - на небомига на душата. "Подвластни" е ус­ловно казано, тъй като при усилване на свободната воля хората са в синхрон с небесната механика, а не управлявани от нея. И "небесна механика" е условно понятие, тъй като няма нищо механично в Битието, ако механиката се занимава с несъзнателни, маши­нални процеси.
Има смисъл сега да направите отново небомига на духа, понеже при Г. духът е пробуден, за разлика от повечето жени от двата пола. Даже и небомиг на душата не бива да се построява на много хора, тъй като те още не са проявили душата си до този мо­мент в своето космично развитие. За тях се правят небомигове на влизане на смъртните тела - умст­вено и астрално - при следващите вземания на дъх.

Тези хороскопи, които правят астролозите, не са верни по време, дори и ако са точно наблюдавани ражданията, а още по-малко по естество. Първото вдъхване, например, е механично при хората без мо­нада - те приемат само всемирна енергия, за да мо­гат да изпълнят мисията си. Нито душа, нито разум влизат в такова бебе при следващите движения на гръдния му кош. Едва някъде след третото, чет­въртото и петото вдъхване може да се очаква вли­зане на по-нисшите тела, с които разполага такова същество. Съответните мигове представляват времената за съставяне на съответни хороскопи. Това важи не само за природните и адските същес­тва, ко-гато дойдат в човешка форма, но и за пове­чето обикновени хора, които са изработили най-много нисшето си умствено тяло - способността да търгуват и да обменят земна информация, земни ценности.
Не мислете, че когато ви давам точното рож­дено време на някого, при всички случаи имам предвид неговия небомиг на духа. Често съм ви давал вре­мето на влизане на една душа, на един разум, на един ум или на едно сърце. Не че те нямат в зародиш вис­шите си същности, но събитията в живота се раз­виват според това, което ги прави живи до този мо­мент. Ето защо е смешно да се чака правилно тълку­ване и вярна прогноза при време на раждане, в което е влязло, например, едно сърце, а не един дух.
 Сега всеки ще попита: Ами как да познаем за себе си или за онзи, на когото ще съставяме небо­миг, в какъв "комплект" е дошъл духът в отделния случай? И кога точно са се посадили семената на този "ком-плект"?
Ами много просто. Който може да живее сам с всички, без да приближава никого повече и за повече 

време, отколкото е необходимо - той е въплътен дух. В повечето случаи духът се проявява и тогава, когато някой още не се е обвързал с родови или други връзки на тясна територия. Обвърже ли се - духът му се отдръпва и дава място на душата или сър­цето.
Но не мислете,че има много хора на Земята с разцъфнала и плододаваща душа. Небомиг на душата ще правите само ономува, който е открил своята сродна душа, своето семейство от сродни души и жи-вее на една територия с някой от тях, а не с други. Щом оставате всички млади, здрави, прек­расни и красиви и щастието не ви напуска никога - значи, важи хороскопът на душата ви. Живееш ли плътно и пре-обладаващо с някакви хора само етерно, астрално или ментално, и това продължава твърде дълго през годините докато рухнеш и остарееш - не си прави илюзия, че си слязъл на тая Земя като дух или душа, като разум. Небомиг на причинното тяло (или принципното, каузалното) се прави само на оня, който поставя на първо място не своите работи, но работата на по-напредналите същества от себе си. Например, ти се интересуваш от философия, аст­рология, поезия, бизнес и пр. и поставяш своя си ум­ствен интерес на първо място. В същото време обаче твои по-напреднали братя снемат Слово, им­пулсират го, съхраняват го, разпространяват го; други се подвизават да превръщат Словото в Дело и в общ Божествен живот, но ти си оставаш на своето мнение и продължаваш да правиш човешки работи: "Дай да ми отпечатат стихосбирката, дай да замина за чужбина, дай да ставам член на разни дружества, партии, общества или църкви, дай да си направя дом и семейство като хората..."

Всичко това може да е хубаво, Ние не го отри­чаме. Но след като не си избрал на първо място Бо­жественото в себе си; на второ - не си се съчетал с Божествени души на тая Земя в един или няколко Бо­жествени домове; и, на трето - не си разбрал коя ра­бота е най-важна в света сегав момента, ти по-добре си изчислявай небомига на астралното си раж­дане или на етерното.
Ясно е, че небомъдрието и небодействието са на различни равнища за различните категории хора. Затова, първо почвайте с френологията, физиогномиката, хиромантията, графологията и пр., за да знаете с кого си имате работа, т.е. - какъв хороскоп да му направите.

- Може ли тогава да се даде раждането на Г. с по-голяма точност?

- 8ч.8м.25.82с.
                           16ч.55м.
                                                                                                  

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.