Книга 39

2.XI.150(2014)

 

КОНСПЕКТ С ЦИТАТИ, САМОПРИЗНАНИЯ И МОИ ТЪЛКОВАНИЯ

НА КОРОННАТА[1] МИ ЛИЧНА БЕСЕДА

"САМОВЪЗПИТАНИЕ"

от 15.03.1939г.

 

ПРОИЗНЕСЕНА ОТ УЧИТЕЛЯ В СРЯДА, 5 Ч. СУТРИНТА

Астрологически ден от седмицата: вторник - Марс

Дължина на Слънцето по това време: 23О38' в Риби

астрологически час - Слънчев

 

Дължина на Слънцето в еволюционния ми радикс[2]: 23О43' в Риби. 

Календарен ден от седмицата: неделя - Слънце

Астрологически ден от седмицата[3]: събота - Сатурн

Астрологически час[4]: Венерин

 [1] Коронна (царска първа) е личната астробеседа, със Слънчева дължина (по зодиака, еклиптиката), най-близка до тази на Слънцето в рождения ни небомиг. Тя се счита за тотален шперц на живота ни, абсолютно, универсално разковниче, но само ако имаме съвсем точен или надеждно уточнен миг на раждането. По реда на близостта на координатите на околните беседи до нашите слънчеви координати, те биват царска втора, царска трета и т.н. При несигурен момент на раждане се четат много повече лични астробеседи в рамките на вероятния период. Личните ни астробеседи от Учителя Беинса Дуно (Петър Константинов Дънов) се установяват по екселската програма "Астро Каталог по Каталога на Eлена Aндреева", съставена от словоастролога Красимир Хубанов. Тя е само около 12 мегабайта и може да бъде изпратена с имейл на всеки желаещ от anhira@abv.bg или от автора на програмата: kdx123@abv.bg, а за по лeсно - от един склад в http://dox.bg   - влизане с име toyunus и парола nostran.

[1] На базата на еволюционния асцендент в рождения небмиг, даден досега само на мен, за друг не ми е известно (Еволюционният азиент, 8.03.1998, книга 29, стр.1014).

[1] Календарните дни на седмицата официално започват от полунощ, а астрологическите - от изгрева на слънцето на дадена дата.

 

[1] Астрологическият универсален час за днешния ден, както и за предишния и следващия, за България може да се определи чрез адреса във варненския сайт: http://www.beinsadouno.com/old/astro/astro_planets.php или като се напише в търсачката "астрологиески планетни часове за днес". Там само настройвате програмката за града, в който се намирате, или за най-близкия град. За откриване на личния астрологически час в мига на раждането през която и да е година ние ползваме програма Janus-4, която може да се купи или да се изтегли безплатно с валидност един месец. Ако там вече сте си направили небомиг (хороскоп), личният астрологически ден и час се намират чрез file\print presentation chart и отдясно търсите един от следните варианти: horizonatal_euro bodrer, horizonatal_eurostyle bodrer, horizonatal_frehch bodrer. Има и други, но тези са хоризонтални и са по-удобни за разпечатка - с разположението на основните графики на хороскопа.

Разлика - само 5 дъгови минути. Съвпадът е точен и образу­ващ се, откъм координатите на Слънцето на бесе­дата. Това означава, че ще се влива сила и решение на проб­лемите ми откъм нея към мене. В астрологията тол­кова точен съвпад се нарича "лупа" или "лазер". Ако не намерим адекватен мощен консуматор на тази енергия, тя може да ни изгори. Ако намерим, ставаме най-силни и точни изразители на значенията в съответната бе­седа - за себе си и за света.

           ГЛАВНИ ИЗВОДИ И ЗАДАЧИ НА МОЯ ЖИВОТ,

СПОРЕД  КОРОННАТА МИ БЕСЕДА

1.Сам да се издържам и прехранвам. Това е едно от глав­ните изисквания на Божествените учения и движения и важен критерий за приемане в Школата на ВВББ. Нейният лидер през всички векове и във Вечността казва: "Който не учи или не работи, не е Мой ученик". Има пред­вид учение и работа в света, а не самоизмислени или под крилото на близки, почи­татели и съмишленици. Последното важи само за извънредно редки случаи, ко­гато освободеният от светски задължения е назначен на Божия работа по лична заповед на Бога и дава по­вече и по-качествена продукция за Словото и Делото или за Живота, отколкото стотици професионалисти, взети за­едно. За това има един психологически критерий: наз­наченият от Бога, а не от духовете или от себе си, има пълен вътре­шен мир, радост и щастие, не изпада в ни­какви отчаяния, деп­ресии, ипохондрии и пр., освен в много редки случаи. Такива примери е имало и има във всички Братства и Школи на Нез­найния през вековете. Назначените от Бога са тайни сърат­ници на Делото, не заемат никакви външни постове и чинове дори и в най-добре организираните общества, освен по предопределение и по волята Божия; а когато ги избират, това става само за един мандат за ден или месец и само по жребий.  Изостаналите народи нямат понятие за разпозна­ване на Божи Човеци и поставяне на техния живот и дело над своите. Но при които теменната кост е тънка 5.3 милиметра и даже по-малко, те имат изработени най-върховните добродетели и качества, идентични на тези на Бога: благост, кротост, нежност, де­ликат­ност, милосърдие, смирение, примирение, съчувствие, доволство, разпознаване, отклик, внимание, почитание, бла­гопочитание, уважение, финес, обхода, преклонение, благо­дарност, самоотверженост, богопочитание, себе­отрицание, любомъдрие, човеколюбие, благотворност, богоподобност, благодетелност, доброта, благонадеж­дност, мъдролюбие, добродушие, благоразсъдност, доб­рожелателност, благоп­ристойност, миролюбие, благо­разположение, миротворство, прощаване, опрощаване, добротворство, благонравност, жи­вотворство, благо­разумие, добролюбие, насърчаване, благо­родство, само­жертвеност, помагане, благочестие, благоск­лонност, гостолюбие, благоволение, гостоприемство, благо­го­вение, обожание, боготворене, свещен трепет, вътре­шен мир, радост, ведрост, жизнелюбие, веселост, чис­тосърдеч­ност, приветливост, помирителност, прими­рителност, бла­гонадеждност и пр. Ето защо такива народи разпознават Бо­жественото навсякъде и му да­ват предимство при всички случаи, оставяйки себе си на последно място; и обикновено - в неизвестност. По те­мата в началото: бъдещото човечество няма да оставя носителите на Божественото в горнилата на само­тата и страданието, но и те самите никога няма да из­дават мъките и лишенията си: ще се явяват пред хо­рата, само когато са осияни, щастливи, ведри и лъче­зарни. Комен­тар: В живота си досега имам престъпване на този закон - да се издържам сам - в течение, сумарно, на няколко години. В ау­рата на човека и в Акаша може да се види ясно дали мотивите на човека в такива случаи са били да разчита на другите и да живее на гърба им - или за да зачете доброто. Урокът в случая е следният: строго спазване на срока, определен от Небето за та­кова съжителство или приемане на подкрепа. Ако се прес­рочи и с един ден, злото идва и разбива такъв дом, разбива от­ношенията и добромислието и слага нача­лото на лични карми. В плюс, ние подражаваме с някакъв успех на хората, които ос­танаха в света на поста си до пенсия и работиха за близките и народа си и десетиле­тия след пенсионирането си. 

2.Самовъзпитание чрез градинарство; по специ­ално - с цветарство; Коментар: Точно е уцелване от коронната ми беседа и на тази моя доминанта: с гра­динар­ство и цветарство се занимавам при всяка въз­можност, от­както се помня. Поради нея, вероятно, дой­доха и "Приказки за цветята", но в младотта си писах и отделни стихотворения за цветя, и цяла голяма поема за Цветята, където стотици видове цветя и техните елфи бяха във фантастично инте­ресни и прекрасни вза­имоотношения. За съжаление, и тя из­чезна при изземва­нията от страна на Държавна сигурност. Взеха и разказа ми "Легенда за Зорницата", пълен с такива ви­дения, но остана негово резюме и един аудиозапис с него, в който накрая участниците го продължаваме с импровизации. В текстови вид, той може да се види в един сборник с фантас­тика "ФАНТАСТИЧНИ ВИДЕНИЯ" с автор "Един Приятел", включен там на страници 249-274. Може да се изтегли от спо­менатия склад в dox.abv.bg, а Осиянието "Приказки за цве­тята" е в книга 3 на стр.604-715, или да се види направо в:

            http://neobyatnotogovori.com/?idpub=22

Имам видения и футуро-разработки за това, как ще изглежда Земята след много години, когато човечеството прес­тане да бъде прозаично, невежо и хищническо. Всички поля без изклю­чение ще са покрити не само с благата на Земята за безвъз­мездно раздаване, но и с безброй видове цветя. Изобилието ще се дължи на ангелите и елфите на цветята, които ще бъдат безкрайно щастливи и пло­доносни, защото няма да косят къ­щичките им. Това днес постигат с удивителен успех много на север във Финд­хорн, където допреди това са виреели само мъ­хове и ли­шеи и някои студоустойчиви растения. Планетата ни наистина ще стане градина, ще се превърне в рай! В този рай хората ще ходят тъй, както ги е Бог създал, понеже ще бъдат в състояние на невинност - като де­цата и като ангелите от Най-Вътрешното Небе, за ко­ито говори Сведенборг. Голотата им ще привлече за броени години вечна пролет, здраве, мла­дост, щастие и безсмъртие. "Уцелването" на това мое прист­растие още в началото на коронната ми беседа от Учителя е в синхрон и с това, че Венера - Богинята на цветята и растени­ята и блгодетелката на всички влюбени и хора на Красотата - ми е планетата с най-високо КИПД в не­бомига ми - 98%. КИПД е Коефициент на истински полез­ното действие, за разлика от съмнителното човешко "КПД"... Освен това, в синастрията между радикса ми и коронната ми беседа, двете Венери са в точен съвпад във Водолея - единствени измежду всички оста­нали. Това означава шанс за принос към Новата Култура и Шестата Раса на земята, към културата и науката на Лю­бовта. Към Новите форми на общуване в така наречените "мик­рогрупи" - интимните.  Доколкото Венера е свързана и с Жената и Поезията и Чакрите като цветя,  това е отра­зено също в "И стана Бог първо Жена", също сложено в докса, както и в още немалко текстове в споменатия сборник с фантастика и в холизациите, от Елма, осо­бено в крайно неконвенционалните "Царство Божие": и "Съвременен Български Апокриф":

                            http://neobyatnotogovori.com/?idpub=313

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=51

3.Занимания с френология, по-специално -  из-уча­ване на челото. Коментар: Въпреки основния ми ин­терес към френологията като цяло и френологията на фон­танелата, на теменната кост, коронната ми беседа от Учи­теля "Самовъзпитание" от 15 март 1939 г. ме на­сочва специ­ално към изучаване на челото. Сигурно не е случайно, понеже аз имам да доизработвам горната му част в профил - то трябва там още малко да се издаде. Това не е само логиката, но и ми­сълта за ближния. Тя не трябва да бъде само мой теоретичен интерес (преведох книгата на Володя Леви "Изкуството да бъ­деш другия"), но и да се превърне в отношение, в дело. Заради липсата на няколко милиметра там, аз все още извършвам зо­луми и престъпления.

4.Осъзнаване отрицателните страни на ду­ховното (престъпност, разрушителност, го­леми противоречия), за разлика от Божестве­ното. Ко-ментар: За неразбирането на тази разлика от моя страна много прераждания и години и до днес, аз мога да на­пиша цели томове, но не е тук мястото да се разпростирам. Добре че имаме източници в България, от които добиваме на­чално понятие за престъпността на духовните удоволствия (напр. Каузата, Мисията, Рабо­тата), ако те вземат връх над Божественото Поведение (Степените на Саможертва).

5.Желание да бъда здрав - Коментар: Пето по ред и по значение абсолютно точно засичане на мой проблем в ко­ронната беседа за мене и настоятелен съвет от Учи­теля, ма­кар и дошъл много късно. Мога да призная, че за­губих напълно това желание и ми е все едно, че имам се­риозни проблеми, че вече окуцявам. Пълна небрежност, оправдавана с "Работата" - нямам време за себе си... В мечтите ми все пак има едно спаси­телно островче, но не въз основа на активни мерки и воля от моя страна: ня­кога някъде да попадна на грижовни ръце, които да ме ле­куват предано, обаче без да се отклонявам от "Миси­ята" си; в частност - компютъра...

6.Освобождаване от негативните самовну­шения и въображаемите страхове - от безпокойс­твото за утрешния ден, от лошите условия в света и лошото му отношение към нас. Ко­ментар: Например, аз имам преувеличен самотормоз по­ради плеши­востта ми и други мои недостатъци и за­това се крия вече стабилно от хората. Забравям за "смачканите" външно дос­тойни хора, които са светил­ник на човечеството - за арха­тите във форма на изп­ражнение, за спасителите на цели на­ции, сбръчкани като овехтяла ябълка. Забравям за суровите уроци, които по­лучавам периодично при всеки опит да се скрия в гори Тилилейски поради липса на самочувствие, ала може би и от тщеславие: не искам да ме виждат "такъв"... Със си­гурност има тщеславие ("едно време какви бяхме!..."), но Небето изпол­зва и комлексите ни. Като запитах веднъж Някого защо до­пусна да ми окапе косата и пр., Той отго­вори: "Така ще свър­шиш цялата работа..." Но това е капка в морето пред психо­зите, които развивам през ня­колко години, в ярко негодувание по отношение на светс­ките несправедливости и разразява­нето на бясна дей­ност сред приятелите и медиите в ролята на Дон Ки­хот... Има пресни свидетели от случая ни с тая Аген­ция за затриване на детето, но в спомените си разказвам и за други. Погледни пак в докса... Но и в тия ексцесии, Не­бето пак провежда някакъв план.

7.Внимателно оглеждане на обективнос­тите, за да не правя погрешни жестове за дру­гите и излишни разходи на средства и енергия. Ко­ментар: Тук вече мога да напиша не томове, но много­томни мемоари и съчинения... Няма да разказвам подроб­ности от зо­рите на дет­ството си до утрешния ден (утре взимам пенсията си и па­рите от "Самуил"... - за какво ще отидат и ще оставя ли за себе си една сто­тинка...). Няма нужда от подробности, защото може да мине за християнство и за нещо много благородно, обаче в случая астробеседата ми обръща внимание за обективностите. Десетки опити, с въвличане и на до­верчиви приятели, в съмнителни инициативи с финан­сов и енергиен крах (Да вземем само ментето SkyBiz, къ­дето най-добрите приятели изгубиха заради мене по 120$ за 30 (тридесет!) мега­байта лична интернет-страница. Друг е въпросът, че Небето използва и това, за да на­несе удари върху измамниците. Пог­решните ми жестове нямат край, въпреки че извират от грижа за другите. Внимателното оглеждане на обективностите изисква откриване на реални, но възможно най-икономични и ра­зумни решения, а не самоизхвърляне като фойерверк. Не­бето оценява жеста - даже и лукса и изобилието като не­гов резул­тат; помага милостиво на Дон-Кихотите в без­крайните им битки за народа, Майките и Дулцинеите, но все пак ни слага обеца на ухото. Да не разправям за епо­пеята Византия, в която хвърлих много повече пари, за да отида, отколкото спечелих... И за енергията, която бастисах там, с огромна опасност за здравето живота (товарене на тежки каси с портокали след прясна опера­ция от херния на 60-годишна възраст):

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1227

8.Развиване на ума, като мисъл за последст­ви­ята, т.е. - на разума. Коментар:  - Същата тема...

9.Използване на дадената ми добра наблю­дател­ност и различаване на видовете наблюда­телност, според интересите и мотиваци­ите ни. Коментар:  В случая коронната ми беседа за­сича някои качес­тва на нисшия манас в човека, чието слънце е в съвпад със слънцето на беседата. Може би това се изрази в изследвани­ята по метеорологическа аст­рология, в научните разработки в няколко института, в "Канон на математическата аспектоло­гия", отпечатан на руски език в Москва":

           http://neobyatnotogovori.com/?idpub=686

10.Изучаване на народната метеорология по по­ведението на животните. Коментар:  В корон­ната ми беседа Учителят визира за втори път увлече­нието ми в областта на метеорологията - в случая зоо­метеорологията. Имам начални наблюдения и статис­тики на тази тема, наро­дите са установили много зако­номерности; немалко неща казва в беседите си и Учите­лят. За тези и подобни наблюде­ния, особено по астроло­гически часове, споделям детайлно в предговора на "Осияние за часовата астрология", където  има и отго­вор от Елма:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=796

Във връзка със зоометеорологията съм имал и инте­реси към етологията въобще (поведението на живот­ните), зоопсихоло­гията (като типология на човешките характери, отразена и в басните), символогията (като експерт в НФДДМБН към Мнис­терството на Людмила взех за основа една уникална книга на тази тема: "Dictionary of Symbols and Imagery" от Ad De Vries[1], публикувана през 1974 г. в Холандия; фенологията - наука за последо­вателността на сезонните явления[2].[1] Тази книга е безпрецедентна в цялата позната ми литература по симвология, понеже е един сериозен труд относно символизма на ми-нерали, животни, растения и пр. не само въобще, но и в културите на народите и даже в художествената литература, с представени при-мери. Уникален е и подходът да се използват познанията на науката за екологичните врагове и симбиотанти в природата и да се преве-дат на езика на символогията, като необходими диалектически дво-йки, които се допълват.

[1] Строгата последователност на природните сезонни явления за да-ден географски пояс (при микроорганизмите,  растенията, животни-те, човека, климата и т.н.), с която се занимава науката фенология, ни доведе до мисълта за съставяне на една нова, фундаментална и научно аргументирана система в символогията в градусовата астро-логия. Може да се нарече "Градусова феноастрология". Досегашните версии за символите на градусите от зодиака до една са получени чрез откровения и са хаотични, измислени, субективни пр., колкото и гениално да са доловени архетипите им от някои медиуми. Научно-стта на феноастрологията се базира на факта, че през всеки ден от годината, за даден географски пояс  може да се екстраполира, при-мерно, само едно растение, което тогава пониква най-многобройно (или връзва, цъфва, плододава и пр), или най-много птици от даден вид в този ден прилитат, чифтосват се, гнездят, снасят, отлитат и т.н. На другия ден ще са други. И това няма да са само 360 или 365 феносъбития, но много повече, тъй като може да се установят до-минантни феноявления и през час, и през минута. А природни обекти за целта (видове, подвидове семейства и т.н.) - дал Господ.     

11.Да не се обръща внимание на дрехите и човек да ходи небрежно облечен, е един психологи­чески дефект. Напротив, особено ученикът на Новото Учение трябва да е перфектен и в това отношение, да не се цапа и с най-малкото пе­тънце и да се чисти постоянно, ако се е случило така. Също, като си правиш или купуваш обуща, дрехи, трябва да си внимате­лен и да вземеш най-удобното, най-доброто, а не после да ти стягат - и пр. Коментар:  И в това отношение търпя критика и трябва да се поправя, тъй като се обличам добре само за пред хората, а вкъщи - както падне... Казано е, че ни наблюдава целият кос­мос, наблюдават ни ангели.

12.Кръвта трябва да бъде чиста, свежа и ярко червена. Това на първо място зависи от доб­рото дишане, но и от мислите, чувствата, чис­тата вода и храна и пр. Коментар: В това отношение съм доста добре, казвали са ми го зъболекари - "Като на млад човек"...

 

13.Дълбоки познания по френология и физи­огно­мия са необходими, за да си намериш добри приятели. Центърът на приятелството е отзад на главата, има и белези в устните, специално на долната устна. Ти пренебрег­ваш това и се чудиш защо не ти вървят приятелствата. Например, не правете опити за приятелство с човек със стисната уста или бъдете много внимателни с него. Коментар:  В един текст се казва (а ние цял живот го нарушаваме): "Не се пипайте другаде, преди да сте си опи­пали главите..." 

14. Не стискай устни, дръж ги свободно и леко отворени в средата. Гледай крайчетата на устата да са нагоре, а не надолу. Смелите мъже даже сучат мустаците си нагоре... Всеки ден сутрин правѝ едно упражнение: разтъркай леко устните си. Мисли за уст­ните си и помни, че чрез долната възприе­маш чувствата на другите, а чрез горната им предаваш своите. От устните зависят здравето и интелектът. Коментар: Има най-раз­лични подходи за изпълняване упражненията от Учи­теля. Някои ги изпълняват стриктно хронологично и в сроко­вете, дадени в беседата, но ще изпълнят всички упражнения само ако са млади хора - за да им стигне жи­вотът. Други ги "маркират" - изпълняват ги в по-кратки срокове, за да могат да им насмогнат докато са живи. Трети си избират само уп­ражненията, които им харес­ват. С явяването на словоаст­рологията намираме най-оптималния начин: да изпълня­ваме с предимс­тво и цял живот упражненията, дадени в коронната ни беседа и в останалите - по градусите на другите ни планети.

15.Брой хапките си, когато ядеш, и не прека­лявай. Опитвай прецизно с обоняние и вкус пред­ва­рително всяка храна и я яж, само ако е съв­сем чиста и прясна. Хлябът, плодът трябва да бла­гоухаят. Инак те чака разстройство. Коментар:  Учителят често предупреждава: "Не яжте гнили плодове". Превежда това и на душевен език: всеки ден трябва да изхвър­ляме гнилите мисли и чувства от съзнанието си, както прави един търговец. Даваш ли някому една круша, трябва да я разгледаш от всички страни и тогава да ка­жеш: „Запо­вядай една хубава круша!“ Отнасям това и към себе си, понеже съм се подвел от някои приятели да чистя загнилото от всички плодове от земята в някоя градина и да ям, даже да раздавам изчистеното. "За ико­номия"...  Обаче Сло­вото казва: и най-малката гнилос­тна точица на един плод става врата да изфиряса пра­ната от него - и благоуханието му изчезва. Не само това, но гнилостните бактерии имат го­ляма аура: тя про­никва и в здравата част на плода, колкото ще да сме го очистили. Тук днес, където се намирам, имаше сто­тици килограми ябълки, повечето по земята. Хвърлям голям труд да ги чистя с ножа, за да не отидат зян. Докато не срещ­нах този съвет в т.14 от избраните мисли, валидни за мене, аз много дни вече ям първо изрезките, а като свършат, чак то­гава ям здравите ябълки. Но те са вече малко, защото всички здрави с десетки килограми вече раздадох. На практика, нару­шавам и един математически аргумент от формулата на сло­вометрията, в който се броят дните от откъсването на един зрял плод. Дори и напълно здравият плод губи силата и благос­ловението си с всяка изминала секунда след откъсването му (ес­тественото падане от дървото, ако знаем кога и как да го уловим, да не падне на земята). Това важи и за залежа­лите зър­нени култури. Ето, всичко пак опира до Високия Идеал! Казано е "Не яжте никакви консерви" - не изпълня­ваме. И компотът е консерва, но в някои случаи и по-до­бър от нищо или от много по-вредна храна. Съветът да броим хапките си няма само пре­вантивно значение - да не пълним стомаха си излишно. Правили сме упражнения от Школата за строго определен брой хапки и брой дъвче­ния на всяка хапка жито или на строго определен плод, и даже на вода или чист плодов сок, ако искаме да отидем на определена звезда. Затова считам, че началото на горната мисъл от коронната ми беседа е заложило този род упражне­ния в свръхсъзнанието ми 4 години преди моето раждане  - и това се е проявило в информациите и практиката ни след много години в това отношение. В тази мисъл се повтаря и става валидно за мен и едно "утешително" изказване на Учи­теля, че хлябът не е съв­сем за изхвърляне. И Той, и хората, които познавахме, ядат хляб с голямо удоволствие, но от прясно брашно  и с истинска мая, и то още докато е благоуха­нен и топъл - даже и бял хляб! (Като се знае колко смъртоносна е гено­цидната промишлена мая от времето на войната насам, колко съкращават периода на зреенето и какво слагат произ­водителите в комерсиалните хлябове. Не само още куп бок­луци и боички. Не само ГМО и тайни наркостиму­ланти и пси­хотронни сугестори. Слагат и животинска кръв! Както е има­нентно в Словото Божие, в него всяко нещо има и положи­телно, и отрицателно, и синтетично значение - диалекти­ческо. Затова Учителят цени и гни­лия плод - посажда семката му. Ето защо всеки ден изли­заме и занасяме гнилите и загни­ващите плодове и био­остатъци на пусти места сред приро­дата, по възмож­ност близо до река. Нямаме време да копаем, но ако , от 100 или 1000 семена или зърна се посади и покълне, пак добре. Ами я ако всеки човек прави така, а в свободното си време има и дни и минути да посажда семката?... Даже и една семка и една костилка и едно зърно да посадиш веднъж в ме­сеца, пак помагаш. По този начин са се осво­бодили от интер­вентите множество планети - дивите ниви и плодните  гори от самозасяването са се умно­жили неудържимо и са направили дъмпинг на продава­чите. Имало е цели войни и пожари, бомбар­дировки, за да унищожат конкуренцията, но постепенно ло­шите са из­мрели. Добрите хора, хората на любовта, когато си хо­дят на гости, създават поле, в които лошите и Технот­рон­ното Чудовище се разпадат.

16.Работете за повдигане на челото си - ко­сата ви с течение на годините да отива все по нагоре и по-нагоре. Това става чрез умствени интереси и занимания с много предмети, много области на живота. Причинното, Бо­жественото мислене е най-горе на челото и образува една кра­сива линия. Човек трябва да се интересува от всичко - тогава става интелигентен. Нискоче­лият може да е умен, начетен, информиран, но не е интелигентен, понеже отхвърля всичко, което не го инте­ресува или не разбира, има тесен кръ­гозор. Коментар:  В това отношение имам положителен ба­ланс, даже... прекален. И интелигентността, и "многотията" си имат предел. Челото на Учителя и на Христа не е пет де­кара - на "интелигентен интелектуалец". Трите части на ли­цето са еднакви. В някои случаи се увеличава една от тях с оп­ределена цел, но после пак идва на мястото си. Учителите ги могат тия неща. Може обаче да се потвърди от дълги наблю­дения, че хората с ниско чело наистина имат тясно поле на интереси и нямат импулс да разширяват твърде много кръга на своите познати и приятели, на хората, които обичат. Това не е критика, а факт, при това много полезен за душите, на ко­ито Природата дава шанс да се съсредоточат в малкото. Сто квадрата градина - но перфектна! Тия с "декарите" чело има на какво да се научат от тях. Обаче ако първите искат да пов­дигнат челото си, добре е да обърнат внимание на това твърдение във физиогномиката и да почнат да разширяват съзнателно кръгозора си и кръга на познатите си.

17.Развийте чувство за чистота и ред в къ­щата си; ако не, викнете помощничка, която има изработени тия центрове и усет за красо­тата и се учете от нея. Тя трябва да е и умна и разумна - да прави връзка между при­чини и последствия.     Коментар:  Поредния точен портрет на един от проблемите ми, фиксиран в корон­ната беседа на Учителя за мене. Въпреки чистотата и подредеността на къщите ми досега по систе­мата "общо взето", има още какво да се иска... Каквато е къ­щата ни, такова е и здравето ни, такива са делата ни, отно­шенията ни с хората и Бога и пр. При мен има и едно неосъз­нато и непреодоляно до сега примирение с крайно лошите къщи, в които живея. То не е само от беднотия, от карма. Пра­вил си си дворци като градове  на гърба на хиляди роби, живял си охолно  в палати - платѝ си сега с кашон под моста, палатки и коптори!... Креват във фо­толабораторията на баща ми, по­ходно легло в кухнич­ката на майка ми, опити за спане върху две греди на та­ван, с всичко останало - изпаднало долу; самоделна печка от изхвърлен бойлер в бараката в Симеоново и външен клозет, одеало на пода на гараж, прогизнал от нафта; стайче-кутийка на остъклено балконче, свиване в клетка като жи­вотно във фоайето на Софийско градско управ­ление; спася­ване по пещери, джендеми и сокаци; гнусни мазета без прозорци във Византия с червеи, клозетни буболечки и вечно пълни нуж­ници без врати срещу спал­ните; изтърбушена картонена ба­рака със стършели, па­яци, плъхове, мравки, стоножки и пр.; спане по фургони, килери като миша дупка с течащи тавани без тоалетна, поради което си изнасяш остатъците в буркани и най­лонови торбички, а когато добрите хора ти направят душ и тоалетна, отдолу почват да викат комисии и по­лиция; спане по скарите в служебните бани, във вагони, асансьори, каци и тролейбуси; спане в порутени вили и къщи при зверски студ и смъртоносна мърсотия; спане, свит на 16, един път в живота и в тоалетна даже, по оп­ределени причини... Друг е въпросът, че има и такъв мо­мент: килията на затворника, на монаха; всяка дупка, копторче, пещеричка и пр., самата бъчва на Деоген са ак­селератори на вибрациите. Приятел си бе направил в стаята "барокамера" и влизаше в нея да спи и да меди­тира - със същата цел. Това в Египет са го знаели много добре и за­това са пътували духом из вселените. Но бла­годарение на днешния съвет №16 от коронната ми бе­седа от Учителя, днес за пръв път си задавам въпроса: А ТРЯБВАЛО ЛИ Е ВСИЧКО ТОВА ДА СЕ ПРЕТЪРПЯВА?! Кармата се е карма, от нея мър­дане няма, но има и страдания, които не са ни писани. Овчото примире­ние и оставането в първия попаднал коптор не е и не може да бъде идеал на Ученика в никакъв случай! Защо в Пелопонес, когато ни заведоха в едно зловещо мазе с не­опи­суема смрад и хигиена, един българин от Пловдив и една млада двойка още на прага, още в първата минута казаха: "Това е под моето човешко достойнство!" - и си отидоха веднага? Един приятел наскоро каза нещо много мъдро - чели сме го и сме го слушали стотици пъти, но ни е минало покрай ушите: "ЖИВОТЪТ ТИ Е ТАКЪВ, КАКЪВТО СИ ГО НАПРАВИШ". Никой вече по никой начин не може да ме убеди, че един нормален, трудолюбив и не­мързелив човек с хигиенни навици не е в със­тояние да си плаща за таванче или боксониера и да поддържа идеален ред и чистота. Имаме такива приятели, борят се с нокти и зъби със живота десетки години - и не се преда­ват. Като влезеш при него, всичко свети от чистота и благоухае.

18.Развивайте слуха си до степен да чувате много надалече, даже и на стотици и хиляди ки­лометри. Коментар:  Това е едно пожелание от Учителя за мене, което ми е близко, и вероятно е реално като перспектива и за хората със Слънце в моя градус и минута, понеже Венно имаше такъв слух и приличаше на юнаците от приказките и в това отношение. 

19.При лошо време или лоши условия, уве­личи вътрешното си налягане, ако искаш да се чувстваш добре. Коментар:  Много важен конкретен съвет за мене, с подробни обяснения на тази технология по-нататък в коронната ми беседа! Благодарение на него, днес осъзнавам първата крачка: престани да се оп­лакваш и самоокайваш! Недей въздиша така безпомощно и дълбоко. Увеличи градуса на вя­рата, надеждата, упова­нието и молитвата. Помислѝ си за хо­рата, които оби­чаш и за които се грижиш. Тогава и в локвата да си, вът­решното ти налягане ще се уравновеси с външното и скоро ще го надмине. Включваш климатичното си поле - бла­годарността и доволството - и тогава скачаш нави­соко и бойко, като окървавеното сърце по бойното поле под дъжд от куршуми, и пееш високо от щастие! Носиш Пощата на Господа за избраните; влачиш огниво и късче борина за своите на фронта, които вече замръзват в окопите. Съвсем не случайно са наричали един български национален светец "Апостола". Дърво и камък се пукат от студ, гладни от два-три дена - а той все пее и все ве­сел! - Най-малката добродетел за разпозна­ване на Апос­толи!

19.При лошо време или лоши условия, уве­личи вътрешното си налягане, ако искаш да се чувстваш добре. Коментар:  Много важен конкретен съвет за мене, с подробни обяснения на тази технология по-нататък в коронната ми беседа! Благодарение на него, днес осъзнавам първата крачка: престани да се оп­лакваш и самоокайваш! Недей въздиша така безпомощно и дълбоко. Увеличи градуса на вя­рата, надеждата, упова­нието и молитвата. Помислѝ си за хо­рата, които оби­чаш и за които се грижиш. Тогава и в локвата да си, вът­решното ти налягане ще се уравновеси с външното и скоро ще го надмине. Включваш климатичното си поле - бла­годарността и доволството - и тогава скачаш нави­соко и бойко, като окървавеното сърце по бойното поле под дъжд от куршуми, и пееш високо от щастие! Носиш Пощата на Господа за избраните; влачиш огниво и късче борина за своите на фронта, които вече замръзват в окопите. Съвсем не случайно са наричали един български национален светец "Апостола". Дърво и камък се пукат от студ, гладни от два-три дена - а той все пее и все ве­сел! - Най-малката добродетел за разпозна­ване на Апос­толи!

20.Откажете се от плюшкиновщината, не съби­райте овехтели и излишни неща - това е стяженолюбие (книжовно, остар.: користолюбие, сребро­любие, алчност; стиснатост, икономичност). Обаче стяже­нолюбието има и положителна функ­ция: "За да възпри­ема човек по-лесно рабо­тите, у някои хора стя­женолюбието е силно развито. А пък друг казва: "Не ме интересува това." Не че не го интересува, но тази спо­собност е по-слабо развита у него."  Коментар:  Ето още един пример за енциклопедията от мисли по тези, антитези и синтези: положително значение на един порок, недостатък. Имаме прекрасни духовни прия­тели, които все още имат да работят срещу Плюшкин в себе си и в дома си. Но щом се е паднал този съвет и на мене, трябва сериозно да се замисля. И наистина, откри­вам в себе си образа на смешника-балансьор: не искам нищо да изпусна от стотиците интересни неща, които дава и предлага животът. Пазя десетки и сто­тици стари неща в десетки чували, защото може да са ценни... В това циркаджийство започвам да изпускам все повече несъ­ществени, но и някои доста съществени неща: ста­вам жалък и смешен. Не съм си взел урок от баща ми, който един ден взе да изхвърля куп стари боклуци от балкона, за ужас на майка ми... Тук преувеличавам, говоря за неща със стара дата, днес съм се справил с това почти 90 на сто. Науката за ценностите - акси­ологията - ме просвети и в това отношение: кои са истински и как да даваме категоричен ход на приоритетите. Осъзнаем ли това, дзифтът и кълчищата в краката ни трябва да из­чезнат. 

19.При лошо време или лоши условия, уве­личи вътрешното си налягане, ако искаш да се чувстваш добре. Коментар:  Много важен конкретен съвет за мене, с подробни обяснения на тази технология по-нататък в коронната ми беседа! Благодарение на него, днес осъзнавам първата крачка: престани да се оп­лакваш и самоокайваш! Недей въздиша така безпомощно и дълбоко. Увеличи градуса на вя­рата, надеждата, упова­нието и молитвата. Помислѝ си за хо­рата, които оби­чаш и за които се грижиш. Тогава и в локвата да си, вът­решното ти налягане ще се уравновеси с външното и скоро ще го надмине. Включваш климатичното си поле - бла­годарността и доволството - и тогава скачаш нави­соко и бойко, като окървавеното сърце по бойното поле под дъжд от куршуми, и пееш високо от щастие! Носиш Пощата на Господа за избраните; влачиш огниво и късче борина за своите на фронта, които вече замръзват в окопите. Съвсем не случайно са наричали един български национален светец "Апостола". Дърво и камък се пукат от студ, гладни от два-три дена - а той все пее и все ве­сел! - Най-малката добродетел за разпозна­ване на Апос­толи!

20.Откажете се от плюшкиновщината, не съби­райте овехтели и излишни неща - това е стяженолюбие (книжовно, остар.: користолюбие, сребро­любие, алчност; стиснатост, икономичност). Обаче стяже­нолюбието има и положителна функ­ция: "За да възпри­ема човек по-лесно рабо­тите, у някои хора стя­женолюбието е силно развито. А пък друг казва: "Не ме интересува това." Не че не го интересува, но тази спо­собност е по-слабо развита у него."  Коментар:  Ето още един пример за енциклопедията от мисли по тези, антитези и синтези: положително значение на един порок, недостатък. Имаме прекрасни духовни прия­тели, които все още имат да работят срещу Плюшкин в себе си и в дома си. Но щом се е паднал този съвет и на мене, трябва сериозно да се замисля. И наистина, откри­вам в себе си образа на смешника-балансьор: не искам нищо да изпусна от стотиците интересни неща, които дава и предлага животът. Пазя десетки и сто­тици стари неща в десетки чували, защото може да са ценни... В това циркаджийство започвам да изпускам все повече несъ­ществени, но и някои доста съществени неща: ста­вам жалък и смешен. Не съм си взел урок от баща ми, който един ден взе да изхвърля куп стари боклуци от балкона, за ужас на майка ми... Тук преувеличавам, говоря за неща със стара дата, днес съм се справил с това почти 90 на сто. Науката за ценностите - акси­ологията - ме просвети и в това отношение: кои са истински и как да даваме категоричен ход на приоритетите. Осъзнаем ли това, дзифтът и кълчищата в краката ни трябва да из­чезнат. 

21.Не е лошо да имате едно петало (подкова), особено ако е златно. Но и желязно е добре - има ху­бава форма. Обаче не преувеличавайте зна­че­нието му. Коментар:  Щом е казано нещо в лична астробе­седа, особено в коронна, то трябва да се изпълни дословно. От днес нататък ще си търся подкова! Подко­вата в символоги­ята и бялата магика е мощно нещо. Тя е символ на дъгата - връзката ни с Бога. Опазване Завѐта на Бога. Оттук следва - работа със "Завета на цветните лъчи на светлината". Подко­вата е и надежда за намиране на Сродната Душа - тази, която ни обича сляпо и безус­ловно. Слепотата за злото и недоста­тъците - най-го­лямата мечта на космичните пътници. Обаче да не преу­величавам значението на Сродната Душа и Сродството - това значи да имам още по-висок приоритет.  Казва се, че това е идеалът "Сам с всички". За такива като мене с тъй силно доминишаща Венера и Шестица хармонията е живот, а дисхрмонията смърт, но предозирането на Ро­зовото често води до гнилоч и мухъл:

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=1306

Любителите на сродни души са прави само в много редки случаи, когато се яви Истинската Розова. Преди това ставаше веднъж на 40 прераждания, но днес е "скончанието на века" и може да ни се случи най-малко 10 пъти в един живот - по примарни дирекции[1]:[1] Примарните дирекции в астрологията са по координатите на ректасцензиите на планетите ни - така нареченият "правов възход" - един русизъм, който на български значи "дясно издигане". Рекстасцензията представлява проекция на една точка от еклиптиката върху небесния екватор. Първичните направления се изчисляват именно по ректасцензиите. Те ни визират геоцентрически, а не хелиоцентрически. Прогностично, това е екваториален градус, равен на година. Прогнозите с дирекции по зодиака са неточни, имат отклонения до плюс-минус три години и повече, затова се наричат "символични дирекции". Първичните имат отношение към аза ни, а не към душата, както е в зодиакалната астрология. От векове е забелязано, че прогнозите по екватора са абсолютно точни не само по естество, но и по време - с точност като аспектите на транзитната Луна. Затова Един Българин настоява, че главното качество на Ученика от Специалния Клас е точността. Дейн Ръдиар твърди, че аспектите по примарни дирекции бележат Волята Божия за нас: Предопределението. Това е идеалният алгоритъм, ДНК-то на нашия живот, заложено от Бога не като ултимативен закон, а в пожелателен смисъл. Това е Програмата за всеки от нас от най-добрия Програмист. Той би желал да я изпълним перфектно и тогава животът ни щеше да бъде щастие и радост по ноти. Обаче Той е заложил още една възможност (не Програма): РНК - Свободната ни Воля. Можем да варираме около дирекциите както си искаме, можем и да им се противопоставим, можем и да не ги видим въобще - съдбата на повечето хора. Астрологически, свободната ни воля и нейните добри и лоши последствия се гледат в прогресиите - "ден, равен на година". Транзитите са обективните движения и аспекти на Слънцето, звездите, Луната и планетите по небесната сфера. Те бележат обективното отношение на света към нас и нашите обективни действия и възможност за точни прогнози, обаче малцина знаят, че външното зависи изцяло от вътрешното - от Божията воля и от Свободната ни воля. Затова астрология само по транзити, както правят начинаещите и жълтите астролози, е преливане от пусто в празно. И да налучкат събитие, това не решава проблема ни: лошото ще дойде пак. Не сме научили урока си. За Ученика на Новото, казано с астрологичен език, животът е един правилен и изящен баланс между дирекции, прогресии и транзити. Какво иска Бог от мене, какво искам аз - и какво искат и правят хората около мене. Правилната субординация, верните приоритети решават всичко. 

http://neobyatnotogovori.com/?idpub=353

 

Някога Венно ни бе отрезвил с една реплика, когато видя, че сме обърнали живота си и астрологията само в "търсене на сродната душа": "Стига вече с тия сродни души! Ние имаме само една сродна душа: Бог, т.е. всичко и всички. Ако това ни е доминантата, Той ще ни прати и космическата поло­винка - ако чак толкова "драпате" за такава...". Една прия­телка го контрира незабавно с цитат: "Никой Учител няма да ни/ви пусне в Школата си и в Космоса, ако не сте по двама". Аз пък контрирах нея пак с точен цитат от съ­щия Източник: "Двама е много опасно, много е безопасно"... После обаче веднага се сетих за синте­зата: "Не е важно дали ученикът се жени ли не се жени, важното е, като се жени или не се жени, дали изпълнява Волята Божия".

22.Трябва да развивам центъра на самоува­жени­ето в себе си: "Това чувство е турил Бог в човека, за да пази човек тези ценности, ко­ито Бог му е дал: да пази достойнството на своя ум, да пази достойнството на своето сърце, да пази достойнството на своята душа, да пази дос­тойнството на своя дух – значи интересите си. Да се пази това, което е вложено в ума, сърцето, душата и духа. Човек е слуга, който е дошъл на земята и който трябва да пази интересите на своята душа, ум, сърце, и дух - това е достойнс­тво. Ако ти не пазиш своето достойнство, ще се опетниш и тогаз ще изгубиш уважението и по­читанието, които в невидимия свят мо­гат да имат към тебе. И когато човек изгуби уважени­ето и почитанието на невидимия свят, рабо­тите му не вървят напред". Ко­ментар:  Тази поанта на коронната ми астробеседа е свързана с една от най-големите ми тревоги и задачи в това прераждане. Уцелва проблема ми в централния атом на центъра. Увеличаването на тила в черепа на чо­века поне с един сантиметър в едно прераждане зависи само от това. Дай Боже най-сетне да почна аз да влача обсто­ятелствата, а не те мене. Да престане да ме раз­дира милосър­дието като на кука в месарницата и от мене да капе кръв. Дай Боже да се науча да казвам "не", ко­гато не искам нещо. Да осъз­ная веднъж завинаги, че над Доброто и Саможертвата има и други неща. Че скъсва­нето от жалост за разплесканите котки и души на па­важа и самопребиването да ги събирам и съживя­вам е преливане от пусто в празно. Има хора, които никога няма да излязат от къщата си, за да пуснат там някой друг. Хора, които никога няма да дадат в издателството за печат твоята книга, вместо своята. Никога няма да изминат хиляди левги през снеговете и виелиците, за да ти превържат раните, като приятелят на Хенри Торо. Няма да ти кажат нито една блага дума, да ти подарят нито една ласка и мил поглед, да ти напишат и един ред през целия си живот, ако не одобряват нещо в тебе. Не се вий като романтичен плазмодий в краката им, но стани и застани на собствените си нозе - и запази дос­тойнството си.

23.Да развивам талантите си;

24.Фундаментален съвет, "гвоздеят" на ця­лата коронна беседа за мен! Учителят тук уцелва не в атома, а в кварка на десетката за мене - абсолютно ми липсва разгневяване. Мислил съм си, че това е черешката на християнст­вото. А ето какво казва Той: "Хубаво е да се разгневи човек, защото ти, като се разгне­виш, пращаш храница към този център. Инак тези артерии там щяха да бъдат в бездействие и тогава щеше да се стесни главата ти много. И когато някой не се гневи, да отиде да чука камъни и да каже: "Ти знаеш ли кой съм аз!" И като бие така, да може да дойде повече кръв на това място и така той да стане по-енергичен. Ако тези чувства не са раз­вити, тогаз вие сте много отстъпчиви. Отс­тъпваш от едно, от друго - нямаш сила. Когато това чувство е раз­вито, главата е малко по-ши­рока. Коментар: Астрологически, Марс ми е планетата с най-ниско КПД - само 37%. Физиогномически, това се изразява в ли­цето ми с много малка и слаба долна челюст - няма нищо мъжко, не мога да се понасям и затова си пускам брада... Зъбо­лекарите се чудят на моя случай. Когато се обръс­нах наскоро, направо се ужасих от себе си. Уви, това съм го предал като наследственост и на някои от моите деца и внуци. Това, че съм работил съзнателно много го­дини тежка физическа ра­бота и съм вдигал големи те­жести и пр., не е начинът да ми се развие брадата и дол­ната челюст - Личната Воля, Марсовият център, както си мислех дълго време. Ходил съм да тренирам и на гла­диаторите в залата за културизъм с тая цел - безре­зул­татно. В живота си съм се разгневявал само три пъти, докол­кото си спомням, и то не истински, а теат­рално - за да сплаша някои нагли хора. Идеално изиграно, но вътре с пълно спокойс­твие, под пълен контрол. А ние знаем, че и Исус, и Учителят се разгневяват истински, с пълно вживяване. Овцата се оставя и стои неподвижна, каквото и да я правиш. Може да е търпение, смирение, но затова тя е вечна жертва. Конят, ако случайно прегризе въжето си, си остава в яхъра, в двора на господаря си - той е вързан психически. Вълкът и лисицата прегризват крака си - но пак се освобождават. 

25. Всеки ден трябва да прокарвате кръвта, ко­ято Бог ви е дал, във вашия ум, и после да че­тете разни книги, които събуждат тези цент­рове. Четете една книга по естестве­ните науки, една философска книга, нещо по литература, нещо по астрономия. Тези звезди нали почнахте да ги учите вече?... Колко звезди сте научили до­сега? След Си­риус кои идат? Тогаз ще се даде развитие на тези центрове. Коментар: Отново то­тално попаде­ние. Главната ми астро-мистическа инициатива от 1994 г. досега е експериментът за колективен контакт със Сириус. Но явно в коронната беседа за мене Учителят ме под­тиква да продължавам - да изучавам и изучаваме и други звезди. А ние правим опит още само с Ахернар. В горния Негов съвет влиза и поръката да се четат книги на най-различни теми, ко­ето Венно правеше постоянно. Ако се сравнят главите и чере­пите на хората с центра­ция само в Словото или само в езоте­риката с тези на Венно, няма да е в тяхна полза. Освен духовен, Венно е и интелигентен - с огромен обхват от разностранни дарби и интереси. Духовноста му командваше първия приори­тет в свободното му време - 60 процента сили и време за Сло­вото на Учителя. 30 на сто отдаваше безза­ветно на Братст­вото, но 10% - на световната наука и култура. Щом като с тия 10% той изчете и можеше да преразказва подробно стотици и хиляди "странични" книги на 4 езика, какъв остава да е обемът на внимани­ето му в първите две сфери! Същото важи и за Бо­рис Николов. 

26. В какво седи качеството на един спра­ведлив и честен човек? Че един човек, когато лъже, той може да ти говори много мекичко, но може да те излъже! А пък може да ти каже нещо  малко грубичко - и да си изпълни ду­мата. Кое е по-хубаво от тези две неща? Отиваш при някого и той ти казва: "Много искам да ви помогна, на ваше разположение съм, но ще извините, сега ня­мам, обаче след четири–пет месеца ще си уредя работите и ще ти помогна. Елате тогаз." Той ти говори мекичко... А пък друг казва грубо: "Защо си дошъл, нямам пари на разположение." И после казва: "Чакай, чакай!" -  изважда и ти дава. Услужи ти той - и ти излизаш навън и си казваш: "Той ме обиди..." Кое е по-хубаво: мекото без помощ - или грубото с помощ? Коментар: Пак в "десятката"...  Наис­тина, в коронната ми астробеседа се нанизват едно след друго фундамен­тални и неочаквани констатации и съвети точно за мене! Откакто се помня, аз реагирам на грубостта с па­ническо бягство и отписвам такъв човек завинаги. Така тръгнах и из­минах по права линия през клековете от Рила до София 55 ки­лометра; от Шандолен в Швейцария за Женева - 200 километра без пари и документи; излязох през прозореца на един санато­риум, напускайки от пред­смъртното му легло "завинаги" чо­века, който е дал всичко за нас. Не му отидох и на погребени­ето. А милич­ките "мяу-мяу", понеже не ме апострофират и по­учават, ме размекват моментално и ме карат да правя неби­вали компромиси, често с лоши последствия за години.  Е, да се надяваме, че това вече е почти 100 на 100 минало... Абе не е 100, понеже наскоро бях решил да не отговарям на една приятелка по един месец след всяка нейна груба и отрицателна дума...

27.Да изучавам зоопсихологията, като следст­вие от човешките достойнства и недостатъци, ко­ито са отишли у животните. Коментар: На тази тема вече говорих по горе, но тук тя се повтаря. Това е пак съвсем точно засичане на мой особен талант и добра база за писане на басни и подобни стихотворения и писа­ния, за което към мислил много и даже имам някои опити. 

28.Вие говорите и искате да предразположите някой човек. Може да го предразположите по един начин, който няма да ви ползва, а и за това разположение ще плащате повече, от­колкото трябва. Коментар:  Отново попадение и пак базален повод за самоанализ и окончателно ликвидиране на този мой навик, с който, мислех, че вече съм се спра­вил. Днес съзнавам, а цити­раната мисъл от коронната ми беседа го потвърждава, че още от младините си бях майстор на медената уста и виртуоз­ните ораторски и логически лупинги, за да спечеля, убедя или възхитя ня­кого. Мотивите може да са били егоизъм и тщесла­вие, може и често да са били идеални, но последствията в по­вечето случай бяха лоши.  Да убедиш някого теат­рално или интелектуално не е трудно, обаче това дава само временен ефект, а после те прави на виновен. Ако не покриеш очаквани­ята му с дела или ако самият той не е узрял еволюционно, в един момент се връща към ес­теството си и даже те съди и обвинява  - често с осно­вание. Тази словесна акробатика съм я наблюдавал у ев­реите, англичаните и французите ("витие­вати" слова...). Техният ум е страшно бърз и комбинативен, спекулати­вен, затова имат зашеметяващи върхове в логичес­ките открития, фантазията, дипломацията, манипулирането на хората, далаверите и куртоазията. В ръцете на злия кукло­вод подобен талант може да е пагубен за мнозина, а на добрия и етичен човек, на психолога - едно силно оръ­жие за положи­телно убеждаване на хората и благот­ворно утешаване.

 

29.Ние мислим само за тая осигуровка, която има материален характер. Но има една духовна осигуровка, има едно морално осигуряване, и всеки може да осигурява хората по този на­чин. Като идеш, не да спечелиш пари, но да осигуриш човека душевно, духовно. И никога не осигурявай някого, докато ти сам не си осигурен! Коментар:  Учителят казва, че във всяка бе­седа има няколко фундамен­тални мисли, за всяка от ко­ито човек би трябвало да живее и се бори 25 хиляди го­дини, за да я постигне сам. А ето, сега ас­трокаталогът дава възможност да открием фундаментал­ните мисли и съвети на Учителя лично за нас - лично за всеки от нас! Сещам се за това, понеже поредната мисъл от корон­ната беседа за мене "Самовъзпитание-5" е още веднъж потре­саващ "изстрел"  точно в центъра на моята ду­шевна мишена - изстрел, който осъзнава и оживява, а не убива, защото е бо­жествен. Тук той ни съветва да не се пребиваме да подсигуря­ваме другите материално, но да ги подсигуряваме преди всичко душевно и духовно. От­как се помня, аз се натоварвам до зъ­бите, до над гла­вата, да подсигурявам близки и неблизки преди всичко материално. Не че не правя и второто, и то качествено, но то не ми е приоритет. И както казва, да не ги подси­гуря­ваме, преди да сме осигурили и подсигурили първо себе си. Първото по прилича на християнство, но срещу второто аз съм се борил съзнателно и с всички сили цял живот, мислейки го за антихристиянство, егоизъм. За­това съм на тоя хал. Справка - животът ми, къщата ми, коленете ми - и двете... Направо окуцях. Има ясни текс­тове от Словото точно на тази тема и специално за мен - и пак не слушам... Забравям приказ­ката в беседите за царския син и любимата му. Царят бил мъдрец и казал, че ще им разреши женитба, само ако тя отиде сама за една година в пустинята, и то без нищо. Синът я изпра­тил до последния храст в пустинята и бил отчаян. То­гава Бог му казал: "Погледни в храста, какво виждаш?" - "Една калинка..." - "Кой се грижи за тази калинка?..."

30.Като станеш сутринта, най-първо мисли за Божествения свят, за разумния свят, дето няма никакви противоречия. Той се намира горе на главата. Изпрати кръв нагоре там! След това за­почни да мислиш за умствения свят, дето всич­ките учени хора са концент­рирали ума си. Едни се занимават с небето, други се занимават с човеш­кото тяло, трети - с круши, ябълки... Всичките тия учени изучават разни области и дойдат до схващането, как трябва човек да живее. Ти, като мислиш, кръвта, като приижда в твоя мозък и като се развиват твоите способ­ности, ти ще започнеш да възприемаш мис­лите на всичките тия хора. Коментар: В бесе­дите Си Учителят дава стотици упражнения, но тия, които откриваме в "личните" ни астробе­седи и лекции и на първо място в коронната, ще имат за нас най-голяма сила. Просто се дават магични разковничета лично за всеки от нас! И продължава: " Вие се свързвайте с Божествения свят! Ако не се свързвате с този свят, тогаз вашите Божествени чувс­тва не мо­гат да се развият. Ако не се свърз­вате с Божес­твения свят, тогаз вие не може да се развивате и умствено. Той е интелек­туален свят. И ако не се свързвате с физи­ческия свят, тогаз вие, всич­ките ви способ­ности, не могат да се развиват и ще се на­мирате в противоречие.

31.Кръвта трябва много правилно да функ­цио­нира в мозъка. Дишането ви трябва да бъде правилно. И храносмилането ви трябва да бъде правилно. И движението ви трябва да бъде пра­вилно. Та някой път вие поразтърк­вайте челото си - от средата на челото с двете ръце. Или ня­кой път вие се усещате духом слаби, тогава по­разтърквайте с пръстите си зад ушите. Всяко едно навеж­дане на човека, всяко едно движение произ­вежда цял един преврат. Коментар: пак правила и упражнения лично за човека, чието слънце в небомига му е в съвпад със слънцето в небомига на беседата. Значи, тия раз­ковничета не са само за едного, а повече или по-малко - за всички, родени на 15 март която и да е година. И все пак ще има разлики, понеже всички хороскопи и нива на еволюция са раз­лични.

32.Ти казваш: "Аз съм свободен човек..." - Че ти вървиш по една железопътна линия! Тръгнал си и отзад иде един трен и ти не обръщаш вни­мание... Този трен няма ли да те пов­реди? Ние живеем в един сложен свят и трябва да бъдем много умни. Свободата на човека зависи от него­вата разумност. Не всички други да се отбиват, а пък ти да се­диш на пътя... Коментар: Пак сериозно пре­дупрежде­ние и базален съвет за мене и подобните на мене, ко­ито дълго време бяхме склонни да бягаме от този свят и да не се съобразяваме с него. Първо, ред години никой не можеше да ме убеди защо трябва да уча в университета; после - защо не трябва да избягам в гората и пещерата и да ставам "светия"; най-после - защо мисълта ми трябва да е будна и очите ми да са на 4 и в най-прозаич­ните действия и задължения в този труден свят.  Те­мата за неадекватността на така наречените духовни хора е била актуална винаги, виждаме такива примери навсякъде и до днес. Добре че имахме шанс да бъдем под кри­лото на Ученици - духовни колоси, които с личния си пример и съветите си настроиха очите ни на фокус и ни убедиха, че Учителят говори съвършено сериозно, като казва: "Който не учи или не работи, не е Мой ученик"; "Който не изпълнява и преизпълнява съвършено светс­ките си задължения - също"; "Вашите работи трябва да бъдат най-малкото като най-доб­рото в света". В този смисъл е напълно вярна една мисъл, ко­ято ние сме взи­мали за марксическа: "Свободата е осъзната необходи­мост". Тя е вярна и е най-древна мъдрост, но насилни­ците и експлоататорите я тълкуват и ни я налагат, както дя­волът чете евангелието... А Господ още кога го е казал: "Божи­ето - Богу; кесаревото - кесарю". На съ­щото ни учи и Карма-йога, идентична с Учението на Учителя: перфектното преиз­пълняване на светските задължения развива чакрите и цент­ровете и вдига кун­далини до сахасрар не по зле от молитвите, концентра­циите и медитациите. Бягството от света прави и най-духовния човек неадекватен и накрая той рухва. Изклю­че­ния има, но те се броят на пръсти. 

33.Вие срещате един човек и не знаете как да се обхождате с него. Всеки един човек е едно ко­лективно същество. Да знаеш как да се обхождаш с един човек, това зависи да знаеш как да се об­хождаш с Бога, с ангелите и с мъдрите, с разум­ните хора. Ти казваш: "Аз не искам нищо да зная за този човек!..." - Така правиш пакости на себе си. Ако се обхождате един към друг добре и ако имате обхода и с животните и с растенията, с това вие ще имате една обхода към Бога. Коментар: Потоп от стрели в центъра на "десятката" днес за мене! По­топ от поводи за трескаво мислене и най-дълбоко бър­кане в себе си, с опити за резки обратни завои - дай Боже завинаги. До днес аз мислех, че имам обхода към хората, че съм много добре с обходата. Може да съм по-добре от други, но сега осъзнах, че от мен се иска още твърде много. Сетих се за няколко души, които "не искам да ги зная" по никой начин до края на живота си. Сетих се за мои груби думи и грубо или студено отношение към оп­ределени хора, включително и в момента. Сетих се как изоставих не един и двама души, не едно и две същества в жи­вота си по най-безцеремонен начин. Обходата не е само отс­тъпчивост и деликатно поведение, но и нежна и постоянна грижа за тия, които са ни поверени. Аз не съм сигурен дали не извърших непредумишлено убийство в случая с брат ми, ко­гото оставих на произвола на съд­бата. Не съм сигурен дали не убих Бога тази сутрин в лицето на едно мишленце, което хва­нах в капана, защото много ме дразнеше нощем в тази изоста­вена къща. Не че нямаше да го отнеса и пусна далече в полето отвъд ре­ката, както сторих с още 7 мишки преди няколко го­дини, на таванчето. Обаче липсата на абсолютна любов и съп­ричастие, което значи абсолютна предвидливост и трепетно и нежно внимание, тази сутрин стана причина да умре това мило мишленце. Ако бях по-мъдър и внима­телен, сега щеше да е живо. Не мога да си намеря място! Първо: непослушание на вътрешния глас. Той нощеска ми каза, веднага след като щракна капанът: "Иди занеси мишката веднага, не чакай до сутринта! Нищо че е нощ и е тъмно." Добре, нямал съм такъв опит, не знаех какво може да стане, но защо не послушах вът­решния си глас? Представях си, че мишлето ще порипа, ще по­рипа в ка­пана долу - и ще се укроти и заспи. За да ми е удобно на мене да се наспя и да се натуткам да изляза късно сут­ринта, та да има слънце и да не ми е студено... Но през всичките тия 9 или 10 часа същественцето е скачало и се е мятало като лудо до предела на силите си, за да из­лезе на свобода! Когато го ви­дях, главичката му бе пров­ряна през едно квадратче от тело­вете, по-малко от сантиметър! То е успяло някакси да я навре до шията там с огромни усилия, но после - ни напред, ни назад. Те­ловете са еластични, стиснали са му вратлето и се е обе­сило. Май че беше още живо, когато го отнесох зад реката. И ето ти сега обхода, ето паника, ето садизъм и липса на разум! Никога, никога, никога повече няма да направя така! Почти съм сигурен, че то още се мяташе, когато отворих капана. Опитах да го дръпна отдолу, да го побутна с клечка отгоре - не става, ще го нараня. Не само приклещено, но и вратлето надуто, няма излизане по никой начин. Моята прословута обхода и нежно по­ве­дение се изпариха безследно и започнах да удрям силно капана о един камък, с надеждата мишлето да се из­търси. Предста­вяте си какво сътресение - и да е било още живо... Сега, като мисля трезво, си правя заключе­ние. Първо, трябваше да го от­неса веднага. Второ, вече при ситуацията на заклещването, трябваше да намеря начин с нещо твърдо да раздалеча много внимателно теловете - и да го освободя. Трето - фантазии, - ако знаех, щях да измисля и пристегна някакви плоскости от­вън, за да не може да си провре главичката... 1000 пъти по-трудно, отколкото да стана и да го занеса. Ако имате об­хода и с животните, и с расте­нията, с това вие ще имате една обхода към Бога. 

34.Не считайте един човек като една машина и така да му услужвате - тогаз е безпред­метно. Но услужвайте на човека, като зна­ете, че услуж­вате на един ангел и на Бога, и че вашето щастие зависи от този момент. Коментар: Имам известен нап­редък, все пак, в това от­ношение... Преди години правех добри­ните с отнесена и дървена физиономия, понеже в тези мо­менти си мислех за други работи. В министерството първите дни ше­фът ме нарече "египетски сфинкс"... Онзи ден тука обаче видях, че има разлика: ронейки царевиците на баба Елена, разбрах, че тя поиска това само за да има с кого да си по­говори, да чуе нежна и добра дума, понеже се гърчи от самота. Това дойде от един нов период в живота ми, и то за пръв път в жи­вота - пълно, тотално, усмихнато, щастливо, услужливо и сърдечно посвещаване на конк­ретните грижи за една майчица и едно бебе. Преди или не го правех въобще, или въздишах от мъка и досада и се чувствах заробен, задължен, нещастен. Гле­дах да го претупам и да избягам по-бързо при приятелите, на ком­пютъра... Тази голяма напаст, чумата на века, колкото и да са полезни тия машинки. Този звяр на "вторичната алиенация" (отчуждение), който се яви някога с телеви­зора. Чичо ми Кольо плачеше и казваше: "Нищо не мразя повече от тоя компютър! Имам прекрасен син.  Да, грижи се за всичко, грижи се съвър­шено, нищо не ми липсва, но влиза в стаята като сомнамбул и бяга моментално на компютъра..." Все едно видях себе си! Да споделя: нещо фундаментално, истинско, за пръв път в жи­вота ми. Психологията била права, Павлов бил прав, Юнг бил прав, бате Крум бил прав. Няколко десетилетия, имайки близки и рожби, които зависят от мене не само материално, аз се гър­чех от болки в сърцето, все едно ме пробождат нажежени ши­шове. Губех напълно смисъла на живота си поради отчуждени­ето от Свободата, от Работата. Ра­бота за "Бога", за "Чове­чеството"... Не че не е мисия и Работа - но на гърба на изоста­вени същества, нещас­тни. Всяко прекъсване на съсредоточе­нието ми прежи­вявах като апокалипсис, като Хирошима. Изг­радих си те­ория, че мъжът не бива да бъде прекъсван, понеже спа­сява човечеството; че творческият процес трябва да е аб­солютно непреривен. Това Балзак го е описал в "Тър­сене на аб­солютното". Виждах жените и близките като слуги на дявола, въплъщение на палачи и куки, предназна­чени за раздиране. Не любовта, а само милостта и съ­вестта ме караха да ставам с въздишка и нещастна фи­зиономия и да се влача да изпълнявам задължения. На ня­колко пъти припадах от болки в сърцето - и близките се уплашиха. Но една нощ - една благословена нощ преди ня­колко месеца, - за пръв път през моите 72 лазарника, ко­гато болката в сърцето от отчаяние беше вече по-не­тър­пима от всякога и аз повече не можех да си взема и дъх, нямах въздух, изведнъж разбрах, за пръв път в жи­вота и животите си разбрах, че това е Егоизъм - отвра­тителен, гаден, студен, долен свещен егоизъм - мисъл за себе си. Както е известно, ми­сълта за себе си е адът, пребиваване в ада. Да - Мисия, Задача, Свръхзадача, Ра­бота!... Книгите чакат, редакторите чакат, печатарите и преводачите чакат, отвсякъде искат "спаси­телна продукция"... По света всяка секунда умират стотици души, понеже Словото не било стигнало до тях - имаме и ста­тистика...  Ето, големите духове, истинските мъже сега са на нивата, на лимеца - утре ще засяват поред­ните 800 или 1000 декара и пак всичко ще раздадат безп­латно - има ли по-велико нещо в историята на човечест­вото? В този момент, когато противоречието вече беше готово да разкъса клапите на сър­цето и артери­ите му и вече виждах светкавици и мрак пред очите си - такава страшна болка, - изведнъж някой протегна ръка и я потопи в него. Каза без думи: "Единство на съзнани­ето!" Или едното, или другото - инак след миг си пътник. Из­бирай между Мисията и Любовта. Внезапно лъчът на сърцето се насочи към едно малко детенце и една много млада, изстра­дала майчица на няколко метра от мене. Детенцето ми се ус­михна лъчезарно, майката просия в съня си. Изборът бе напра­вен! В същия миг адската болка изчезна без следа - и не се яви вече никога. Извед­нъж някой сложи спасителен балсам в сър­цето ми и в него се разля безкрайна радост и щастие. Един човек бил нещастен, в живота не му вървяло. Не знаел как да направи доброто. Един ден до­шъл в това село един човек, който приличал на обикно­вен човек. Вятърът бил силен, и той, като вър­вял, задигнал шапката му и я търкалял. Онзи ка­зал: "Да направя една ус­луга на този човек..." - взема я и му я подава. И от тогава му тръгнало. Ако вие дигнете шапката на един ангел, ще ви тръгне. Анге­лът ще си остави шапката да падне, вие я дигнѐте.  И ако я дигнете, оттам насетне всичко ще ви тръгне. А пък ако кажете: "Аз все слуга ли ще бъда?", тогаз ще си бъдете в съ­щото положение. - Е, какво, не е ли фундамен­тална бесе­дата, не е ли точно за мене? Това сега го чета, не преди описа­ната случка. Със сигурност щях да се мотая поне още 1000, ако не и 25 хиляди години сред бандата на Хората с Мисиите и Хо­рата с Големите За­дачи... Да, и ангели, когато изпаднат на дъ­ното на ада и депресиите от мисъл за себе си, трябва да пъплят 25 хиляди години по земята, докато дойдат до такова спа­си­телно чувство, до такава мисъл. Но ако някой се про­мени по­ради прочетената мисъл, а не защото изведнъж е станал Чо­век, това ще трае само един ден, една секунда. Няма да си сък­рати еволюцята. Нима хората, които че­тат Евангелието и беседите и даже осиянията на Елма и са осъзнали много фун­даментални истини, са променили всички коренно живота си? Колцина от тях са го проме­нили? Колцина се сгъстиха и осво­бодиха поне едно жи­лище в България за бедните? Колко стру­ват 1000 тома Слово Божие пред една детска сълза и една май­чина въз­дишка; една въздишка на женски ангел, когото сме пре­га­зили? Та казвам: изучавайте себе си. Щом имаш едно неразположение на духа, изучи себе си - защо си неразположен, защо не ти е добре и кои са при­чините. Причината може да е от твоите лични чувства, може да е от твоя страх, може да е от други някои ра­боти. Намерете причината на сво­ето нераз­положение, и тогаз намерете и лека. До­сега ние си представяхме, че Словото, Мисията, Работата, Сво­бодата, Задачите за народа и цялото човечество - това е най-голямото щастие, единственият смисъл и извор на жи­вота ни, че са най-големите блага. "Благà" значи сладост - сладки духовни занимания, отново егоизъм... Аз ви казвам на вас: за предпочитане е да имаме Божията Лю­бов и да бъдем лишени от всички блага. По-добре е да имаме Божията Любов, отколкото да имаме тези блага и постоянно да бъдем в едно мъчение и едно терзание. По-добре един живот на Любов!  Да бъдеш господар на себе си - без болки. От­ново фундаментална и наразбираема мисъл - една от стотиците и хилядите, които слагаме в Енциклопеди­ята "за обсъждане". Досега мислехме, че сме господари на себе си, защото следваме Мисията си. Но защо тогава се превиваме от болки? Има нещо гнило в тази мотива­ция, нещо недоразбрано. 

 

В коронната ми беседа от 15 март 1939 година има още прог­нози и разковничета до края, за които засега ще си за­мълча. Като станат нещата - ако станат, - тогава ще говорим. Те са тъй ясни, точни и конкретни - и тъй удивително казани специално за мене, - че първо трябва да се постигнат и изпитат, а чак после да се споделят с прия­телите.

 

СИНАСТРИЯ МЕЖДУ РОЖДЕНИЯ МИ НЕБОМИГ

И НЕБОМИГА НА КОРОННАТА МИ БЕСЕДА:

 

 

Най-уникалният аспект в случая, освен точния съвпад на Слънцата, е съвпадът на Венерите. Това иска специ­ално обяснение. 

 

     В случая искам да споделя как може да се тълкува най-интересното нещо, което откривам в горната синастрия. Моята Венера е в 13 градус на Водолея, а тази в коронната ми астробеседа - в 11-и. Да, в съвпад са, а от табличката се вижда, че имат само 1 градус и 10 минути дъгова разлика - си­лен аспект. На практика, съвпадът е образуващ се - откъм Венера на бе­седата. Това означава, че е заложено словоастрически още на 15 март 1939 година, тогавашната позиция на транзит­ната Венера да въздейства на моята рождена Венера, тоест, да я оплодява, импулсира. Като погледнах символите и тълку­ването им в "Астрологическа мандала" на Дейн Ръдиар, просто се изумих - за кой път вече! Който ме познава, също ще бъде впечатлен. Ето какво е заложено да ме импулсира, и то към градуса на Венера, която е най-мощна в небомига ми - 98% КИПД. Сънувам сънища, че съм дошъл от Венера на тази земя, писал съм и стихове по този повод, най-много си харес­вам разказа "Легенда за Зорницата"... Още по­вече, че моят "душевен стремеж", според нумерологията, е също Венерин - Шестица (15 март), а Венера ми се намира в собствен дом в радикса (Втори):

       Фаза 311 (11° Водолея). В тихий час человек получает внутрен­нее озарение, которое может изменить его жизнь.

       Ключ: необходимость опираться на внутреннее озарение и во­дительство в начале нового дела.

           Символ указывает на существенную важность открытости к схождению духовных или Душевных сил, в особенности в на­чале нового периода деятельности. Индивидуум не должен зависеть только от внешних обстоятельств и традици­онных, тоже внешних, поскольку коллективно сформулиро­ванных, побуждений. Есть творческая сила внутри, откуда можно ее почерпнуть, лучше даже сказать - дать ей втекать в сознание или в руки, преобразующие материал в оригинальные формы.

           Первая стадия 63-й ПП может быть соотнесена с прояв-лением трансцендентного в индивидуальном сознании.

             Ето как би трябвало да отреагирам аз в това прераж­дане - и дай Боже да съм отреагирал, - въз основа на моя 13 градус на наталната ми Венера:

 Фаза 313 (13° Водолея). Барометр.

       Ключ: способность обнаруживать фундаментальные природ­ные факты, позволяющие планировать будущие действия.

       Здесь мы имеем дело не с подъемом и спуском, а с природными зако­нами, включающими причинные отношения и переход од­ного природ­ного состояния в другое. Барометр регистрирует давление воздуха, а давление воздуха в данный день дает какие-то указания относительно того, какой будет погода на следу­ющий день. В некотором смысле это современный научный эквивалент архаического прогнозирования ора­кулов. Точно также животные отращивают более или менее толстый мех ранней осенью в зависимости от того, будет ли зима более или ме­нее холодной. Планирование на близкое будущее воз­можно потому, что потенциал (или зерно) будущего уже дейс­твует в сердцевине настояще­го.

       Третий символ 63-й ПП говорит нам о ценности поиска - на ка­ком бы то ни было уровне и какими бы то ни было средствами - знания при­чинной последовательности. В самом широком смысле это включает знание циклических процессов, включая астрологию. Ключевое слово - предвидение.

             Откриеването на "фундаментални природни факти" е закономерности, особено с прогностични цели, е един доми­нантен факт в научните ми разработки - отразил съм това в някои точки по-горе. В много от холизациите, ако въобще имам пръст в тях, освен като радио, има съвсем точни предвиждания за хора и събития, но и самите текстове като цяло може да са нещо като принципна прогноза и модел за едно бъдещо, по-добро човечество. Пророчества са протичали през мене и устно, и в кореспонденцията с някои хора.

            В бъдеще трябва да сравняваме и скоростите на аспек­тиращата и аспектираната планета в словоастрията. В случая още не съм анализирал това, но ако Венерата на беседата е по-бърза от моята, предопределеното ще ме "настигне" по-бързо и качествено; ако е по-бавна, може да се окаже, че аз бягам от него, "офлянквам" се, постоянно протакам и отлагам - въпреки че съвпадът се образува.

            Много интересни могат да се окажат обратните случаи - когато радикалната планета прави образуващ се аспект към "словесната". Малко трудно за обяснение: как може ние, които сме родени по-късно, да въздействаме на една беседа от Учителя? В други случаи това може да значи шанс за корекция на миналото; и оттам - на цялото бъдеще; но в случая със Словото, то няма как да се коригира, защото е абсолютно и валидно за всички времена и във Вечността. Може обаче да го интерпретираме и да изходим от него, за да протече през нас нов вариант на Словото. Това не само е дадено и предвидено, но е било постоянна практика в Специалния Клас на Учителя - искал е творчески разработки не само на песни и мелодии, но дори и на Неговото Слово. Ами какво са темите в класа? А днес, когато виждаме достойни тръби, които имат пряк контакт с Него и дават съвършено нови измерения на базовата мисъл, не е ли това нещо желано и вдъхновяващо?

       И пак варианти: ако радикалната планета на някого "ата­кува" словесната (образуващ се аспект) и ако този някой е нетърпелив, горделив или тщеславен, той може да си позволи да апострофира и коригира Учителя си. Да му бъде перманентен "похлупак", все той да каже последната дума, да е заядлив и неприятен. Такива случаи знаем не един и два. Но такава опасност има предимно при негативни планети и ас­пекти. При позитивни, вече казахме какво може да бъде. При негативните, ако при това атакуващата планета е и по-бърза от същата в словоастричната беседа на някого, атакуването може да бъде направо грозно и скандално. Познаваме хора, които се обръщат даже против Христа и Учителя и го­ворят грозни думи за тях, да не изброяваме имена. А преди са се мислили и сме ги мислили за "последователи". При по-бавна планета в образуващия се аспект, човек може да постига Словото и призванието си по-трудно и бавно, може да се бои да излезе извън цитата и да каже собственото си мнение, да стане буквояд и догматик. И такива познаваме немалко. Но в добрите случаи това може да е нещо като "богобоязън", по­ради което такива хора ще пакостят по-малко, ще се придър­жат към "канона". Такива са перфектни с нарядите и молит­вите и строяват братството в редици, но щом в основата е Учителят, ползата е много по-голяма, отколкото при "лу­дите глави" и самодейците, готови с лека ръка да обявят аб­солютни аксиоми за нещо "отминало", та "дайте сега да ви кажа аз кое е новото и какво иска от вас Небето в настоящия момент"... Не че няма иновации и в Духа, но те не трябва да са агресивни и командирски, не търпящи други мнения и въз­ражения. Най-опасните случаи при такива пиески е самоиден­тифицирането с някой от ипостасите на Бога, с различни велики личности, с дълбоката цел на духовете да ревизират и редактират Учението, да обърнат много неща с хастара на­опаки и да предизвикат разцепление, да назначат лидери на нови схизми. Всичко това е допуснато, за да се проверява "персонала" - кой кому вярва и защо. В случаите на разпадащ се аспект от "атакуваща" радикална планета има още два варианта, но тях ще оставим за по-нататък.,

             В заключение искам да предупредя, че удивителните "за­сечки" и "уцелвания" на достойнствата и проблемите ми в коронната беседа от Учителя лично за мене и за ро­де­ните със Слънце в същите координати не гарантира, че подобни връзки за себе си ще открият в астробеседите си всички желаещи. По ня­колко причини:

             Първо, точно тази система на словоастрологията може да не важи за много хора. Всеки си има свой собст­вен метод за изследване на себе си, своя специфична сис­тема или наука, доминантно валидна за него. Има индиви­дуални белези, по които това може да се установи. Така че не бива да се разочаровате, ако при вас точно тази словоастроло­гия не сработи.

            Второ, тя е валидна най-вече за ду­шите от Ятото на Този, чиито лекции и беседи взимаме за основа на тази програма - съставената от К.Хубанов. Дадена е пълна сво-бода всеки да има свои предпочитания към авторитети, школи, системи, лектори, лидери, учители. В такъв случай човек може да направи астропрограма на лекциите на своя гуру, ако са датирани,  и да търси закономерности за себе си именно там. Всяка система, егрегорна или не, въздейства значително на всички, които ѝ вярват.

        По-слаби ще са засечките в нашата конкретна сло-воастриична система при тия, за които Учителят Беинса Дуно не е 90 или 100% техен из­бор. Има симпатизанти, има полуученици и четвърт-уче­ници, които в свободното си време изучават и разпрост­раняват знания от други автори, от други школи - и това не е лошо. Сам Учителят насърчава това и казва, че кул­турата и науката на Бялото Братство има свои безброй тръби по света и ние трябва да ги почитаме и изучаваме. Като казвам по-горе 100%, имам предвид приятели, които са си избрали Словото на Учителя или осиянията на Елма 100% - има такива. Това е техният път в момента, и то е добро за тях. За тях, именно словоастрологията по съ­ответните лекции и беседи ще действа най-очевидно. Като казвам 51, 70 или 90 на сто, имам предвид избора на различните хора, какъв превес да дадат на избраното от тях учение. Толкова и ще открият закономерности за себе си в него. 

       Но не само интересът към източници извън бесе­дите на Учителя до 1944 г. е причина, за съответните хора нашата словоастрология да не действа или да действа по-слабо за тях. Дори и за изцяло самоопредели­лите се към класическите беседи на Учителя Петър Дъ­нов (принципно 100%), пак ще открият по-малко връзки между астробеседите си и хороскопа си, тъй като живо­тът е сложен и техните задължения, привързаности, страдания, "развявания" за разтоварване и странични интереси съставят един значителен процент от свободното им време и вниманието им. Собствения си Учител те четат и изучават небрежно - когато имат сили и време. Това не е вина, всеки си има свои причини, но и те в случая ще от­крият по-малко закономерности за себе си в словоастро­логията - или въобще няма да открият. Последното е един знак, че са се занемарили като ученици и затова не Учите­лят им е обърнал гръб, а те на Него. Особено българите трябва да си зададем въпроса, защо сме се родили бъл­гари.

             И още нещо: опитността на желаещия да се изс­ледва по системата на Жорж Радев - Петър Манев - Влад Пашов - Методи Константинов - Иван Антонов - Николай Дойнов - Крум Въжаров - Ностран - Хубанов трябва да се тренира, тя си има алгоритъм, методика. За целта е добре първо да се работи с опитен човек, особено с душе­вен приятел и астролог, който може да ни познава по-добре от самите нас.  Освен това, важна е и степента на искреност към себе си, способността за честни и смели самопризнания и по-дълбоко вглеждане в себе си. Нещо повече - евоспособността: желанието и способността да се променяме към добро, да еволюираме.

          Краткото название на словоàстрията може да бъде "словàстрия", а в зависимост от ятото, което предпочита даден ученик или иска да го изследва, може да бъде конкретно "зорàстрия" (Зор Алеф), "елеазàстрия" (Елеазар Хараш), "елмàстрия" и пр. В случая ние се занимаваме с "беинсàстрия".

Цветна емблема на науката беинсàстрия


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.