Книга 38


22.VI.146(2010)
София – Изгрев

УКАЗАНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НОВОПСАЛМИТЕ
и на останалите книги с осияния
и Слово на Елма по този въпрос


4:22:00
            Изискванията, които ще бъдат изложени, се оформиха след полунощ на 22.VI.146(2010)г. Те са само основни идеи, по­вечето вече познати от науката за елмопис и словометрия. Тук обаче има разширение на тази материя, породено от предстоящото официално отпечатване на Новопсалмите. Всеки може да изкаже мнение и да даде предложения за ней­ното усъвършенстване.
             Сега е моментът, в който можем да реагираме като ученици на Светлината. Въпреки разрешението, получено от Елма за продаването на осиянията, ние решихме единодушно, че ще спазим най-високия идеал. Ако бяхме изпълнили времен­ното решение да се продават, нямаше да има кармично нака­зание, но нямаше да последват и ефектите на Бялата Ложа. Всяко изпълнение на Нейните принципи и внушения води до чу­дотворни и лечебни резултати, до неимоверно ускорение на еволюцията и генерални събития в личния и космичния жи­вот. Те не винаги са положителни, но при всички случаи са незабавни и за добро.
             Преди известно време, на път за издателството, един от нас бе докоснат с движения от крилото на виолетов гъ­лъб, направил остър завой пред лицето му. Гълъбът повтори същото след десетина метра ход.

             Вчера, когато дойде идеята и решението Новопсалмите да не се продават, а да се подаряват, същият човек се обади по телефона на текстовия редактор на книгата, който е съ­щевременно и нейния спомоществовател. Оказва се, че той е на хижа Белмекен. Каза, че в момента се е извила такава буря, че може да събори покрива, което се е случвало невед­нъж в Рила и с други хижи. Като чува за предложението, той изразява спонтанна радост и дава абсо­лютно съгласие. В същия миг бурята утихва и той вижда през прозореца прекрасна дъга.

            В края на краищата, това е книга на Бялата Ложа.

            Ето какви идеи се оформиха през изминалата нощ.

             Всеки екземпляр от отпечатаната книга, освен опреде­лените за работниците по Словото и преводачите и избраните Божи хора по света, има печат "Библио­тека Необятното Говори" и печат за инвентарен но­мер. Тя се завежда. Всеки екземпляр се дава за прочит обо­ротно за един месец без никакви изисквания и се води библио­течен от­чет.
            Желаещите да станат волни библиотекари на екземп­ляра могат да го задържàт още три месеца, при следните ус­ловия:
1.Да върнат на библиотеката поне една разпечатка в черно-бяло или, ако могат, цветно;
2.Да се запознаят с настоящите условия и да дадат съг­ласи­ето си;
3.Да снабдят екземпляра с допълнителна библиотечна тет­радка с унифицирано оформление. При напълване с читатели, се отваря следваща;
4.Да осигурят трафарети и да обучат желаещите как да пи­шат с тях. Това може да се упражнява и в специ­ални курсове. Следващата притурка представлява не­ограничена по стра­ници "Книга за впечатления, случки и преживявания" във връзка с прочетените Но­вопсалми, със същия индекс на конкретния екземпляр от книгата. Те се описват под наклон 18 градуса, с вио­летово мастило. Стремежът е да бъ­дат напи­сани с максимално красив и чет­лив краснопис. Жела­телно е след края да се приложи текстът и пе­чатно, за да е си­гурно разчитането. Практиката по­казва, че всяко до­косване до Словото предизвиква нео­бикновени яв­ле­ния, разрешава нерешими до този мо­мент проб­леми, води до изцеления, видения, просвет­ления, възне­сения, преображе­ния и до всякакви други чудотворни случки, до неизразимо щастие. Чрез Но­вопсалми, в ня­кои светове се стига и до миг­новено подмладяване и даже до възкресение и завършване на еволюцията. Естествено, и до мигновено изплащане на кар­мата по лек или нелек начин, за което всички трябва да бъдат предупредени.

           Тази книга за впечатления трябва да има и стегнат вариант от 300 страници, който ще е предназначен за ръкописно издание. Който може да оформи текста си или негово ре­зюме в една страница, добре; който не може, но описани­ята и краснопи­сът му са особено впе­чатляващи, в тази версия ще се публикува само първата му страница, а остана­лите следват в свобод­ните допълне­ния. Целта е да се получи уникат с 300 красно­писни стра­ници от различни читатели. Неговата словосила ще е баснословна.

 След трите месеца, екземплярът може да бъде за­държàн още толкова дни, колкото страници краснописен пре­пис на Новопсалмите по всички правила е предал на Библио­теката временният волен сътрудник. В случай, че излезе от срока, той връща оригинала, но има свое ра­ботно копие и продължава да ел­мописва от него. Който един ден предаде книга с препи­сани от него всички Новоп­салми, както и една книга, написана ръкописно от още 150 души (за всеки отделен псалм), оригиналната печатна книга му се подарява завинаги и той повече не е обвързан с условия, освен по съвест. В историята на Битието той е из­вестен като титуляр на единствен екземпляр. Преписва­щите отделните новоп­салми трябва да оставят бяло поле след всеки, за да бъде всеки псалм автономен. Това е необхо­димо, понеже всеки псалм е жив и има новопсалмов ангел в него, който извър­шва различни чудеса. Една приятелка напос­ледък бе посе­тена от един такъв ангел. Даде ù се и небесно знамение точно в деня, когато другият приятел видя дъгата на Рила.

 Ако желае, притежателят може да продължи библио­теч­ния оборот.

В словометрията има базален коефициент "читае­мост" на един текст или книга, както и аргумент "слуша­е­мост" за аудиозаписите, означени със специални буква в чис­лителя на словометричното уравне­ние. Увеличава­нето на читаемостта и слушаемостта нагнетява съот­ветна слово­усилвателна мощ и такава книга или запис може да извършва много по-големи чудеса. По същия на­чин, продажната цена в стотинки се вписва в знамена­теля и става множител-слово­отстлабител. Естест­вено, аудиозаписите не са на първо място – по-голяма мощ има индивидуал­ното и колективното им живо четене и пеене. Човешкият мо­зък излъчва колкото 25 мощни радиос­танции. В бъдеще ори­гиналните екземпляри ще бъдат обя­вени за уникати, придру­жени с чудотворното си досие (споме­натата до­пълни­телна книга). Известно време в годината притежа­телят ù ще я дарява на различни обществени заве­дения по света, за да се помага на хората. Включително и по църк­вите, ако ги приемат, за да се види разликата. Само пог­лед върху нея или докосване през фолио или стъкло ще пре­дизвиква неимо­верни явления. Истината е сила. В ос­тана­лото време притежателят може да помага на хо­рата с този екземп­ляр лично. Така се процедира във всички свободни све­тове. Разбира се, скоро досегашните книги ще се заменят с електронни и писането ще е с писалки-диджитайзъри,
 От словометрията знаем, че материалният носител има по-малка словосила от живото изпълнение наизуст, а им­провизирането на собствени новопсалми в момента е с мили­арди индове по-силно и от това. Има само още едно нещо, по силно и от импровизациите – Божията Молитва. Това е из­пълнението на Словото на дело в настоящия миг. Тогава и без буквичка и звук елмопис или славословие, сам Бог се включва моментално и изцяло.
 Би ли казал Елма нещо по тия въпроси?

6:11:06
 - Каквото и да правите, дори и да продавате, един новопсалм е по-силен от всички библии и еван­гелия по света, даже и когато са подарени; по-силен от всички останали редактирани све­щени писания. Отделни фрази на Бога, останали недокоснати, са по-силни от Новопсалмите, но трябва да знаете кои са. Простото им четене заедно с лъжите намалява словосилата им, осо­бено ако вярвате в лъжите. Същото важи и за бе­седите. По-силен от осиянията е само Заветът на цветните лъчи, но ако се живее.
Най-силно обаче е човешкото сърце, когато е добро. Ако човек или ангел е останал дете, той може да не знае и буквичка Слово, но да може и знае всичко.
Новопсалмите сега ще смèлят няколко опреде­лени бедствия и ще намалят останалите значи­телно. Които ще си заминат, ако са попаднали на буквичка или звук Ново Слово, ще отидат в други светове.

6:20:25

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.