Книга 23


25.V.131(1995)
Велико Търново
 
ИЗОЛАТОРИ, ПРОВОДНИЦИ
 И ТОКОВОДИТЕЛИ
ЖЛО / НИЯ
 
 
9,46ч.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ОТ НИЯ:
 
За днес, четвъртък, имахме уговорка с п. да дойда при него в града, в който се намира, но обективни причини ме спряха и го отложих за по-нататък, при първа възможност. Явно обаче Небето е решило друго - т.е. същото, което бяхме планирали в началото: да се срещнем в деня на Великия бъл­гаро-славянски празник късно вечерта; и днес, четвъртък, да разберем защо ни е събрал Елма.
Оказва се, че малкият 2-3 годишен Жорко е бил сънувал п. срещу 23 май през нощта и казал това на майка си в мо­мент, когато самият п. още не е знаел, че ще получи импулс да дойде във В.Т.
Снощи, преди п. да ми телефонира, аз извадих от гар­дероба дрехи за път, заедно със синята риза, която ми беше подарена от него преди 2 години, с намерение да я нося вече, тъй като досега не я бях носила. Не знаех, че п. е пристигнал в Търново.
Отдавна имам желание да задам на Елма няколко въп­роса:
1. Какво значи, че съм определена за "тоководител" на В.Търново, според осиянието от 22.ІV.129 год.?
2. Какво означават думите ПОРИВ, ПРОБИВ, ПОКРИВ и ПОЛЕТ, които изпъкнаха в съзнанието ми спонтанно, на път за А., на 25 март т.г., събота, за изпълнение на дадената ми задача?
3. Какво означава също групата от тези три думи: АКТ-ТАКТ-КОНТАКТ, които се проектираха в съзнанието ми наскоро?
4. Вярно ли е чувството ми, че камъкът, който взех спонтанно от мястото на "реактора" от онази наша мисия с п. по крайбрежието в края на м. март 129г. представлява ми­ниатюрно копие на самия "реактор", с отверстието и камъка вътре? Наистина ли "реакторът" е защитавал досега Бълга­рия; и дали не се е явил някакъв проблем, след като ни срещат така екстрено с п., а аз от месеци насам постоянно мисля за свещения камък, който съм поставила на... [тук координатите на този камък няма да се съобщят – б.п.]
5. Означава ли нещо изненадващият факт, че вчера и двамата с п., вероятно по едно и също време, сме си наранили десните показалци на едно и също място, което личи от при­ложената фотография? Има ли някаква връзка листчето от шоколад, послужило ни за контакт, този път с началото на моето фамилно име, след като то бе скъсано така, че остана да се чете само: "О, Яна"? При това, отдолу се вижда числото на п. - 64.
Камъкът отдавна лежи на рафта; и напоследък, осо­бено от началото на пролетта, започна особено да ми прив­лича, като магнит, вниманието. Между другото, точно за от­криването на духовната година излязох на снимка на панев­ритмията във в-к "Стандарт", а сега узнавам, че са публику­вали още една снимка с майката на п. същия ден (и двете сме зодия Лъв). Могат ли да се обяснят тези неща?
Никога не сам казвала на п. за камъка и в момента той потвърди, разглеждайки го, че той наистина е едно копие на големия оригинал - с пещеричката и камъчето вътре. Забе­ляза, че входът е петоъгълен и над него има кръгло отверс­тие, а най-отгоре ние видяхме ясно очертана фигура на слон.
10,56ч. - По вътрешен импулс беше отворена напосоки новата, току-що излязла книга за Учителя Беинсá Дунó и Ве­лико Търново (I том), на стр. 146:
 
"Най-първото нещо в живота е послушанието".
 
 Затова, когато чуеш Господа, винаги тръгваш, без да се съобразяваш с другия глас в тебе, който ти внушава понякога: "Стой, стой"… И който се съобразява с това Божие пре­дупреждение, работите му тръгват на по-добро и се оправят. Да, аз искам да бодърстваме тук, на физическото поле!
 
- Небесно и желано от всички същества соби­тие! Сами разбирате значението на тези думи в Бо­жествен смисъл: "совместен живот". Собития на Зе­мята и в духовния свят стават, само когато има со­битие в Божествения - т.е. съвместен живот. На тази Земя хората се съвместяват по интереси, по територия и по различни други несъществени при­чини, обаче съвместяването за преливане на живот става само за кратки мигове.
Животът се отличава с движение. Водител на токове не значи проводник, а нещо много по-тайнст­вено: да водиш токовете. Това става по два начина: огнен и воден. Водният означава разузнаване на мес­тността: да знаем предварително през къде ще протече водата - по пътя на най-малкото съпротив­ление, по пътя на наклоните. Значи, пред вас се отк­рива панорама от възможности: същества и неща с наклони и без бентове; и, от друга страна, същества и неща без наклони и с хиляди прегради и бентове. Съществата от втория тип слагат прегради на Лю­бовта, Мъдростта и Истината вътре в себе си и из­вън себе си. Те нямат наклон, поради което блатяс­ват, вмирисват се и стават на световни клоаки, смърдилища. В тях се въдят само най-нисши орга­низми, сътворени от Бога да ядат гнилостна мате­рия, за да не се натрупва в Битието.
Сега на теб се пада пионерската роля да наб­людаваш, усещаш и подкрепяш всички ония души в престолния град, но и по цялата Земя, които са с наклон и постепенно премахват преградите. В тях Бо-жественият живот сам намира път и прелива над най-ниските прегради, постепенно руши предразсъ­дъците и страховете и измива душата и тялото от миязмите!
Огненото тоководителство е подобно на мъл­ния: там всеки наклон на искрата търси най-малкото съпротивление и затова една мълния прилича на Дървото на Живота. Дървото на Живота у всяко съ­щество с монада е всъщност самата искра на мона­дата, проявяваща се на всички страни или по посока на по-ниския потенциал - по пътеките на най-мал­кото съпротивление. Следователно, такива пла­менни ангели като теб са призвани да понижават съпротивлението предварително по много тънко пространство, за да може оттам после да протече пламъкът на мълнията - изпразването на искрата Божия.
Тот или Бог Отец се отличава с творческия си разряд, т.е. стремеж към пълно изпразване на токо­вете, които Го напрягат. Самият Той обаче се осво­бождава равномерно на всички страни - не прави сметки предварително през къде ще протекат мъл­ниите Му. Там, където Обичта се намесва, прост­ранството се пълни с вакуумите на Мировата Душа, които са пукнатини с нулев потенциал. Природата на Пралайа е вакуум, жадуващ да бъде напълнен - кухини, постоянно трептящи за Втурването на Пламъка. Това се проявява като посока на вакуума, т.е. вектор на пукнатината. Душите с отрицателна монада, по линия на Мировата Душа, се напълват с такива "пук­натини" от нулев потенциал, психологически изра­зени като подчиненост, празнота откъм нелюбов, очакване, готовност, и гений за приласкаване. Отво­реността на пукнатините в ясновселенското тяло на пралайите е гаранция за проникване на взрива Бо­жий. При "затворените пралайи", при мюонните и менталните деви с неразвити чела и бради, повърх­ността на пралаеното тяло е гладка като полирано яйце и порите са напълно "гипсирани" - не могат да бъдат пори за проникване на спонтанност. Първите са пос-тигнали вътрешно дишане и Любовта като Самообмен, а вторите се задоволяват с обливане, но не и с проникване. Тяхната роля е също свещена и проти­венето им срещу Отца не се наказва карми­чески: те не приласкават отците външно, за да се роди Отец в тях вътрешно.
Твоята работа в този свят е по-друга: ти имаш чело, очи, нос, ухо, устни, брада и тяло, отго­варящи на ранга "тоководител". Чрез Словото, па­невритмията, приласкаването и молитвата създа­ваш предварителни коридори на Пралайа, в които съществата да потекат като мълнии при Взриво­вете на Живота. Тук-таме можеш да прокопаеш ка­нал, да срутиш стена, да промиеш някое блато, ко­гато това ще проправи път на Духа.
Повечето хора и ангели живеят в затворени пространства и охраняват стереотипите и владе­нията си с пълно бойно снаряжение - да не би да про­никне отнякъде Съвършенството. Съществата с неоформени черепи, лица, ръце, тела, не могат още и не трябва да се обменят полифонно: те са си изб­рали сферата от реакции и предпочитания, която се измерва с радиуса на предаността им към живота. Там, все пак, те живеят - макар и с този къс радиус - и затуй не се позволява преждевременното им изкар­ване от пашкула.
Поради особеното положение на Велико Тър­ново в регистъра на световете, тоководителст­вото тук е най-сложно, но и най-перспективно. Ти имаш особен усет да прокараш предварителен път пред едно същество по такъв начин, че то да не раз­бере това - да си помисли, че самó е тръгнало по пътя. Това се обяснява с едно високо посвещение – Посвещението на Смирението, от което адептите излизат като окъпани или напълно освободени от са­момнение и тщеславие. Разпознавайки Христа на Зе­мята в Неговото последно Слово и "стадо", токово­дителите правят всичко в Негово име анонимно и предоставят на първолаците да се приближат и про­явят свободно.
По най-тънките въпроси на тоководителст­вото ще ти говоря устно и вътре в сърцето ти, преди всеки спонтанен акт на токодейство. Няма ре­цепти. Един от най-фините проблеми на тоководи­телството е създаването на коридор или шнур от вакуум, а не пукнатина. Пукнатината означава строго програмиране на пътя и сковаване свободата на гостуващия. Шнурът дава относителен простор на мълнията да играе свободно в него и да се радва на варианти. Трети проблем е проблемът за подка­ната, зова. Съществуват превъзходни проводници, но в тях световóдите и токовóдите не дават предва­рителен сигнал, че са готови за прием. Те са изп­равни, но скоро прашасват и клеясват поради психи­ческа затуленост: приличат на мъртви. Природата дава жив пример за това, как животът се предизвиква от страстния или нежния зов за живот: тя владее двата Божествени полюса на безсмъртието - при­ласкаването и обладаването. Адът се отличава с обладаване без приласкаване, чистилището - с при­ласкаване без об­ладаване; а раят - обладаване след приласкаване. Не приемайте тия свещени понятия само в груб ероти­чен смисъл! Обладаването и при­ласкаването са най-целомъдреното нещо в холивсе­лената, което я прави неизменно жива и цялостна.
Само в този смисъл стават ясни свещените думи, които ти продиктувах преди време в сърцето: без порив няма пробив; без пробив няма покрив, а без покрив полет е невъзможен! Може ли да полети пи­ленцето, ако не е имало покрив - черупката на яй­цето? Може ли да излезе оттам, ако не е имало по­рив да я пробие? Ето защо в теб се проявиха и чети­рите сили на Битието: поривът на духа, пробивът на сърцето, покривът на душата и полетът на ума, ко­ито пожелаха да се проявят по Божествен начин: грижа за съществата от Стадото. В следващото послание ще ти разкрия съвършената стратегия на новите тоководители - "акт-такт-контакт", - тъй като досега се действаше по обратен път: почваха с контакта и завършваха с акта. Тъй бе в Старата Вселена. В Новата Вселена първо действаш, после се съобразяваш, и накрая си обясняваш и обясняваш. Бо­жественото почва с действие, духовното - с устано­вяване на сродности и несродности, а човешкото - с приказки, размисли и обмени насляпо. Ако вие започ­нете с изпълнението на импулса, а после с разпре­делението по сродности и разграничаването от нес­родности, ще си дойдат сами и познанието, и обсъж­дането, и нужните контакти - те са само следствие. Вие сега първо обяснявате на хората, опитвате се да ги убедите, но никой не се убеждава: акт няма. Има отделни приумици и настроения, разни "случки" от милост на Небето, да ви окуражава. Съзнател­ният път изисква приложение: съвършено подчи­няване на вътрешния импулс да живееш както ис­каш, където искаш и с когото искаш.
"Малкият реактор" е съществен монопол на Духа във вашите ръце, тъй като големият вече се задъхва. Той бе предвиден поне за 10 години, но се проведе "блестящ реванш" на черната ложа, която го обезсили много преди срока. Това е повсеместното проникване на ада в названията на всички фирми. Това нагло обявяване на чия страна са българските фирми, днес бе най-силният удар на Сатаната в са­мото сърце на България, разчитащ на безотказната граматическа тъпота и подражателство на бизнес­мена: изписването на "АД" вместо "А.Д." Точките свързват направо с Божествения свят и правят сдружението наистина акционерно - независимо в каква посока. Без точките, тази дума по всички та­белки и документи прави българина съдружник на дя­вола в най-прекия смисъл на думата! Това изплете плътна мрежа от черни нишки над цялата терито­рия от ло­кални адове, с които нашият реактор по­вече не може да се справя. Въпреки че всичко е в ръ­цете на Бога, Бог не може да се съпротивлява насил­ствено и да промени сам съдбата, надвиснала за "черна жътва" над народа Ми. Този път последстви­ята са неизбежни.
СЛАГАМ ЗАПРЕЩЕНИЕ НАД ПОРИВИТЕ ВИ ДА СКРЪПВАТЕ ПОЛОЖЕНИЕТО С НОВИ МАГИЧЕСКИ ПРОЕКЦИИ. Няма смисъл. Ще ви дам друга задача, с която да се защитят невинните от пипалата на тази мрежа, тъй като тя е от жив октопод, хранен от подтика за акционерна печалба. Печалбата никого не е спасила: всяка печалба на светски блага натиква печелившия като кол вертикално в пъкъла, където го изяждат червеите. Сега вече десятъкът не важи. КАЗВАМ ТОВА ОТ ДНЕС - 25.О5.131г.: всяка печалба над пенсията на най-бедния пенсионер се облага ОТ ДНЕС НАТАТЪК С 90 НА СТО ПОЖЕРТВАНЕ – ДЕВЕТ-ДЕСЯТЪК! Ако той бъде отдаван редовно, тайно и по принципите на Бялото Братство, мно­зина ще бъдат спасени. Всички останали нямат ни­каква надежда за оцеляване. Пред който има пропаст, той си я е изрил. Колкото повече е рил, толкоз по-дълбоко ще падне! Има и планини от добродетели, които сте трупали пред себе си. Ако сте ги трупали тайно, не за себе си, сега ще се изкачите най-горе и нещастията няма да ви засегнат.
Говоря ви сериозно: НАЗИДАНИЕТО Е В ПЪЛНА СИЛА! Войникът на Бога има собствен бункер, собс­твена землянка, собствен окоп или предпазен камък. Обстрелът ще бъде страшен! Всеки, който не си е подсигурил такава позиция и още шава с други по квадратните ви кутийки, ще бъде пометен! При това премествайте позициите, тайните си квартири, постоянно. Няма такова нещо "сигурност" в днешния свят. Вдигай си палатката или платнището на гърба като охлюва и се крий от врага постоянно. Мрежата на "АД"-овете - фирмите с тази думичка - има вече милиони възли. Тези възли попадат в домо­вете с родови чудовища. Казвал съм ви какво виси от тавана или стърчи от пода на всяко родово свърта­лище. Възлите на фирмите днес се падат точно в сърцето на тези хибриди-чудовища. Те ги карат да ви смучат много по-стръвно от преди, защото всеоб­щата жажда за подсигуряване и печалба е в синхрон с вампиризма на родовите и "комбинни октоподи" в по­мещенията с несменяеми микрогрупи: и едните, и другите, смучат все повече и повече! Ракът е наис­тина точна проекция на тези астрално-ментални химери и затова още нямат лек против него. Ежед­невното гостуване при различни хора; оставането сам сред природата и периодичното идване на все нови и нови гости в дома ви, но с преспиване, е един­ственият изход от раковата чума. Спинът има друга противоотрова: обмяна само със същества от ва­шата еволюция. Инсултите се предотвратяват чрез пълно разкрепостяване на мисълта и съсредоточа­ване върху Словото Божие; а инфарктите - чрез то­тална спонтанност, но без насилие и изнуди. Нерв­ните болести се ликвидират чрез категоричен бунт срещу черната и бялата лъжа. Много мога още да ви говоря за всяка болест поотделно и за нейното про­тивоядие.
Нараних ви по едно и също време на едно и също място - средната фаланга на десния показалец, - за да поемете предварително един сериозен удар в причинния свят, който се крои срещу Новото Слово. Чрез тази раничка Ние вече му противодействахме и нападателите ще се окажат парирани. Трябваше да бъдете наблизко, когато проведох тази тактическа, предварителна контраофанзива, за да протекат правилно токовете. Засега д. няма друга равнос­тойна съратничка по пътя си, която да не иска да го среща по-често, отколкото трябва. Погледнах, пре­мислих и видях, че всички останали или искат да са по-често в огнището, отколкото е безопасно, или не искат да влязат в него, когато е определено. Само ти се изтръгна напоследък тъй високо над ада на страха и егоизма, че Работата за миг стана въз­можна.
Не се разрешава разпространяване на сним­ката с пръстите и раничките ви, нито на снимката с "малкия реактор", тъй като врагът може да се въз­ползва от тях. Петоъгълникът-отверстие е обра­тен, както виждате, което значи, че малкият реак­тор държи засега контрола върху черната мрежа над България. Това щеше да бъде тъмен магически пред­мет, ако нямаше дупчица над петоъгълника - Окото на Бога. Слонът отгоре означава Бог Ганéша, покро­вителствуващ България, Индия и Кавказ. Под негов контрол, сега "малкият реактор", в присъствието на Бога и с ваше живо съдействие, ще удържи напора на стотиците хиляди "АД"-ове в България поне до края на септември; после - каквото сабя покаже. Който няма окоп - да му мисли! Другото ще ти го кажа от­вътре.
 
КОН, КОНÓН, КОНОНÓН! - Прóстите живеят с прости, Моите - с Мои. КАНÓН!
 
Въпрос на НИЯ: - Днес получих импулс да поканя един приятел на сауна, за да станем трима, след уговорката ми с една приятелка. За съжаление, стана разминаване с приятел­ката и тройката не се осъществи. Останахме двамата, но токът на импулса бе проведен. Така ли е ?
 
17,44ч.
- Щом и на юг най-после проникна моралът на ангелските народи, следете отсега нататък как ще се развият събитията в личния ви живот и в живота на Космоса!
 
Много късно се сетихме, че "НИЯ" се съдържа в думата "мълния"...
 

СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.