Книга 31


21.05.135 (1999)
София - Изгрев

ЩАСТИЕТО Е ВЪВ ВАШИТЕ РЪЦЕ


За мир на Балканите и в света!
(Ако някой знаеше, че зависи от отделни хора...)

Днес, още от сутринта, тече настоятелната мисъл, че е дошло времето най-после да се направи мечтаният поход по Балкана "Ком - Емине". Вътрешно дойде обяснението, че това е поход за мир и че трябва да бъде започнат незабавно, но това да се съобщи на всички приятели, които могат да вземат участие с палатки и спални чували или по хижите, ако проучат как се прави този преход класически. Тези, които учат и работят, могат да го преминат на отсечки - само в събота и неделя. Приятелите от Източна България могат да тръгнат в обратната посока - от Емине към Ком. Всички срещи и настигания на участващи в тази нова инициатива - случайно или по уговорки за дадени дати и места по плани­ната - би трябвало да се считат за наши празници. Мина и мисълта, че ходенето по Стара планина не само възбужда желязото в човешкия организъм, както казва Учителят, и за­това лекува анемиите, несигурността и объркаността в жи­вота, но спомага и за изграждането на Божествения харак­тер, на елмазеното тяло в човека.

Наистина ли това е продиктувано от Елма и сега ли е моментът за неговото изпълнение?

16,00ч.
- Мисълта е наистина Моя и съветвам верните и свободните да тръгнат незабавно. Това се налага от космическия и историческия момент за Балка­ните и мира в света. Нали Балканите сега горят - по Балкана трябва да тръгнете, за да се свърши с тра­гедията и почне нов живот или поне да намалите нещастията.
Когато няма Божествени домове и селища, Не­бето организира екскурзии, походи и пътешествия. Ако там се съберат или срещнат поне веднъж ду­ховни хора, които мислят и говорят недобри неща едни за други, съответните огнища в света ще за­гаснат. Тази война сега се дължи не само на неизпъл­нението на молбата Ни да заживеете сред приро­дата, но и на обособяването на отделни центрове и групички, които не одобряват този или онзи. Новите души попадат сред такива групички и чуват неща, които не са угодни Богу. Тази вътрешна омраза и ог­раниченост у някои духовни хора и нежеланието им да се обединят с по-различните от тях, да реализи­рат токовете на благостта, милостта и разпозна­ването, днес насочват ракетите на черната ложа където им падне.
След като някой не преде с някого и не иска да го вижда на паневритмия, в планината или в къщата си, Господ вдига защитата си от вас и от народите, за които отговаряте.
Когато се сдобрите с тия, които не одобря­вате, и почнете да се срещате с тях, да търсите общ език и пътища за съвместен живот и работа, Божията десница се връща и войните по света престават.
Напомням ви, че всяка отрицателна оценка за брата ви и сестра ви, дори и за самия дявол, насочва един куршум някъде по света към живо същество. Ето защо "праведни" и съдници са избили повече хора и животни, отколкото всички търговци на оръжие и всички генерали и касапи, взети заедно.
Целувката и прегръдката между разномислещи ражда мир, а блаженството следва после. Първо идва мирът, после блаженството. Блаженството иде от съединението на единомислещи, единочувстващи и единодействащи. Но без любовта и активната, доб­рожелателна, творческа обмяна между хората на различни и противоположни позиции това блаженс­тво е невъзможно, тъй като Бог не дава блаженство без мир.
Сега сте се обособили и си имате ярки симпа­тии и антипатии. Всеки съди някого за нещо в ми­сълта и в сърцето си. И най-слабото неодобрение поражда смут в пространството, а това предиз­виква природни бедствия, епидемии, катастрофи и войни, нещастия. Нека бъдем благи и добромислещи за онзи, когото не одобряваме. Нека го поканим на трапезата си и целунем ръката му с благоговение, понеже срещаме Бога в едно от безбройните му лица. Кой колко бил грешен, не е ваша работа - за грешките си има съдба, а вашата работа е да оби­чате и приласкавате. Който стане съдия, преди да е добил благ и мил поглед и нежна усмивка за врага си, за разномислещия, той неизбежно попада под уда­рите на съдбата.
Ако само един човек успее поне веднъж да мине от единия край на Балкана до другия, той ще свърши само една стотна от работата. Двама души ще под­палят световна война, ако не искат да присъства трети, който им е несимпатичен. Трима души в мир и хармония, при които единият, по ред или жребий, слиза, за да снабдява, е най-малката Божествена група, която може да измине и една десета част от Балкана и пак ще спре войната, защото това е Хемус – Планината на Божествените Условия. Ако успеете с това, провалът на тъмните сили на 11 август тази година ще е пълен. (По-късно проверихме станало ли е нещо на 11 август 1999г. – имало е пълно слънчево затъм­нение за Европа и Азия – б.п.)
И най-малката отсечка да направите по билото на Стара планина в едната или в другата посока по този начин, вие ще извършите работата, която не извършихте, когато ви помолих да основете Новия Изгрев. Щастието е във вашите ръце!


Хемус:  по маршрута Ком-Емине

"Ето защо всички стари навици, които имате, трябва да ги преобразите. Защото, ако не се съобразявате с новите условия, ще ви върнат назад, при условията на 13-ата сфера." (т. "Любовта дава живот":454, ИК "Жануа", София 1999 г., б. "Любовта като среда, като сила и като възможност" от 30.04.1939 г.)

"За в бъдеще какви трябва да бъдат мак­симите? - Ще любиш, ще търпиш хората, както Бог ги търпи. Ще бъдеш към тях сниз­ходителен, както e Той. Не изведнъж, посте­пенно. Той е дълготърпелив - ние трябва да бъдем търпеливи. Той е вселюбящ - ние трябва да бъдем любящи. Ще мязаме на Бога. Като се върнете дома, поблагодарете на Гос­пода, кажете: "Господи, прости ни прегреше­нията, които ние направихме против нашите ръце, че не проявихме нашата правда. Прости нашите прегрешения, че доброто, което ис­каха нашите крака да направят, не го напра­вихме. Прости, Господи, прегрешенията, че очите, които ни даде, искаха да покажат ис­тината, а ние не я показахме. Прости за ушите, които ни даде да слушаме Твоята Мъдрост, а ние не слушаме. Прости и за прег­решенията на устата, която ни даде да гово­рим любовно, а ние говорим какво ли не. Прости ни за тия прегрешения! Отсега на­татък решаваме да живеем тъй, както искаш. Да осветим името Ти с всичкия си дух и с ду­шата си да търсим Твоето Царство и Него­вата Правда, и със сърцето си да изпълним Твоята Воля - сега и всякога." (т. "Проявление":262-263, АСК-93, София 1998 г., б. "С благодат и истина" от 24.01.1943 г.)

"Пожелавам да ви благослови Господ, всинца да вършите Неговата Воля през тази нова година." (т. "Като роди дете":194, АСК-93, София 1998 г., б. "Дева зачна" от 5.01.1941 г.)

            Дали има или няма връзка между поръченията на Елма към Негови хора и геополитическите събития  след изпълнението на думите Му в даден случай – това е въпрос, който е ясен само на виждащите в Акаша и познаващите заключенията на космическите исторически експерти. В случая тук ние можем да проследим само официалните сведения:

            На 21 май 1999г. Елма диктува осиянието "Щастието е във вашите ръце" и дава задача да се тръгне по маршрута "Ком-Емине в Стара Планина в България, за да спре войната в Югославия. Кой как е участвувал в акцията – това си остава тайна на приближените на Елма.
            На 27 май 1999г. Международният трибунал в Хага за съдене на престъпниците от бивша Югославия осъжда Слободан Милошевич и неговите приближени за извършения геноцид в Косово.
            На 9 юни 1999г. НАТО и югославските военни подписват в Куманово, Република Македония, споразумение за изтегляне на сръбските сили от Косово, спиране на въздушните удари срещу Югославия и завръщане на косовските бежанци. В Косово се изпращат мироопазващи сили на ООН (КФОР); започва разоръжаване на АОК.


СЪДЪРЖАНИЕ
/

 


...Продължава във Facebook.