Книга 11


20.VІІ.124(1988)г.
София-Изгрев


СЪЕДИНЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ

“При условие, че се работи с вяра по Моите указа­ния - не само за разпространение на Словото, но и според указанията за работа с Делото, - туй може да се почне още през деветдесетте години.” (из текста по-нататък).


Това се случва на 1 ноември 1993 г.

11,20ч.

            Пращам привет на теб, който пое напрежени­ята. Без този подвиг трябваше ударът да се понесе от приятелите. А сега - одобрявам ролята на Божия Монах, определен за най-високото езеро на Балка­ните, т.е. съдбата на Европа. Всички събития, насочени към образуването на Европейски щати се дирижират от Посветените от това езеро. Агарта се премести на Скакавците, но “Окото” си остава мост и канал за оправяне работите на Европа и европейците по дух на цялата Земя.
Що е европеец? – Европеец в духовния свят е всеки, който открива Новото, последва го и прилага правилата и внушенията му за сваляне на Царството Божие на Земята. Няма значение тялото: може да си монголец, евреин, абисинец – щом откриеш Новото, си европеец. А в божествения свят “европеец” се нарича онзи, който се саморажда чрез мъдрост. Понеже сегашната епоха на Водолея се нарича “Епоха на Мъдростта, на ученичеството”. Сега не “преде” вече монопринципът – той изигра своята роля. Сега е полипринципът – онуй стремление да се съчетават сродните сърца, души, умове и духове по групи.
Та в Русия сега няма място за самоизтъкване на индивида. Прави се Нов Човек в нея, Колективният Човек: онзи, който вече е станал индивид, но съдържа нещо повече – желанието за сдружение. Америка също е силна в сдруженията – там е силата й. Даже специален знак си има – “&” – знакът “сие”. Но забележете: там са предимно двойни сдруженията – еди кой си плюс еди кой си. Понеже близнаците по двойки се раждат предимно. А полисдружение тепърва се очаква от руснаците, въпреки че те отдавна правят опити. Правят опити, но с насилие, кръв, с неотчитане особеностите на отделния човек.
          А монопринципът не може да се заличава. Не е възможно никога! Ето, Франция, Англия, Германия се наведоха пред войните, ала техният индивид лесно не може да бъде смлян. Те са стълб в това отношение. Съвсем друг е въпросът, че Азът на балканеца, на индиеца, на кавказеца, на планинските народи въобще, е нещо много по-твърдо и несмилаемо даже от себето на ония европейци. Понеже “многото” е силно, само когато е атомарно, в молекула хич не го бива. Пък Азът е молекула, и то молекула елмазена. Само че в много по-друг вид, отколкото вие си представяте молекулите във вашата химия. Елмазът взимате за чист въглерод, а той е молекула от божествена гледна точка, тъй като духовното поле на елмаза е атомно. Вие познавате атомния диамант, ала молекулният още не го различават всички.
          Та ако Ме питате сега, то “Окото” - или Леденото езеро под Мусала - отговаря на ония основни народи в Европа, които отговарят за огнените и въздушните знаци в Зодиака. Туй са Овните – немците, Лъвовете - французите и Стрелците – англичаните. От въздушните, Водолеите са руснаците, везните са италианците, а близнаци са ония американци, които живеят в Европа, а също и някои други нации от тяхното естество. Това ще го кажа подробно по-нататък.
Ами къде са сега другите народи в Европа? -  Скандинавците са Рибите, а евреите са тяхната противоположност – Девите. Не само евреите; семитите поначало са Деви, но от Европа са евреите. Сега Козирога къде е? - Туй са българите.
Не само “Окото”, но самият връх Мусала, с “Окото” наедно. Най-високият връх на Балканите се нарича “Мусала”– съдържа Моето елмазено име, малко изменено. Елбрус – там съм малко по-ясен. Еверест -  Чумулунгма, съдържат Ме също. Туй съм Аз – най-високият връх на Земята – Резецът, Острието – Онзи, Който се издига над всички!
Ако планирам сега Моят проводник при “Окото”, след бдението, да се изкачи на връх Мусала, то е понеже искам от “Окото” – Европа - да се излъчат само ония най-съвършени души, та да се изкачат на върха на Човечеството – езотерична България. В бъдеще направете това от най-високото езеро под Елбрус и от най-високото под Еверест. А може и в Алпите да сторите същото, но в едно и също време. Тогава ще свържете школите не само на европейско ниво - ще положите основите на Световните щати. Памир също е много важен –“ Покривът на света”. Особено осияние ще имате за него.
          Та ти се приготви сега, само направù още след­ното: пречертай очертанията на трите основни езера: най-дълбокото – “Сърцето”; най-обширното – “Душата” и най-високото – “Духа”, а също и най-не­зиблемното – “Ума” (дето го викате “Черното езеро”), та ги наложи на един лист, съответно точно разположени по посоки, мащаб, разстояния и пр. Тури им истинските имена. Аз съм дал вече някои от тях. А “Черното” наречете още “Влон”. С тази дума се влиза в контакт със съществата, ко­ито живеят там. Най-широкото – “Смрадливото” - още се нарича “Батáх”, сиреч “плъзгане на душата в безкрайността”. Оттам се приплъзва будическото тяло със специално душевно настройване, та се от­ключва неговата програма за разпръскване до най-големия му обем – обема на Вселената. Там важи формулата: “Душа, обширна като Вселената”. За “Окото” е онова: “Дух мощен като Бога и едно с Бога”, само че първата част се отнася за Мусала - върха, а “едно с Бога” е само Рон - езерото.
          “Сърце, чисто като кристал” се отнася за “Сър­цето” от Седемте езера, а “Ум, светъл като Слън­цето се отнася за Влон.
          Помогнете си с тия формули. А ти, след като начертаеш плана, там го ориентирай правилно, спо­ред посоките, самосъсредоточи се и произнеси, освен формулите и имената, които съм дал, и следната “нáдма” (непреводима за вас дума): “Европа, Рила те зове да станеш център на Световните Щати!”
“СЕЩ” – туй на наш език значи “сещам се”, а то е съ­щото, дето се знае като “Еврика”. Тя, Европа, произ­хожда от “еврика”, т.е. Евридика, понеже тя новите неща обича повече от всичко. Орфей и Евридика са обединени в елмаза и полето на елмаза. А когато разберете персонажите на основните европейски митологии, ще видите що значат техните имена и ролята им в организма на Обединените Европейски Щати.
          Туй, което сега ще направите, ще обедини страните от СИВ със страните от ЕИО в един общ организъм, и това ще победи много скоро, помнете Ми думите!
          При условие, че се работи с вяра, по Моите указа­ния - не само за разпространение на Словото, но и според указанията за работа с Делото, - туй може да се почне още през деветдесетте години.
Нас­тава Новия Век, обаче Златният век за Русия, понеже Словото се прехвърля там – те са по Словото, пре­димно. А Делото ще се почне пак от Балканите и ще се свърши най-добре, “с връх”, т.е съвършено, в Скан­динавия, понеже те са на върха на Зодиака. Не оня връх – Козерожкия, -  а съвършеният връх на Цялото – Божественото. Там, дето водата не се изстисква от елмаза, дето Евридика не бяга от Орфея в преизпод­нята.
Оная, дето се хвърли в морето, та последва Моя Скитник в световете на холивселената, сиреч, божествена Холандия, се наричаше Сента. Тя последва любимия си, след като нямаше условия да бъдат щастливи на Земята. Тя се хвърли в морето, “само­уби се”, ала туй не е правилно разбрано. Туй е самоу­бийството на егото от черен, балкански тип, което Сентите от Севера го могат,

Божествената Сента прави своя избор

 а българките, кавказ­ките, индийките още не го могат. Те се държат за егоизма си като упорити кози. Ала това ще ги държи в пъкъла – не отстъпват, не могат да се “удавят”, да претопят гордостта си, “правдата” си, собстве­ната си истина, страховете си, съображенията си, притежанията си – особено астрал­ните - и да последват оня, който е цялостен във Все­лената на Цялостта.
 Холандецът – той е пилигрим – пришълец; той търси оная сестра, която може да му остане вярна. Ала що значи това – пуританската вярност ли? Не, туй значи да се откажеш от себе си, да се откажеш от традициите си, от обществе­ното мнение, от рода си, от собствените си съжде­ния - заради онзи, който плава свободно в Цяловселе­ната – Вселената на Бога.
 Туй значи да се хвърлиш морето след него!

СЪДЪРЖАНИЕ
/