Книга 27


3.01.133(1997)
София - Изгрев

КАКВОТО ТРЯБВА, ЩЕ СТАНЕ
ЖЛО / КП


- В момента един човек разбива един частен медицински кабинет в друг град. Какво да се прави?

15,30ч.

          - Разплащането на стари сметки трябва да стане с най-пълен вътрешен мир. Това не е възможно за невярващите, но за истинския вярващ е напълно възможно. Не че няма да вземате мерки, но постъп­вайте с любов, спокойствие и разбиране. Не може да не се вземат мерки. Това не е лична собственост, но собственост на децата, на всички души, на които ня­кой помага.
          Сега наистина можеш да се върнеш, за да прид­вижиш нещата лично. После сама реши къде ще жи­вееш - имаш пълна свобода.
          Опасно е докосването до Словото и Делото! И най-великата любов, и най-голямото желание да се създадат условия за тях не намаляват последстви­ята от миналото, освен ако специално помолим да ни отминат. И това е възможно, но няма да отминат децата, внуците ви. Затова най-силният поема сметките сам.

         
В същото или на друго място, ученикът се поз­нава по това, че продължава да се интересува от Учителя си и от учението Му и при най-лошите пер­турбации в живота. В противен случай, той е имал нещо друго наум. Напротив, по-големите страдания правят ученика по-предан и всеотдаен.
          Приеми нещата и чакай съвсем скоро положи­телно разрешение. Не мисли, че преместването на децата в друг град още сега е невъзможно. Не зачер­тавай тази възможност предварително. "Бягството в Египет" е Божествено, когато сам Бог иска това. Но това не е заповед. Ако се остане на място, ще се получат други опитности, от които душата ще уз­рее по-бързо. Бог използва всичко за добро.
          Незабавно продаване и преместване също е въз­можно - хората евакуират цели заводи, цели градове, живеят във фургони или на палатки с години!
          Понякога питането е тежък кръст, затова по-добре да не питате, ако ще ви се завържат ръцете. Но когато са завързани по всички правила, питането може да помогне.
          Дерзай - и цялото Небе е с теб!

15,50ч.
            - Защо винаги досега съм оставена да си избирам и реша­вам, сама да се справям с живота?

         
- Самият постига Божествения свят; двама, шестима или дванадесет - духовния, а трима, сед­мина и пр. - физическия. Когато Небето иска да подготви една душа за Божествения свят, прави всичко възможно да го изостави на пътя още от бебе. Така синовете Божии не знаят кои са бащите им на Земята, а дъщерите Божии се подготвят да получат тотвселенско тяло. Кръстът е непоносим, но достоен.

                                       
Самота
Renee LeCompte Maggock
Ти можеше ли да се откажеш от него? - Мо­жеше, ако си бе продала душата. Повечето жени, же­нички и женчовци си продават тялото, сърцето, ума и дори душата, за да им бъде по-удобно в живота. То­гава те не са сами, имат на кого да разчитат, с кого да споделят тежестите си. Тогава обаче един ден идва Коледа и ножът на касапина е готов. Сам с всички - това е пътят! Сам заради всички - това е истината! Един за всички, всички за един - това е жи­вотът! Всеки, който се опитва да постигне нещо друго, ще остане един обикновен ангел, един обикно­вен човек или просто дявол. Не че няма изключения, но те са нещо временно, с единствената цел да пра­вите после сравнения.

         
Животът за Цялото не изключва нито една от радостите, нито едно от блаженствата на свето­вете. Напротив, там те са много по-сигурни и силни, много по-справедливи. Когато самият се опитва да се върне в еволюцията си или измени на синволюци­ята си и постави двоен креват някъде, последстви­ята могат да бъдат страшни. А първите пламенни сърца, последвали Спартак, последвали Пророка и после Нострадамуса, нямат право на малко щастие. Получаването не е тяхна манджа.

СЪДЪРЖАНИЕ
/