Книга 26


20.V.132(1996)
Бургас - Изгрев

СИМВОЛИТЕ НА НЕБЕСНА БЪЛГАРИЯ


20,00ч.
Отдавна приятелите задават въпрос: "Може ли да се даде информация за истинските символи на българския герб?". Досега вече има осияния по този въпрос, но поради по­явяването на хора, които са отворени за Новото Слово, а имат и влияние в парламента, молбата е да се кажат още по-точни неща, ако е възможно. Сегашното предложение на офи­циално равнище е старобългарският лъв със седмолъчната звезда на старобългарския Бог Тангра вътре в лъва. Питаме, може ли неща, давани от Елма, да се комбинират с модели, дошли чрез художници? Приятелите питат, по-специално, по колко зърна да има в житните класове, за да бъде чисто бъл­гарски символът?

8,20 ч.
- Националните символи не са улучени от нито един народ досега на Земята. Небесните народи ги имат и се ползват от тях.
Сега, похвално е, че най-чисти и предани души искат да повлияят на парламент и правителство да приемат герб по внушение на Бялото Космично Пра­вителство. Но, заедно с това, съществуват най-строги закони и положения, според които всеки атом от небесен символ трябва да съответства на опре­делен начин на живот на един народ. В противен слу­чай, мощният ток на символа, който е напълно жив, неминуемо ще разруши и помете нацията, пренеб­регваща небесните закони.
Мислите ли, че Небето няма свои представи­тели навсякъде, включително в правителствата и парламентите на всички народи? И яко се държи въ­жето на всяка национална съдба от такива Посве­тени, ня-мащи нищо общо с корупция, престъпления, повърхностен живот! Те обаче никога не се опитват, нито помислят даже, да прокарат някое положение от космичен произход в политиката, ако не са си­гурни, че то няма да навреди.
Съгласно конституцията на Небесна България, намираща се навсякъде из Трите Вселени, национал­ното своеобразие на живия българин се символизира преди всичко от неимоверно сложно кристализирал диамант. Истинската му форма не може да бъде да­дена, понеже представлява паспорт за Космическо българско гражданство. Във всеки случай, този диа­мант трябва да има върхове, кратни на числото се­дем. През него, в центъра, се вижда струната на българската монада - понеже тя е струна, не искра. Значи, колкото твърд е неутронният елмаз на Не­бесна България, неизчислимо пъти по-твърда е бъл­гарската струнна монада, която си има небесно име, защото е живо същество. Нейният наклон спрямо Абсолютния Център на племената се измерва с ъгъла на септила. "Наклон спрямо Центъра" не е достатъчно понятие за триизмерната геометрия, но в Небесната наука се знае какво е това.
Всички останали символи на българските специ­фични качества и добродетели се подреждат по спе­циален ритъм и други математически правила по стените на този елмаз, по ръбовете и върховете му.
Когато говорим за пшеничния клас като гербов символ, трябва да съзнаваме, че българското житно зърно е диамантено и многостенно. То не е прилеп­нало към другите зърна в класа, както е при пове­чето народи, а има радиус на Аза. Българският жи­тен клас има седем реда зърна с различен брой във всеки ред, понеже съответстват на седемте бъл­гарски етнически групи. Сега няма да говорим по колко и с какъв цвят са елмазените пшенични зърна на траките, македонците, шопите, мизийците, руп­чаните, натáните и ипрéйците. Сега в България и сред българите почти няма представители на пос­ледните две групи, но те съществуват на Небето и са широко известни.
Предпочитам да спра дотук, понеже няма смисъл да се правят опити България да приеме небесни сим­воли частично, в герб, флаг и пр., неосветени от Правителството на Реална България. Знамето на българите не може да е правоъгълно, нито цвето­вете и полетата си съответстват. Досегашните символи (пък и още малко време тия, които сега ще се наложат), са предимно национално-драконични (ег­регорни) и неизменно са били под властта на чуж­дите дракони. В момента - на американските. Не е излишно посветените да си представят българския елмаз с българската струна през центъра, но не правете опити да го проектирате външно. Стру­ната представлява българския Небесен характер, представляващ искра Божия в свръхплътно неут­ронно състояние.
Някой изхвърли ли автомобила от града и се­лото, получава място в Небесния Парламент. Произ­водител на оръжия, който преустрои бизнеса си и се откаже от досегашното производство, ползва всички предимства на облекчения режим в ада. Всеки инди­вид, подаряващ труда и обичта си безвъзмездно, се нарича навсякъде "майка" и получава символите на яс-новселената. Това допълва образа на българския елмаз с меката аура на Млякото Небесно. Аура от Млечен път или електронен облак с особена форма - ето външните очертания на истинския български герб. Но това са неща за по-късно, не за сега. Ясно съзнаваме, че нещата в момента са все още в чужди ръце, понеже самите най-вътрешни ученици не живеят правилно. Ако вие се обедините поновому, в същия миг властта ще премине отново в наши ръце, като под "власт" Ние разбираме владеене първо на себе си. А който владее себе си, него го следват доброволно и с любов - няма защо да се налагат външни мерки и закони.
                                                  21,14 ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/