Книга 24

НОВОПСАЛ-ОМ 72
(по славянски 71)

1 Боже, дай Твоето насърчение на Небесен Цар
и сила за добри дела на сина Ти, Человека,
2 За да раздава на лишените обич преизобилно,

и на угнетените - Свобода и Любов!
3 Планините ще донесат радост на людете,
и хълмите - мир с правда.
4 Новият человек наистина ще дари на угнетените
Свобода и Лю­бов
и ще отглежда чадата на самотните -
ще направи майките богини.
5 И ще му благодарят, дорде трае Слънцето
и дорде съществува Луната - от род в род20.
6 Той ще слезе като дъжд на зелена ливада,
Като дъждец, който оросява земята.
7 В неговите дни ще цъфти Съвършеният21
и мир ще царува, докато трае вселената.
8 Той ще помага от море до море,
и от Ефрат - до краищата на земята.
9 Той ще помилва жителите на пустинята,
и неприятелите му ще станат приятели.
10 Царете на Любовта ще му донесат подаръци,
цариците на обичта ще му поднесат дарове.
11 Да, ще му служат с радост
всички царе на Доброто и Истината,
всичките народи ще му гостуват.
12 Защото той ще избави сиромаха, който вика,
и угнетения, и безпомощния.
13 Ще научи стиснатия да раздава,
и тогава ще спаси душите на самотните -
14 От угнетение и безлюбие ще изкупи душите им.
И скъпоценна ще е любовта им пред очите му,
15 И ще живее, и ще му се даде небесно злато -
винаги ще раздава и ще раздава безкрайно много от него
и цяла вечност ще го благославят.
16 Изобилие от жито ще има на Земята
до върховете на планините; плодът му ще се люлее като Ливанската планина, а жителите извън градовете ще цъфтят като зем­ната трева.
17 Името му ще остане неизвестно до века -

ще крие името си, когато твори красота и добро -
и това ще бъде благословение за человеците,
и всички народи ще му подражават.
18 Благословен да е Господ на добрите
и на любвеобил­ните хора -
само Той прави истински чудеса!
19 Благословени да бъдат безбройните Му имена зави­наги -
и нека се изпълни с благостта Му цялата вселена.
Аум, аумен и амин!
20 Свършиха се вече завинаги охканията
във старите молитви и псалми на Иесевия син - Давида -
и на старото човечество.

            ПСАЛМИТЕ от 73 до 150 са синтезирани в есенциални НОВОПСАЛМИ, съдържащи само положителното и най-мъдрото от класическите, но и разширени с много стихове, дадени в момента. Това става и с живото присъствие и учас­тие на духовете на Давид и сина му Соломон, които са живи и днес - както на Небето, така и на Земята.

НОВОПСАЛ-ОМ 73

1(73:1) Благ е, наистина, Бог към любвеобилните,
и към чистосърдечните.
2(73:4) Даже и когато си отиват от този свят,
те са с прекрасни лица и тела,
3(73:6) понеже скромността им е като огърлица,
а деликатността им - като одежда.
4(73:7) Очите им сияят от святост и благост,
мечтанията на сърцето им са само за щастието на другите.
5(73:8) Одобряват мислите и думите им,
не обичат да възразяват и да се присмиват
и никога не говорят за насилие и не го изобразяват,

а речта им е кротка, тиха, кратка и скромна.
6(73:12) Ето, такива са благочестивите:
винаги мислят за истината и благополучието на другите
и рабо­тят неуморно за тях,
умножават истинското богатство - добродетелите.
7(73:25) Кой съществува, Боже, на Небето, освен Тебе?
И на Земята не проявяваме и не желаем нищо друго,
ос­вен Тебе, Господи Боже -
изявената и проявена Любов и Обич!
8(73:27) Защото тия, които не ги проявяват,
неиз­бежно ще умрат.
Всъщност, човек без любов и обич към всички
е убиец, самоубиец и блудник.
9(73:28) Но на нас, които сме създадени именно от Тебе,
Гос­поди Боже, а не от друг,
прибежище ни е само обичта към сродните души,
и лю­бовта към всички!
Затова ние вечно ще възгласяваме тази истина нався­къде
и ще я претворяваме в изобилен и пълен живот.

НОВОПСАЛ-ОМ 74

1(74:1) Боже, слава Тебе Боже, че си приел добрите за­винаги!
О, как благоухае присъствието Ти
сред душите, невинни и кротки като агънца!
2(74:4) Враговете Ти винаги създават брожения и крамоли
сред стадото Ти -
те поставят свои правила и хора.
3(74:5) Разпознаваме ги неизменно по това,
че са подобия на човеци,
които вдигат брадва върху гъсти дървета,
и всичко, изваяно от Теб, Господи,
и от Твоите чисти Посветени и ангели,
събарят изведнъж с брадви и чукове,
с остър език, прекъсвания на говорещия,
с подвиквания, намèси, осъждения и възражения.

4(74:7) Унищожават светилищата Ти,
и оскверняват обиталищата Ти;
5(74:8) Изтребват хора, щастия, сърца и вери;
изгарят и пренебрегват книгите с истинското Слово Божие.
6(74:9) Изцеления и знамения не могат да предизвикат,
но да съдят, да продават и да се правят на единствени –
не престават.
7(74:19) Запазù, Боже, живи сърцата ни - твоите гургу­лички -
и ги пазù от хората-зверове,
8(74:20) Които се опитват да ни затварят и да пият силата ни
в най-тъмните и нечисти места по земята - градовете,
които са пълни с жилища за насилие.
9(74:22) Стани, Боже, защити пак Делото Си;
отворù очите ни, за да помним и гледаме
как всеки ден безумният се мъчи да прави затвор,
театър, сергия, съдилище и казарма от Твоето свято Учение;
10(74:23) Да не забравяме гласа на противниците Ти,
които сеят диктат и размирие
и се повдигат бясно против Тебе,
отсичайки най-свещеното ни право -
свободата да признаваме и съвместяваме различията.
11 Това става досега винаги, Боже,
защото враговете Ти са родени от други бащи, а не от Тебе.
Те принуждават хората да купуват и да са под строй,
да маршируват еднакво, да се преброяват и да се име­нуват -
всеки знае кому е нужно това!

НОВОПСАЛ-ОМ 75

1(75:1) Славословим Те, Боже, славословим,
и е близко на сърцето ни Истината Ти -
разгласяваме чудесните Ти дела.
2(75:2) Когато уловим определеното време,
3 Ние ще пеем за най-прекрасната Ти Истина -
че гласът е от Бога, само когато пее тихо,
и че когато сме в хор и оркестър,
4 Бог е в различията, що се редуват и съгласуват в съзвучие.

5 Сатаната иска армия, взвод,
в който всеки вика и се движи еднакво;
Сатаната иска пазарище, дето всеки надвиква другия,
продавайки своята или чужда стока.
6 Сатаната бяга като попарен, когато чуе съзвучие
от две или повече различни мнения или истини.
7 Затова той отсъства от Хармонията на Сферите,
и от Дъгата - Завéта на Господа.
8(75:3) Ако ще и да се разтопи Земята със всичките ú жители,
аз ще закрепвам стълбовете ú – различията –
в дивна хармония!
9(75:4) Рекох на надменните:
"Не бъдете над мен със своята "единствена" правда и истина!"
И на нечестивите:
"Не е чест да сеете безчестие, осъждайки разноцветните Истини!"
10(75:5) Не надигайте над всички рога си - тоест, аза си!
11(75:6) Защото нито от изток, нито от запад, нито от пустинята на самомнението ви иде най-правилното съждение.
12(75:7) Защото само Бог е съдията!
13(75:9) И аз ще разгласявам само този Бог,
Който е Бог на различията -
на различията в пълно съзвучие.
Само Нему ще пея хваления.
14(75:10) И ще оставя всичките рогове на горделивите
да се изпотрошат взаимно в лютите им битки,
а безбройните различни истини на праведните,
нека вечно светят във висините,
защото няма две еднакви звезди и вселени!

НОВОПСАЛ-ОМ 76

1(76:4) Светъл се явяваш, о Благий,
от хълмите на безкористните!
2(76:5) Твърдосърдечните бидоха обрани от духовете

и заспаха вечния си сън.
3(76:9) Ето, Бог стана да помага,
за да спаси всичките кротки по Земята,
4(76:10) А дори и тия, които доскоро се вбесяваха,
ще се обърнат с хвала към Тебе.
Със силата на самомнението и яростта им,
Ти ще създадеш блàга все­лена около Себе Си.
5(76:11) Обичайте се и проявявайте обичта си,
о деца на Господа!
Всички, които сте родени от Него,
носете, поднасяйте дарове на всеки, когото Бог ви изп­раща,
защото това е сам Той.
6(76:12) Така Той смирява гордостта на гордите,
и я прев­ръща в благоговение.
Прекрасен е Бог, проявен от Царете на Любовта и Доб­рото!

НОВОПСАЛ-ОМ 77

1(77:5) Размислих се за древните дни,
за годините на старите времена,
когато пак ходехме с Господа по Земята.
2(77:11) Винаги ще споменаваме делата Господни,
защото никога не забравяме чудесата,
които си направил от древността до днес!
3(77:12) Ще размишляваме върху всичко,
което си казал и сторил,
и деянията Ти ще преговаряме.
4(77:13) Боже, свят е Твоят път!
Кой бог е велик като Бога на Любовта?
5(77:14) Ти си Бог, който вършиш чрез нея чудеса,
и се явяваш на народите непрестанно.
6(77:15) Изкупил си с кръвта Си людете Си -
чадата на благостта и самоотдаването.

НОВОПСАЛ-ОМ 78

1(78:2) Разказвайте, разказвайте за делата на Бога

в гатанки, притчи и повести от древността и до днес,
2(78:8) За да не станат и днес децата като бащите си -
упорито и непокорно поколение,
което не може да смекчи сърцето си,
и което не разбра, че Бог е проявена Любов към всички.
3 Разказвайте и пейте със свои думи
всички добри и благи неща,
които знаете от древ­ността до днес,
4(78:24) Ако искате да ви се отворят небесните врати
и да завали манна небесна отгоре,
и да ви се даде небесно жито,
и да ядете до насита ангелски хляб.
Манната небесна е Словото Божие,
небесното жито е животът за всички,
ангелският хляб насъщен
са блаженствата със срод­ните души.
Хранете се само с тия Божии храни,
5(78:31) Защото умират вече всички лакоми за света
и падат един по един уредените и известните,
както и тия, които налагат своите планове.
6(78:34) Даже и те понякога търсят Бога ревностно,
и си спомнят, че само любовта към всички
и самораздаването на всички е канара, и отстъпва­нето.
7(78:36) Но мнозина от тях скоро отпадат и почват
само с устата си да ласкаят Бога,
8(78:37) Защото сърцето им обича имоти, слава,
амбиции, "чест" и притежаване и командване на хора -
затова не остават верни за завета Му.
9(78:4) Колко пъти Го огорчаваха в пустинята на света,
като избираха имоти, себе си и хора без душа,
а не Него и Неговите деца,
изоставяйки ги жадни, гладни и непомилвани!
10(78:47) Затова Бог предава произведенията им на гъ­сеници
и трудовете им - на скакалци;
11(78:48) Поразява с град лозята им
и със светкавици - черниците им.

Предава на епидемии нечестивите,
и имотите им - на крадци и пожари.
12(78:49) Изпраща нашествие на ангелите на злощас­тието
да им отнемат всичко, което са постигнали,
за да не погинат окончателно душите им
и да си спомнят, че Бог е Любов, сиреч - раздаване.
13 Но те пак си избраха Сатаната,
който взе името на истинския Бог
14(78:54) И ги въведе с меч в чужди предели
и преименува народите,
та ги завърза със зраво въже.
Само Сатаната обвързва с въже становете
и кара хората да се именуват и преброяват
и да му купуват стоката.
15(78:5) Той настанява в шатрите им
племената на не­честивите,
16 Врагът на Господа, който взе името Му,
завзема земи и съсипва земи,
поразява племена и стопява народи,
взривява скали и вдига прах и шум,
изнамерва, крои, шие, строи, сече, коси,
жъне, жèни и кривдораздава.
Добива, преработва, произвежда, изчислява,
плаща, не плаща, купува и продава,
слави Господа с молитви и песнопения, но си има имоти;
хвърля жито в океаните и оставя деца без хляб и пок­рив.
17(38:66) Но истинският Бог не избра
нито едного от това коварно племе
и от племената, които то е развратило,
18(38:68) Но избра хората на абсолютното безкорис­тие -
хора с хълм на темето, с Божествени черти и благ,
чес­тен поглед, които не живеят само за себе си
и за ония, които счи­тат за свои,
нито само за собствените си планове и начинания.
19(38:70) Бог избра възлюбените Си чада,
които пуснаха на свобода овцете си

и близките си от кошарите,
20(38:71) А после и всичките дойни овци и хора,
които са ползвали.
21 И вече никого не изнудват, не ловят,
не съблазня­ват, не пасат,
не затварят, не скопяват нито даже и психически,
никого не ядат, не доят, не стрижат и не бият,
22(38:72) А пускат всички на свобода,
според незлобието на сърцето си.
23 И само милват с очи и ръце ония,
които ги обикват, защото вече са станали плахи,
кротки, чисти;
скромни, добри, хубави и прекрасни,
и никога повече не дават първенство
на лично своите желания и планове,
а отстъпват всичко и всички около себе си на другия -
не според своята, а според неговата представа
за ис­тина и щастие.
Не само отстъпват, но и с радост и обич сами се включват
в желанията и плановете на другите, ако бъдат пока­нени,
защото вече нямат гордост и жестокост в сърцето си
и затова не мислят,
че собствените им планове и же­лания са най-добрите,
и че тяхната собствена работа е най-важната.

НОВОПСАЛ-ОМ 79

1 Езичникът, Боже, е жесток в сърцето си,
дори когато се счита за праведен.
Той никога не може да не прави това, което му се прави,
или да прави това, което не му се прави,
за да бъде добре на някой друг.
2 Езичникът, Боже, е лукав в сърцето си,
защото дори когато изменя на себе си,
прави това с бъдеща цел -
да добие нещо за себе си.
3 Езичникът, Боже, не е спасен,

защото никога не може да застане
зад истината си и же­ланието си
и да ги отстоява с цената на живота си,
когато някой иска да му наложи своята воля.
4(79:2) Но тъкмо спасеният, Боже,
знае, че месата на светиите се хвърлят на земните зверове,
и иска да живее и да умре като светиите.
5(79:3) На драго сърце те се съгласяват
да се пролива кръвта им като вода навсякъде
и да няма кой да ги погребе,
и живи или мъртви да станат за укор на съседите си,
6(79:4) За присмех и поругание на околните,
защото с открито чело са живели
и живеят за Истината, Любовта, Мъдростта и Сло­вото.
7(79:5) Нека възлезе пред Тебе, Боже,
въздишката за затворниците.
Според великата Твоя сила, опазù осъдените на смърт
и ги пратù в специални обители,
където да дъвчат сухо жито,
докато станат кротки и невинни като агнета.
8(79:12) Възвърни седмократно благата
в пазвата на съседите ни, Господи,
когато са се погрижили за своите съседи
и са им дали свобода да живеят както искат,
и не са казали лоша дума за никого.
9(78:13) Така и ние, Твоите люде,
и всички други овце от Твоите звездни поляни,
10(78:14) Ще Те славословим до века - из род в род,
ще разгласяваме Твоята Истина и Правда
и ще живеем с обич и любов за всички.

НОВОПСАЛ-ОМ 80

1(80:1) Послушай, Пастирю на смирените,
Който водиш като волно стадо Своите Си,
Ти, Който обитаваш между елохими и зелохими, въз­сияй!

2(80:7) Възроди ни, Боже на милите,
осияй ни с лицето Си -
и ние ще спасим още хиляди човеци,
заразени от мисъл за себе си и за своите си.
3(80:8) Пренесъл си лоза из Египет22,
и, като си побратимил народите, насадил си я за спо­мен.
4(80:9) Приготвил си място за нея,
и тя е пуснала дълбоко корени,
и е изпълнила Земята.
5(80:10) Покриха се бърдата със сянката ú,
и клоните ú станаха като изящните кедри23.
6(80:11) Простря си клоните чак до морето,
и ластарите си - до Ефрат.
7(80:12) Чрез нея, Боже, събаряш плетища,
та я берат всички, които минават по пътя.
7(80:13) Ядè от нея даже глиган от гората,
и полските животинки също похапват от нея24.
8(80:14) Обърни се, молим Ти се, Боже на милите,
погледни от небето, виж и посети тази лоза,
9(80:15) И защити това, което е насадила Твоята дес­ница,
и филиза (евр. Сина), който си направил силен като Себе Си.
10(80:16) Как ли не я гориха и сякоха,
колко хора загинаха, когато тя бе в бедствие!
11(80:17) Нека бъде ръката Ти върху Мъжа на Твоята десница -
върху Човешкия Син, Когото си направил силен като Себе Си -
12(80:18) Така ние не ще се отклоним от Тебе.
Оживù ни - и ние ще призовем Твоето име!
13(80:19) Възвърни ни, Господи-Боже на милите,
осияй ни с лицето Си - и ние ще спасим още много души!

НОВОПСАЛ-ОМ 81

1 Възкликнете към Бога на добрите,
2(81:2) Запейте новопсалом и звъннете с тъпанче,
с благозвучна арфа и новопсалтир!
3(81:3) Засвирете с тръба на новолуние,
и на пълнолуние, в деня на нашия празник.

4(81:4) Защото това е закон на хората с душа
и молба на Бога на добрите.
5(81:5) Той го каза на народа на Йосифа,
когато искаше да излезе от Египетската земя,
дето чух език, който не познавах. 25
6(81:6) Научих го как да премине от робство към труд;
но само малцина разбраха
как да преминат от труд към работа.
7(81:8) Слушайте Ме, люде Мои, и ще заявя пред вас;
люде с искра Божия - вие ще разберете:
8(81:9) Да няма над вас чужди богове, чужди воли,
които да ви измъчват да правите това, което не ис­кате,
само и само за да се нахраните.
Научете се да се трудите,
за да бъдете независими в свободното си време.
Но който се осмели да работи - да прави това, ко­ето иска,
той става най-полезен и прекрасен,
и приема само един Бог - Бога в сърцето си.
9(81:12) Вие обаче не разбрахте този Бог,
защото си помислихте, че да слушате сърцето си,
значи да вървите по упорството на сърцето си
и по своя инат -
да изпълнявате само своите си намерения.
10 Наистина, може да сте външно безкористни,
и да вършите голяма, къртовска работа в името на Бога,
когато сте верни на сърцето си,
но това не е още Добро, не е още Бог -
11 Това е още "силният", който размахва меча си от коня.
Доброто и Любовта са над работата,
и затова човекът с дух трябва да бъде и човек с душа:
да отстъпва от своите си планове и желания поня­кога,
и да дава път и на други да изпълняват своите
и сам да им помага,  но така, както те си представят.
12 Затова, именно, съм те помолил:
"Сине Мой, дай Ми сърцето си!"
Сърце, отдадено на Бога,

е сърце, което изпълнява своите планове и желания
на последно място.
13 Не като отстъпва на хората-животни,
но като отстъпва на Божественото в другия и му служи.
Ако си мисли, че умът и Божественото
са най-важни в самия него,
и върши първо своята работа, той е още горделив.
14(81:13) О, ако бяха Ме послушали хората с дух
и биха вървели по Моите пътища!
О, ако биха Ме послушали хората с душа –
да станат и хора с дух, -
тогава никога не биха изоставяли собствената си ра­бота.
Ако би имало повече хора с дух и душа,
те биха редували прекрасно работата с помагането!
15(81:14) И тогава много по-скоро бих спасил и ощаст­ливил
всички народи по вселената.
16(81:15) Тогава и най-големите противници на Гос­пода
биха разбрали откъде идва младостта и щастието -
и биха Ме последвали.
Тогава времето да се самоотдаваме на всеки би траяло вечно,
но с много дни на почивка от работа и щастие,
когато и любимите ни отиват да раздават Бога на дру­гите.
17(81:16) Тогава Той ще ги храни с най-изрядната пше­ница,
и даже с мед от скалá ще ги насища!

НОВОПСАЛ-ОМ 82

1(82:1) Бог стои в Божия събор, уравновесява бого­вете.
2(82:2) Така и вие уравновесявайте благата –
само това е благочестивост.
3(82:3) Отдайте поравно на всеки -
на съществата, чийто баща е Бог.
Отдавайте правото на търсещия,
а също  радост, щастие и Божии блага.
4(82:4) Давайте това, което ви е дала Природата,
на тия, които го нямат,

и им подавайте ръка с чиста мисъл и благост.
5(82:5) Някои все още не знаят и не разбират,
лутат се насам-натам в тъмнината,
но щом приласкаят някого,
трепéри цялата вселена от щастие!
6(82:6) Аз рекох: богове сте!
Всинца сте дъщери и синове на Всевишния!
7(82:7) При това, вие сте богове като човеци на Зе­мята,
а това е по-горно и от боговете.
8(82:8) Ела, Боже, помилвай Земята,
защото Теб ще наследят всички народи!

НОВОПСАЛ-ОМ 83
(По славянски 82)

1(83:1) Боже, зная, че мълчиш,
зная, че ставаш безмълвен, Боже,
2 Когато почнем да мислим повече за себе си:
за своето благо, за своето творчество, своята истина,
за своето щастие, своята работа, своите близки;
за своето удобство и своите духовни удоволствия, казвайки:
"Аз вече предостатъчно съм давал и страдал…"
3 Така забравяме, че около нас,
сестрите и братята ни страдат.
4 Затова, Боже, враговете ни нападат
и в края на краищата отиваме в земята.
5(83:12) Така става и когато се мъчим да усвоявяме
божиите хора и общества само за себе си,
и когато искаме да са под наше влияние повече време,
отколкото е определено.
6(83:13) Затова, Боже мой, само след няколко мига
ставаме като въртящия се прах
и като лека плява пред вятъра.
7 Щом като поставяме себе си над другите,
махни ни отпред лицето Си, Господи -
8(83:14) Както огънят изгаря лесовете

и както пламъкът запалва горите.
9(83:15) Така ни прогонù и Ти с урагана Си, Господи,
и смути ни гръмко с бурята Си!
10(83:16) Накарай ни да се осъзнаем
и да потърсим пак Твоята Истина.
11(83:17) Да! Нека се събудим и нека оживеем зави­наги,
12(83:18) За да си спомним,
че Твоето име е Абсолютно Самоот­даване -
единственият извор на живота в целия Всемир!

НОВОПСАЛ-ОМ 84
(по славянски 83)

1 Колко светли са Твоите обиталища, о, Господи на Милите,
по всичката Вселена!
2 Копнее и даже примира душата ми за дворовете на Господа,
сърцето ми и плътта ми викат към Живия Бог!
3 Дори врабчето си намира жилище,
и лястовицата - гнездо за себе си, дето туря пилен­цата си -
при Твоите олтари, Господи на Милите, Царю мой и Боже мой!
4 Блажени ония, които живеят в Твоя дом -
безбройните сърца и домове на хората с искра Божия!
Те всякога приемат и всякога обичат!
5 Блажени ония човеци, чиято сила иде от Тебе,
и в чието сърце са пътищата към Твоя дом.
6 Ако те минават през някоя долина на плача,
я преобръщат в място на светли извори
И пролетният дъжд я покрива с благословение.
7 Те преливат от обич в обич,
и всеки един от тях се явява пред Бога на Новата Все­лена.
8 Господи на милите, послушай молитвата ми,
приклони ухо, о Боже на добрите!
9 Боже, Изворе на Доброто,
виж и погледни лицето на Твоята рожба,
10 Защото един ден в Твоите небесни и земни дворове
е по-желателен от хиляди дни

при хората, мислещи само за себе си
и за своето творчество, своите хора, своята работа.
Предпочел бих да лежа като куче на прага на моя Бог,
отколкото да живея в шатрите на себелюбците!
11 И тъй като Господ-Бог е слънце и обятие -
Той ще ни даде благодат и правда.
Няма да лиши от никакво благо ходещите в любов и обич.
12 Господи на Милите,
блажен оня человек, който проявява Тебе!

НОВОПСАЛ-ОМ 85
(По славянски 84)

1(85:1) Господи, Ти си показал благосклонност към земята Си
и я обливаш с вечна благодат:
2(85:10) Милост и вярност се срещнаха,
правда и мир се целунаха;
3(85:11) Вярност пониква от Земята,
и правда е надникнала от небето.
4(85:12) Господ непременно ще ни даде това, което е добро,
и земята ще ни даде от плода си.
4(85:13) Любовта ще върви пред Него
и ще направи от стъпките Му път, в който да ходим.

НОВОПСАЛ-ОМ 86
( по славянски 85)

1(86:1) Благодарим Ти, Господи, защото сме смирени и мънички.
2(86:2) Раздай душите ни на всички, защото сме Твои дечица.
Ти, Боже наш, направù ни слуги на всички,
които проявя­ват Тебе;
а понякога, временно, и на останалите –
според Тво­ята свята воля.
3(86:3) Направи ни мили и благи, за да бъдем като Тебе, Боже;
4(86:4) Развеселявай душите ни, Господи,
за да развеселяваме и ние душите на хората
и да им прощаваме.

5(86:5) Защото Ти, Господи, си благ и готов да проща­ваш,
и многомилостив към всички, които са милостиви.
6(86:9) Всички народи, които Ти си направил,
вече идват да заемат мястото си в Царството Божие
и почват да проявяват Любовта и Истината Ти неот­клонно,
7(86:10) Защото Ти си Любов и вършиш чудесни неща.
Затова, само Ти си Бог!
8(86:11) Научù ни, Господи, на пътя Си –
и ние ще ходим в Истината Ти;
дай ни да се любуваме на Словото Ти с неразделено сърце,
9(86:13) Защото голяма е Твоята милост към нас,
и Ти си разширил душата ни до пределите на Вселе­ната.
10(86:14) Боже, горделивите вече се смиряват,
и тълпите на насилниците
почват да се превръщат в Божие стадо -
и те, най-после, започват да поставят Тебе над себе си.
11(86:15) Защото, Господи,
Ти си Бог многомилостив и благодатен,
дълготърпелив, изобилстващ с милост и благост.

НОВОПСАЛ-ОМ 87
(по славянски 86)

1 Ти, Боже, си тайната обител в светите планини;
2 Да! Портите към вселената Господ безкрайно обича!
3 Славни неща се говорят за тебе,
о, ненагледна обител Божия!
4 Оттук са излезли и българите, и славяните,
и европейските земи, и Азия, и целият свят
- и няма народ, който да не е излязъл от тука!
5 Да! За тебе ще се рече:"Синове и Дъщери Божии са се родили в нея!", и сам Всевишният ще те утвърди.
6 Когато Господ запише историята на Божиите пле­мена,
Ще спомене всяко племе, което произхожда от тебе.
7 Както певците, така и свирачите ще казват:
"Всичките ни извори са в тебе!"

НОВОПСАЛ-ОМ 88
(по славянски 87)

1(89:2) Господи, Боже, спасителю наш,
и денем, и нощем, ние сме свързани с Тебе -
2 Нека се разлива нашироко любовта ни,
поради Тво­ето присъствие!
3 Приклони ухото Си към нашите благодарности,
защото са щастливи душите ни от Твоите обятия
и животът ни доби благ и възвишен смисъл.
4 Станахме като ония, които летят из просторите,
станахме като хората, които обичат всички,
5 И затова сме едно с Безсмъртните -
с Вечно Живите, които повече не лягат в гроба.
6 Изпратил си ни в най-дълбоките светове,
дори и в най-тъмните места - в бездните.
7 Натежахме от Твоята зрелост
и затова приемаме страдание за другите.
8 Отдалечил си от нас старите ни познати,
и си ни направил безинтересни за тях,
за да изпиташ искрата им Божия:
дали пак ще ни потърсят?
9 Очите ни сияят от щастие, Господи,
защото сме с Тебе всеки ден.
10 Само живите виждат, че не спират чудесата Ти ни­кога;
само хората с душа не изостават от стадото Ти.
11 Затова и до днес повествуват за Твоето милосър­дие,
и в местата на новораждането виждат Твоята вярност.
12 Те разпознават и в тъмнината чудесните Ти дела,
и Твоите първородни те никога не забравят.
13 Затова на Тебе, Господи, благодарим -
на ранинà молитвата ни Те намира.
14 Господи, колко мощно лееш любов чрез душите ни!
Как ясно изявяваш лицето Си чрез нас!
15 От младини сме възторжени и с бодра душа,
раздаваме Твоите блага и сме изумени:

16 Любовта Ти ни връхлита като космическа буря,
но циклоните ú не ни отнасят.
17 Като огнено хоро играят около нас и до днес
все нови и нови сродни души и духове,
и ни канят безспир да танцуваме!
18 Отдалечил си от нас предишен любим и приятел,
и познатите ни забравят за нас,
за да опитат какво е с обикновените хора и неща,
и да се върнат, разплакани, в обятията ни.

НОВОПСАЛ-ОМ 89

1(89:1) Господи, вечно ще възпяваме Твоите милости!
С устата си ще възвестяваме Твоята обич от род в род,
2(89:2) Защото рекохме: Любовта Ти се лее безг­ранично,
и залива вече всичките земи и небеса.
3(89:3) Ти каза: "Направил съм завет с избраните Си,
за да направя безсмъртно потомството на любвео­билния,
и ще съградя съвършени техните олтари,
двери и престоли."
4(89:5) Небесата ще възпяват Твоята чудодейност, Господи,
Също и Твоята обич в обществото на обичливите,
5(89:6) Защото кой може да се сравни с Господа
на небето и на земята? Между Божиите дъщери и синове,
колко много вече почват да стават подобни на Гос­пода!
6(89:7) Бог изглеждаше твърде страшен и ужàсен
в света на праведниците и светиите,
които искаха да спасяват само собствената си душа,
и Го молеха да срази враговете им.
7(89:8) Но Господи-Боже на милите и благите,
нима има друга вярност, освен верността към Лю­бовта?
8(89:9) Ти владееш над мощта на морето -
като се повдигнат вълните му, Ти ги укротяваш;
9(89:10) Ти ще спасиш от страшно бедствие и Еги­пет,
когато спре да обрязва дъщерите Ти;

10(89:11) Твои са небесата, Твоя е и земята,
вселената и всичко, що има в нея!
Ти си сътворил Севера и Юга,
11(89:12 Ти си създал Подвига на Преображението27,
А душите с росинка Божия28
се радват на милостта Ти.
12(89:13) Ти имаш нежна ръка -
блага е ръката Ти, когато милва;
13(89:14) Пълна справедливост за всички
е основата на престола Ти;
милост и Истина ходят пред Твоето лице.
14(89:15 Блажени людете,
които познават възклицанието на Тръбите Божии29 -
те ходят, мили Боже, в светлината на Твоето лице,
15(89:16) В Твоето царство те се радват всеки ден
и с любовта Ти се въздигат.
16(89:27) "При това Аз - казва Господ -
с право ще ви нарека "първородни" - по-горни от зем­ните царе -
17(89:28) И вечно ще пазя милостта Си за вас,
и заветът Ми ще бъде винаги над вас,
18(89:29) А също и потомството ви ще наследи Зе­мята".
19(89:52) Благословен да бъде Господ до века!
Аум, Аумен и Амин!

 НОВОПСАЛ-ОМ 90
 (по славянски 89)

1(90:1) Господи, Ти си бил обиталище нам из род в род,
2(90:2) Още преди да се родят планините,
преди да си дал съществуване на Земята и вселената -
от века и до века, Ти си бил Бог!
3(90:3) Обръщал се е човекът в пръст поради мисълта за себе си и за своите си. Казвал си му: "Върнете се, човешки чада,
защото хиляда години с такава позорна мисъл
са нищо пред един миг живот за всички,
или за някой от всички по волята Божия!"

4(90:4) Досега все порои завличат себелюбците
и ги изпаряват като лош сън.
Заран са като трева, която пораства -
по пладне цъфти и връзва, а вечер се окосява и вехне.
5(90:10) Затова и дните на живота ни са 70 години,
или, преко сила, 80, 90, и то грохнали,
а с любов и обич и чистота бихме живели 120 години,
А може би и 300, 500, 1000!
6(90:12) Научú ни така да броим дните си,
щото да придобием добро и мъдро сърце.
7(90:14) Наситú всички отрано с милостта Си,
за да се радват и веселят през всичките си дни.
8(90:17) И нека съвършенството и хубостта
на нашия Господ и Учител да ни вдъхновява.
И утвърждавай делото на ръцете ни да бъде
за всички създания с искра Божия.
Да! Делото на ръцете ни, утвърждавай го!

НОВОПСАЛ-ОМ 91
(по славянски 90)

1 Който живее под покрива на Всевишнаго,
ще пребивае в обятията на Всемогъщаго.
2 Ще казвам за Господа, ще казвам:
"Той е прибежище мое и крепост моя,
Бог мой - на него ще се надея!"
3 Защото Той ще те извае от пръстта на Твореца,
пред изумителен хор!
4 С перата Си ще те покрива,
и под крилата Му ще имаш прибежище.
Неговата Истина развеселява тъжния:
5 Духът ти ще се опива от звезден прах,
от пчелата, която лети денем,
6 От бор, който ухае в тъмнина,
и от колиба, която те утешава всред планина.
7 Хиляди сродни души ще посетят страната ти,
десетки хиляди ще целунат десницата ти -

всеки до тебе ще се приближи!
8 Само с очите си ще гледаш,
и ще видиш обаянието на милостивите.
9 Понеже ти си направил Господа своето упование,
Вишнаго - свое прибежище,
10 На тебе ще се случва само добро,
и празник вечен ще бъде животът в жилищата Му.
11 Защото ще изпроводи ангелите Си за тебе,
да помагат във всичките твои пътища.
12 На ръце ще те повдигат,
да не би да докоснеш цвете с ногата си.
13 Ще погалиш лъв и сърна,
ще помилваш гълъб и малко агънце!
14  "Понеже положи в Мене любовта си,
затова ще го извая -
ще го направя прекрасен, защото позна името Ми!
15 Ще Ме призове и ще го послушам;
с него ще съм, когато раздава;
ще го помилвам и ще го прилаская,
16 Ще го наситя с дългоденствие
и ще му покажа блаженствата Си пречудни.
Амин."

НОВОПСАЛ-ОМ 92
 (по славянски 91)

1(91-1) Добро е да славословим Господа
и да пеем хваление на Твоята Обич, Всевишни,
2(92-2) Да възвестяваме на ранина милосърдието Ти,
и Любовта Ти ден и нощ -
но и преизобилно да ги раздаваме:
3(92-3) С десетострунен инструмент и новопсал­тир,
и с тържествена мелодия на арфа;
4(92-4) И с пълно самоотдаване на сърцата ни,
и с благите милувки на ръцете ни.
5(92-5) Колко са велики Твоите дела, Господи!
Твърде дълбоки са мислите Ти,

когато ни учиш да се отказваме от себе си,
да живеем за душите с искра Божия,
и да се самораздаваме на всички, при които ни изпра­щаш!
6(92-6) Скотски човек не знае това, нито го разбира безумен,
нито някой, който е по скотски разумен,
7(92-7) Защото нечестивите облагодетелствуват
само себе си и своите си,
и живеят, за да се самоутвърждават -
да изпълняват само своето дело -
и така се погубват за векове.
8(92:8) Понеже Ти, Господи, си нависоко,
ала също и постоянно между нас,
а и най-нашироко и надълбоко,
затова и най-затъналите същества, Боже,
и най-изостаналите, щом са родени от Тебе,
ще се осъзнаят и ще се възвърнат -
и ще се прегърнат всички,
с които преди не са се разбирали.
Защото първият, когото срещаме след смъртта си,
е онзи, когото не сме обичали.
Ако има такъв, Бог не ни пуска нагоре.
9(92:12) Любвеобилният ще цъфти като палма,
ще расте като звънтящия кедър!
10(92:13) Насадени в дома Господен,
сърдечните ще цъфтят в дворовете на Истинския Бог -
Бога на Новата Земя и Новата Вселена.
11(92:14) Ще бъдат млади и плодоносни;
и даже в най-дълбока старост ще бъдат сочни и дивно зелени,
12(92:15) За да възвестят, че е жив Вечният Господ
в нашата райска градина на Божията Любов,
където блика изобилен и пълен живот за всички.

НОВОПСАЛ-ОМ 93
( по славянски 92)

1 Господ царува - облечен е във величие,
облечен е в милост и опасан с мощ!

Още и вселената е създал така,
че да не може да се поклати без Неговата воля.
2 От Вечността е утвърден Твоят престол -
Ти си самата Вечност.
3 Господи, пороите вдигнаха гласа си,
пороите издигнаха бучението си и после пак се укро­тиха.
4 Господ, Който е нависоко,
е по-силен от гласовете на големи води,
от силните морски вълни.
Господ, Който е надълбоко,
Е по-тих от водите на пла­нинско езеро.
5 Твоите изявления са твърде верни -
и в миналото, и сега, и в бъдеще, Боже,
защото те никога не спират.
На Твоя дом, Господи,
подобава точно такава святост – сега и завинаги, -
и той по това се отличава:
6 Няма нито миг, лишен от Слово Божие!

НОВОПСАЛ-ОМ 94
(по славянски 93)

1(94:1) Господи Боже, Който имаш властта да опроща­ваш;
Боже, Който имаш властта да приласкаваш, възсияй!
2(94:2) Издигни се, Ти, Благодетелю на Земята и Все­лената,
отдай на смирените онова, което им се пада.
3(94:3) Господи! Ето, вече благочестивите,
ето, вече благочестивите наследяват Вселената!
4(94:4) Те повече мълчат, говорят скромно.
Всички, които имат душа,
не обичат да се хвалят,
нито да хвалят своята вяра или учение.
5(94:5) Те се грижат за людете Ти, Господи,
и не оставят земните си наследства на хора,
които не са чисти пред Бога,
за да не се раждат повече никога в рода им.
6(94:6) Те приласкават вдовицата и чуждия,

и дават всичко за майките и децата,
на които бащата е неизвестен.
7(94:12) Блажен оня човек, когото Ти, Господи, правиш мъдър,
и който се учи от Словото Ти,
8(94:13) За да ликува от истинско щастие,
докато има жадни за обич и Истина!
9(94:14) Защото Господ изпраща на Земята людете Си,
когато майките почнат да зачеват от хора с душа.
10(94:15) Понеже Съдбата е на страната на чистите,
затова всички, които са с чисти и топли сърца,
ще останат живи.
11(94:19) Сред множеството радости на сърцата ни,
Твоите благости, Боже, най-много веселят душите ни!
12(94:20) Ще се свършат завинаги нещастията и без­законията,
когато осъзнаем най-голямата хитрост на враговете ни - обвързването на любовта с дълг и закон.
13(94:21) Те се опълчват против душата на родения от Бога,
и осъждат невинни създания.
14(94:22) Но Господ е Свобода, безкрайна Свобода,
и вечно бликаща Обич е канарата, на която стъпяме!
15(94:23) О, Господ е създал други, съвсем други за­кони,
и ще отсече завинаги заробването на сърцата -
Господ, нашият Бог, ще го отсече!

НОВОПСАЛ-ОМ 95
(по славянски 94)

1Дойдете да запеем на Господа -
да възкликнем към вечната наша Канара;
2(95:2) да се слеем с Нея чрез славословия,
чрез обятия, добрини и благост на духа!
С писани и волни новопсалми да възкликнем към Него -
да възкликнем - и да ги претворим в живот!
3(95:3) Защото Господ е велик Бог и велик Цар
над всички царе и богове.
4(95:4) В Неговата ръка са земните дълбочини,

и височините на планините са Негови;
5(95:5) Негов е океанът от Вселени -
защото Той го е създал;
а ръцете Му създадоха и Земята.
6(95:6) Дойдете да се поклоним с благоговение -
да коленичим пред Господа - нашия Създател!
7(95:7) Защото Той е Бог на всички същества с душа във Всемира, 
и ние сме люде на пасището Му,
и овце върху дланта Му.
Днес, ако искате да слушате гласа Му,
смекчете сърцата, умовете, душите и духовете си,
защото мекотата е единственото богатство,
с което ставаме безсмъртни обитатели
на безсмъртния свят на Бога.

НОВОПСАЛ-ОМ 96
(по славянски 95)

1Пейте Господу нова песен,
пейте Господу, всички земи и небеса!
2 Пейте Господу, благославяйте Любовта Му!
Благовествайте всеки ден великата Истина,
че Той е единственият, Който ни избавя
от смъртоносната мисъл, че някой ни е длъжен;
от смъртоносните мисли на някого, че ние сме му длъжни.
3 Възвестявайте между народите милостта Му;
между всички човечества - чудесните Му дела.
4 Защото велик е Господ и твърде достохвален,
достопочитаем е повече от всичките богове.
5 Защото всички богове, които не са Обич и Любов,
са нищожества,
а истинският Йеова, Господ Елма - Христос, Хол Зелохим -
е изтъкан от милосърдие
и пребивава чрез чадата Си във вечно единение.
6 Затова Той се къпе в блясък и величие,
и вечна сила и красота осияват светилището Му.

7 Отдайте Господу, о души и сърца с искра Божия,
отдайте Господу и царството, и силата, и славата;
8 Отдайте Господу благодарността, че сте вечно живи -
отдайте я чрез добри дела.
Принасяйте приноси тайно и явно,
на майките и на най-достойните Му чада,
а не на църкви, общества и държави -
и тогава ще влезете в небесните Му дворове!
Принасяйте им приноси със всичко, което Бог ви е дал,
и което ви е дала Природата,
и което, всъщност, не е ваше.
9 Изявете Господа в най-святата си премяна -
тази, която ви е дал Бог, а не хората -
и ще затрептят от щастие всички слънца и земи!
10 Кажете между народите:
"Господ и Неговите хора царуват,
но царуват, само като слугуват,
и то не другиму, а на майките и децата."
А при това, Новата Вселена е вече утвърдена,
а Старата всеки момент ще се поклати.
Той вече разграничи съществата с душа,
от тварите, способни да мислят само за себе си
или, най-много, за своите си.
11 Нека се веселят небесата и нека се радва Земята;
нека бучи океанът от обич,
и всичко, що има в него;
12 Нека се весели всичко живо в полята,
и любовта на всички полета,
и всичко, което е в тях!
Тогава, именно, ще запеят от радост
всичките дървета и звездите -
всичките ангели и закони на Господа,
които към безмилостните са безмилостни,
а на милостивите дават живот и радост без край.
13 Да! Ще запеят пред Господа, защото Той пак идва
в приказната земя Колхида -

не за да съди Земята,
защото всеки сам си се осъжда,
а за да събере Своите Си,
способни да разпознават Водача и Ятото
и неспособни да живеят с други, освен с тях.

НОВОПСАЛ-ОМ 97
(по славянски 96)

Само Господ царува - нека се радва Земята!
Всички други робуват, а най-много царете.
Нека се веселят обаче множеството сърца и души
на онези, които са царе на себе си
и щастливи слуги на околните.
2 Облак и мрак са понякога около Него,
за да открие кой Го разпознава,
но правда и съд не са основа на престола Му,
3 Нито пък бълва огън пред себе Си,
за да изгаря противниците Си отвред,
понеже Той не е жалък племенен бог,
нито полудял от злоба паднал херувим.
4 Светкавиците Му наистина озаряват вселената,
но от обич и милост към слабите и грешните,
дори към враговете - затова звездите треперят от щастие!
5 Планини от гордост се топят като восък
от присъствието на изявената Божия Любов,
на проявената Любов по цялата вселена!
6 Небесата възвестяват милосърдието ú,
и всички звездни човечества виждат силата ú.
7 Нека се посрамят всички, които са се вторачили в хора-идоли,
и също ония, които са си избрали богове-кумири.
О, не, тръгнете след Господа,
а не след звездите, титаните,
и нашумелите божес­тва и демони!
8 Чуха това душите с искра Божия и се развеселиха;
и дъщерите с росинка от Бога се зарадваха,

поради щастливия си избор, о Господи!
9 Защото Ти, изявената и проявена Любов,
си по-велика от всичките богове,
от всички други добродетели във вселената.
Вие, които я проявявате и обменяте, обичате Доб­рото.
10 Тя прави душите на истински праведните
белос­нежни и прекрасни -
среща ги с любимите им от всички векове;
11 лее виделина за любвеобилния,
и веселие за ония, които са с топли сърца.
12 Веселете се в Господа, о вие, истински праведни,
и раздавайте се до последен дъх на онези,
които Той ви изпраща!

НОВОПСАЛ-ОМ 98
(по славянски 97)

1 Пейте Господу нови песни,
защото Той извършва винаги нови, чудесни дела.
Неговата милувка и саможертва Го правят победи­тел.
2 Той крие старателно абсолютното Си превъзходс­тво,
и пак е по-извéстен и любим
от всички измислени богове между народите.
3 Той помни вечно милостта Си
и верността Си към онеправданите.
Всички земни краища виждат преображението на ду­шите,
което се извършва от Бащата на всички същества с душа.
4 Възкликнете Господу, всички земи,
запейте и зарадвайте се,
хвалете Го с благи и нежни постъпки.
5 Възпявайте тържествуващата обич с песни,
с песни и музика и с вечно нови псалми;
с вечно новото Слово на Бога,
6 Бликащо през тръбите Му с дивен глас.
Радостно тръбете пред всяко ново идване на Царя –
Общия Бог на всички народи и същества в Битието,
родени от Него.

7 Нека пее морето и всичко, що има в него;
нека танцува щастлива вселената
нека танцуват всички всички, които живеят в нея!
8 Реките нека ръкопляскат,
нека се радват заедно и хълмите пред Господа,
защото Той иде да приеме Земята,
да приеме Новата Вселена с любов, а народите в нея -
с майчина и бащина обич и грижа, завинаги!
18.VІІІ.2003г.,00ч30м
НОВОПСАЛ-ОМ 99
(по славянски 98)

1 Господ слугува - нека трептят от радост племената;
Той обитава между елохимите - нека се разнежи Земята.
2 Господ е велик в Новата Вселена,
и служи предано на всичките ú човечества -
3 Нека проявяват Твоята велика и необятна обич!
Бог е свят!
4 Любовта на Бащата и Майката обича милосърдие:
Ти проявяваш безкрайно търпение.
Ти проявяваш милосърдие чрез добрите хора.
5 Бъдете слуги като Бога
и приласкавайте малките и слабите -
Той е свят!
6 Старозаветните патриарси разбраха, че има Един Бог -
те призоваваха Господа - и Той им отговаряше.
7 Но над старозаветните има още и новозаветни,
и пра­ведни, и ученици,
а още - и възлюбени на Бога.

НОВОПСАЛ-ОМ 100
(по славянски 99)

1 Възкликнете към Господа, всички земи,
2 Служете Господу с веселие,
дойдете пред Него с радост.
3 Познайте, че Господ е Бог:

Той ни е направил - и ние сме Негови.
Негови люде сме и овце в ливадите Му.
4 Влезте в портите Му с любов към всички,
и в небесните Му дворове - с огнение!
Станете създатели и благославяйте Обичта Му,
5 Защото Господ е благ
и милостта Му е безгранична,
а добротата му към добрите - вечна.

НОВОПСАЛ-ОМ 101

1 Милост и гостоприемство ще проявим -
на Тебе, Господи, посвещаваме живота си!
2 Ще бъдем непорочни – ще живеем за всички,
и ще ходим с обичливи сърца из дома Ти.
3 Очите ни ще излъчват абсолютна честност -
никога няма да изменим на тези,
при които ни праща Бог и които Господ ни изпраща,
като се затворим с някой себелюбец!
Такъв няма да се прилепи до нас!
4 Сърце, развратено от мисъл за себе си,
ще бъде отхвърлено от нас -
такива нечестивци няма да признаваме;
5 Горделиви очи и надменни сърца няма да търпим.
Който говори нещо лошо за някого, ще го отпишем за­дълго.
6 Очите ни ще се спират
само на верните на Любовта и Свободата -
и само с такива ще живеем.
Който ходи непорочен в пътя на волята Божия,
а не по волята на обикновени хора,
само той ще ни бъде съжител.
7 Който постъпва коварно,
странейки от сродните души и от лишените,
няма да стъпи в дома ни!
Който говори лъжи за Любовта,
да не се мярка пред очите ни!

8 Всяка заран ще възлюбваме
най-малко още по една душа с искра Божия,
за да напълним света Господен
само с добри и любвеобилни хора!

НОВОПСАЛ-ОМ 102
(по славянски 101)
(молитва на ликуващия, когато се радва и излива
благодарността си пред Господа)

1 Господи, чуй молитвата ми,
и благодарността ми нека да стигне до Тебе:
2 Открил си лицето Си пред мене,
и в деня на щастието ми,
Ти си приклонил ухото Си към мене.
В деня, в който плача от възторг,
Ти си неизменно с мен,
3 Защото дните ми възлизат като благовоние,
и всичко в мен пламти от обич и любов!
4 Освежено е сърцето ми като росна трева,
защото ям и раздавам хляба на живота.
5 Поради песента на душата ми,
аз пращя от здраве, сила и бодрост.
6 Бликам като извор в оазис,
пърхам като чучулига в небесата!
7 Лягам и ставам рано като врабче,
чуруликащо с другите по къщния покрив;
8 Всеки ден ме канят на гости стари и нови приятели.
Ония, които съм направил щастливи,
споменават с добро името ми,
9 Защото ядохме заедно от хляба на живота,
и пихме изобилно от нектара на вселената,
10 Поради разрешението и благословението Ти, Боже,
защото, като си ни проверил, си ни приел.
11 Дните ни са като спряла сянка на слънчев часовник,
и чувствата ни никнат като нова трева.
12 Ти, Господи, си нашият вечен Баща,

и ние Те разпознаваме винаги!
13 Ти пак идваш и пак ще събереш Своите Си,
защото е време да се явиш отново.
Да, определеното време дойде!
14 Защото децата Ти копнеят за милостите Ти
и милеят за Словото Ти.
15 И тъй, народите ще чуят още веднъж за Господа,
и всички земни царе ще тръгнат след Него.
16 Защото Господ е съградил
истинско Братство през вековете
и там се е явявал в славата Си.
17 Той приема благосклонно молитвата на лишените,
и  изпълнява молбите им.
18 Ето какво трябва да знае бъдещето поколение:
Новите люде,
които ще се създадат от майки и бащи с искра Божия,
ще живеят без колебание за всички!
19 Защото Бог надникна от Своята свята висина -
от Небето Бог погледна към Земята,
20 За да чуе въздишките на затворниците по къщите
и да освободи осъдените на смърт от безлюбие -
21 За да славят името на Бога на Любовта и Свободата,
и учението Му на Земята,
22 Когато се съберат заедно народите и царствата,
за да слугуват на слабите и лишените.
23 Бог увеличи силата ни сред пътя и умножи дните ни.
24 Ние рекохме:
"Вземи си ни, Господи, Боже наш, когато пожелаеш -
ние пак ще идваме да помагаме!"
25 Отдавна Ти, Господи, си основал Земята,
и дело на Твоите ръце са небесата.
26 Един ден те ще изчезнат, но Ти ще пребъдеш!
Да! Те всички ще овехтят като дреха,
като облекло ще ги смениш
и ще бъдат изменени,
27 Но Ти ще си винаги същият,

и Твоите години няма да свършат!
Чадата на чадата Ти
ще живеят само с Твои чада, Боже,
и потомството им ще се утвърди пред Тебе.

НОВОПСАЛ-ОМ 103
(по славянски 102)

1 Благославяй, душе моя, Господа -
и нека всичко нежно и пламенно,
що е вътре в мене, Боже,
да се изяви и прояви навън!
2 Благославяй, душе моя, Господа,
благославяй и не забравяй!
Благославяй милостта Му,
благославяй благостта Му,
благославяй обичта Му,
благославяй Любовта Му,
и не забравяй нито едно
От всичките Му благодеяния!
Той е, Който прощава всичките ни неволни прегреше­ния,
и изцелява всичките ни болести;
4 Който изкупува и живота ни от ямата на безлюбието,
и ни венчава с всичките Си милосърдия,
облива ни със всичките Си благи милости.
Той е, Който насища с благà душите ни
и подновява младостта ни,
като гълъб, намерил своята гълъбица.
6 Господ разпределя справедливо благата за всички,
които не угнетяват другите,
нито угнетяват Великата Разумна Природа,
нито угнетяват ума си, сърцето си, душата си и духа си.
7 Господ помага на праведния
да познае пътищата Му,
и на смирения - да пожертва мисълта за себе си и за своите си,
за да тръгне в благословените Божии пътища

и за да се спасят истински и близките му,
и тия, които той е предпочитал.
8 Жалостив и милостив е Господ,
дълготърпелив и многомилостив!
9 Той не изобличава и не наказва никого
но ни възпитава, скривайки се от нас.
Той не се гневи,
но ни оставя на гнева и студа на света,
когато сме взимали повече, отколкото сме давали,
и когато сме приласкавали когото не трябва,
и когато не сме приласкавали когото трябва.
10 Той не ни унищожава заради греховете ни,
нито е въздал нам според беззаконието ни,
но ни оставя свободни
сами да се унищожаваме или възраждаме,
в зависимост от избора и вкуса ни,
и да опитаме плода на онова,
което сме си харесали.
11 И, все пак, колкото е високо Небето от Земята,
толкова голяма е милостта Му към ония,
които разпознават Словото Му,
изучават Го, изпълняват Го
и Го проповядват с добри дела.
12 Колкото отстои изток от запад,
толкова Бог е претопил лично от задълженията ни.
13 Както баща жàли чедата си,
така Господ жали ония,
които се самораздават, докато паднат.
14 Защото Той познава нашето естество и помни,
че сме създадени от пръст.
15 Дните на човека са като трева;
като полски цвят - така цъфти.
16 Защото, като подухне вятърът - и няма го,
и мястото му се не познава вече…
17 Но милостта на Господа е безгранична към ония,
които се самораздават и отдават без замисляне -

както на сродните си души,
така и на всички,
които не искат да им отнемат свободата.
18 И затова чертите на Господа
преминават върху внуците на всички ония,
които пазят завета Му
и помнят молбите Му, и ги изпълняват.
19 Господ е поставил престола Си на небето,
и Неговото царство е навсякъде!
20 Благославяйте Господа, ангели Негови,
мощни със сила и обич,
защото изпълнявате Словото Му!
21 И като слушате гласа на Словото Му,
благославяйте Господа всички,
създадени от Него -
да, вие, всички същества с искра Божия,
които изпълнявате волята Му!
22 Благославяйте Господа и всички Негови дела
във всяко Негово време и място
на безграничния Му Всемир!
Благославяй, душе моя, Господа -
благославяй и не забравяй!

НОВОПСАЛ-ОМ 104
(по славянски 103)

1 Благославяй, душе моя, Господа:
Господи, Боже мой, Ти си твърде велик!
С блясък и величие си облечен.
2 Ти, Който се обличаш в светлината като в дреха,
и простираш небето като завеса;
3 Който устройваш високите Си обиталища над во­дите,
правиш облаците Своя колесница,
и вървиш с крилата на вятъра;
4 Който правиш ангелите Си силни като ветровете,
и сърцата ни - като огнения пламък.
5 Ти, Който си положил Доброто за основа,

за да не се поколебаем за вечни времена.
6 Ти, Който си покрил Земята с океани като с дреха,
и понякога водите им покриват много планини,
7 Но когато им кажеш, те се отдръпват,
и от гласа на гърма Ти се спускат в бяг.
Ти издигаш планините,
Ти снишаваш долините
на мястото, което си определил за тях.                   
 9 Положил си предел на слънцата,
за да не могат да се разширяват безкрайно,
а да се върнат навътре и да преминат в друг свят.
10 Ти си, Който изпращаш извори в доловете,
за да текат между планините
11 и да поят всичките полски живинки -
с тях и сърните утоляват жаждата си.
12 При тях и небесните птици слизат,
и пеят помежду клончетата.
13 Ти си, Който поиш планините от високите Си оби­талища,
и от плода на Твоите дела се насища Земята;
14 Който правиш да никне трева под небето
и да зреят плодове за потреба на човека,
за да изваждат храна от земята;
15 Ти си и гроздовият сок, който разтуптява сърцето
и прави лицето на човека весело и румено;
и пшеницата, която подмладява човека.
16 Господните дървета са велики:
и звънтящите кедри, които Господ е насадил,
17 Гдето птиците си свиват гнезда;
и елхите, които са жилище на щърка.
18 Високите планини са на дивите кози,
канарите са прибежище на дивите зайци…
19 Бог е определил Месеца на небето,
за да показва времената;
и Слънцето знае кога да залязва.
20 Ти спущаш тъмнина - и настава нощ,
но много горски животни все още се разхождат;

21 Лъвчетата реват радостно
и молят Бога да им даде нов вид храна,
за да не нападат;
22 Изгрее ли слънцето, те го посрещат.
23 Тогава и човекът става да работи,
и се труди само два часа за прехраната на другите.
24 Колко са многовидни Твоите дела, Господи -
с мъдрост си направил всичките!
Земята е пълна с Твои творения,
но има и твари, създадени от други бащи, не от Тебе.
Защо си допуснал това, знаят само мъдрите.
25 Ето го и голямото и пространно море,
дето също има безброй създания -
живини малки и големи!
26 Там плуват корабите;
там са и великите, митични морски сирени.
27 Всички от Тебе очакват
да смениш начина, по който се хранят,
и да престанат да се поглъщат едни-други.
28 Каквото ни даваш, ние го приемаме;
отваряш ръка - и ние се насищаме с блага!
29 Проявим себелюбие - скриваш лицето Си;
спънем любовта Ти - неизбежно умираме
и се връщаме в пръстта.
30 Решим да създаваме - изпращаш Духа Си
и подновяваш лицето на земята.
31 Нека не спира никога обичта в сърцата ни!
Нека раздаваме благата Ти, Господи! -
32 Ти, Който караш душата ни да трепери от щастие,
и ни вдъхновяваш да извършим планини от подвизи и добрини.
33 Затова ще проявяваме любовта на Господа вечно
и ще се самораздаваме на всички до самозабрава.
34 На Бог Му е приятно нашето размишление,
но само когато си оставаме весели, щедри и топ­лосърдечни.
35 Нека бъдат утешени нещастните на Земята,
а нечестивите да престанат да мислят за себе си и своите си!

Благославяй, душе моя, Господа.
Алилуя.

СЪДЪРЖАНИЕ
/