Книга 24


29.ХІ.131(1995)
 Бургас - Изгрев

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА
(ЖЛО / НЙР)
11,30ч.
За "Е" (НЙР) се дáде монаден наклон 0°6'18"; 360°/0°6'18"=3428.571429 ≈ 3429, наречено в КМА индекс-ориен­тир. Това е 3429-ъгълник (обикновен, непреплетен) или Н3429. Неговият образуващ ъгъл е 360/3429º=0º6′17″95 (0.104986876). Тук ще работим с десетични числа, а не в 0° ' ", понеже джобен научен калкулатор CASIO fx׀׀5v не е програмиран за точност над 0".01, но в десетичен вид е много по-точен. Според КМА ("Канон на математическата ас­пектология", сп. "Россиúская астрология" 5/1995, април), около не­четен прост многоъ­гълник, в системата на йерархията от образуващи ъгли, може да има само два звездообразни многоъгълника (или по-точно техните образуващи ъгли) - от типа Т (Θ), а именно центро­бежни Тт и Тт-2. Според формула 3.1.2. на стр. 10, тТ=3п+1=10288.

(В ръкописа тук има сложни чертежи и изчисления, ко­ито няма как да се възпроизведат тук точно, поради липса на оригиналите).

Какво означава, след всичко това, че монадният наклон на Н. се измерва с ъгъл Ф6857 (центробежна нечетна звезда с 6857 върха), която, също както при Р., клони към окръж­ността, а не към центъра, и в смален вид изглежда като ок­ръж­ност? Значи ли нещо, че точността му е 29%? Според осия­нията, това значи, че с приб­лизително 29% от всички тия души Н. ще се срещне със сигурност, по предопределение, и там няма свобода да решава сам как да се съедини с тях. С останалите - ако ги открие и по свобода.

12,11ч.
- Особеността на тези ъгли е преди всичко тази, че те са в сферата на съвпада и затова гово­рим за съвършено сливане с Бога, пълно единство на четирите вида съзнание. Също че при центробеж­ните преплетени многоъгълници Ние говорим за синтез със съучениците от нашия клас, с които учим и работим непосредствено. При тези ъгли се­мейството, най-близките, са извън рода и дома, за разлика от монадните ъгли на "кристалните" много­ъгълници (обик-новените), но ти общуваш с тях пос­тоянно - "под ръка" ти са. Затова при тях говорим за "кръг", за "Кръгла маса" - интимно Братство и Сес­тринство или Орфически Клас. Орфическият Клас на Н. се състои от 6857 сродни души, заедно с него. Те не са от един и същи град, но при тези ъгли те се раждат заедно на Земята. Да ги откриеш и се съе­диниш с тях – това е смисълът на живота!

 При все по-нататъшно деление на центробежните многоъ­гълници (планетооб­разните), хордите клонят все повече и повече към окръжността, и крайните точки на всяка са все по-близо една до друга, докато "един ден" се слеят напълно с нея. Затова между тях няма и не може да има друга точка по окръжността (физи­чески). При центростремителните (звездообразните), хордите стават все по-дълги и по-близо до центъра, докато "един ден" се превърнат в Диаметър. При това положение, между тях има все повече и повече точки по окръжността - те не са в непос­редствено триизмерна връзка за продължително време. Ето защо, когато сме свързани центро­бежно (с къса хорда), ние сме по-далече от Бога и затова тър­сим смисъл на живота и топлина от непосредствената бли­зост – от излъчването на окръжността. Такава двойка често няма спуснати радиуси до Центъра и тогава е обре­чена. Ако има, образува остроъгълен триъгълник: любовта им е с минимален ъгъл, но много концентрирана – само между тях двамата и Бога. Тя търси все по-голяма и по-честа непосредствена физическа близост (женс­кият мотив). Обратно, при центростремително свързване, хор­дите ни са дълги и между нас по окръжността има от една до безб­рой точки – ъгълът помежду ни не включва само два­мата. Затова любовта тук не е тъй концентрирана и по тази причина в третото измерение изисква последователност, ритъм, все по-дълго физи­ческо отсъствие (мъжкият мотив). При несвързаните с Центъра (адските точки и зара­зените от ада), при това положение се стига до поголовна всеядност и преплитане на аурите, със съответните пе­чални последствия. При откриване на Сродната Душа и сливане с нея – по Диаметъра – се постига елохимност: пълно сливане с Бога и едновременно и после­дователно сливане с всяка точка от кръга и окръжността. Това става и по двата принципа – центростреми­телност и центробежност. Изразява се чрез Тройния Ритъм: период самота, период със сродната душа и сродните души, период по принципа "Където Бог ни прати, когото Бог ни прати". Всички, ко­ито не са свързани директно с Центъра, тоест не са Диаметър, биват или само центростреми­телни, или само центробежни, и за­това изпитват скръб и посте­пенно се разпадат. Считат, че един­ствено те са прави и се борят "на живот и смърт" с противопо­ложните импулси и истини – искат да наложат само своя смисъл на живота. Не знаят, че "Невъзможното за човека е възможно за Бога".

4.ХІІ.131г.

Към ЖЛО за Н.Й.Р. и в подкрепа на всички осияния, в ко­ито се говори за "разцъфнала монада", "диада", "полиада" и пр. – отново паднал се "случайно" цитат от лекциите на Учи­теля, за да се види, че Той е говорил за всичко, но ние още не познаваме Словото Му:

"За да се прояви едно ваше желание, една ваша мисъл или едно ваше чувство, трябва да се поляризира. (…) Да кажем, че имате една монада А, която иска да се прояви. Тя не се проявява нагоре, но пуща първия си корен на­долу - и то не по права линия - в монадата В. Тази монада В, чрез своята проекция нагоре, връща енергията, възприета от монадата А и образува първия клон нагоре - в монадата С. В монадата А се явява отново желание да се прояви, затова пуща втори корен надолу, като образува монадата Д. Тази монада Д се проек­тира нагоре и образува монадата Е. По този начин, именно, расте първата монада А." (Том "Разумният живот", стр. 69, лекция "Превръщане на цвето­вете" – 5 л. на МОК от 11.ХІ. 1923г., София.)
                                             
(Тук е изобразена схема на казаното от Учи­теля)

СЪДЪРЖАНИЕ
/