Книга 24


22.ХІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

ТО СЕ ПРЕПОДАВА НА ПРАКТИКА!Прабългарският календар, основа на китайския
11,50ч.
- От осиянието "ОПС" ("Основи на природните стере­о­типи"), получено през 120(1984) година, останаха неуточнени въп­роси, поради което досега не можахме да приложим искания чертеж на съотношението между зодиал и виториум. От све­денията зак­лючаваме, че началото на зодиала трябва да е ня­къде около Нова Година, когато съвпадът на Луната със Слънцето започва винаги в един и същи ден от седмицата. Та­къв ден обаче досега не открихме и според фиксирания кален­дар това е невъзможно. Само в китайс­кия календар се съчета­ват съвършено слънчевите и лунните цикли, но само веднъж на 60 години (всъщност, китайците са го взели от старобъл­гарския). Разбира се, въпросът остава отк­рит и желаещите могат все още да потърсят такъв ден през годината. За нас това е възможно, само ако се въведе плаваща седмица, плаващ лунен месец, както е в източните календари. Само така, спо­ред твърдението на Елма, е възможно не само всяка година, но и всеки лунен месец съвпадите на Луната и Слънцето да за­почват в един и същи ден на седмицата (плаващата лунна седмица).
При това положение, остава единственият вариант: нача­лото на зодиала да започва от новолунието след зимното слънцес­тоене. Тъй като последното е продължителен процес от няколко дни, макар и с една фиксирана най-долна точка, днес искаме да уз­наем от Елма, ако е възможно, правилни ли са всички тия разсъжде­ния и кое трябва да бъде водещо: новолу­нието - или началото на зимата? Не може ли истинската фи­зическа година (зодиалът) да започне и преди точното влизане на Слънцето в Козирога?


18,50ч.

- Предизвикателството е разбрано. Не винаги давам точен отговор, понеже искам сами да помис­лите и да сътворите нещо ново.
При сегашните седмици, които действат по друг закон, не може да се намери такъв ден, за ка­къвто се говори в онова осияние, освен много рядко. Това те доведе до единственото правилно решение, но със следната уговорка: вярна е и фиксираната, вярна е и плаващата лунна година. Понеже сега гово­рим за физическата година, следва да се знае и помни, че с началото на зимата започва строежът на формите, на младостта на човека, а с началото на лунната физическа година - прочистването на физи­ческото тяло. Сега - по-точно:
Щом началото на слънчевата физическа година се падне на разсип, това е най-благоприятното време за пост. Постът е велика наука, но трябва да се знае на кой ден от празненето на Луната с кой свят на ясновселената се свързваме. Тя има 14 свята за отдих и пречистване и 14 - за строеж и постигане на пълнота, съвършенство. Тези светове се изявя­ват в лунните дни. През зимата посветените посе­щават неустроените и устроените светове из ця­лата Вселена. Ето защо е от огромно, ключово зна­чение, какви точно физически упражнения в плани­ната да правите, какви маршрути да планирате и какви съсредоточения да изпълнявате - не само в скалите и кристалите, но и в снежинките. При раз­сипа, постът се извършва в долината и тогава се влиза в света на сънищата, науката, поезията, съ­зерцанията и блаженствата. За всеки лунен ден си има програма. Само че за това не се пише - то се преподава на практика.

Въпроси:
Пример за съчетаването зодиал/виториум може да се даде само след консултация с астрономи-математици. На 22 декември 131(1995)г. Слънцето влиза в Козерог в 8,17ч., а новолу­нието е в 2,22ч.UT. Но диаметърът на Слънцето ли влиза тогава в Козирог - или върхът му? Ако е диаметърът, тогава върхът (горният край на диска му) трябва да е влязъл в Кози­рог преди новолунието. Така ли е? Нужен е отговор от спе­циалист. При това, има разлика между влизането в един знак и началото на "изкачването" на Слън­цето от точката на слънцестоенето.


Тази картина не случайно е кръстена "Честито начало на Зимата!"
Дървото на Живота е представено в кристален вид.

СЪДЪРЖАНИЕ
/