Книга 24


31.Х131(1995)
 Бургас - Изгрев

МАРИНОПЛАСТИКА И АМРÀЛНА


- Може ли нещо по-фантастично - някаква космична история или каквото намериш за необходимо, защото напос­ледък въпросите ни станаха твърде конкретни. Въпреки че всичките Ти отговори са повече от "фантастични", душата жадува за нещо като "Звездни приказки"....


7,47ч.

          - Най-напредналите писатели и поети виждат много неща, съществуващи в Битието, и ги описват. Това, за което ще ви говоря тази сутрин, вече е ви­дяно в някакъв вид - от Лем, например, - но всички го взимат за уникално въображение, а то става в дейс­твителност, и то в много по-разнообразни форми.
Това, че морето е живо и отговаря, вече сте опитали. Няма нищо неживо извън ръкотворните фабрикати на обикновения човек. Но морето, океа­нът, като проекция на Всемирния Океан, отговарят повече от всички, повече дори от Слънцето и звез­дите, когато знаете как да разговаряте с тях. На умствен план важат формули и молитви, на душевен - преживявания, а на духовен – активни, положителни действия. Морето обаче е над шестте свята, за­щото е образ на холивселената - в него се отразява всичко и от него се твори всичко. По тази причина, ако застанете преди изгрев на брега и попитате мо­рето за нещо, което ви вълнува или интересува, един ден ще видите, че то отговаря с най-различни видове вълни и вълнички, в най-различни посоки и с различна честота.


То може и да отговаря и с концентрични вълни навън и навътре, и с разноцветни мехури, и самó да се издува като грамаден мехур до небосвода или да хлътва обратно. То наистина може да изобра­зява вашите мисли и чувства, постъпки, мечтите и фан­тазиите ви. Може да се изправя като стена, като огромен екран и да привлича образи от най-раз­лични светове. Например, някои упражнения в Шко­лата в Нептунов час или период изискват специално съсре­доточение в някоя звезда, а картините, които идват оттам, включително и звуците, музиката, се преда­ват върху морския екран. Те могат да се пре­дават и стереовидно, като водата се надига и обра­зува фор­мите, които препредава.


Представете си такъв свят, примерно от кристали, фантастични дървета и цветни небеса, издигнал се над повърх­ността на морето при изгрев Слънце! Той е плътен, но същевременно прозрачен, защото е от морска вода. Същевременно рибите, медузите продължават да плават в тия форми, за­щото не съзнават какво е станало. Слънчевите лъчи се пречупват по най-фантастични начини в тая кар­тина, която е под­вижна или неподвижна в зависимост от времето на света, от който се проектира. Се­гашната ви ком­пютърна анимация може да се опита да изобрази та­кова неща, но то е милиони пъти по-красиво в дейст­вителност.
Не само "маринопластика", но и "маринолече­ние" съществува. Морето облекчава всички болки и попива всички болести, мъки и скърби. То отговаря на нудистите, на хората с Божествен спомен за рая, но само когато са със съвършени лица и тела. На останалите заповядва да прикриват своето несъ­вършенство с дрехи, когато са сред други, и да све­дат голотата само в лечебните часове.
Морето може да извика и душата на любимото ви същество и да я кондензира във водна форма, за да я съзерцавате и се разговаряте с нея.


По-напредналите от вас са опитвали това с някои Рилски езера. Няма по-чувствително същество от водата, защото тя е плътта на ясновселената на тази Земя и навсякъде в Космоса. Ето защо тя може да отрази и изобрази всичко. Чрез нея поетите могат да онагледят своите образи, а художниците и скулпторите - своите обемни творения. Всичко може водата! Ако знаете как да я попитате, тя може да решава най-сложните математически задачи. Един ден ще видите, че цялата ви технология е била излишна. Същите неща могат да правят и облаците, но там вече гамите и палитрите са в друг вид. На девствените планети и слънца, в неосквернените светове, където няма понятие за ревност, невин­ните човечества плуват и летят на свобода през точно такива чудни образувания, като същевременно изпитват чувствата, които изпитват в момента тия живи форми, през които минават. Има ли нещо по-красиво от това?!
 Тия светове вие напуснахте, за да се затво­рите и мрете в кутийки. Движите се в кутийки на колела, плувате и летите в кутии, ядете неща от кутии, мислите и чувствата ви са подре­дени от ня­кого в кутии. Но за да се завърне човек в Бащиния си Дом, той трябва да прави усилия още отсега - да жи­вее колкото може повече навънка. Ку­тиите съкраща­ват живота ви повече от всичко. Раз­кутийвайте се ежедневно, ежечасно, ежесекундно! Тези, които ви опаковат и окутийчват, нямат сметка да сте на свобода, защото предпочитат да бъдете стока. Свободният човек, свободният дух може без всякакви кутии! Ако той не се обвързва с договори, не сключва сделки с какви ли не продавачи и купувачи, тялото му скоро ще се разпадне и ще се сглоби по нов начин. То няма да бъде повече "черна кутия" със записи от ка­тастрофиралата му душа, а ще стане чудно, дивно, прозрачно - и никога повече няма да бъде роб на гра­витацията, на условностите; ще диша навсякъде в Трите Вселени, ще намира храна навсякъде. Това е истинското универсално тяло на Човека от Универ­сума - на добрия ученик, на който Учителят е идеал.
Ние ви разправяме тия неща като "Приказки от 1001 нощ", но ония от вас, които поне за миг се замислят и решат наистина да започнат да сменят кутийките си, а после и съвсем да ги напуснат, ще видят, че Школата и Ние сме реални. Няма граници за оня, който обича Царството Божие повече от ку­тиите. Като не затваряте в кутии и своите близки, любими същества, животът ще ви покаже истинс­кото си лице и няма повече да леете сълзи, да оста­рявате.
Правете упражнения поне от началото на Нептуновият1 час до изгрева и вие ще се уверите, че морето отговаря. Когато се съберат сродни души и тела на брега по всички правила на Трите Вселени, морето се откликва незабавно! Но това е наука на бъдещото човечество; на настоящето целомъдрено човечество в Новата Вселена, която вече е постро­ена на много места.
_______
1 Нептунов час е не само Юпитеровият от пладне до полунощ, но и двата астрологически часа до изгрев слънце (по друга с-ма). Неп­тунов месец е не само знакът Риби до 22 март, но и един Божест­вен месец до 19 август (колко дни, още не е казано).

Ом, Омнóн, Омнохóн!
Амралната се добива само от сливане.
8,47ч.

Бел. д.: Във връзка с това осияние може да се пот­върди, че някои приятели са споделяли за свои наблюдения (на Рила) относно разумно поведение на езерните вълни, а други са наблюдавали такива неща в морето. Дали самата вода или невидими същества - въпросът остава отк­рит. Може да се запита как да различаваме тези същности.

СЪДЪРЖАНИЕ
/