Книга 24


26.Х.131(1995)
Бургас - Изгрев

ÓТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ
Зъболекарство и музика. Музикалното течение в Природата.
Косата. Кървене на лицето. Наклон на монадата на Е.
ОРВ / НЙР

1. - Зъболекарски инструменти (материал и брой) вли­яят ли върху техниката ми, понеже веднъж свирих в зъболе­карски кабинет с голяма бързина и лекота?
Забележки и допълнителни препоръки по подготов­ката ми.
Как да се свържа с музикалното течение в Природата?
2. - Полагам ли максимални грижи - външни и вът­решни, - за да бъде винаги косата ми здрава и гъста?
Песен (колко пъти да се пее) и упражнение за коса?
3. - Какво да направя, за да не ми кърви лицето при бръснене, без видима причина?
4. - Може ли да се даде наклона на монадата ми, как и за какво да го използвам?

13,05ч.
1. - Препоръката да държиш зъболекарски по­собия около себе си, дори и негодни за употреба, или да свириш в зъболекарски кабинет, не е случайна. Го­ворихме за мюонното тяло и за това, че влиянията на костите и особено на зъбите, на всичко, което се докосва до тях, може да се окаже решаващо при вир­туозите. Много няма да обяснявам по този въпрос; направú го - и ще видиш. Няма значение какъв мате­риал, нито бройката.
Помни обаче, че има и обратна връзка: ако бол­ните от зъби се лекуват с инструменти, на които ти си свирил, или в кабинет, където си се упражнявал и свирил, техните болки ще са по-слаби и гнойта ще се асимилира по-бързо. Не изхвърляне, а асимилация - това е метода на Бялото Братство! Може и изхвър­ляне, но когато няма друг начин. Черното Братство си служи с медикаменти, а не с изправяне на живота. Е, и медикаментите понякога помагат.
Важното е да почиваш, да не насилваш нер­вите и пръстите си, очите си. Добра почивка после значи добро учене. Специално за теб, един метод: представяй си образа на най-красивото момиче, ко­ето си виждал наяве или насън - и му свирú на него. Изрази цялата си любов и възхищение! Ще видиш какво невероятно изпълнение ще се получи. Все едно, че изразяваш обичта си. Чрез тези твои упражнения, тайни или явни, концерти, ти ще работиш върху ня­кои напреднали, красиви души, и ще направиш връзка с тях. Може и да ползваш портрети по стените - да бъдеш маг на музиката. Тия души после няма и да по­мислят да влязат в бар, в дискотека…
Свързването с музикалното течение на При­родата става чрез любовно пеене, но илухимно - първо сам, а после със сродно същество. Илухим­ното пеене се отличава с вярност на основния тон, на га­мата. Има алохими, които не могат никога да за­вършат на същия тон и в същата гама. Често в Братството вие се дразните от такива алохими, които постоянно понижават или повишават; но по­вече понижават. На първо време, съветвам алохи­мите и алохимното начало във всеки, което е крайно изменчиво, да пее на фона на илухимен музикален ин­струмент - може и на фона на запис. Илухимни инст­рументи са тия, при които не може да се свири фал­шиво - тонът е установен. Ако пеете така, по подо­бие на музикант с абсолютен слух и на илухимен ин­струмент, вие ще можете да бъдете верни и в жи­вота си. Като почнеш със сол - да свириш със сол или в същата гама. Пробвайте се дали понижавате или повишавате - чрез камертона, чрез пианото. Щом постигнете вярност на линията, вие ще постигнете и дуета. Значи, дует е невъзможен без вярност на музикалната линия. Това значи човек да е верен първо вътре в себе си, да няма раздвоение и колебание. Ор­кестър от алохими не съществува - те са до един солисти. Ако не станеш илухим, ти никога не можеш да бъдеш оркестрант. Полифонията обаче се дължи на алохими, с наченка на илухимно посвещение. Ко­гато полифонията е самоцелна и се получи нещо като каканижене, става като у вас, българите: всеки говори на себе си, без да слуша другите…
Но, на тебе казвам: Истината при тебе ще направи всичко! Щом си свързан със Словото - няма страшно.
13,35ч.
19,40ч.
- Музикалното течение на Природата се отли­чава с още ред свойства. Музиката е свят с потен­циална разлика между Бог-Отец и Учителя, т.е. между Единството и Множеството. Следователно, когато тече мелодия, вие сте свързани с Тот, а ко­гато тече хармония - с Учителя. Значи, за да попад­нете на съвършената вълнá, наклон и частица на Самия Бог, вие трябва да превръщате мелодията в хармония и хармонията в мелодия - едновременно и последователно.
Понеже питаш за музикалното течение в При­родата, трябва да включим и ритъма. Равноделната музика е само ясновселената; неравноделната - яс­новселената, оплодена от Тот. Ето защо, когато свирите и пеете българска народна музика, преми­нала през Духа на Учителя и оплодена от Отца, вие попадате на комплексната вълнá на Бременната. Те­първа има да се развива тази музика, но българите са дали началото. Ограниченото съзнание на нисшия астрал не може да търпи голям звуков диапазон, нито мелодия и хармония, по-силни от ритъма. Ри­тъмът на ада надделява над мелодията и хармони­ята, но дава вектор. Така даже адските духове се подчиняват на ритъма. Вие преработвайте народ­ните песни с транспонации в няколко гами и в раз­лични гами, за да не могат адските адепти да ви хипнотизират. В България има много народни песни от произподнята, които имат нищожен диапазон и повтарят една и съща тема до втръсване, за да пробият отвор в обвивката на монадата и да извле­кат оттам салма. Вие обаче, учениците-компози­тори и виртуози, можете да отнемете тази палма (в случая точно "палма", т.е. първенство - б.д.) от интервен­тите, като започнете с техния метод и ненадейно разширите диапазона и измените тоналността. То­гава салмата ще потече обратно и ще се събере отново в монадата, а музикантите вампири ще ос­танат с пръст в устата. Адската популярна музика също разчита на ритъма, който набива гвоздеи, и на малкия диапазон, безкрайните повторения, дяволс­ката дисхармония.
Пръв разби ада с най-голяма сила Лудвиг, в на­чалото на най-великата част от Деветата си сим­фония. С първия акорд, той събра очите на ада и го прикова, за да го "строи" после според законите на Божествената хармония. Той даде пример как се из­ползва дисонанса като мимолетно "изпомпване" на хаос от тотвселената и дисхармония от ада, за да ги поведе в пистите на безсмъртието. Адските адепти на музиката ползват същия принцип, но с об­ратен знак: те вмъкват Божествена хармония само от време на време, за да увлекат много души - и после да ги завържат на възел. Слушателите на един рок-концерт от адски произход представляват множество изтеглени монади, завързани на възел. За да се разплете такова кълбо, са необходими векове.
2. - Мъжкият проблем при теб засега не съ­ществува и косата ти е по-здрава, отколкото при другите. Продължавай да проявяваш характер и да не допускаш салмата ти да се разпилява. Побелява­нето при теб се дължи на миналото - преди се пéче на такива огньове, че още не можеш да се оправиш съвсем. Препоръчвам още много самоконтрол, но без самоизмъчване, та да пазиш баланса между близост и дистанция.
Например, ако легнеш в двоен креват като по­вечето женени, не гарантираме какво ще стане с ко­сата ти. Двойният креват е по-опасен от атомна бомба за всички, които не са с илухимна еволюция! Даже да не спи никой до вас цял живот и да си оста­нете девствени, двойният креват ще ви предава вибрациите на всички подобни люлки на смъртта. Двойният креват, съпружеската спалня, унищожава алохимното тяло; или, по-скоро, го капсулира за цяло прераждане. Затова пък сенките на илухимите и хе­рувимите, както и съществата без монада, се борят за такава мебел с нокти и зъби, понеже само там мо­гат да поддържат живота си. Единственият начин да се спасите от такова нещастие и да не оплеши­веете или да не развиете разширени вени, е или да отрежете кревата на две и да го разположите в от­делни помещения; или всяка вечер там да сте с разли­чен приятел, приятелка, при това спазвайки перио­дите за самота. При това положение, от вашата база ще тръгнат контравибрации по всички адски спални - и някои души ще почувстват там повея на Новото.
Но какво да правят съпрузите, събрани от Бога? - Да спят на по-широк, но единичен креват. Ос­вен това, вашите кревати са правоъгълни, а не елипсовидни и с други овални форми, отговарящи на ясновселената. Пребройте правите ъгли във ва­шата спалня - и ще изчислите по колко пъти на де­нонощие ще ви идва мисълта да се самоубиете или желанието близкият ви да си отиде по някакъв начин. В повечето семейства това е постоянен фон на съз­нанието, но хората не смеят да си го признаят пред себе си и затова страдат от най-различни болести. От това приближаване на аурите по честота и пространство се получава здравината на женския ко­съм и опадването на мъжкия. Забележете, че сам­ците, които не се дават лесно, колкото и да са пър­вични, все се стремят да си отидат в собственото леговище. На такива четината е твърда. Самките, обратно, поне на тази Земя, в този неуреден свят, имат нужда от постоянна близост, за да не им оре­дее косата.
Повече подробности - друг път.
3. - Просто, усилú калция и белтъчините в хра­ната си, но чисти, природни.
4. - 0º06′18″. Превърнато в число, това свойство на монадата ти може да се използва и за музи­кално поприще. По-нататък ще дам пример как.
Наклоните на монадната ос, изразени в ъгли и съответни числа, са основа на монадната кабала и ключ към ясновселената. Понеже много се интересу­вате от Новото, с удоволствие ще ви говоря и на тази тема, но опасностите си остават. Когато го­воренето не се уравновесява с действие, пожарите са неизбежни.
20,30ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/