Книга 23


22.VІІІ.131(1995)
София - Изгрев

ОТ НИЩО - НЕЩО!
ЖЛО / МВА

(На снимките по-долу М. е една от рижките приятелки. Кой ще познае точно коя е?...)

6,23ч.
- Може ли да се даде ЖЛО за МВА от Р.?

6,25ч.
- Урéлла. Ето монад­ното ú име, проектирано в полето на вашата реч. Хи­ляди и милиони са проекци­ите на монадното ви име в различните светове. Ориги­налното ви име е неизре­чимо - само Бог може да го произнася. Онова, което съм ви давал дсега са само мас­кировъчни проекции, обезо­пасени по всички пра­вила, но всяко от тях съдържа опре­делен код, отго­варящ на оригинала.
"Урелла" е само неж­ната част на Уроúл - ангел на локацията в безкрая на Словото. С нежната си по­ловинка той пробива всички измерения до самото им дъно, проверява Прос-транс­твото на Истината мили­метър по милиметър - и ко­гато срещне образа и подо­бие-то на Бога някъде, неот­вратимо се съе­динява с Него и повече никога не се раз­нищва.
"Нищите духом" са най-прелестните ангели на ùмума, които се сливат с Нищото на-пълно и преста­ват да просят милост от Отца за себе си. Разнищ­ването повече не ги засяга, тъй като те престават да бъдат нещо. Да искаш да бъдеш нещо, дори и пред Бога - това значи да си нищожен пред Него, понеже си започнал да се разнищваш.
Нишка, отделена от всички други, се нарича "продънване на душата". Душата е потенциално без­дънна, но когато някой пожелае да стане нещо, миг­новено душата му се "одънва" и обвивките ú започ­ват да се разнищват. Тя престава да се възприема като нищо пред Бога - и простосмъртието навлиза в нея.
6,53ч.
 23.VІІІ.131г. 7,34ч.

Абсолютният, значи, не иска да бъде нещо - не само понеже няма пред кого, но и поради нищетата на "онещяването": нещото неизменно води до не­щастия.
Съвсем друг е въпросът, когато Абсолютният реши да се самоограничи. Това е Негово собствено решение и никой не може да Му влияе. Щом реши да се ограничи, Той съзнателно поема и последствията: превръща се от Нищо в Нещо; почва да създава и твори от нищо нещо. По тази причина Ние казваме: "Бог е Незнаен, но от милост е решил да се изяви. (В този миг сама светна електрическата крушка в стаята, ко­ято изгасна преди началото на продължението днес - б.п.)

Следователно, Отец се изявява, а Синът иска да се прояви. Само че преди проявата Си Той зрее на­половúна в Утробата на Пралайа. Половината Му Същност е съвършена - без начало и без край, а дру­гата Му половина подлежи на развитие.
Мировата Душа е женският полюс на Духа Бо­жий. Тя се стреми да стане съвършена като Него, т.е. да стане Нещо.
Единственото Нещо, което е реално в света - това и Духът Божий! Той диктува неукротимия стремеж към съвършенство, а Майката на свето­вете Го следва по петите. В резултат се ражда по­ловината на Неродения - Проявяващата се Същ­ност на Христа, Която се проектира като милост и абсурд.
Сега милостта на Урелла е проверена многократно. Дойде време да се прояви и абсурдът на Уроúл - способността му да се измени коренно само за две години. Той има воля несравнима и ще убеди Урелла да възвърне младостта и неземната красота на Майа. Ако тя не яде нищо в понеделник, сряда и пе­тък, а в останалите дни да се храни само с плодове, жито, ядки и пие само най-чиста, дестилирана вода по метода на Бялото Братство (Преварена и гореща вода в Лунен час – б.п.), спазвайки нормативите на При­родата (Астрологическите часове по дни и седмици: Слънчев - едносемеделни, Венерин - двусемеделни костилкови, Юпите­ров - двусемеделни семкови до 12 семки - и т.н.), до две го­дини ще стане 18-годишна и ангелите ще кацат на Земята ви, за да я видят. Сутрешните разходки не бива да пропуска в никакъв случай!
И тогава съсредоточението ú върху Словото, Делото и Живота ще довърши чудото: една дос­тойна ученичка на Учителя!
 Край 8,10ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/