Книга 23


6.VІІ.131(1995)
Бургас - Изгрев

КРОНЕЛ - ВЕЩЕСТВОТО НА ПЪЛНОТАТА
ЖЛО / Г.М.М.


Аумейа, Неорел и Ноинна

12ч.59м.

            - Може ли да се уточни рожденото време на Г.М.М., да­

дено от Елма между 17 и 20 май 1994г. - 8 часа и 12 минути?

 - 8 ч. 9 мин. 52,17 сек.

(Защо има различие в данните, се обяснява по-долу)

- Може ли да се каже нещо за нея?

- Неорéл се роди в Битието преди милиард и половина години на звездата "ипсилон" от Андро­меда. Простотата на живота там се увенчава с ко­роната на Мъдростта. "Смиреномъдрие" - това е пре-красната българска дума, подходяща за тази звезда. Сега ще предпочета да се огранича в много кратко осияние за Неорел, тъй като той има силата да раз­къртва неподвижности чрез Добро и Красота, а ко­гато се прибави Истината от Словото, пълзя­щите около Неорел се разбягват на всички страни и от това може да произлезе взрив.


Астрономи и художници са крайно впечатлени от звездата ип­силон от Андромеда и затова с нея има доста снимки и кар­тини в интернет. Около нея са открити планети. Това е двойна звезда и се намира на 44 св. години от Земята. Главната звезда е жълто джудже, а втората – червено. В случая е изоб­разена една от планетите около жълтата.

Ваенето на простота с Мъдрост и на Мъд­рост с простота е твоята неограничена мощ. Зада­чата на живота ти е именно тази: да синтезираш мъдростта просто, а простотата на живота ти да сияе от мъдрост. Останеш ли вярна на тези си ос­новни подтици, те ще се превърнат окончателно в криле и птицата на Любовта ще изхвръкне от гнез­дото!
Подмосковието помни невинната Наташа - пи­анистката, художничката, самарянката, която се разбунтува срещу рода си и отиде като милосердна сестра на бойното поле. Раните, които превърза, са хиляди! Там ти спаси един французин, враг на роди­ната, но с лъвско сърце. Скри го в имението ви и го поú и хранú цели осем месеца, докато укрепне и си замине по тайни пътища.


Същата звезда през очите на един художник

Ти го обикна с цялото си сърце, но той не мо­жеше да остане. Романът ви бе трогателен, обаче се прекъсна поради страх от за­лавяне. Ти го сънувá и пя за него до края на дните си. Сега ще се срещнете пак, понеже корен без цвят и плод са дело на сенките. Всички души, които спаси на бойното поле, сега са живи и ще му внушат да те потърси. Вие ще имате семейство и ще му родиш три прекрасни деца. Кръстù ги с българско, руско и френско име. Сърцето на Бога прелива от нежност от гледката, която представлявате в близкото бъ­деще. Не, оставете тия съмнения, че нямало се­мейство на Земята! Се­мейства осветени има и ти ще си най-щастливата майка на света! Природата те е надарила с ум, сърце и здраве. Трябва да ги кър­миш до тригодишната им възраст. Тогава ще полу­чиш премия, а наедно с теб - и те четиримата.
Той е висок, снажен, синеок и рус. Смее се като поток през април, та даже звездите звънят от смеха му! Дай му цялата си обич и преданост - и той ще ти се отблагодари с най-хубавото - "кронéл". Това е веществото на пълнотата.


Пан - ан - н!

 (Кръгчетата с по две стрелки отляво и от дясно)

Хранú природата, любовта и хармонията - и те ще ти се отблагодарят!
                                     Край - 13ч.50м.

- Защо се явява разлика в информациите за рожденото време, дадени първия път и сега?

- Нарочно. Всички правят хороскопи на влиза­нето на духа в тялото, но не и на влизането на ду­шата. Още не знаете, че в първия миг на вдишване влиза монадата, а докато свърши детето да напълва дробовете си, се вселяват проявите на монадата от раждането ú да този момент. Значи, мигът, когато завърши вдишването, е мигът на степента, до ко­ято монадата се е превърнала в полиада.


След това обаче "влиза" душата; но това не е влизане, а изли­зане, и то става с първия плач. Първото изплакване на детето разпръсва душата отново в пространст­вата, тъй като по време на бременността тя е била вече в плода, умалена в минимални размери. Тя влиза по времето на зачатието. Продължителността на вдъхването и плачът съответстват на продължи­телността на живота на духа и душата до този мо­мент в тотвселената и ясновселената. Това се из­числява по специална пропорционална формула. Следващото вдъхване и по-следващите също изиск­ват съставяне на "небомигове", защото тогава се вселяват, едно по едно, духовните тела на човека. Понякога обаче паузата между вдъхване и издъхване (и обратно), която често ужасява родителите, е не­говото възвръщане към ясновселената, за да почерпи мир от нея. На първите шест паузи също се правят небомигове, но това е звездомъдрие на анге­лите. Ритъмът и честотата на дишането в еди­ница еталонно време, спрегнати с пулса, отговарят на по-особена формула на личния ритъм на монадата в това въплъщение, превърнат в цикли от години. Височината, силата и обертона на плача са свързани с нумерологичните характеристики на монадата и говорят за Вселената, от която тя идва.

СЪДЪРЖАНИЕ
/