Книга 22


27.XII.130(1994)
Бургас – Изгрев

БЪЛГАРСКИ КЛУБ "АСТРОЛОНИЯ"

Предлага безплатен кореспондентски курс по астро­логия, астролония и елмознание, при следните усло­вия:

1.Участникът получава поредната лекция или обра­зец на посочен от него адрес;
2.Образецът се попълва с нужните данни, изчисления или чертежи, и се изпраща точно копие от него до адреса на клуба. Преди попълването, участникът си изкарва мат­рично копие, което ще му трябва чисто за размножаване, + още едно, което също връща на клуба;
3.Теорията се преписва с възможно най-четлив и кра­сив почерк, ползвайки специалните шаблони за пи­сане в холо­рамка и под определен ъгъл, като се пра­вят два преписа: единият (не ксерокопие, но ориги­нал) също се изпраща на организаторите на клуба;
4.Желаещите могат да се организират на малки групи, под ръководството на най-навлезлия в мате­рията;
5.Всеки следващ материал се изпраща на участ­ника, само след като е върнал цветен препис на предиш­ния (или копие на черно-бе­лите материали);
6.Не се изключва индивидуална работа или занимания с малки групи по домовете, когато водещите предс­тави­тели на клуб "Астролония" са в града ви;
7.За избягване на пощенските разноски, когато и къ­дето е възможно, може да се организира обменна квартира и да се ангажират куриери или лично да се получават и оста­вят там материалите;
8.Желаещите да презаписват касети с аудиоинфор­мация мо­гат да ги получават от посочения адрес. Следваща ка­сета се изпраща, след като се върне, предишната или добро копие от нея (или поне праз­на касета);
9.Конкретната работа започва след индивидуално попъл­ване на анкетна карта, придружена с фотографии на участника, както и на два селективни текста: "Молитва на искрата Божия" и "Верую на детето на Урания" (Това е "Молитва-верую на гностùка" – б.п.)

СЪДЪРЖАНИЕ
/