Книга 21


21.ХІ.130(1994)
Бургас - Изгрев

ЗВЪН ОТ ВИСОТА
Начало на ЖЛО / Й.С.М.


Астрономическа снимка на звездата Фомалхаут
12,44ч

Прабрамин отпреди пет цикъла. Астáн – све­тът, от който дойде. Прабрамините не са в Индия – те са от Астáн. Сред звездите той е Фомалхаут –"Звън от Висота".
Светът се буди от Звънарната на Отца. Това са рой светове, които транспонират звъна на сърцето Му в мириади свещени тонове. Един от тях е и "Звъ­нът от Висота": в небето ви – звезда, в света на Отца – на зенита. Там няма такива звезди, но чувс­тво за зенит има. Храненето на духа с Истината става само чрез зенита. Ето защо, когато Фомал­хаут се случи там, сърцата получават син ток от Истина и стремеж нагоре.
Ъгълът на Истината се нарича "Дун" – Верти­калност. Сега Дун слезе в ясновселената и стана "Дунò" – святото име на Учителя. Следователно, с това име вие може да Го викате като Духа на Исти­ната. "Бе" съм Аз, "Ин" – Найанда, а "Са" – сам Бог.
Сега слезте малко по-долу и вижте каква проек­ция от Бога е Ши-Цуан – мъдрецът от древен Китай, светнал в Поднебесната само за три години, подобно на слънце! Той каза на света: "Ши не се бои от тъм­нината, защото тъмнината е Покой. Ши плува в светлината и покоя еднакво добре. Слава на Тао; слава на Сянката Му – всичко е добро за онзи, който разбира!"
Астáн, следователно, прелива Светлината в По­кой – и обратно. Станете като него: ярки в Светли­ната, мъдри в Покоя.
Този сън, с който дойде на Земята, съдържа тво­ите спомени. Стани служител като водата, осветя­вай пътя на живота, бъди Смисъл на Покоя! Засега ти оставям този завет. После пак ще поговорим.

Край 13,36ч.

СЪДЪРЖАНИЕ
/