Книга 21


111(1975) и 130(1994)
Бургас – Изгрев

ПАНЕВРИТМИЯТА

111(1975)г. 14,43ч.

Учителят въведе паневритмията като нов творчески метод на Бялото Братство. Както пен­таграма, така и паневритмията има за цел да про­буди в човечеството всички сили и центрове, всички дарби и способности, всички органи и системи, които досега са били спящи. Това е най-интимният кон­такт с Живата, Разумна Природа, който някога е бил правен в историята на духовните школи. В се­гашния си вид паневритмията ще остане най-малко още 2000 години единственият метод за най-цялос­тно свързване с Битието.
Всички окултни, мистични и йогически системи, през всичките царства и епохи на Тесния Път, днес се включват в паневритмията. А паневритмията е напълно безопасна – както с външен Учител, така и без Него. Нейната простота и естественост са мост към Божествената вселена, където нищо не се върши с насилие.
Паневритмия, в една или друга форма, играят  всички напреднали човечества във Всемира. И в кул­турата на Слънцето, тя е най-древното тайнство. Тайнството на Христовия Дух, зародено в лоното на самото сътворение.
Ученико! Умей да цениш паневритмията, кови свободата си чрез нея, храни с нея живота си и чрез нея твори. С нея работи за идването на Новото Чо­вечество и излизай на бран срещу стихиите на ада.

16.ХІ.130(1994)г. 14,43ч

"Ноалùм" - така знаем паневритмията по всички светове. Опора на стари, щит и всеоръжие, път към младост и безсмъртие, тя сега приижда, за да въд­вори Царството Небесно. Пропуснете ли паневрит­мия, вие се състарявате с една година! Питайте ан­гелите, питайте боговете – няма свят без панев­ритмия.

4.ХІІ.131г.

Учителят е изказал много мисли в този дух в лекциите и беседите Си, в разговори, писма и пр., които дават голяма свобода на последователите. Стремежът за строго спазване на образците не е в противоречие със свободата да правим варианти – това е диалектика, белег на Божествено Учение и Божествен Учител. Ако се съберат на едно място всички изказвания на Учителя в този дух, ще се види, че "канониците" не са Го разбрали добре, дори и да са ходили на всичките Му беседи.

"Тия опити, които ви давам да правите, понякога може да излязат сполучливи, поня­кога не, и някои от вас може да се разколе­баят. Те са цяла наука! Вие трябва да посто­янствате в тях тъй, както в музиката. Аз ви давам само едно общо положение, което вие ще видоизменяте в разни вариации, докато най-после постигнете резултат. (...) Който израз ви окаже най-добро въздействие, той е най-близо до Истината." (Том "Разумният живот", стр.66, лекция от МОК "Превръщане на цветовете", изнесена от Учителя на 23.11.1923г. в София)

" ...и свободно кажете мнението си! Всеки ще има особено мнение – ще прилича на ста­рите български абаджии, които размерват плата с различни мерки." ("Добри навици", стр.29, 4.02.1923г.)

С молба към всички приятели – да си препращаме мисли от лекциите и беседите на Учителя в същия дух: за твор­ческа свобода на ученика във връзка със Словото, музиката, паневритмията, упражненията и пр. Днес някои наблягат изк­лючително на цитати в противоположния смисъл, които са също много важни, но ние работим за съставяне на диалекти­ческа енциклопедия на Словото – по тези, антитези и син­тези. Въпреки, че Словото в оригинал е живото тяло, а вся­какви книги с извадки – само „препарати”, тази енциклопедия ще помогне за ограничаване на субективизма и фанатизма, и предпазване на нови стремящи се от душевни отклонения.

СЪДЪРЖАНИЕ
/