Книга 21


20.IX.130(1994)
София - Изгрев

ЧУДОВИЩАТА НА ДОЛАРА,
АВТОМОБИЛА И АПАРТАМЕНТА
ЖЛО / ДН

11,06ч.

Поканата на А.С. предстои - приеми!

Посланието не тръгва...

 Просто, токовете сега пречат. Цялата Вселена не може да се начуди на ума ви да се подвеждате по модели, които са отдавна проверени. Никоя инициа­тива, която се базира на долара ($), не може да пре­мине в Новата Вселена! Чудовището на долара в пъ­къла е най-отвратително от всички чудовища на ва­лутите - не само като оригинал, но и като база за преизчисления.
Чудовището на автомобила също не е цвете и съблазняването на хората с автомобили води до пе­чално пребиваване в газовите и шумови камери на ада, където всеки производител, търговец, дарител или притежател на автомобил се мъчи от бученето на всички автомобили по Земята и диша всичките им газове, в зависимост от вината си.
Чудовището на градския апартамент също съ­ществува в преизподнята и приема за обработка всички, които са го проектирали, продавали, купували и лансирали.
Президент, Парламент, кмет или свободен пионер на Новото, който изхвърли парите, автомобила, градския апартамент от употреба, може да се на­дява на прием в Новата Вселена.
Президент на физическо тяло, какъвто би тряб­вало да бъде всеки от вас, щом изхвърли преработе­ните храни и студените течности от употреба, както и мръсния въздух, може да се надява на про­дължителна екскурзия в Новата Вселена.
Поданик на Новата Вселена е онзи, който няма отрицателни мисли, чувства и постъпки.
Насам, насам, насам - тичайте насам, кандидати за Новата Земя и Новото Небе, които не правите компромиси!
Правещите компромиси са понякога рицари в името на доброто и на бъдещи постижения, но те се свързват с чудовищата на стария свят и се налага да компенсират. Не се чудете тогава защо повечето добри хора на Земята са болни или се измъчват от някои потребности, които са недостойни. Праве­щият компромиси, сключващият договори, приема­щият комбини не е немил на Небето, понеже То вижда мотивите му. Ала мотивите не са доста­тъчни. Небето се интересува на първо място от средствата, а на последно от мотивите.
И тъй, отговарям общо на всички въпроси, от ви­сотата на принципите на Господа. А първият от тях е: "Бъди сам!" - Бъди толкова сам, че никой да не може да те постигне, никой да не може да те разбере. Са­мият не прави никакви компромиси. Когато се разви­ете така, че да станете истински индивиди, няма да търсите подкрепа, няма да убеждавате спонсори, няма да си кривите душата пред никого. А вие, пър­воначалните, които излязохте с искра Божия от нед­рата на Отца, имате тази сила да се противопос­тавите на всички - ако се наложи и с цената на физи­ческата си смърт; и с цената на семейството си.
По-добре е да създаваш сам, отколкото с пропад­нали. Събиране на пари за бъдещо вършене на добро създава елит от съзаклятници, които печелят за сметка на повече или по-малко излъгани или губещи. Всяка спечелена стотинка без труд, а с обороти по банките и други машинации, се съдира от гърба на бедните и беззащитните - богатите никога няма да си оставят магарето в калта. И затова, независимо от благородните цели на някои съдружения, които разчитат на членски внос, на вербуване, приличат на играта с парите в пликове по адреси: първите някол­костотин или няколко хиляди ще си напълнят гу­шата, а последните няма да намерят кандидати. Получава се преситен разтвор, икономически заха­рин, който почва да отравя и да развива рак в самото ядро на съдружниците. А този рак е разколът, изма­мата, съдебните процеси и накрая - атентатите.
Ние предлагаме да основете сами нова валута, ново сдружение, нов вид благодарствени банки, но без участие на хора, които държат на долара, автомо­била и градския апартамент. Ако нямате друга въз­можност, намерете за еквивалент валута на неут­рална страна, дори и с известни загуби в сравнение със щатската. И неутралната валута има дракон, но той не е толкова кървав като долара. Заменете ав­томобила с предложение за безплатно пътуване и гостуване, а градския апартамент - с подсигуряване на парче земя сред природата, без съседи наоколо. Тогава Небето може да обърне внимание на такъв проект и да положи печат на закрила над него.
Затова казвам: Ти, който си с толкова древен про­изход, с толкова ум и дарби, не си губи времето да обслужваш, за да ти подхвърлят къс от възмож­ности, но застани крепко на нозете си и създай свое царство. Хиляди, милиони пъти по-глупави проспери­рат, макар и само временно, докато не са още в ада, а ти имаш всички данни да построиш монумент на Новото, който да остане за вечността. Ти си пър­вокласен - никога не забравяй това и не разрешавай вече никому, никому, никому да ти продава място във втора или в двадесет и втора класа! Дръпни се рязко, категорично и завинаги от всички съучастия и почни сам да си избираш хора. Тогава Спасителят ще те вземе до сърцето си, защото вие с Него сте от Де­сетия Знак (Козирога) на Небето - Знака на Спасите­лите.
Главната беда на духовните хора е повтарянето наизуст на най-голямата глупост в света на органи­зацията: че семето се нуждаело от спонсори. Се­мето няма нужда нито от пари, нито от влиятелни личности, нито от реклама! То покълва при най-го­ляма тъмнина, в най-неблагоприятни условия. На него му е нужно първо топлина, после влага и накрая светлина и нежен вятър. Тъмнината си я имате, топлината ще получите от пробудените души, ко­ито ви разбират и симпатизират, светлината ще откриете в Словото, а нежният вятър ще зашуми отпосле в разговорите на възхитените малки деца и нещастните, на които сте дали надежда с покритие. Вие обявете такава програма, но не я омърсявайте с изверженията на стария свят и тогава съществата с монада ще ви повярват и ще тръгнат с вас. Какво искате вие? - Да ви умножа парите в банките, желе­зата, предметите, гнусотиите в хладилника и в ек­рана на телевизора?... Или обратно - да ви умножа зърното, плодовете, екскурзиите на чист въздух и ласките между влюбени в доброто, любовта и чис­тотата?
Ако се хванеш на хорото на мърши с капиталис­тическо мислене, само след пет години ще те сдъв­чат и ще си поредният мърморещ и осъждащ дядка, на който му треперят ръцете и си прави още изчис­ления наум. Драконите на капитализма се стремят да накарат всички да правят изчисления и сега прос­тите мозъци на бившите фукарù и идеалисти също са заразени от тази проказа.
Отговарям в частност на проблема за потреб­ността от наркотици, пушене и пр. Въпреки поло­жителната роля на някои Посветени да играят ро­лята на прахосмукачки на народите и - подобно Лу­ната - да изхвърлят сметта на етера, астрала и ментала навън в Космоса, време е някои да се спрат и да помислят и за негативните причини. Ние сме изяснявали, че лъжата води до потребност от нар­котици, но сега добавяме: повечето пушещи се мъ­чат от компромиси. На Запад Драконът на пушенето живее в Америка и затова най-големите компромиси се правят там, въпреки че и най-големите открития и постижения разцъфтяват също там. Присадихме ти един от коридорите към Америка, за да поизчис­тиш тази страна и извлечеш много затънали души, но сега това приключва, понеже имаш друга работа. Като се върнеш, ще откачим пипалото и повече няма да ти се пуши. И тук, и в чужбина, стани недостъпен, самовглъбен, излъчващ тайнствено познание, което не се споделя с всички. Изслушвай предложения, но не давай път на материалисти. Премервай ума на идеа­листи и ги подкрепяй, но сам бъди реалист. Като усетят тотална безкомпромисност, бликаща хрис­тиянска чистота, съвършена неподкупност и липса на хъс за сделки, комбинации и пр., висшите Посве­тени по цял свят ще ти протегнат ръка и ще изп­ратят при теб свои представители, които ще под­несат даровете си. Тези дарове са тайни и затова, като президент на самия себе си и роб, но на волята Божия, ти ще имаш това, което няма никой прези­дент на планетата - неограничени, безотчетни средства. Това е високият идеал! Мършите не раз­бират, че спонсор е сам Бог, а не противниците Му. Противниците Му винаги ще ти вземат повече, от­колкото дават, и накрая ще ти вземат сърцето, ума, живота. Досега не е имало нито едно изключение. Поне Аз не знам такова.
Доброто не събира привърженици - те сами идват. Красотата не се рекламира - тя привлича неотра­зимо. Любовта не се търси - тя блика от самите нас. Истината не се оповестява - тя се разпознава от съществата на Истината.
 Приемай неизбежните роли, понеже не можеш да оставиш децата си на произвола на съдбата, но с мярка: по-добре като наемен изпълнител в някаква тясна област със сигурни параметри, където има установени честни взаимоотношения. Но в цялото си свободно време твори собствена система, на ко­ято ти си единствен господар. От капитализма вземи смелостта, самоинициативата, отворе­ността, свръхвисокото качество, но не приемай гну­соти­ите му, различни от модела на идеалния комуни­зъм, който още не е умрял и никога няма да умре, за­щото е закон на Вселената. Вземи Равенството, Братството и Взаимопомощта, но от сянката му на тази Земя отхвърли онова, с което тя се опозори.
Бог да благослови Драгостта - и напред по пътя на гъвкавостта, без петно от компромис! Бог да благослови Победата, понеже Драгостта побеждава и Победата е драга! Победа без Драгост не е По­беда, а Драгост без Победа не е Драгост. Сега бъди Драг Гост, по-беден откъм компромиси и по-богат в твърдостта на духа си - да не разрешаваш никому да ти се меси. Затова братята от "мозайкаджийската" бригада сега са свободни духове, за разлика от тия, които ги мразеха и критикуваха: те разграничиха за­наят от призвание. На тази Земя трябва да не си семеен, за да превърнеш призванието си във факел и да изгориш изцяло за човечеството, не допускайки ни­какви компромиси. Но Аз познавам и семейни, които горяха по кладите и ги дупчеха с куршуми пред стени и пропасти, понеже не искаха да стават ортаци с дявола. За такава жертва Бог не съди, освен ако сте насилвали и убивали също. Такова семейство, такива деца на апостоли стават светии на Небето. Превръщат се в ангели, без да се прераждат повече. Така че страхът за децата не е основание да стават ор­таци с дявола. Станете ли ортаци, той и тях ще завлече - ще си ги вземе като данък за услугите, ко­ито ви е правил.
 Но апостолът, Посветеният, който си дава жи­вота в името на Светлината и Правдата, не е твоят път в това прераждане. Ти имаш по-горно посвещение, защото последният път те убиха два пъти в едно и също време. Сега ти имаш по-сложна задача и еднократното умиране не ти е по капаци­тета - ти си способен да умираш ежедневно, и еже­нощно да възкръсваш за битката на следващия ден! Ти си способен да държиш баланса между професия и призвание, без да ги смесваш. Опитите за смесване и при социализма, и при капитализма, дълго време още ще бъдат неуспешни - обществото още не е дорасло. Поддържай тази октава - занаят и призвание - още толкова време, колкото е необходимо, докато ти на­редя, че си свободен. Ти си професионалист и в про­фесията имаш право и на честни пари, в рамките на относителната човешка честност. Освобождавай време за призванието си, но там бъди стълб и не до­пускай никой, който е ровил в бунището на старото човечество. Може да спасите тази идея, но ако ти си абсолютният водещ и построите всичко на фунда­мента от сплавта на Новото Човечество.
Кнор, Кнорор, Кноронор!
Което е за ямата, да си отиде в ямата!
Което е за Небето, да си отиде на Небето!
А което расте самó - да порасте, да му е драго от живота и да побеждава по-бедните духом, които търсят подкрепления.

Въпрос: - За "American Insurance Grоup"?

- Това е честен занаят и ти се съсредоточи там, докато намериш най-изгодната форма, където си най-полезен за хората, но и най-свободен.

Въпрос: - Интелектуални застраховки - Борислав?

- Принципно това е важна идея, но помагай само спорадично, понеже ти имаш призвание, много по-ви­соко от застрахователното дело. Освободи напълно времето си и орежи всичко извън пряката си слу­жебна дейност, за да почнеш да копаеш основите на бъдещото си самостоятелно Дело.

Въпрос: - Защо трябваше да се вливам в РОВЕЛ и после да излизам?

- Понеже опитът е по-ценен от всичко. Ти невед­нъж си бил поставян в шах, но сегашният път бе подготовка да приемеш напълно и окончателно осия­нието за компромисите. По-добре беше да се натък­неш отново на подводни мини, отколкото да се хва­неш на по-голямо хоро, откъдето излизане няма. От­сега нататък спори по всеки пункт на нечий модел и го отхвърляй в самото начало, ако не отговаря на Космическата Конституция. Помни: на теб ще дик­тувам фрагменти от Космическата Конституция!

Въпрос: - Кармата с Роберто?

- Роберто е плодопродавач от древна Индия; вла­детел на мина в Исландия през 19 век; съдия в древен Рим. С него трябваше да се срещнете поради една жена, която той прелъсти, когато ти щеше да се венчаваш с нея. Ти му отмъсти и по тази причина сега трябва да понесеш калай от него. Но това е на­чалото на голяма дружба, защото той има особени заложби от Вселената, от която идва. Той е единс­твен представител на тази Вселена за Земята - няма други. Вие можете да научите много ценни неща от него, ако той се позаинтересува от своя произход и свали черупката около монадата си. Той все още подражава на палячовците на цивилизаци­ята, които съблазняват и печелят, а после си посип­ват с пепел главата. А неговата вселена произвежда един специален минерал, от който звучи музика. Със суровоядство, пълно въздържателство и отстъпване, той би могъл да пробуди този минерал в сърцето си и тогава хората ще чуват небесна музика в негово присъствие. Тя е неземно прекрасна и може да съжи­вява мъртви. По света има много генерали, бизнес­мени, проститутки, монаси, които, въпреки огром­ното си отклонение от Бога, са с искра Божия и мо­гат да дадат нещо необикновено на човечеството. Поради закона на Съприкосновението с Елма, и Ро­берто от този миг нататък е под пряко наблюдение и ще преживее интензивни промени: всичко нечисто ще почне да изгаря. Неизбежно е, понеже се докосна до Мен. Един ден ще стане един от най-добрите слу­жители на Доброто.

- Въпрос: - За физическата реакция на организма ми при не­пушене и при пушене? (Стягане на врата, обилно слюноотде­ляне, задушаване, стягане на главата, обръщане на корема и т.н.)

- Попитай Ме чрез Ломбардеца (Б. Димитров). Скоро ще обясня защо го наричахме “Ломбардеца”, преди да се роди като Поанкаре.
Относно събитието пред Звездата-палма. Това е символ на победа над адските сили. Подчертавам с ярко бяло ролята ти на спасител, за която говорих преди да разкажеш на Н. преживяването си от снощи. Каквото и да правиш, където и да ходиш, през къ­дето и да минаваш, ти постоянно освобождаваш ду­хове от Ада, които са изкупили своята карма, но са останали без сили. За да слезеш, са необходими ниски вибрации от инфрачервено психическо трептене, а то се получава най-често при пушене. Жертвах част от физическото ти здраве, за да помогнеш на изку­пените. В бъдеще ще ти покажа други начини. Симп­томите ти са необикновени, понеже не си обикновен Посветен, а от тия, които са представители на осъдените в Ада - техни защитници на Небето - и същевременно агент на Бялата Ложа сред черните. Затова се засягат две различни системи, и те се ре­дуват със симптомите и реакциите си. Ако не пра­веше никакви компромиси, смяната на симптомите и реакциите, както и пречистването, нямаше да бъ­дат неприятни. Но ти си от бèлите и затова комп­ромисите ти не са от корист, а от липса на твърда индивидуализация, както и поради желание да тръг­нат някак нещата.

Въпрос: - За кръвоизливите в очите след разговори за карма и дихарма?

- При теб въпросите на Съдбата са свързани с физиологията ти. Има и външни причини, но основ­ната е проливането на кръв в очите и мозъка, като жертва на олтара на Истината. Който не лъже, но му се налагат компромиси, изпитва напрежение в мо­зъка и в предния му дял - очите, - защото устоите на Истината са допуснали съзнателно саможертва в името на прогреса и хармонията. Кървене в лявото око означава данък за минали компромиси с Исти­ната, а на дясното - за бъдещи. Разберете ме добре, не осъждам тази жертва, защото и Иисус прави тези компромиси, и Христос. Те обаче са съзнателни и ня­мат нищо общо нито с черната, нито с Бялата Ложа. Това е компромис при включване в чужда прог­рама, от което се пораждат напрежения. Като пома­гачи и спасители, вие се включвате в кармични прог­рами на много същества и затова не може да не про­ливате кръвта си на различни равнища.
"Който кòпа, не тропа. Нито вика попа...."
13,45ч..
11,11ч.
"Просто, токовете сега пречат!"

 (Уточнение от Др.): След чуването на тези думи, "погледнах" да видя какво е разпределението на токовете и какво пречи. Карти­ната, която се откри, показваше пирамида, обърната с върха надолу и сочеща в центъра на кръга, където клю­чът стоеше неподвижно. Веднага след това се появи друга пирамида, обърната с върха нагоре и с основата си закриваща долната пирамида. Втората пирамида беше два-три пъти по-голяма от първата и със златисти от­блясъци. След това започна да "натиска" първата надолу, въртейки се в посока, обратна на часовниковата стрелка, и когато я изравни с нивото на земята и тя вече не се виждаше, холизацията започна.
Според мен, покривайки с пирамидата мястото на взе­мане на холизацията, се осигури защитен екран и прост­ранство, тъй като силите, които противодействаха на слизането на холизацията бяха много мощни.
Рàзмисли:
Работата с пирамидите и конусите би трябвало да е съществен елемент от личната защита на всеки един от нас, особено ако по някакъв начин се усетиш атакуван от неизвестни сили. Практиката ми показа, че този метод винаги дава положителни резултати и равновесието се възстановява много бързо. В случаите, когато се изчер­пва енергията на човека поради неизвестна сила или съ­щество, за броени минути се постига затваряне на енер­гийната обвивка и спиране на загубата на енергия. (Имам предвид енергийните вампири.)
Драгостин

19.09.1994

Пред Звездата на Елма

Заставайки пред Звездата на Елма (около 23 часà) за­почна да се появява картина, която и друг път се е явя­вала - тя е свързана с проблема на моето пушене. С ярък сноп светлина, която излиза като меч от ръката ми, раз­късвам някакви гъсти и черни пространства. Преди този меч прокарваше коридори в тази тъма. Всеки следващ път коридорите ставаха все по-дълбоки и влизаха все по-навътре и надолу в черна бездна. При навлизането на светлината навътре, оттам излизаха черни същества, които бързо сваляха черните одежди и, облечени в бяло, излизаха през коридорите (отворите) на слънчевата светлина. Тогава, пред Звездата, тази картина се про­дължи.
Слънчевият лъч разкри стълбище, което слизаше стръмно надолу в черна паст. На дъното се откри зала, в центъра на която имаше огромен камък. Когато отмес­тих камъка (съзнавах, че вътре има затворени същес­тва), отвътре излезе чудовище, което явно пазеше този подстъп към преизподнята. Отново с помощта на Слън­чевия меч, насочвайки го към чудовището и разрязвайки го на части, успях да освободя изхода (или входа). Разря­заният пазител почна да се изпепелява и за кратко време не остана нищо, освен прах от него. В този момент от отвора се подаде първата душа - облечена изцяло в черно, с черна кожа и отблъскващ вид. Помагайки й да излезе, я насочих нагоре по стълбището, към Слънцето. Колкото по-нагоре се изкачваше, толкова по-големи части от нея ставаха по-сиви и накрая цялата черна обвивка падна като кожа на змия на стълбището и се изпепели. Душата отново заблестя в цялата си прелест, и като получила нови сили, се запъти по-бързо нагоре към свободата. Не след дълго, от отвора започнаха да се подават и други души, и излизайки оттам, подаваха ръце и издърпваха другите след тях. С всички се получаваше същата тран­сформация - черната обвивка постепенно се изхлузваше и се откриваше истинската им същност. Залата, в цен­търа на която се намираше този отвор, в един момент оживя и стана по-светла. Разкриха се множество дупки, пълни с хора (души, затворени с решетки отгоре - като в римските затвори). Отдолу се подаваха ръце и жални гла­сове се молеха да бъдат освободени. Излизащите от централната дупка-отвор се включиха в отварянето на решетките и освобождаването и на тези души, които бързо се изкачваха нагоре. От двете страни на стъпа­лата стените бяха като циментирани. Иначе тази черна, гъста материя, под която са затворени душите, е леп­кава и поглъщаща като блато, но много по-гъсто. Явно, това е един от начините да се прокара коридор надолу, за да се помогне на тези, които са попаднали там, а вече трябва да излязат.

Драгостин

СЪДЪРЖАНИЕ
/