Книга 21


19.VIII.130(1994)
Рила - Второто езеро (Елбур)

СЪБОРНИТЕ ДНИ


Еrial  Ali – Magic

В едно от съборните денонощия на Рила се гостува и в панвселената – светът на феите, елфите, русалките и джуджетата...

18,55ч

-  Задачи за празничните дни?

- Много сме доволни, че Н. изпитва желание да ра­боти по дни. Съборните дни са 3, но основните. Ако някой иска да посети седемте свята, той намира ключовете на седемте дни. От Харамията, с истин­ско име “Жмол”, се отправят към Тотвселената - нощта преди 19 август, по вашия календар.
Задачата може да се изпълни само преди изгрев слънце - тогава се отваря Ои, входът към прием­ната на Агарта. Някои от вас вече са преживели това. Словата за намагнитване на скалата, за да се отвори Ои, са следните:
- Ои, ои, ои, норон, ми, нотрам!
Ако вие вече сте били сами на Рила, без съсед в радиус от стотина метра, и сте прекарали от нача­лото на август в уединение, взимайки участие само в основните дейности на Братството, не е невъз­можно Ои да ви се отвори. Бог определя лично кои ще влязат в приемната.


Еrial  Ali – UltraMU_portal

Агарта не е истинското има на Тайната Държава под Рила и под цялата Земя. Наистина, "Агарта" е един от преводите й, но Учителят сега за пръв път разрешава да се назове истинското й име. Внима­вайте, това име е свещено: “Праòн”.
Агарта и Шамбала са различни държави. Няма защо сега да се спирам на това.
Адептите от Шамбала, които разпознаха Учи­теля на Агарта, напуснаха старата столица на Духа и се преместиха в Новата.
“Пил Син” затваря тот-живота и затова желае­щите да опитат всички светове трябва да се вър­нат навреме от тотвселената, където са сътво­рили нещо ново, наедно с Отца. Ако произнесете тази свещена двойна дума в навечерието на втория ден, вие ще се върнете навреме, за да опитате шанса си пред вратите на ясновселената.


Erial Ali

Ако бащата е неизвестен и държите с такава майка детето ù по този начин, през Второто или Второто Урдино езеро тя може да ви изведе в ясновселената. Това е така, защото Неизвестността и Неразчитането на никого раждат Звездни Деца.

За това е нужно съзерцание в блясъка на Слънцето във Вто­рото езеро при залез, но вече не сам, а с някоя майка. Ако съзерцавате с бременна от Новия Свят, където бащите са неизвестни, влизането ви в ясновселе­ната е сигурно. В този свят плодните Майки са най-добрите во­дачи, дори и сами да не съзнават това, до­като са будни на Земята.
При сегашното положение, второто езеро е почти изцяло замърсено от нисши флуиди, така че препо­ръчвам тези тайнства да се извършват при Урди­ните езера. Все пак, има някои незасегнати места и тук, но трябва да ги потърсите със сърцето си. Ако няма бременна, може да потърсите майка, която кърми, а в краен случай - майка с деца.


Erial Ali – Звездното дете

Физически това е така, обаче нещата имат своите съответс­твия в по-горните светове и затова в ясновселе­ната оттук може да се влезе и без присъствие на земна майка. За целта този, който е кандидат, трябва да обещае дълбоко вътре в себе си, че от сега нататък ще посвети живота си на майките. Ако [за него] нещо друго е по-важно - религия, наука, изкуство, по­литика и пр., - Небето ще види това в аурата му и няма да му даде вход към света на Елбур. Прекарвайки с такава майка или с това обещание нощта преди втория ден, вие отваряте ясновселената за 24 часа и попадате в не­избродимите й сребристи светове от нишки, тре­пети и вълнения за по-слабите и беззащитните. Не мислете, че там ще си отдъхнете - това става само в последната минута преди третия ден. През ця­лото останало време вие сте майки на същества от цялата вселена, които са започнали своето офор­мяне. Пралайа ви изпраща на различни места, където вие ще кърмите децата й по всички правила на Нау­ката за Сребърното Присъствие. Най-напредналите, които са успявали да минат през фунията на Елбур, са постигали разширяването на душата в обема на цялата вселена и са изпитвали невъобразимата нас­лада на Оная, Която вечно създава приют и сигур­ност, възрастване. Много приятно е преминава­нето по сребърните нишки на нейните орнаменти - понякога бавно и протяжно, понякога със шеметни скорости! Тъй като тези нишки са в двоичен код, то вие четете написаното в тях при своето движение и го усещате като Мъдрост, Красота и Надежда. Жи­вотът се ражда именно там.
Отварянето на третия свят - живовселената или светът на Христа - става на третия ден от събора. Духът на Елма се крие най-плътно в сферата на Третото езеро, за което вече съм ви говорил. Освен все-познание, то дава живот чрез Милостта и Аб­сурда, когато са уравновесени. Не случайно позволих там да се построи рибовъдна станция, защото ри­бите са светът на Христа. Физически, това наранява планината и създава смущения, но развъждането на риба компенсира вашия търговски манталитет и пуска отново вибрациите на саможертвата.
Не винаги е необходимо преспиване на съответ­ното езеро. Има мантрични места или точки в Рила и по цялата Земя, от които вие можете да се свърз­вате с всяко езеро, т.е. с всеки свят, ако знаете под какъв ъгъл да заспите.


Erial Ali – Утопия

Този художник не случайно е кръстил картината си така. Не защото за простосмъртните това ще е още една утопия, а понеже са утопични представите на хората  и ангелите от Вчерашния ден на Брама, включително и на звезди като Вега, че като строят такива градове, ще могат да скрият любимите си от очите на другите – и пак да си останат безсмъртни... Елма постоянно обяснява ясно защо опитите за живота по двама са фантазии.

В света на Елма се влиза само по трима. На ва­шата Земя това още не е станало. Нито Шамбала, нито Агарта са постигнали още това, понеже Пре­даността и Разпознаването на Икло са още непоз­нати. Инлания се събужда, с надеждата някой да Ме чуе най-после.
Аз няма да ви давам сега свещените думи за вли­зане в различните обители на Олон, тъй като ду­мите действат без покритие с дела само до Вто­рото езеро. Ако ви ги дам останалите, а вие си зна­ете своето, има опасност да изгорите. Ето защо не е малко, че ви дадох няколко наставления за попадане в трите основни вселени. Попадането в духовните светове е по-лесно.


Erial Ali – Jalen

Птицата на Щастието се открива само в тайните обители на Безсмъртните в планини като Рила и в другите светове. Там се попада само с Разпознаване и Преданост.

 От Четвъртото до Седмото езеро, плюс няколко околни езера и върхове, се разпо­лагат входовете към трите духовни свята. В тях може да се влезе и без да сте успели с първите три, но тогава много бърже ще излезете - ще бъдете само екскурзианти. Като ви свърши горивото, ще се върнете на изхода.
Христовите същества насъби­рат различните горива за пътуване в необятните светове на Всевиш­ния през дългия Си път по плане­тите. На звездите не може да се насъбира медът на Разпознаването, за­щото там формата отговаря на съдържанието, а на планетите обикновено съдържа­нието и формата се разминават, колкото и да се стремят физиогномисти и френолози да ги съчета­ват. Затова Земята е благодатна нива за опит, а Небето - Корона на Съвършенството.


Erial Ali – "1001 нощ"

Малцина съобразяват защо тези знаменити приказки са кръстени така. Ако Общуваме с Бога като Дух и с Бога като Човек (Учителя и Неговото Ято), по средата ще се явят най-добрите условия за нас в Новото Небе и Новата Земя и ние ще влезем в ясновселената. Само Тя може да създава такива брилянтни модели в Утробата Си.

 Зачитам желанието на най-преданите и вярва­щите в Мен да работите по методите на Христа, но не мога да се наема с отварянето на Школата сред вас, защото сте още самотници, а самите могат да вярват само по Първия Лъч. Първият Лъч се крепи върху волята и не разчита на никого. Първият Лъч от недрата на Жиол осветява всеки, който поема по трудния път на подвига. Там ти няма да разчиташ никому, няма да очакваш никого, няма да въздишаш по ония, които не разпознават. Този път е прекрасен и стръмен, той е почти вертикален, и затова, ко­гато си сам, поемай ударите на съдбата от неразпозна­ване върху своите собствени плещи, тъй като сил­ните нямат и не търсят опора извън Бога в себе си.
Ти ще зададеш своите по-конкретни въпроси, но моля да опишеш влизането си в Приемната на Агарта, за да дадем някои обяснения.


Erial Ali – Ключът към Муриа

 Тук искам да добавя още само това, че тези колективни бдения на Молитвения връх, без да Ме питат как точно и кога се прави това, в какъв състав и с какъв живот след бденията, могат да разрушат не само България, но и цялата планета! Виждам, че подбудите са благо­родни, но когато на сто метра от бденията се про­дава "братски" обед и Слово, става страхотно сблъскване между водопада от рая с черния гейзер от ада.


Erial Ali – Скъпоценни камъни.

Той е видял "Колоните на Новия Йерусалим" -  вълшебствата на един свят, в който  попадат само Аватар и Ятак. Ятакът от Ятото дава на Аватара не само хляб и постеля, но и умира за Него безброй пъти, ако потрябва.
Недопускайки да стане разрушително земетресе­ние в няколко континента, още сега Ние успяхме, с цената на тежки терзания, да подложим контрасили под самия Молитвен връх, които да пуснат есенци­ята на живовселената. Без този акт, струващ много усилия, за да разрушим стойките остатъци от пат­риархални и старозаветни напластявания в нечии съзнания, верижната реакция на ядрено духовно рав­нище щеше да стане неизбежна.
Имайте търпение, лодката на религията понякога случайно докосва брега на Любовта. Тогава вие на­пускате бдения, молитви, песнопения и пр. и се връ­щате там, където трепти Същността. Опиянени от преживяното, вие се връщате бързо в лодката, прогонени от призраците на възпитанието. Започ­вате да гребете с всичка сила към общото течение, където гениите на вярата пеят вдъхновено и се мо­лят, подобно на ангели. Вие се мъчите да станете “духовни” като тях, но душата ви скърби, защото спо­менът за слънчевия бряг, където вие сте се срещ­нали със своите си, ослепява с блясъка си всичко, ко­ето е само напъване.
Прочее, по-добре в течението, отколкото срещу течението. Който никога не е докосвал Брега и не знае що е Свобода и истинско щастие, нека Ме търси в духовния свят, а не в хипервселената. И там ще му се изявя след горещи и чисти молитви, след дълги медитации и песнопения, след покаяния, посте­ния и озарения. Това е пътят на светците - път не­об­ходим, за да видите колко обширна и тъжна е ду­хов­ната вселена и да закопнеете за нещо по-същес­т­вено. А същественото е - да се усмихвате!

Ян, Янан, Янаин!

Ин, Инон, Иноин!

Духът е дух, докато свети!

Душата е душа, докато се усмихва!

Сърцето е сърце, докато пее!

Човекът е човек, докато люби!

***

Въпрос на З. за кръщението й.

Резюме на д.:

- Учителят в началото е водил братството по църквите и е търсил синтез между братството, Православна църква и Новото Учение, тъй като тази църква, в най-чистия си вид по онова време, е била най-близко до Христа. Затова за всички вярващи от други църкви, школи и учения, спасение и влизане в Новото Учение без православно кръщение е било невъзможно. Но по-късно, в Своите беседи и разговори въз основа на опита Си с църквата, Учителят казва, че църковно кръщение не е задължително, тъй като църквата не е на равнището, което изисква от нея Бог.
 Допускат се до три опита за православно църковно кръ­щение, при условие, че ученикът се изповяда абсолютно иск­рено и подчертае принадлежността си към Учението и Пътя на Бялото Братство. Ако при това положение поне единия път свещениците-кръстители и от духовния отец или майка се съгласят да извършат кръщението, Небето го счита за ва­лидно и то има всичката мощ и сила на Христовата защита чрез църквата.
В противен случай, ученикът на Новото Учение разчита само на кръщение, организирано от Учителя така, както Той намери за необходимо. Напредналите братя и сестри от Школата, които са минали през такова кръщение, имат осо­бени белези, които тук не могат да се изяснят. Но желае­щият да бъде кръстен със средствата и в духа на Новото Учение е под наблюдение на тези Посветени и те непременно ще го въведат в светата обител и ще извършат над него светото действо от Името на Христа и Учителя, което е едно и също, в тоя същия миг, когато видят че жаждата за кръщение, т.е. за получаване на Първо Пентаграмно Посвещение е станала по-силна от жаждата за въздух. Все по-честите удари, които се сипят върху приближаващия се към Вратата на свещената планина Арарат говорят за това, че Бог с тоя­гата Си напътва избрания в правата посока, карайки го да се насочи към единствено правилния избор. Изборът в Първото Посвещение не е само избор на Бог, Учител, Школа и методи, но и избор на познати, приятели, роднини, обични, любими и възлюбени.

СЪДЪРЖАНИЕ
/