Книга 21


28.VII.130(1994)
Бургас-Изгрев

ОЧАКВАЙТЕ ЛЮБОВЕН ПОДАРЪК- Току-що дойде третият, решаващ знак, че Ти искаш спешно да кажеш нещо. Още преди три дни разбрах, че трябва бързо да приключвам формулата на словометрията, защото се задавало нещо ново. Какъв е проблемът?

-         Проблем няма.

След този отговор диктуването се забави, което е необи­чайно. Преди да питам защо не продължава, звъни телефо­нът. Било е крайно необходимо, за да направя уговорка, свър­зана с възможността за по-нататъшен контакт с Елма. Сега Го моля отново да продължи.

- Няма, наистина. Окото ми се радва на хармони­ята между вас, на перфектно завършената работа. Искам сега да ви говоря чрез беседите. Отворù три тома - които ти попаднат.

- Усещам, че освен наклона 72º, цитат от беседа трябва да се отличава и със светлосиньо. Прав ли съм? Това би било и идеална реализация на заложеното в словометрията. И вярно ли е, че въпросите трябва да се пишат, освен под 18º и в тъмносиньо?

- Наистина, всичко си схванал правилно. Моето време е повече от вашето. Не е бързо. Може да оти­деш, защото П. те чака. А после ще говорим.

- Може ли Твоето Слово чрез осияние да се пише през ред, А беседите Ти - през два реда (по-късно се уточнява, че ци­тати от беседите се пишат ръкописно също през ред - като осиянията, а през два - само със шрифтове)

- Може, Може! Всичко може за деца, които слушат и изпълняват. Очаквайте любовен подарък от приз­нателен Баща!

Точно в 18,45ч. контактът приключи. Дори сам Той ува­жава назначеното време за среща навън.

14.ХІ.130г., 17ч.

Едва днес преписвам горния текст във формата, която се изисква. Досега не дойде редът на изпъл­нение на Волята Му да се отворят три случайни тома, за да ни каже нещо от бе­седите, свързано с това осияние; отва­ряно е при други случаи - както винаги с удивителен ефект, - но по повод на холизаци­ята от 28.07.130г. желанието Му не е изпълнено. Ще бъде сторено сега. Освен това, не се изясни какъв точно е бил (или ще е) "любовният подарък", който ни е отредил. Досега всеки от трима ни е получил не един и два ценни подаръка по най-различен начин през изтеклите 3 ме­сеца и половина, но за какво точно става дума? Дали е минало или предстои? Дали не се изчерпва с мислите от беседите на Учителя, които сега ще се паднат?

18,10ч.:

- Приготвù се: ще отворя трите тома. Подаръка не съм ви го дал още. Той обаче не е само духовен.

18ч14м30с.

"Докато развие талантите си и стане бо­гат, човек може да работи и с мисълта си. Ко­гато има нужда от пари, той може да проек­тира мисълта си към някой богат човек в света да му изпрати известна сума. (...) За да ви даде известна сума, Бог търси някой добър, праведен човек, чрез когото да ви я предаде." (Том "Доброто оръжие", стр.132, издателство "Хелиопол" 1994г. Из беседата "Абсолютна вяра" от 18.06.1930г.)

18ч36м:

"Има много начини, но трябва да се започне с малки опити. Ще правите малки опити, без да очаквате големи резултати. Например, ще дам на всички по две семенца - житни, царе­вични или други някакви, - да ги посадите в зе­мята. Който е готов да учи, веднага ще ги по­сее и ще ги наблюдава какво ще стане." (Том "Съ­буждане", стр.42, изд. Хелиопол, 1994г. Из беседата "Проводници на Любовта" от 14 окт. 1931г.)

Коментар: Вчера, 13 ноември 1994, получих импулс да сложа зърна от царевица за покълване в 4 буркана, според метода, описан в книжката на Д-р Шалер "Покълнали семена. Млади поници", изд. Жорж Неф, 1993г. Тогава нямах и понятие, че днес ще се занимавам с довършване на осиянието от 28 юли и че ще отварям напосоки томчета с беседи. Предполагам, че първата и втората мисъл, които се паднаха, са свързани. Може ли, преди да отворя третия "случаен" том, да запитам Елма прав ли съм?

18ч.55м.

- Разбира се, че си прав! Който яде царевица, до­бива органическо злато. Така подготвям условия да привлечете - именно вие, тримата, които събрах и сега - от един Мой ученик, който е богат, физическо злато. Словото създаде атмосфера от Божествено злато; трима в един дом привличат духовното; ца­ревицата - органическото, а то - минералното, по­ликристалното. Същевременно онзи, който ще ви даде, не само ще получи от вашето духовно и Бо­жествено злато, но и неговото богатство ще се ут­роú. Всеки, който инвестира в Словото, получава много повече!

19ч.10м.:

"Когато Бог е създал света, Той е носил чо­века в ума Си, в сърцето Си, в душата Си и в Духа Си. Щом е така, човек трябва да гледа на създаването на света като на свещен акт и да е готов на всякакви жертви за своя Създа­тел. При това положение са изключени всички съмнения и противоречия в живота на човека." (Том "Простите Истини", стр.185, изд. "Хелиопол" 1993 г., беседа "Любов - колективност" от 24 ноември 1926г. София.

Благодарим Ти, Господи!

Аумен!

СЪДЪРЖАНИЕ
/