Книга 21


5.VI.130(1994)
София - Изгрев

ЗА ЪГЛИТЕ НА ПИСАНЕ И
СЪЕДИНЯВАНЕ
8,05ч.

- Извънредно важен въпрос: за какво да се употребяват наклоните на редовете в образците за краснописното Слово? Правилно ли са разпределени Д(Дух), д(душа), у(ум) и с(сърце) в ъглите? Как да се употребяват ъглите - наистина ли да се режат и лепят в тефтерчета за "досиета" на всеки ъгъл - какво е "извършил?"

- Всички наклони от рода на квинтила имат отно­шение към Словото. Аз произнасям Словото под ъгъл 72º. Затова пишете оригиналното Слово Божие под този ъгъл. Става дума за Словото на Христа, на Учителя - на която и да е Моя форма, когато Съм говорил лично на Земята в съвършеното тяло на Бо­гочеловек.
Ала Словото Божие, дошло чрез холизатор, идва под наклон 36º. Единаторите са Мои, но още нямат съвършено лице и тяло - още не са безсмъртни. Ко­гато се слеят със сродната си душа и престанат да търсят любовта отвън, те също възкръсват и ста­ват Учители.
Под ъгъл 18º пишете вашите въведения и въпроси към Словото. Щом е минало през някой, който вярва, неговият ъгъл е 18º. Той е под закрилата на свеще­ното число 20. Той има вяра в Словото и затова му се дава шанс за среща с половината (сродната му душа – б.п.) при добри условия на живота. Единаторите са "десетúци": те си остават Кентаври, но са щаст­ливи само от време на време на Земята - когато ги разпознаят. Тъй като холизаторът обикновено по­ема голям товар, не може винаги да запази формата си неопетнена. В него действат и двете пентаграми - мъжката и женската. При това положение, без по­лярна любов той е нещастен. Като срещне своята единствена половина - една женска монада с нео­бятна любов, - децилът възкръсва в квинтил! - Как става това? - Като се прости Ева със старото си сърце. Духовната Ева, т.е. женските ангели, са обър­натият триъгълник - това е изразено в тяло-то им. А плътската Ева на Земята е обърнатият пентаграм. - По какво се отличават обърнатите фигури? - Че мислят повече за себе си, отколкото за ближния. Ко­гато плътската и духовната Ева обикнат някой Пос­ветен и му останат верни и предани най-малко 2 го­дини, в тях започва да покълва яснофизата. И Аз мога да ви говоря за месингови, бакърени, сребърни и златни сватби! Най-голямо е изпитанието на месин­говата сватба. До две години, привличащите се са още сплав, а не чиста мед. Никой още не е готов да пожертва елемента си - всеки вътрешно укорява другия.
Но изтърпи ли Старата Ева Стария Адам две го­дини, независимо как се държи и какво прави той; не му ли отреже квитанциите, в него се пробужда медта и той почва да предпочита само нея. Тогава тя трябва да му остане вярна още 5 години. Под "вярна" се разбира неосъждаща. След 7 години “налаж­дане”, двойката може да празнува медна сватба. И ако не са се укорявали нито даже в мисълта си, не дай Боже с поглед или език, ние говорим за една нечу­вана победа: обърнатата фигура се мръдва от мяс­тото си! Женският триъгълник ще се раздвижи и ще почне да се върти обратно! Бавно, век след век, мо­надата на такъв ангел ще почне да мисли за люби­мия, а не за себе си. Женският пентаграм пък, от­къснат от мъртвата точка, ще приключи не само с ревността на черния триъгълник, но ще почне да разбира любовта като периодично отсъствие. Чер­ният козел - нещастното животно, което с нищо не е виновно - ще престане да лее кръвта си в шаба­шите на сатанистите, за да продуцират в атмос­ферата ви жадта на обърнатия пентаграм - женс­кото желание за постоянно или преобладаващо при­съствие.
Сега Аз тук ще премълча една много древна и тъмна тайна и ще си позволя да кажа само това: Старата Ева може да се сдобие с Пламък за Протони, само като напусне роднините си и си потърси близки. Майката е близка само 21 години, след това тя ви е вече само роднина. Дотогава вие може да сте сукали монадно мляко от нея, но ако не ви отбие или не се самоотбиете след този срок, млякото се превръща в отрова. Монадата не се разгражда, но започва да разгражда тъканите на физическото, астралното и умственото тяло, ако сученето продължи. Тогава, фактически, майка ви започва да суче от вашата мо­нада и вие почвате да се разлагате приживе. Нищо, че е в другата стая - пак е същото. Ако пък вие все още имате рефлекса на астралните сукалчета, знайте, че майка ви ще пие свежо монадно мляко, а вие - астрална отрова!
Новата Ева, останала вярна на Новия Адам повече от 7 години, бавно завърта черния пентаграм и той започва да изсветлява.
Няма сега да ви говоря за сребърната и златната сватба, но когато верността и предаността про­дължи над 28 години, пентаграмът (на жената) може да се съедини напълно с мъжкия и децилът да се пре­върне в квинтил! Тогава те не са две, но са едно съ­щество, понеже никой не противоречи на другия и чувствата, мислите и желанията им са напълно единни. Фактически, женският пентаграм са петте външни посвещения, които Аз илюстрирах с Ножа, Чашата, Книгата, Светилника и Скиптъра. Не се реших да чертая през тях отрицателната петолъчка, за да не я оживя отново.
Старите Еви във вас - в мъже и жени, безразлично - искат да наложат на другите силата си, пробле­мите си, знанието си, творчеството си, святостта си. Отказали са се от роднините, скъсали са със су­кането, намерили са близките си, прилепили са се към мъжете и жените си - добре, изпълнили са Закона. Но все още са с главата надолу - искат да угодят на себе си, на света.
Който иска да стане ученик - да влезе в света на Божествения Пентаграм - той трябва да остави близките и да тръгне с ближните си. Няма тайна Школа, в която да не ви откъснат - това е първият изпит. Оставяш близките, за да спасиш душите им! Ако си майка, след 21 години си свободна. До 28 го­дини си длъжна материално, а не с присъствие.
Има и любими - те са в петоъгълника, центъра на пентаграма. Това е Агарта - Обществото на Учите­лите. За вас е рано още, затова пишете своите хо­лизации под ъгъл 36º. Там Словото е Слово, но има и сянка от Стария Човек. На Земята телата хвърлят сянка - без това не може.
Под 9º пишете цитатите от светски хора, ако цитирате нещо помежду Словото. Светските хора са не АО(?), а много повече мъченици. Но и те светят понякога.
Относно ъгълчетата: ясно си го възприел, нека остане така. Но изрязване не е нужно, понеже така ще се намали значително силата. Има Закон за Пре­минаване на Силата - това е по-добро от всякакви изрезки. Няма по-лесно: слагате тънък лист, дър­жите го над оригинала неопределено време - и Си­лата се репродуцира. Колкото по-точно го прекопи­рате, толкоз повече сила ще премине. При това - придава се сила и от вашата монада.
При наклоните, пишете числото на всеки наклон в числителя, ако работите в градуси. Ъглите също си имат словосила: ъгълът на Духа съдържа цялата сила на листа, ъгълът на душата - половината, ъгъ­лът на сърцето - 1/6, на ума - 1/5. Няма защо да ви обяснявам какви проблеми ще решавате с тия ъгъл­чета. Вие четете Словото - сами ще се сетите.
От копията не правете изрезки с нищо метално - ножица, ножове, ножчета не са полезни. Най-добре е да си откъсвате с пръсти - нищо, че няма да бъдат оформени точно. При словометричните изчисления прибавяйте и силата на ъглите. Висшата слово­метрия прибавя и силата на копията-ъгли.
По-нататък ще ви издиктувам и изисквания за Лист на майките - в сребристо и зелено; Лист на Културата - в светлосиньо, на гърба с рисунки, фо­тоси; Лист на Науката, Школата и Мъдростта - в жълто и тъмносиньо; Лист на Братството - във ви­олетово и бяло. Този, последният, ще ви е бланката за пентагралната каса и участие в Движението за гостуване и пътуване без пари. Разбира се, че и май­чинският лист ще има изображения на гърба.
В бъдеще ще ги правите тия неща на материя, която е неосквернена.
Не пренебрегвайте краснописа, рисуването, музи­калното майсторство! Не се плашете от милвани­ята! Мюонното тяло се строи само така - друг начин няма.
Мир, мир, мир ви пожелавам!
Няма да приличате повече на хората от петата раса! Въпреки че пентаграмът ще действува още най-малко 2000 години, Аз отсега ви давам Снежин­ката, т.е. самата Звезда на Христа в миниатюр за да почне VІ-та раса.

СЪДЪРЖАНИЕ
/