Книга 21


19.IV.130(1994),
София - Изгрев

ОЩЕ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА
ЗВЕЗДАТА НА ХРИСТА

18,16ч.

- Може ли да се отговори на още въпроси за оформлението на Звездата?

- Може.

- Правилно ли съм разбрал въпроса за сърцевидността? Ако 365-те точки си останат по окръжността, изпълнението е лесно. Ако обаче трябва да са по извивките на сърцето от­горе, тогава не само изпълнението, но и философията е различна. Втори проблем: слънчицата и снежинките трябва да имат сини окръжности - ореоли. Как да се изобразят, след като са­мият фон е син? Може ли с по-тъмносини линии - или по друг начин?

- Звездата Ми има 17 периода. Пулсациите й са безчет, но в рамките на тия 17. Един от 17-те е За­конът за Сърцето. Сърцето на цяловселената тупти, но максималният му óпън стига до Сферата - елохимната Любов. Точката, която се свива, при това в имагинерност, представлява алохимната Лю­бов, а сърцето с различно хлътване - илухимната. В настоящия момент хлътването е точно толкова, колкото ви казах (1/2 от частта от радиуса, заключена между окръжността и пресечните точки на линиите - б.п.). Съществу­ват потенциални и кинетични лъчи на Звездата Ми. Потенциалните са два вида: вечно ос­таващи в Точ­ката и вечно стигащи до Сферата. Ки­нетичните следват, или - по-точно - образуват фор­мата на сър­цето. Празното пространство извън сърцето има две функции: Хаос и Ремонтно Битие. Хаосът е Бо­жествен свят на Универсалния Дух, на Учителя, а Ремонтното Битие или адът е пак съ­щото прост­ранство, но в друг обсег на вълните, наклоните и вихрите - Обсегът на Последствията. Във фигурата на интегриона (извивката) на сърцето трябва да е отляво, а Отец - отдясно. Ориентирано с извивка нагоре, то предполага смяна на Лицата на Бога. И това е възможно, защото съществува и та­къв нак­лон: периодически и постоянно Лицата на Бога из­пълняват работата и на другите Лица, освен своята основна. Понятно е, че Сърцето е причина за Хаоса и за ада, т.е. илухимната Любов, ако не е съ­четана с алохимна и елохимна. Пълно вкоравяване на сърцето, без никакво практикуване на алохимна и елохимна Любов, оставя след себе си неизбежно ку­хината на пъкъла и образува функциите и формите на отдели­телната ви система. Значи, Ремонтното Битие се отличава с отделителна система: сегаш­ната илу­химна любов не може да асимилира алохим­ност и елохимност и ги изхвърля навън. Има и илу­хими със затворен цикъл - те изгарят всичко, т.е. превръщат го в смисъл. Не могат да го превърнат в съдържание и форма, но в смисъл успяват. Това е прочутата суб­лимация на либидото и на холоса. По-правилно е да се каже "кондензация на холоса". Миро­вата Душа, яснов­селената в чист вид, подобна на бобено зърно, не се занимава с Ремонтното Битие -  тя живее в напълно затворен цикъл, абсолютно са­мозадоволяваща се във смисъла, и чрез смисъла. Там именно живеят илухи­мите, съвършено затворени в себе си - било сами, било по двойки. Те са безст­рашни, целомъдрени, дев­ствени. Мъжките се посве­щават на религията като брахмачарии, монаси, све­щеници, а женските образу­ват типично религиозни семейства.
Това е сложна материя и няма да ви занимавам по­вече с нея. Ще ви кажа само, че аленото течение у жената след грехопадението е спасение от смърт поради неприета и отхвърлена алохимна любов. По­добни са причините и на другите типично женски болести - напр. жлъчката. Само че отхвърлянето на алохимната любов дава мензиса, а на елохимната - жлъчката. Бъбреците са духовни - нямат отношение към липсата на алохимност и елохимност. И те се увреждат повече у жените, но тук астралната рев­ност е причина. Тя всъщност е атмическа, но при вас се проектира в астралния свят. У мъжа, напро­тив, плешивеенето, простатата и други мъжки бо­лести идат от отблъскването на илухимната лю­бов. Сърдечните болести у мъжа са по друга линия: преизобилие на алохимност, т.е. - на нужда от твор­чество и любов към всички, а невъзможност да бъдат пласирани.
Сега - направете Звездата с потенциалните лъчи, не с кинетичните. Това ще ви свърже с елохим­ния идеал, въпреки че на практика сте нула. В бъ­деще може да пробвате и с кинетичните, но то ще удари непоправимо върху оня, който се осмели да я рисува или програмира така, без да е в илухимна, де­нонощна връзка със сродна душа. Затова ви бях заб­ранил да продължавате с осиянията и Звездата: нито сте на йота алохимни, нито сте на йота илу­химни, нито на йота - елохимни! Пробивът на едного от вас по алохимна линия - там, където имаше усло­вия за това - възстанови за малко възможността за завършване на Звездата, за дооформяне на Словото и получаване на нови холизации. Но алохимност, ко­ято оставя поражения, се нарича "подпалвачество" и не може да продължава така. Необходимо е подхо­дящо вместилище не по-малко от море, океан! Про­дължите ли по стария начин, ще се наложат нови из­купителни жертви!
Ако алохимната стихия е запа­лителна, то илухимната е взривоопасна. Затова Аз наричам падналите алохими "подпалвачи" - подпал­ват чергите на хората и на ангелите, - а падналите илухими наричам "атентатори"... Илухимна двойка, нямаща простор - къща сред природата, далеч от селищата - постоянно пали бурета с барут и пора­зява всичко наоколо! Атентаторите са не по-малко опасни от подпалвачите, а по стечение на космичес­ките обстоятелства сега са най-опасни. От взрива не можеш да се опазиш, а пожарите често се поту­шават. Затова адът е пълен с упорити влюбени много повече, отколкото с донжуани.
Довършвайте Звездата и оформяйте Словото; и после - почивка! По-добре "щастието да си обикно­вен", отколкото "необикновен", но разкъсан. Разпръс­вам ви отново - явно Път, Дело и Живот в България са невъзможни. Било каквото било. В чужбина или в провинцията; ако се наложи - и в дълбока душевна не­легалност - старайте се да укрепявате това, което ви е дадено и да изпълнявате обществените си за­дължения. За братство сега не може да се мисли тук; за приятелство - още по-малко, а за Общество на Любящи - абсурд. Всеки се е заврял като лалугер в нищожеството си и по-добре е да си е там, откол­кото в простора. Просторът на гостуванията, просторът на Десятъка, Половинъка и Цялъка, от­давани не толкова в пари, колкото в труд, работа и дом - това е далечно бъдеще за вас. Десятък, Поло­винък и Цялък в обятия знаете ли какво е? Това са тайни на Космическото Човечество, поради които то е свободно навсякъде!

Поради свършването на червения химикал, продължавам Аз, Учителят, Който Съм тъм­носин. Отговарям на въпросите за Звездата. Направете я с извивка на сърцето отгоре, под Бог-Отец. Слънчицата и снежинките напра­вете със светлосин ореол на тъмносин фон. Разрешава се тъмносин пръстен, но върху са­мите репродукции. 12-лъчната Звезда напра­вете светлосиня - не бяла и не тъмносиня. Тъмносин Съм Аз, поръбен и светещ на безб­ройни точки от брилянтно злато!
                                                      (Край - 20ч24м лятно време)

- Може ли да задам още въпроси по Звездата и за ъглите в образците?

- За Звездата - да; по образците - друг път.

- Слънцата и снежинките под колажа с Бог-Отец да се ри­суват, нали?  Въпреки че ще бъдат покрити.

- Разбира се! Това също има дълбок символ и изразява скритостта на Монадите на Хаоса - Божествените Йони и други същества, които са скрити от очите на богове, ангели и човеци в епохите на Сърцето.

- Значи, фонът - по-тъмносин, а 12-орната Звезда – светло­синя. Не зная дали рефлексната розова, която купих днес, ще бъде покрùвна. Мислех, ако не е, да рисувам Розовата Звезда на бял фон, а после да попълним само междините между лъчите. Допустимо ли е?

- Допитването ти е навременно, защото все решаваш неща, без да си сверяваш часов­ника. Синият фон отдолу е задължителен - не може да се допълва. Покрùвна ли е боята или не - това е технически проблем, с който Съз­дателят не може да се съобразява. Потър­сихте и намерихте оптималното за момента - действайте! В бъдеще ще направите по-добра Звезда, но тази трябва да задейства най-после! Побързайте, защото времената са на приключване.

- Защо на основната участничка в действото рисуване на Звездата днес се е случило нещо много лошо?

- Защото ти си съчиняваш илухимен състав, а това не е така на практика. Да се изпълнява Звездата от Двойка или Тройка, това значи да са действащи, а не макети. В противен случай се отварят коридори от ада със същата мощ, с която съживявате Звездата. Вие не сте ви­новни, защото не виждате какво става, не сте готови, но за Онзи, Който Присъства Посто­янно, съчиненията са практическа лъжа. До­пуснах да правите Звездата в това окаяно душевно и битово състояние, когато ви тъп­чат със захар, тесто и солени манджи и ня­мате и педя свободна територия, и помен от топлина, само защото Звездата сега е крайно необходима. Ако не я направите, Балканската война и Третата Световна са неизбежни! Но и като я направите - при това ниво на съзнани­ето, при този окаян живот, - пак няма да са цвете Балканите и светът, но поне ще огра­ничим огни­щето.

Все пак, благодаря ви, понеже правите всичко, на което сте способни. "И сам воинът е воин"...         

СЪДЪРЖАНИЕ
/