Книга 19

5.IV.129(1993)г.
София - Изгрев

САМО ЕВОЛЮЦИОННИЯ ПРИПЛОД!
(Указания за предстоящи действа)


"Та ти не виждаш ли, че си един жалък "бял цар", останал само с една "бяла царица"  до себе си?... [...] Във всеки случай, тя влиза в различни тела - и в даден миг, чрез даден човек - е го­това да пожертва и живота си за теб!"
16,06 ч.
- Според указанията, операцията, която ни се въз­ложи, трябва да завърши до 19 август, но се дава някакъв срок от един месец, който изтича на 28 април - за някаква подготовка. Ние вече закъсняваме. В какво се състои тази подготовка? Как да се съвмести тази задача с неотложната работа по завърш­ване на книгата и Звездата?

- Приятели, поздравявам ви, че питате! Отго­ворна е акцията, та недейте правете нищо без под­робна консултация. За всяка крачка питайте! Пър­вото нещо е моментално да размножите осиянието и да го пратите бързо по всички адреси на ония, ко­ито са верни. Веднага след това определяме пункто­вете. Не си правете никакви илюзии – чака ви нещо страшно! Не случайно вчера ви пратих моя човек Ом­нòн (К. от С. – бащата на Б.), за да ви разкаже как не се изпълни една подобна задача и станаха бомбарди­ровките над София. Много моля Т. да не се окайва и лени, а да послуша най-верния Ми войник на Словото, който не се церемони с никого, когато става дума за сериозни неща. И ти си "най", но в обратен смисъл – най-големия церемониал-майстор, когото познавам... От твоите церемонии главата Ми побеля, понеже правиш беля след беля. Доброто сърце не е оправда­ние, след като причинява страдания.
Сега Ме слушайте: след преписването на осияни­ето и разпращането му, слагате център на място, което посочвам, и очертавате около него пентаг­рами с върха на север, докато откриете най-добрия вариант – най-правилния пентаграм, около чиито върхове има селища, достъпни за транспорт. Камъ­ните, които взехте досега, да останат за друга ак­ция, по желание. Около пресечните точки на лъчите също трябва да има подходящи местности или се­лища за ориентир. След една седмица тръгвате трима души от най-източната точка (а ние тръг­нахме от левия долен лъч...) и спирате във всички пун­ктове на пентаграма, откъдето взимате камъни и стриктно ги опаковате и надписвате. Това да из­вършат двама по жребий, а третият да обиколи приблизително по окръжността на пентаграма в същото време, по посока на паневритмията. Тре­тият да бъде предложен от Н. Това трябва да се за­върши няколко дни преди 28-о число, за да остане време камъните да се обработят. Най-добрият ва­риант обаче е всичко да бъде завършено до 22 април и от тази дата да се започне голямата акция. Съ­щевременно, ще очертавате още пентаграми с раз­лични центрове, които ще посоча, а също и по самои­нициатива, защото ще има желаещи. Във всички оби­колки разпитвайте и кои къщи и земи се продават, има ли запустели земи и пр. В една от обиколките с пентаграмно пътуване, която ще съобщя, в центъра й, на подходящо място ще останат тия, които ще започнат да рисуват Звездата на Христа от новолу­нието нататък през май. До този момент трябва да сте организирали няколко пентаграма из България. В бъдеще ще правите такива пентаграми по конти­нентите, а също и други мистични фигури. Трябва да имате също карти на всеки град. Имате право на въпроси.

– Локалният пентаграм за даден град трябва ли да обхваща и околността на града? (Въпрос на Н.)

- Може да правите всичко, във всякакви варианти. При това, не е възможно преминаване точно по лъ­чите навсякъде, по понятни причини, но пентагра­мите, които ще заровите на определените места, ще предадат енергията. Тази работа с камъните не е най-оптималният метод, понеже изисква обра­ботка, шлифоване, но тази година ще работите така. Идеалният начин е да се извършва посаждане на семена и изпяване на съответната песен от па­невритмията и прочитане на подходящи текстове. Допускам и тази година подобни изпълнения на зада­чата, но искам от вас пламенност, а не вялост. Действото ще извършите веднага след изгрев слънце. Готовите за подвиг в духа на тотевритми­ята си приготвят специални семена и костилки, съ­ответни на вида посвещение.

– Може ли да се каже какви? Освен това, пре­сечните точки на пентаграма са едни, а местата, където се падат външните фигури между лъчите – други координати. Защо не се каза тогава за посещение на тези места (съот­ветните на Ножа, Чашата, Книгата, Светилника и Скип­търа? (въпрос на Т.)

- Пентагралното действо, при одобрени лично от Мен за посяване, ще бъде изяснено само на тях. Що се отнася до символите на обикновения чо­век, сегашната операция ги пренебрегва поради усилния момент, който настава. Ще работя само с ученици.

- Могат ли да участвуват последователи на Елма с деца, но не в юридически брак?

- Може, но ако не живеят постоянно с партньора си и отсъстват поне 2 денонощия в седмицата.

- А такива в юридически брак, но не фактически?

- Може - при пълно откъсване от територията на съпруга, и ако той не ви преследва с мисли, думи и действия. В противен случай, участие в бèли действа би ударило в онзи, който не одобрява поведението ви. Или – още по-лошо – в децата ви, ако другият има по-плътна броня. Същото важи и за разведени или не­женени, но обвързани с някого кармически. Разбе­рете: в такива неща трябва да участват само свободни души, за които никой не се безпокои, когато отсъстват.

- Аз задължен ли съм да участвувам в най-близката операция?

- Ако Н. те посочи. Няма да участвуваш в обиколка -  само когато дойде моментът за правене на Звездата. Но тогава другите трябва да са в дейст­вие – под пълна пара! На мястото, където ще напра­виш Звездата, ще заровиш камък с нейното изобра­жение. На теб никак не ти се пътува, но ще пожерт­ваш тия няколко дни. После ще имаш по-голямо пътуване.
Нопрóн, Нопрáн, Нопронóн!
Отворете сърцата си за послушание, та да съх­раним най-чистите в Морс.

- Какво значи Морс?


- Не казвам...

20,15 ч.

- Начертах окръжност около гр. [...], с най-горен край границата на България на Дунава, и вписах пентаграм. Не могат да се открият селища точно по върховете на Пен­таграма, даже и да е произволен по-малък. Точните места са достъпни само с кола и пеш. Да изпълняваме ли задачата с център този град или...? В какъв орбис е в сила отклонението от точното място? Мен лично тази задача ме затруднява, въп­реки че всяко пътуване е интересно.

 - С точност в областта на целия лъч, а не само на върха му, е достатъчно, за да се отбие атаката на враговете. Както предполагаше - ако е абсолютно точно, до 100 метра, около върха на пентаграма, -  енергията би се върнала и би унищожила ония, които предстои да я изстрелят. Но такива прецизни неща са Моя работа, ако съм решил такъв вариант. За­сега смело чертайте пентаграми и поставяйте ка­мъните около селището или на мястото, най-близко до върха на Пентаграма, вътре в лъча. Колкото е по-близко средното разстояние до върховете и радиу­сите, толкова по-силна ще е защитата на централното селище и по-опасен бумерангът за нападате­лите. По-голямата неточност разширява радиуса на защитеност, но отслабва похлупака над града "Це­лебен за Бедите", който е свързан със С от Лебед.

- Каза се: на 10 места  и около пресечните точки. За пос­ледните какъв е принципът?

- Същият, само че около селищата или местата вътре в петоъгълника, най-близки до пресечните точки.
Откъде да се започне?

- Ясно, че от Първото Посвещение.

- Значи, трябва да се върнем пак там, за да се затвори пентаграмът?

- Разбира се.

- Как е по-добре да се пътува - вътре в пентаграма или безразлично? Има ли значение придържането към маршрута, най-близък до Пентаграма и, съответно, окръжността?

- Без самолет това е невъзможно. Пътувайте по най-рационалния път, с възможно най-малко прехвър­ляния. Ако искате, може да си изчислите радиуса на защита на дадения център и силата на защитата в проценти, равна на силата на бумеранговото само­обстрелване на адските посветени. И така, не се стремете към прекалено силна самозащита и "от­мъщение", не търсете точните места. Ако това се наложи някога, ще ви кажа специално.

- Има селища много близко до върховете, но извън пен­таграма. Може ли да се ползват и какъв ще е ефектът?

- Може. Просто, ще защитите повече обикновени хора, отколкото ученици.

- Допустимо ли е това за предстоящата ни задача?

- Просто, ще оживеят повече обикновени хора от съответната степен, вместо окултните ученици от селищата вътре в лъча на пентаграма, т.е. ка­чеството на бъдещата раса ще бъде по-ниско. Не си струва да се спасяват месоядци, гешефтари и его­исти.
- Дали за хората от външния кръг на пентаграма няма да отговаря пътуващият в кръг? Имам идея, че именно той би могъл да спасява добрите хора от външните селища, защото има и неученици с искра Божия, които заслужават да останат на Земята.

- Това е така, но предстоящият десант на тъмни духове е насочен изключително към учениците на Бя­лото Братство - и в конкретната ви контраофанзива до 19 август вие трябва до помогнете именно на тях. В противен случай ще се излекуват, ще поум­неят, ще се проявят и ще просветнат хора от света, но ще бъдат поразени много по-ценни кадри на Бога от еволюционния приплод.

- Ако се заровят пентаграми в две селища – по един във вътрешно и по един във външно, - няма ли да се защитят и двата вида хора?

- Ти упорито не Ме слушаш! На този етап е безс­мислено, защото противникът ви е поставил на при­цел само пентаграмата, без кръга. Унищожител­ната му енергия няма да засегне обикновени хора. Последните ще пострадат по други причини. Ако бъде поразен ученик, тогава падат с хиляди и мили­они обикновени хора от неговата верига. Затова психотронните бомби и оръдия са предназначени да поразяват електроцентрали, а не отделни електри­чески крушки. Септември ще бъде страшен, ако не успеете поне с една пентаграма! Последствията през декември няма да са никак приятни!

- Още два въпроса: значи, налага се повторно обикаляне, само за да се съберат и обработят наведнъж камъните и после да се предават щафетно?

- Първия път решавам така. После измислете нови начини; ако искате - по-рационални. Направите ли "Целебния Пентаграм", останалите национални пентаграми можете да правите още тази година само с посаждане.

- "Целебният" достатъчен ли е да защити цяла България?

- Да, ако по това време направите там Звездата.

- Има ли нужда, при първата обиколка, само за събирането на камъните да спазваме лъчите или кръга? Трябва ли да се връщаме в първия пункт, след като оттам вече сме взели камък? Значи ли, че селищата вътре в петоъгълника предпазват Центъра на Пентаграма – Учителите?

-         Поздравявам те за въпросите! Все пак, по-добър работник засега от теб на планетата нямам. Раз­тегателността ти по "церемониите" бе неизбежна, но без тая ти разтегателност не би имал и тая свръхинтелигентност, за да схващаш предвари­телно и най-тънките Ми помисли. "Помисъл" не е от­рицателно нещо – и у Бога има помисли.
При първата обиколка се придържайте към най-рационалните пъ­тища, но надписвайте камъните точно. В първото селище няма защо да ходите втори път.
По третия въп­рос: ако Учителите се нуждаеха от вашата помощ, горко им!.. И, все пак, съществува вероятност, поради ваша акция в някой петоъгълен район, някога от него да се роди тяло на Учител. Само с една милионна част да е вашият принос, той  ще се увеличава с времето.
Искам да ви предупредя: парчета от обработе­ните камъни събирайте и надписвайте откъде са прецизно. Те са безценна защита! И всякога искайте от всекиго да ви носи по едно камъче от своето село или град, от всеки връх или известна по-голяма мес­тност. И вие събирайте така, когато правите сво­бодни екскурзии. После ще ви науча как да ги подреж­дате в нужния мащаб на една стена или в някоя пе­щера, за да създадете мощна защита на цяла Бълга­рия, на всяка страна, на цялата планета. Също, не пропускайте да събирате и надписвате семена и костилки по същия принцип. Ако вие имате една ма­гическа градина на България – с растения, подредени според произхода им, – ще можете да извършвате чу­деса! С една песен пред "Дървото на Казанлък" ще можете да предотвратите там земетресение или пожар, да излекувате опасна епидемия.
Ходете навсякъде с Мен, слушайте Ме и не се бойте. Като ви дам един ден камък от Венера или Нептун, вие ще имате коридори и към тях.

- Последен въпрос за тая вечер: Правилно ли постъпих снощи, като казах на неочаквано дошлата Н., че желанието ми в този момент е тя да не остане при мен? Одобряваш ли това, че за пръв път през живота си имах смелостта да из­кажа точно това, което искам, а не да се размазвам както ви­наги, за да угодя на някой друг?

- Пледоарията ти бе виртуозна и възхитителна... Тя отговаряше на субективната истина на двама от вас, поради което и Аз се съгласих накрая. Бог се съ­образява със субективната опора на всяка монада и я насища със съгласие, дори и когато обективната истина не е на същата вълнá. Снощи Аз пожертвах най-силния от вас, понеже прецених, че ще издържи, а на теб можеше да ти се пукне сърцето. Правдата отстъпи пред Милостта.

- Вярно ли е, че вчера е имало пак силна атака да ме събо­рят, за да не се придвижи Словото и Делото?

- Ти чуваш ли се?! Само вчера и само една атака?... Та ти не виждаш ли, че си един жалък "бял цар", останал само с една "бяла царица" до себе си?... Коя е точно - няма да ти кажа. Във всеки случай, тя влиза в различни тела - и в даден миг, чрез даден човек, е го­това да пожертва и живота си за теб. Вие сте оби­колени от целия личен състав на черните фигури - не само от вашата дъска, но и от всички дъски на пла­нетата! Всички виртуози на черната ложа играят сега шахмат с теб и те обстрелват предварително с хиляди ходове, заложили са свои фигури да ти гу­бят времето през всяка секунда от денонощието! За всички е "очевидно", че ти си "напълно погубен", но никой не може да разбере как още не си "мат", а им даваш години наред "ремú"...

СЪДЪРЖАНИЕ
/