Книга 19

Юни-октомври 130(1994)г.
София - Изгрев

ТЕКСТООБРАБОТКА И СЛОВОМЕТРИЯ
СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕЛМА

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. АРГУМЕНТИ И ФОРМУЛИ НА СЛОВОМЕТРИЯТА, С ПРИМЕРИ (ТСЕ,АФС)

2. СЛОВОУСИЛВАТЕЛИ (ТСЕ.АФС.СУ)
2.1. Таблица за Юлианския период;
2.2. Трафарет "Изгрев”, с наклон на редовете 72º;
2.3. Трафарет "Изгрев”, с наклон на редовете 36º;
2.4. Трафарет "Изгрев”, с наклон на редовете 18º;
2.5. Трафарет “Изгрев”, с наклон на редовете 9º;
2.6. Образец за вписване на изходни и междинни данни –  словоу­силватели (ТСЕ.АФС.ИМД/Су);
2.7. Образец за вписване на изходни и междинни данни – слово­отслабители (ТСЕ.АФС.ИМД/Со);
2.8. Трафарет “Изгрев” с резултатите на словометрическите изчисления;
2.9. Трафарет “Изгрев” – панлингва;
  2.10. Снимки на Учителя Беинсá Дунó за апликиране в сектор “А” на трафарет “Изгрев” – панлингва при преписи на Негово Слово до 1945 г.;
2.11. Рисунки на Елма (Христос) за апликиране в сектор “А” на трафарет “Изгрев”- панлингва при преписи на осияния от Него, дошли чрез холизация, с начало 1972г.;
2.12. Указания за прилагане на снимки  (рисунки) в холоформа на гърба на преписите или изданията;
2.13. Празна холорамка за запълване със снимки или рисунки;
2.14. Фотос на Учителя Беинсá Дунó в холоформа, за прилагане на  гърба на образците при краснописване или издаване на Него­вото Слово до 1945 г., според изискванията на Елма;
2.15. Изображение на Елма (Христос) в холоформа, за прилагане на гърба на образците при краснописване или издаване на осияния от Него, с начало 1972 г., според изискванията;
2.16. Обезвреждане на стандартни страници (ТСЕ.АФС. Су/ОСС);
2.17. Обезвреждане на стандартен лист (ТСЕ.АФС. Су/-ОСЛ;)
2.18. Пример за работа с контур от длани и почерци;
3. СЛОВООТСЛАБИТЕЛИ (ТСЕ.АФС.Со);
4. АРГУМЕНТИ И ФОРМУЛА ЗА НАЧИНАЕЩИ (ТСЕ.АФС. АФН);
5. ИЗ ДОПЪЛНИТЕЛНАТА ФОРМУЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ШКОЛАТА  (ТСЕ.АФС.ФКШ);
6. ОБЩА ФОРМУЛА ЗА НАЧИНАЕЩИ (ТСЕ.АФС.ОФН);
7. ИЗ ФОРМУЛАТА ЗА КАНДИДАТИ (ТСЕ.АФС.ФК);
8. ФОРМУЛА ЗА УЧЕНИКА (ТСЕ.АФС.ФУ);
9. ПРИМЕР 1 (ТСЕ.АФС.Пр1.);
10. ПРИМЕР 2 (ТСЕ.АФС.Пр2);
11. ПИСМО ОТ УЧИТЕЛЯ С РИСУНКА НА ОБРАЗА МУ НА ГЪРБА В ХОЛОФОРМА (ТСЕ. АФС.ПУ)

ДОПЪЛНЕНИЯ  И ИЗМЕНЕНИЯ ОТ ЕЛМА:
Подготовката за словометрични изчисления при специална работа в Школата се извършват в 11-ия астрологически час след изгрева на Слънцето, а самото краснописване – в 12-ия.

2. Към словоотслабители, точка 9:
  Буква или знак от цитат на Слово, дадени от Учителя или от холизатор, се счита за словоусил­вател и се има предвид в числителя.

АРГУМЕНТИ И ФОРМУЛИ НА
СЛОВОМЕТРИЯТА, С ПРИМЕРИ

Подготовката за словометрическите изчисления и част от тях по програма на Школата се извършват в седмицата от новолуние до първа четвърт, от10,00 до 11,00 часа сут­ринта или, по прецизно, през петия астрологически час от изгрева (през шестия тече самото краснописване, или от 11,00 до 12,00 ч. общо). Скоростта на изчисляване и словоси­лата имат неизмеримо по-високи градиенти, когато се прес­мята на ръка и наум, защото се развива мозъкът. Това се из­разява в условни числа, чрез приложените формули. Целта е ученикът – човекът на бъдещето – да започне да оперира по-бързо от компютрите, както днес правят само някои хора-феномени.

І. СЛОВОУСИЛВАТЕЛИ

1. То – ДАТА НА ПРОИЗНАСЯНЕ; Т – ДАТА НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ; ∆Т – ВРЕМЕ В ДНИ ОТ ТО ДО Т=Т-ТО; dy  - ДЕН ОТ ГОДИНАТА: f – ФИЗИЧЕСКА – ОТ 1 ЯНУАРИ; s – ДУХОВНА – ОТ 21 МАРТ; Fd – СИЛА НА ДЕНЯ ОТ ГОДИНАТА= 365-dyf,SЧислата - чрез таблицата за Юли­анските дни..
2. Н – НАДМОРСКА ВИСОЧИНА В МЕТРИ;
3. В – АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ, АКО Е НАД СРЕДНОТО;
4. tº - ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА, НАД 15ºС;  t – СЛОВОМЕТРИЧНО ЧИСЛО НА  tº=100tО.
5. Hg – ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА, ако е под 50%HG – СЛОВОМЕТРИЧНО ЧИСЛО НА ВЛАЖНОСТТА = 1 000-10Hg;
6. Еx – ОСВЕТЕНОСТ НА ЛИСТА В ЛУКСОВЕ (директно с луксомер); Ex/4 – БЕЗ ЛУКСОМЕР, а със словометрично число, умножава се средно по:120000лукса навън на слънце, 25000 – навън при облаци, 15000 - навън на сянка, 3000 - в стая на слънце, 625 – в стая в об­лачен ден, 500 – навън преди изгрев или след залез, 375 - в стая на сянка, 1 – при една свещ, където rE e растоянието от нея до листа в метри, а трансформираното число за освете­ност от свещиЕІ=10Еcd(w) – rE,   където Ecd(w)=ℓ cos Ө / r2x, като i=1cd (кандела)=1 свещ(w-ват); Eex – по светломерни данни, умножени по 6000, за 100 Asa (Е – сумарна осветеност, сбор от всички видове Е при комбинирани случаи).
6а. PW – КВАДРАТУРА В МЕТРИ НА ВСЕКИ ПРОЗОРЕЦ: по 10 за тавански, по 8 за южен, по 6 за източен, по 4 за западен, по 2 за северен. При затворен прозорец резултатът се дели на 2, при двоен – на 4; за кварцово стъкло – на 1.11111111...; при неизмит прозорец – съотвенто на 4 и 2.222. В салон или стая на Учителя – по 106; по 104 – в еднократни случаи на Негово присъствие.
7. D – ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ В СЕКУНДИ. За специални словометрически изчислявания Ds=(1ha-1/10ha)/сек. където ha е един астрологически час.
8. С – цвят: Сr – розов – словометрично число 300 за знак или сантиметър; Cv – виолетов= 280С – лазурен=240Ca – ален=120Cm – син=100Cg – зелен=60Cu – тъмносин=30Ck – цвета в конкретния случай.
9. n – БРОЙ ЗНАЦИ В СТРАНИЦА; u - БРОЙ ЗВУЦИ В КАСЕТА ИЛИ ДРУГ ЗВУКОНОСИТЕЛ; P – БРОЙ СТРАНИЦИ; cr – БРОЙ РЕАЛНО ЧЕТЕНИ КНИГИ ОТ ТИРАЖА.
10. L – СИЛА НА БУКВА ОТ СЛОВО БОЖИЕ (ако е в трафарет, се умножава по 1680): във фотокопие, фототипно издание, ксе­рокопие или със скенер, направено от фототипно издание, буквата има условна словосила 0.0000000001 инда; самата фототипна буква от първо фототипно издание има 0.00001инда; фотокопие, ксерокопие и пр. копие от първото ориги­нално наборно издание (многотиражно) има в буква също една стохилядна част от инда, а буква от самото това издание е със сила 1 инд. Правило: препечатване на цяла страница, без отделни движения за писане, печатане или набор на всяка буква поотделно, намалява индосилата 100 000 пъти. Буква в дискета или твърда памет, вкарана машинописно – 10 инда, още преди разпечатката; буква от такава разпечатка – 0.0001 инда; ксеро– или фотобуква, снета от нея – една сто­милионна от инда; буква от оригинала на обикновена пишеща машина – 100инда (от първото копие с индиго – 90, от вто­рото – 80 и пр.); снета страница от такъв оригинал – 0.001 на буква; машинописна буква чрез източник микрофилм на печа­тен текст – 350 инда; същото чрез видеокадър – 650 инда; чрез телевизионна библиотека (интернет) – 1000 инда на буква; машинописна буква, снета от верен ръкописен препис – 5 хиляди инда; от ръкописния оригинал – 10000; от стеног­рама – 25000; от фонозапис – 100 000; чрез вторично дикту­ване – 250 хиляди; от оригинално диктуване на холизатор – 500000, чрез диктовка от Учител – 750 000; буква от типов шрифт, изпълнен ръчно – от 1 000 000  до 10 000 000; буква от четлив почерк преписано Слово – от 10 000 000 до 100 000 000 инда; буква от краснописен препис на Слово – от 108 до 109; според източника на преписа: стандартен многотиражен пе­чат - 108, машинопис – 2.108, ксерокопие – 2.5.108, микрофилм – 3.108, видеокадър – 4.108, телевизионна библиотека (интер­нет) – 5.108, верен ръкопис – 6.108, ръкопис на холизатора – 7.108, стенограма на беседа на Учителя – 8.108, аудиозапис на Слово – 9.108, диктовка от холизатор – 109, буква от личен шрифтопис или калиграфия с почерка на монадата и многова­риантност в детайлите на всяка буква всеки следващ път, поради спонтанност, както и буква от машинопис на холиза­тора – от 109 до 1010 инда, по подобие на източниците, избро­ени по-горе. Буква от машинописен оригинал на холизатора, при който Словото е дошло директно на машината, без ръко­пис или запис, има 1010 инда (ксерокопие от него съдържа 100 000 инда в буква, ако е първо и единствено, но, теорети­чески, плътно черно има само 1 000 инда в буква, а алено 12 000 000); буква от нечетлив или небрежен почерк на холи­затор – от 1010 до 1011; буква от четлив оригинал на холиза­тор с ръка – от 1011 до 1012; буква от четлив краснопис на хо­лизатор – от 1012  до 1013. За предпочитане е скенерни, фо­тотипни и ксеросни копия да се правят именно от такъв ори­гинал (1013 инда в буква), като всяка буква в тях – в единстве­ния  първи екземпляр – ще има 100 000 000 инда, теорети­чески: 1 000 000 при черна буква или 12 000 000 000 при алена. При мързел и това не е малко, но е 8 333 пъти по-слабо от собствена краснописна буква в алено и над 10 000 000 пъти по-слабо, ако се напише с черно мастило... Буква от специалния, изящен шрифт на единатора е равна, условно, на 1013 – 1014 инда; буква, имитираща почерка на Учителя, варира между 1014 и (?) 1014 - копиране на стъкло или с индиго, 9.1014 – с гледане;) без гледане, по памет 1015; а буква от оригинален ръкопис на Ми­ров Учител има от 1 до 10 трилиона  инда сила (1015 – 1016). Значи, който успее да си изкара копие от писмо на Учителя, дори и в черно, има шанс да бъде облъчван от всяка буква с повече от 135 000 000инда, в случай, че пренебрегне намали­телите в знаменателя; но те трябва да се имат предвид – само тежината на един прост ксероксен апарат намалява ре­зултата хиляди и десетки хиляди пъти. Колко по-просто е да направиш препис и да разделиш трилиона само на грамажа на писалката! Който чете наум Словото, излъчва със силата на три най-мощни радиостанции словомощ в границите между 1016 и 1017.(sM – подпис на Учителя=100LCk). La – звук от ау­диозапис на Слово Божие, прочетено от когото и да е вярно и вдъхновено, има от 1017 до 1018 инда; звук от запис на холиза­тора – от 1018 до 1019, както следва: ако четете от печатно многотиражно издание – 1018, от машинопис – 2.1018; от мик­рофилм – 3.1018, от видеокадър – 4.1018, от телевизионна библиотека (интернет) – 5.1018, от чужд ръкопис – 6.1018, от свой нечетлив ръкопис – 7.1018, от свой красив ръкопис – 8.1018; ако не се чете, а се говори в момента и това е живо Слово, звук от него в запис е със словосила 9.1018 инда. Звук от запис на самия глас на Учителя – от 10 до 100 квадрилиона (1019 – 1020); звук от телепатично възприемане на Словото – 1020-1021; психозвук от четене наум  със сродни души и в магично време – 1021 – 1022 инда; четене на Слово на глас – 1022 – 1023; четене от холизатора или от група по специални начини (по жребий, с редуване и пр.) – 1023-1024; вярно интерпретиране, преразказване или казване наизуст – от 1024 до 1025; когато Учителят сам чете Слово – от 1025 до 1026. Когато Учите­лят говори – над 1026 инда условна словосила за словометри­чески упражнения.   
11. К – КОСМОМЕТРИЧНИ ДАННИ: Кр – планетна сила, според астрономическото влияние на светилата и планетите върху Земята: Слънце – 6300 инда, Луна с КПД над 50% (по систе­мата на Морен – Петър Манев – КМА("Канон на математичес­ката аспектология") – 3240, Меркурий над 50% - 1980, Венера –2200, Юпитер – 1380, за добротворни (над 50% КПД) Уран, Нептун и Плутон – съответно 1190, 1150 и 550; за Северен Лунен възел над 50% КПД – 2000, за добри Асц. и МС – съот­ветно 1 000 и 500Десц. – 250. ÍC – 125Ка – сила на положи­телния аспект: съвпад (0º)  (бала му по формулата спо­ред КМА): ∆ (тригон, 120º) = в - dº (при в dº важи формулата в d(d числител)/1о(10 знаменател), където d° е отклонието в градуси от Белия Тригон (тригон с върха към МС). Отк­лонението dº за тригон е до ±30ºКа на черния тригон (с dº от ±30º до 60º) не се пише в знаменателя, тъй като това е положителен аспект, но се дели на и винаги се помни, че предлага не само блага, но и съблазни, изкушения, мързел, разхищенияБял Q(квинтил, 72º) или биквинтил, 144º) – по същата формула, но с dº до  ±18ºчерен от ±18º до ±36º (като се дели на 5, ако е между добротворци или от добротворец. При преобладаващи негативни планети, черните квинтили и биквинтили се пишат в знаменателя, тъй като Меркурий (или петицата) обслужва по-силния, независимо от етиката. Бял секстил има dº до ± 15ºот ±15º до ±30º е черен и се дели на 6 но остава в числителя и се внимава какви наслади предлага и каква обвързаност в личен план;dº на аспекта децил (по­луквинтил, 36º) е до ±9º, а при dº от ±9º до ±18º е черен и се дели на 10, като остава в числителя като словоусилвател, само ако идва от добротворец или поне от неутрална пла­нета към добротворна. Аспектите полусекстил (30º), са с Ка=В-dº, където dº на белите полусекстил и квинконция (150º) е до ±7.5º, а на черните – от тази граница до ±15º
С това се изчерпват данните за изчисления по елементар­ната формула на словометрията. Свръхформулата за окул­тни ученици включва всички останали добротворни аспекти в числителя, чиято сила се изчислява по същия начин, като се има предвид, че изонумерите на съвпад () са всички аспекти с n=19,28,37,46 и т.н. (например η/19 (нондецил, 18º56'50".53); Vֿ19  (нондеграл, 170º31' 34".74); φ19 (нондестел, 37º53'51".05). Под "изонумери" се подразбират нумерологичните, кабалстичните числа, произлизащи от базовото едноцифрено чрез интерполация. Словометрически изчисления без познаване основите на математическата аспектология и другите дя­лове на езотеричната българска кабала и астрология са не­възможни.

Да се има предвид, че различията в настоящия синтез и базовия материал по словометрия се дължат на междувременно напредналата теория на аспектологията и за валидни засега трябва да се считат данните тук.

Kh – СИЛА НА АСТРОЛОГИЧЕСКИЯ ЧАС: Слънчев=1 200 – dm, където dm е закъснението в минути от началото на астроло­гическия час; Лунен с КПД над 50% в момента на възпроизвеж­дане на Словото = 600-dm. За по-прецизни изчисления, тук и по-горе, където се включват Луна и Меркурий като добротворци (над 50%КПД), а и въобще с останалите планети, може да се използува допълнението – (100-%КПД). Например, при Луна с КПД= 51%Кр =240-(100-51)= 3 191инда, а Kh = 600-49 = 551 инда. За Юпитеров астрологически час базовото число е 400, за добротворен Меркуриев – 240; за Венерин – 330. Специал­ната словометрия намалява получените индове: за периода от астрологическия обед до залеза със 75%; от залеза до ас­трологическата полунощ – 25%; от полунощ до изгрев – 50%. Освен критерия по КПД, както за планетите, така и за аст­рологическите часове, аспектите и пр., се въвежда и поняти­ето "преобладаващо влияние". То е преобладаващо положи­телно в неделя, четвъртък и петък; на 13, и 6 число от ме­сеца, както и на датите-изонуметри на тези числа. Същото важи не само за датите, но и за нумерологическите дневни вибрации. Сами по себе си, тези фактори се разглеждат в отделни точки. Досегашният ни опит дава основания да се твърди, че от пладне до полунощ Юпитеровият астрологи­чески час е Нептунов, Сатурновият – Уранов, а Марсовият – Плутонов. Това не е абсолютно -  действа така предимно в живота на хората, в чиито хороскопи съответните трансп­лутонови планети са много силни. Затова тези часове, а даже и Марсов и Сатурнов, когато са над 75% добротворци и пре­обладаващите останали влияния са положителни, може да се считат за словоусилватели, със следните индове: Мар­сов=300, Сатурнов=172, Уранов=150, Нептунов=300 (увели­чено, тъй като действа и Юпитер), Плутонов=120.
Засега словометрията не борави с трансплутоновите планети, пла­нетоидите, астероидите, възлите и различните специални точки, нито с черната и бялата Луна, но при насъбиране на достатъчен астрологичен и словометричен опит и в тази сфера, той може да се приложи в специалната формула на словометрията за окултни ученици.
Kw – СИЛА НА ДЕНЯ ОТ СЕДМИЦАТА: неделя – 700, понеделник – 350 (при ППФ – преобладаващи положителни фактори), сряда – 140 (при ППФ), четвъртък – 233, петък – 117. Вторник и съ­бота са над дробната черта, само в случай на над 75% ППФ – респективно 175 и 100. В специалната формула на словомет­рията тези числа също се подлагат на процентни намалява­ния, в зависимост от това, коя четвъртинка на денонощието е. А може и да се приложи формула за постепенно намаляване на съответните числа, в зависимост от отдалечаването от началния час на изгрева, пладне, залеза или астрологическа полунощ.
 Kn – НУМЕРОЛОГИЧНА ДНЕВНА ВИБРАЦИЯ ПО СИСТЕМАТА ОТ НОВА ДО НОВА ГОДИНА: интерполация на цифрите на годината до едноцифрено число или 11 и 22Годишна + месец = месечнамесечна + дата = дневнадневна + час = часова. Индове за първа вибрация = 1 000; ІІ – 500 (при ППФ), ІІІ – 333V – 200(при ППФ); VІ – 167VІІ – 143 (при ППФ над 90%); VІІІ – 125 (при ППФ над 80%); ІХ – 111 (при ППФ над 70%); Х – (?); ХІ – 91 и ХХІІ – 45 (ППФ над 50%). Часоватавибрация = дневната:10.
Kd – СИЛА НА ДАТАТА: 1 – 1000,10 – 90019 – 80028 – 7003 – 33312 – 32321 – 31330 – 3036 - 16715 – 15724-147. При ППФ 2=50011 – 48020 – 46029 – 4405 – 20014 – 19023 – 180. По-сериозните нумерологични системи изискват нама­лители и увеличители за втората цифра: за 1 – 10, за добра 2 – 5, за 3 – 3, за  добра 5 - 2, за 6 – 2. При ППФ над 75%: за 4 – 4, за 7 – 2, за 8 или 9 – 1. Намалители биват 4, 7, 8 и 9, когато са при под 75% ППФ и тогава се имат предвид в знаменателя, където пак се събират към главното число за датата. Kz – ПОЛОЖИТЕЛЕН КАБАЛИСТИЧНО ДЕН от началото на духовната година (21.03). Изчислява се като Kd.
12. R – ОБЩА ЧИТАТЕЛНОСТ = Ra+Rr, където Ra Е ОБЯВЕНАТА ЧИТАТЕЛНОСТ в часове годишно, а Rr – РЕАЛНАТА ЧИТАТЕЛНОСТ в ч./г.;
13. Aa – ОБЯВЕНА СЛУШАТЕЛНОСТ в часове годишно; Ar – РЕАЛНА СЛУШАТЕЛНОСТ в часове годишно. Засега словоусилвателите Rr и Ar е почти невъзможно да се измерват, освен при специ­ална организация и регистрация  на читателите на един текст (книга) и ползването му в часове годишно, както и на записите.
14. S – ФАКТОР НА ТИШИНАТАSf+Sp, където Sf е фактор на ФИЗИЧЕСКАТА ТИШИНА. Като се изключат хармоничните и да­лечни природни шумове, тя се измерва в секунди за един аст­рологически час (минус 1/10 почивка); Sp – ПСИХИЧЕСКА ТИШИНА, измервана по същия начин, ако в полето на слуха и зрението, сред природата, няма човек, който в момента не се занимава със Сло­вото.
15. h - ЛИНИЯ, НАНЕСЕНА РЪЧНО, като художник, без чертожен инструмент – за всеки сантиметър 1 000 000 инда, делено на (101-%точност до ±10 мм отклонение), ако линията изра­зява Истината, Мъдростта, Прекрасното,  според абсо­лютни критерии; c – 100 000  над черта за копиране на такава линия от оригинал, но на око, като художник; ср=10 000 с индиго или трафарет под листа, но без инстру­мент; I = 1 000 с обикновен чертожен инструмент и 500 с твърд шаблон; d = 100 инда на сантиметър при дистанци­онно чертаене, като се изважда по един инд на сантиметър за линейното разстояние от ръката до плотера; m=10 инда на сантиметър чрез манипулиране с “мишка”; р = 1 инд на сан­тиметър чрез абстрактно математическо програмиране. Абстракцията повишава менталната мощ, но когато пове­рява изпълнението на инструменти и машини, поразява уме­нията и навиците, виртуозността на ръката, т.е. мюонното тяло на човекаw- дължина на линиите на трафарета в мм. По конкретния множител в т.15). fs – 1 КВАДРАТЕН САНТИМЕТЪР ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗОБРАЖЕНИЕ от същото естество е с 1012  инда (черно-бяло), 1013 – 1014 – едноцветно, в зависимост от баграта; 1015 – 1018 – в зависимост от количеството багри; 1018 – 1022 – с рефлексни бои и техники, ако не са кич; 1022 – 1025 – с вътрешно светещи тонове; над 1025 – с психически светлини и багри (психопис); fw – холоформа на изображени­ето = ℓw2. Това са условни, сравнителни числа предимно за естометрията, където мерната единица за абсолютна кра­сота е 1 асн (от “асуин”). Но в божествените  метрични системи има закон за превръщане на същностите една в друга и взаимозаменяемост на функциите, поради което едно прекрасно лице или постъпка или един изгрев могат да възбу­дят мисъл и Слово. По същия начин, само една дума на Учи­теля прави някого изумително прекрасен само за една година, понеже не е попречил на индовете Слово Божие да се превър­нат директно в асуин – не се е обезобразил чрез критикуване или необмяна с души с искра Божия.
15А. а – КАБАЛИСТИЧЕСКА СИЛА И СЛОВОСИЛА НА БОЖЕСТВЕН, ДУХОВЕН И ФИЗИЧЕСКИ ЪГЪЛ В КВАНТОВАТА МЕХАНИКА, БИОМЕХАНИКАТА И СОЦИОМЕХАНИКАТА. По подобие на аспектите в небесната механика, силите на ъглите в нас и около нас също влияят върху възпроизвеждането на Слово. Това важи както за образците за преписване на Слово, така и в текстообра­ботката и книгооформлението, а също и в композицията, из­куството, бита и взаимното разположение на хора в прост­ранството. Това е важна наука на езотеричното космично човечество. Например, едно зачеване, едно излъчване на ду­шата в горните светове, една магическа победа или една телепортация често зависят изключително от кабалистич­ните ъгли. Тренираните да гледат една звезда под строго определен ъгъл с точност до минута, могат да видят много неща в нея. В сферата на медицината, земеделието, матери­алознанието, архитектурата и пр. тази наука на Посвете­ните върши чудеса. Затова не е без значение какви са образ­ците ни за писане и издаване на Слово, какви са книгите ни, под какъв ъгъл пада светлината като пишем, четем, говорим или правим запис, как са разположени предметите и хората около нас, как садим семена и дръвчета и как ядем или се мо­лим. БОЖЕСТВЕНА ЪГЛОСИЛА: съвпад – 3 600 инда, де­цил(полуквинтил, 36º) – 360; 3 (тридецил, 108º) – 260;А19 (18º 57') – 36С19( 170º 32') – 26Ф19(37º54') – 16А28(12º52') – 3.6 инда, Е28(167º9') – 2.6Т28(38º35') – 1.6 инда. Ъглосила под 1 инд не се изчислява, освен в случаите на голямо множество такива ъгли, например в някои атомни наклони и структури. Затова има вещества на черната и бялата магия. Периодич­ната самота и съблюдаването на ИЖР (индивидуалния жизнен радиус) индуцират сила 3 600 ъглоинда в секунда. Оригиналът на единствен екземпляр на Божествено произведение – също; тиражирането е обект на силонамалителите и затова брой­ката на тиража в словометрията се записва в знаменателя. ДУХОВНА ЪГЛОСИЛА: тригон – 1 200 инда; полусекстил30º - 300квинконция, 150º - 290А21 (17º9') – 171Е21 (171º 26') – 161 инда; Ф21 (34º18') – 151Q(квинтил,72º) – 720 инда на Словото; А14 (25º43') – 257Е14 (154º18') – 247Т14 (77º9') – 237А23 (15º39') – 156С23 (127º11') – 146Ф23 (31º19') – 136 инда. Квинтилните стойности важат за числителя само при ППФ (преобладаващи положителни фактори); същото важи и за серията ъгли на ПРИРОДНАТА ЙЕРАРХИЯ: опозиция, 180º - 1 800 инда, трите вида ъгли 1/11: А=32º44' – 327; С=163º39' – 317; Ф=65º28' – 307; А20 (18º) – 180; Е20 (162º) – 170, Т20 (54º) – 160; А29 (12º25') – 124С29 (173º48') – 114Ф29 (24º50') – 94А38 (9º29') – 95Е38 (170º32') – 85Т38 (28º26') – 75А47 (7º40') – 77С47 (176º11') – 67Ф47 (15º20') – 57;А56 (6º26') – 64Е56 (173º35') – 54Т56 (19º18') – 44А65 (5º33') – 55С65 (177º14') – 45Т65 (16º37') – 35А74 (4º51') – 49Е74 (175º9') – 39Т74 (14º36') – 29А83 (4º21'– 43С83 (177º50') – 33 инда, Т83 (13º1') – 22 и т.н. Желаещите да изследват тези ъгли по-нататък могат да ги изчисляват по следващите изонумери на числото 2 – 92,101,119 и пр., като потърсят аспектите с такива де­лители в специалната, разширена таблица “КМН” (Канон на математическата аспектология) или по формулите: Ъгъл А=(360 върху n; Ъгъл С={180(n-1) върху n (за нечетно n); Ъгъл Е={180(n-2) върху n (за четно n); Ъгъл Ф=(720 върху n (за нечетно n); Ъгъл Т=(1080 върху n (за четно n). Индо­вете са = 3 600:n (за ъгли А); За С или Е =(3 600:n)-10; за Т и Ф =(3 600:n)-20. Така всеки сам може да си изчисли и състави таблица на недовършените по-горе изонуметри на цифрите 1, 2, 3 и 5, а също и на словоусилвателя ъгъл 60º (секстил), който е със основни 600 инда. Ъглометрията (аспектологи­ята) изследва по този начин и естеството, "поведението" на всеки ден от годината, сключващ даден централен ъгъл по отношение на базова начална дата (начало на Божествената, духовната и физическата нова година; начало на един живот, на лично или историческо събитие). Тъмните сили и школи боравят само с няколко съвсем елементарни фигури и пак оказват мощно въздействие, затова последователите на Бя­лата Ложа имат познания за защита и други духовни операции чрез пребогатата гама от категории ъгли. Ъглите в микрос­вета, биометрията, петрометрията, антрометията и пр. са геометрическата база на това познание, а словодеецът, изу­чаващият Словото и словометристът в бъдеще ще знаят под какви ъгли да работят с него и какви са резултатите. В този смисъл са важни и приложените образци с холорамката, наклоните на редове, букви и шрифтове. Във връзка с това има изработени няколко вида трафарети за преписване на Слово Божие, дадени от Елма, както и още 4 типа трафа­рети, отговарящи на дейностите, за които е предназначена и пентаграмната каса, споменти по-долу.
16. Dn – ОТДАДЕНИ ТАЙНО ДАРЕНИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ МЕСЕЦ В ПАРИ И НАТУРА, В СТОТИНКИ; r10 – отдаден месечен десятък; r50 – отдаден половинък; r100 – отдаден цялък. Половинъкът се ум­ножава по 100, а цялъкът – по 1000. Могат да се изчисляват и получените дарения от този вид, но няма как да се разбере дали са десятъци или по друг импулс.
В осиянията нееднократно са изяснявани икономическите, паричните проблеми на ученика. Имайки предвид опита от живота на Братството по време на телесното присъствие на Учителя в България до 1944 г. и на някои Негови ученици след това, ние се опитваме да прилагаме и новото, давано от Елма. Оперирането с материални средства е реалност, ко­ято Учителят никога не е пренебрегвал, защото е искал да ни внуши и в тази област поведение според най-високия идеал.
Истинският ученик изкарва прехраната си с обществено по­лезен труд и никога не лежи на гърба на близки, познати и приятели. Това бе доказано от най-напредналите ученици на Учителя по най-блестящ начин.
Духовният ученик не приема дарения с обявен дарител. Има и Божествени ученици, които не се докосват до пари дори при тайни дарения, за да не се свързват с нумпирите, банкпи­рите, лендпирите, ренпирите (дракони на монетите, банкно­тите, лихварите, наемите и пр.).
В същото време, като голямо изключение, Учителят е опре­делил една минимална издръжка за някои стенографи, тъй като без денонощно, професионално натоварване, дешифри­рането и издаването на Словото в такъв обем би било не­мислимо: То не е издадено изцяло и досега. Това налага в оп­ределени периоди с историческа значимост да се отделят елитни кадри, специалисти и таланти, които да се трудят доброволно и без никаква регламентирана подкрепа, често до 22 чáса в денонощието. При все това, редовно постъпват не­лигимитирани дарения в натура и пари, които би трябвало да знаем как да разпределяме. Ученикът отделя десятък от всеки приход без изключение и го отдава тайно  на лице, от което се възхищава най-много и което работи най-съвършено и безкористно за Словото и Делото от наша гледна точка – докато работи така. Ако има деца, останалата част разделя на равни дялове за децата си и себе си, като на всяко дете се дава до 28-год. му възраст, независимо от това с какво се зани­мава и дали одобряваме поведението му. Може да се предвиди и един дял за родители, братя, сестри и други роднини, ако имат по-малки доходи от нашия. Има специални случаи, ко­гато ученикът не отделя дял за себе си: изпитва се желани­ето му да проникне в Космоса. Личният дял или десятъкът (половинъкът, цялъкът) се дели на 5 за Пентаграмната каса: Слово Божие, Майки, Култура, Школа и Братство (ВСК) – в този случай в числителя се нанася сумата в петорен размер.
ПОГАСЯВАНЕ, ПОНЕ ОТЧАСТИ на инфлацията чрез банкови лихви и по други начини се разрешава само в делá за майките и децата, както и в дяловете за собствените деца.
ОТНОСНО ТРАФАРЕТИТЕ: Внушените  от Елма 5 вида трафа­рети (шаблони) са със названия: “Изгрев”, “Извор”, “Изблик”, “Избор” и “Из­ход” и отговарят на съответните дейности през четирите седмици на лунния календар и една обща за месеца. Образците “Изгрев” се използват за преписване на Слово Божие и биват няколко вида: 1. Под наклон на реда 72º - за краснописно пре­писване със светлосиньо (циан), през два реда (през три реда, ако е с шрифт) на Слово от Учителя Беинсá Дунó и инкарна­циите Му през вековете. 2. Под наклон на реда 36º - за писане и преписване на осияния, дошли чрез холизатор – в алено, през един ред. 3. Под наклон на реда 18º - за въпроси, синтези, ко­ментари, анотации, тълкования и др. – в синьо, на всеки ред. 4.Под наклон на реда 9º - за цитати от други автори, в тъмно­синьо, на всеки ред по-дребно. В началото се дадоха и други функции: 72º - само за лично четене на Словото; 36º - за устно и умствено четене заедно с други хора; 18º - за ръкопис;  - за машинопис. Холорамката и ъглите – розови. Има образци с вертикални елипси вляво, вътре с букви-символи – те са за словометрични изчисления по текста, написан отдясно; има и образец с три кръга отдясно, в които се пише най-горе Слово в оригинал, в средата – в превод на основен език, а най-долу – на който и да е друг (билингва образец). Важни са и четирите ъгъла със снежинките и информацията за заглавието, да­тата и страницата на осиянието, както и ръкописните букви “Д” (Дух) – долу ляво; “д” (душа) – долу дясно; “с” (сърце) – горе дясно и “у” (ум) – горе ляво. Те са и трансформатори на негативните ъгли, и източник за решаване на вида проб­леми. Копия от тях на прозирна хартия се лепят с върха на­горе в 4тефтерчета – досиета на изцеленията, “чудесата” и постиженията, предизвикани от тях. Силата на “Д” – по 3 инда; на “д” – по 1.5 инда; на “с” – по 0.5инда; на “у” – по 0.6 инда; за правия ъгъл ляво долу, дочертан с ръка – 100 000. Си­лата на холорамката – според дължината на линиите + броя на буквите в “Молитва на искрата Божия”. На гърба на обра­зец “Изгрев” в бъдеще ще се рисуват и отпечатват в холо­рамката в ширина, съвпадаща с лицевата, образите на Христа в световната иконопис, живопис, стъклопис,  скулптура и графика, фотогра­фии, кино, както и на Неговите въплъщения като Полукс, Ор­фей, Рама, Кришна, Зороастър, Хермес Трисмегист, Учителя Беинсá Дунó и пр. Тези изображения трябва да са със златна аура, но без компютърна и ръчна графика – в комбинация с из­греви, слънца, пламъци, лъчи, светлини, без води.
Селена и Луната се проектират във втората, сребристозе­лена серия образци, основана на движението за въздигане на Бременната, Кърмещата, напълноосвободената от матери­ално и социално робство Майка. На обратната страна на об­разците за Движението за безплатно гостуване и пътуване на Свободните Майки и техните приятели по цял свят ще се рисуват или копират образите на най-прекрасните бременни, кърмещи, майки и деца - не само от професионалистите и лю­бители художници, но и от домашните албуми на хората. Това ще е в резултат на специално подеманата днес кампа­ния по репродуциране на всички най-одухотворени и красиви образи досега и фоторегистрация на живите деца и младежи. Създава се по този модел световен архив на красотата и център за информация, при подбор на вериги от адреси за пътуващите  и гостуващи според видовете подобия, привли­чания, съвместимости и интереси. Най-голямо значение об­разците от серия “Извор” – сребърнозелените – ще имат за подобряване и облагородяване на наследствеността и за въз­действие върху бременните. Образите там са на фона на всякакви води: езера – за бременните, извори – за кърмещите, реки – за младите, поточета – за децата, море – за майките, лед и сняг – за възрастните, пáри и облаци - за заминалите в другия свят, дъжд – за новородените и пр.. Тези комбинации от изображения са със съответен кабалистичен и астрологичен алгоритъм според личността, така че представляват  точен картинен хороскоп. Образци “Извор” са и с арка от най-раз­лични видове растения, по подобие на сецесиона на художници като А. Мха, който гениално е предусетил и доразвил от класиката този принцип. Арката за бременните ще е само от листá, може и със зелени плодове; за младите жени – с цветя и цъфнали клони; за момичетата – едва разтворени цветове; за децата – напъпили клони; за майките с деца – листа със зрели плодове; за кърмещите – сокове, стебла и корени, за божест­вените семейства – семена, групи растения, гори, ливади, по­ляни, поле, долина, градина. Символното въображение тук е без граници: може кърмещата да е на фона на извори, фон­тани, пенещи си ручеи и водопади; новороденото изисква слънце в “кадъра” – и пр. При това фоновата разработка може да бъде и в комбинация с фина мрежа от сребърнозелена компютърна графика, нещо като аура на Майката, Жената, Момичето или Детето, отговаряща на закона за орнамен­тите в ясновселената и в личния хороскоп. Тогава изображе­нието ще бъде не само извънредно красиво, но и магично, уни­кално, иконописно – пропуск в Космоса.
ТРЕТИЯТ ОБРАЗЕЦ за третата седмица или учебен сезон в Школата е също с линии в специални кабалистични пропор­ции, под знака на Тригона и изонуметрите му, в светлосиньо. Текстовете са авторски, в оранжево, професионални и люби­телски шедьоври на духовната култура, аноними. На гърба – картини.
Тук няма да се описват подробности, но може да се каже още, че комерсиално-тщеславната структура и мотивация на досегашната човешка култура ще бъде подложена на своеоб­разен дъмпинг от поне още 3 образеца за разпространение на културата на душите с монада: освен “Изгрев”, “Извор” и си­ньо-оранжевия “Изблик”, предвиждат се още листовете за без­платно и анонимно духовно самообслужване “Избор” (научно-окултни образци с тъмносини линии, в Уранови кабалистични пропорции) - за ученици, направили окончателно избора си с кого ще живеят и в коя Школа ще бъдат, поради което биват избрани; а също и образците “Изход” с виолетови линии и Плутонави пропорции, представляващи своеобразен билет или виза за изход в Космоса, понеже са нещо като ценни книжа на “акционерите” в специална банка от божествен тип “Данк” (или “Данка”). Това е информационна банка без оборот на пари или еквиваленти, направляваща участниците в универсал­ното “Движение за пътуване без пари и гостуване при душите със сродни психоритми, биоритми и интереси”. Докато лис­товете ”Извор” са акредитиви за майките и техните сътруд­ници, то “Изход” са за всички, подарили безплатно условия или усилия за възникването на Новото Човечество. Този род “бан­кноти” не може да се фалшифицира машинно, понеже има спе­циални методи да се провери дали са наситени с индове от ръчно изпълнение. А отказващият се от печалби и машини, слава и признание прекрасно може да мине и без такъв “би­лет”, понеже усилията, които полагаме над попълването на образците целят същите френологични и физиогномични, корпологични (телесни) изменения, които се получават и при честния човек, самоопределящ се към Космичната си Родина и без уме­ния от типа на краснописа и словометрията – например един виртуоз-инструменталист, свирещ анонимно и без пари.
И, все пак, слововъзпроизвеждането с глас и почерк, както и словометрията, изграждат у човека специални висши тела и центрове. Конкретната грижа за Новите Майки и Деца, както и регистрацията на биохигиенните и антропометричните резултати в сребърнозелените образци образуват друг вид тела и центрове в човека; анонимното и нехонорувано творчество, архивирането на божествената култура, културселекцията,  културхигиената и културометрията – трети вид; участи­ето в Школата по многогодишни цикли, сезони, лунни месеци и седмици и астрологични часове във всичките ù 144 дисциплини или поне в част от тях – четвърти вид тела и центрове у човека; лептата, изразена в отсъствие от жилищната площ, грижи за космическите роднини и усилия за устройване на Но­вата Земя по антибизнес- и антиапломб- принципа на хората с искра Божия – пети вид. Нашите школни и извъншколни за­нимания с петте вида трафарети, шаблони или образци са само за предначално възпитание и образование на кандидатите за космическо гражданство.
Препоръчваме ламиниране на трафаретите или поставяне в прозрачни джобове, за да не се цапат от търкане и избиващо мастило през листа и да се продължи животът им. За да се хванат преписи на уникални текстове само в една страница, препоръчва се да се направят копия от трафарет формат А4, с няколко увеличения през няколко процента, на лист А3.

Оттук започва “ТАБЛИЦА-ЮЛИАНСКИ ПЕРИОД” – продъл­жава  и на следващата страница 9.
Страница 10 – трафарет 72 градуса
Страница 11 – трафарет 36 градуса
Страница 12 – трафарет18 градуса
Страница 13 – трафарет 9 градуса
Страница 14 – Образец за вписване на изходни и междинни словометрични данни словоусилватели – Р
Страница 15 – Образец за вписване на изходни и междинни словометрични данни словоотслабители – W
Страница 16 – Специален трафарет за словопис с резулта­тите от словометрическите изчисления
Страница 17 – Панлигва трафарет за краснопис и слово­метрически резултати, според данните в образец ИМД
Страница 18  - Към преписи на Слово на Учителя до 1945г., 72 градуса. За изрязване и апликиране в сектор “А”, в синьо
Страница 19 – Към преписи на осиянията и апликиране в сектор “А”, в алено
Страница 20 – Празна холограма за запълване с приложе­ните фотоси и изображения на гърба на образците при крас­нописване на Слово – от Учителя – синьо, от Елма – алено
Страница 21 – Празна холограма за запълване със снимки  или рисунки
Страница 22 – Фотос на Учителя 
Страница 23 – Изображение на Елма (Христос) в холоформа
Страница 24 – Обезвреждане на стандартни страници (със 3 силуета на Учителя
Страница 28 – ПРД (Пример за работа с контур от длани и...тн)

ІІ. СЛОВООТСЛАБИТЕЛИ

1. Те – ЗАКЪСНЕНИЕ НА КРАСНОПИСАНЕТО ИЛИ ПИСАНЕТО СЛЕД 10,00 ЧАСА СУТРИНТА по нормално време (11 ч. – по лятно), в се­кунди. След полунощвместо 0 часа се пише 24 часавместо 1 – 25вместо 1 – 26, вместо 3 – 27, вместо 4 – 285=296=307=318=329=33. Допълнено в таблицата. Както бе вече обяснено, по-късно бе препоръчано това да се извършва от 16ч.
2. ha – ВИСОЧИНА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НАД земната повърх­ност в сантиметри; Важи за човешки съоръжения – на голямо и стабилно живо дърво, удобно за четене или писане, геопо­лето не отслабва. При сериозно оборудване с измерватели на магнитното и други геополета, отслабващи с височината, този градиент може да се разнообрази и уточни. Уредът от­чита и Фарадеевия ковчег на арматурите. По същия начин трябва да се въведе и измерител на електрическите полета, в които живеем, като отслабители в словометрията. Това важи и за радиовълните и телевизионните емисии. Ето защо и навън трябва да се слововъзпроизвежда далеч от електроп­роводи. Съществува и ефект на разпространение на Словото по електрическата мрежа и в технологическия ефир, и то доста силно, но то действува по този начин на хората, които повече си стоят вкъщи и в службата или ходят само по ули­ците. Словото като чувство и мисъл догонва влюбените, ту­ристите, планинците  и пътешествениците.
3. Вв – НЕБЛАГОПРИЯТНО АТМОСФЕРНО НАЛЯГАНЕ В ХЕКТОПАСКАЛИ – когато е под средното за място и за месеца (ако има метеорологични статистически данни – и за да­тата).
4. tºв – ДИСКОМФОРТНА ТЕМПЕРАТУРА на въздуха – когато е под 15ºС и пръстите започват да измръзват. Под 0ºС t'в=15 - tºв; от 0ºС до +15ºС t'в=15+tºв. Преобразувано число за целите на словометрията tВ=100.t'в. Да се има предвид и дискомфорт­ната температура  над 35ºС.
5. Hgв – ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА над 50%. Словометричен пока­зател на неблагоприятната влажност HGв=100Hgв.
6. Ев – НАМАЛИТЕЛ ПРИ ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ=100, при сме­сено=50.
7. Di – ПРЕКЪСВАНИЯ НА ПИСАНЕТО по субективни и обективни причини в определен срок на слововъзпроизвеждане – сумарно в секунди. Важи и за четене, и за аудиозаписи.
8. Св – ЗА ЕДНА ЧЕРНА БУКВА, ЦИФРА ИЛИ ЗНАК – 100 под знаме­нателя. За сивееща или сива – под 100, в зависимост от сте­пента. Значи, в една страница с n букви, намалението на сло­восилата поради чернота = 100n.
9. аLccd – БУКВА ОТ ЦИТАТ НА БОЖИЕ СЛОВО, С ПРЕПРАТКА И В КОНТЕКСТ -  5; бLcc – същото с препратка (т., стр.) без кон­текст – 10вLcd – с контекст, без препратка – 100гLcu – без контекст и препратка – 1000дLct – БУКВА ОТ ЦИТАТ НА ТЕЗА, заедно с цитат от нейната антитеза: в случай9а – 29б – 2.39в – 2.69г – 3еLcs – БУКВА ОТ ЦИТАТ НА СИНТЕЗА: в случай “а” – 1; “б” – 1.2; ”в” – 1.4; “г” – 1.6. Некоректните ци­тати, умишлено или не, особено компилациите и сборниците, каквито не липсват и до днес, обикновено фабрикуват “кон­серви”, “компоти”, “салати” и “конфитюри” от Слово, които най-често правят вярващите в тях люти, кисели, горчиви или твърде солени в общуването, а други – сладникави или вкис­нали... С фугасни парчета от Слово или с цели цитатни бу­кети от илюминации лудият може да вкара хиляди в лудни­цата, характеропатът – да наплоди множество себеподобни, андроидът – да фабрикува аутици и роби. По правило Слово, при подбор на цитати или декламиране, е ампутирано предва­рително от цензурата в мозъка ни, понеже тя не може да до­пусне, че Учителят може да е казал “такова нещо” или да е вложил “такова съдържание”... Това е преди всичко истори­ческа, кармична вина на записващи, дешифриращи и препис­ващи Слово, но стилистиката познава и редактиране чрез подбор или съкръщаване, чрез пропускане. Сам редактира­щият си мисли, че е съвършено честен, когато е съобщил тома и страницата и даже реда или номера на изречението (стиха). Всъщност, ние всички, без изключение, които нямаме вид на Учители, непременно редактираме Истината, Мъд­ростта и Любовта денонощно – по отношение на себе си и във взаимоотношенията с околните. Ето защо редактираме не­избежно и Словото, когато го цитираме, преразказваме и тълкуваме. Това налага аргументаLc като словоотслабител в знаменателя. ж) Li – БУКВА ОТ ТЕКСТ НА ТЪЛКУВАТЕЛ НА СЛОВО – 10 000 (– за буква от образец, служебен текст, въпрос и др.). Не че в историята е нямало гениални интерпретатори на Словото Божие, създали могъщи църкви и школи, но тъй като откриваме и кървави следи под олтарите, намаляваме за всеки случай 10 000 пъти словосилата на всяка буква и знак от човек, който не прилича на Иисус. Тук трябва да се поясни, че при всички сравнения досега с образа на Хрисос или Учителите нямаме предвид пълно съвпадение, понеже имаме индивидуални разлики, но е важна френологията и основният израз. Въпреки ослепителните върхове на Истината, ако  Сведенборг или Старозаветният Йехова бяха идентични с Христос, щяха да говорят открито и за прераждането, и за астрологията, и за бялата мáгия, и за седемте вида вегетаранство и пр. А ако някой е изхвърлил всичко подобно от оригиналите  на писанията им – и отгоре на всичко е добавил и собствени анатеми – той заслужава да бъде в знаменателя повече от всички. Ако в нечии съчинени­я е останало и живо Слово Божие, индовете му ще са дос­татъчни да надделеят в знамена­теля на формулата над лъжите и страховете – или поне да ги намалят донякъде. Това число е условно (10 000), и в бъдеще учените-ясновидци ще го коригират индивидуално за всеки тълкувател на Слово Божие, в зависимост от движението на Розовата и Синята Нишка в писанията и делата му (живата оценка на Бога). Великият си­рийски мъдрец от 12 век Абдул Фараж казва: “Ако искате да се уверите в нищожността на светските придобивки, вижте как изглеждат тия, които ги имат”. А щом светските придобивки са не само материални, но касаят и светийски, йогистки окултен чин и пр., можем да си представим колко малко идоли на хората до ІІ посвещение приличат на Рама, Кришна, Хермес Трисмегист или Учителя и Христа. зLt – БУКВА ОТ ПРЕВОД НА СЛОВО НА ЧУЖД ЕЗИК. В златния век на България, когато Сло­вото е дошло на български, словоотслабителите за чужди езици, които трябва да се напишат под дробната черта, са, условно, следните: на руски – 5; на славянска кирилица – 10; на славянска латиница и неславянска кирилица – 20; есперанто – 25; скандинавски и балтийски – 27; немски – 30; английски – 35; от останалите индоевропейски езици на латиница – 40; буква от еврейски 50; от неиндоевропейски на латиница и индоев­ропейски не на латиница – 60; неиндоевропейски не на лати­ница – 70Lp – буква от текст, несвързан със Словото – 75 000.
10. na – АВТОРОВО ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ (изключая името на Учителя) – 100 000nac – 50 000 – ИМЕ НА СЪТРУДНИК: редак­тор, издателкоректор,технически редактор, организатор, директор, рецензент, художник, печатар и др.; np – ИМЕ НА ВЪНШЕН АВТОР, несвързан със Словото, в колективно издание – един милион;  npc – НА СЪТРУДНИК на такова издание – 500 000nA – СУМАТА ОТ ВСИЧКИ ИМЕНА.
11. Tr – ЗАКЪСНЕНИЕ ЗА ЧЕТЕНЕ (без или със запис) на Слово след 5.00 ч. сутринта, изразено в секунди, като 0 часá = 24 ч., 1=252=263=27 и 4=28.
12. к - КОСМИЧЕСКИ ДАННИ: кр – планети: Луна под 50% КПД и при преобладаващи негативни фактори (ПНФ) под 50% - 3 240; Марс – 1 130; Меркурий (както при Луна) – 1 980; Сатурн – 1 280; Уран – 1 190; Нептун – 1 150; Плутон – 550; Южен възел – 2 000 под 50% КПД и при ПНФ; десц. – 125 и надир – 250, както при Южен възел; ка – СИЛА НА НЕГАТИВНИЯ АСПЕКТ: опози­ция, 180º = в (силата или мощта); квадрат, 90º = в+dº, където dº за белия квадрат е ±22.5º, а за черния – от ±22.5º до ±45º. При в < dd се намалява 10 пъти. По-подробно за d: то пред­ставлява отклонението на върха на правилния многоъгълник, чиято страна представлява дадената аспектна хорда, от МС. На практика, представяме си кой връх на този въображаем многоъгълник е най-близо до МС и намираме d. Който не може, добре е да си начертае фигурата или да си направи шаблони. Но по-добре е да се ползва универсална формула за всички слу­чаи, което не е трудно: максималното отклонение dтах на върха на прост многоъгълник от МС, за да остане “бял”, е в диапазона от 0º до (алфа/4)º, където алфа е образуващият му ъгъл, а за преплетен алфа = алфа' на съответния прост по­лигон. Тогава има два случая: ако разликата в дължините на МС и по-близката до МС от планетите, образуващи аспекта алфа, е Δλ dтах, то Δλ=d; ако Δλ>dтах, тогава изваждаме от нея толкова пъти алфа, колкото е необходимо, за да се получи d<dтахТова е търсеният резултат d, който може да бъде и отрицателен, но нас ни интересува засега неговата абсолютна стойност, въпреки че в езотеричната астрология този знак дава указания за еволюционна или инволюционна тенденция. Тук ще се ограничим само в рамките на задачата да изброим аспектоотслабителите и техните максимални отк­лонения  като “относително бèли” (понеже са негативни) и “черни” (подробно на тази тема виж материала “Коригиране мощността (бала) на аспекта според позиционния му ъгъл” от 29-30.VІ.1995г.)
 Въпреки използването на класическата астрологическа терминология на петата раса, която си отива, ние винаги трябва да помним, че негативното и “черното” не са фа­тални, а създават условия да осъзнаем недостатъците си и недостатъците на света, както задачи, с които досега никога не сме се срещали и които предстои да разрешим. Ето защо Посветените чакат с нетърпение негативните обсто­ятелства, тъй като те носят осъзнаване, ново познание, преломи, творчески решения, условия за подвиг, борба, пома­гане, саможертва, трансформации, победа, възкресение. В случая с изчисляванетосилата на негативния аспект е оче­видно, че ние реално изчисляваме отклонението d и когато прехвърли горното dтах за “белите” фигури, и те се окажат “черни”. Именно тогава числото им в знаменателя, т.е. сло­воотслабителната им сила, се увеличава. При изчисленията по горните указания не бива да забравяме, че при краен ре­зултат d>dтах, но в рамките на 2dтах, аспектът е “черен” и трябва да се ползва във формулата именно това d. Аспектът Q(квинтил) при ПНФ (преобладаващи негативни фактори), както и биквинтил, се вписват с баловете си и съответните корективи в знаменателя. СептилътS(51º26') – също, както и 2S (бисептил, 102º52') и 3S(трисептил154º18'), като и тяхното максимално d, за бèли, е ±12º52', а за черни – от dтах до 2dтах. По същия закон всеки сам може да си определя сло­вонамалителните числа на полуквадрата (45º) и  квадрат и по­ловина (135º), на N онагон, 40º), 2N (бинонагон,80º) и 4N (че­тири нонагон,160º), на трите 11-орни аспекта. Правилото за dтах=алфа:4 важи само за гоналните аспекти, където алфа=360º:n, а сродните на всеки от тях преплетени (звездо­образни) аспекти, наречени в КМА “-грали” и “-стели”, получа­ват същата стойност на dтах, тъй като, независимо от централния си ъгъл, при завъртане около центъра, те отк­лоняват върха си на същите градуси, както съответните гонални, т.е. полуквадрат и квадрат и половина имат dтах ±11º15' (бял); черен от  ±11º15' до ±22º30'N, 2N и 4N – рес­пективно ±10º и ±20º; всеки от трите вида с n11 – до ±8º11' за бели и до ±16º22' – за черни. В случаите, когато този мисти­чен разред аспекти (11) са между добротворци с КПД над 50% и при ППФ, може да се считет за словоусилители и да се пи­шат числата им в числителя. Ако в злото 11 значи “комбина”, в доброто то е равностойно партньорство или среща на сродни души с единен общ център.
 кh – НЕГАТИВНИ АСТРОЛОГИЧЕСКИ ЧАСОВЕ: Лунен (при Луна под 50% КПД и с ПНФ)= 600+закъснението ℓh  в минути+(100-КПДЛуна). По същия начин се разсъждава и за Меркурий, като неговото число е 240; Марсов час – 310; Сатурнов – 700; Ура­нов – 150; Нептунов – 133; Плутонов – 120. Да се помни, че последните 3 планети, в добра ситуация над 75% се пишат в числителя и че негативното въздействие на посочените ус­ловни числа се увеличава двойно от полунощ до изгрев, ½ - от обед до залез, тройно – от залеза до астрологическата полу­нощ. Това черезмерно увеличение изглежда несправедливо, но е реално и цели спазването на часовете, най-добри за слово­възпроизвеждане. Това обаче не значи, че ученикът не трябва да се занимава по всяко друго време, с изключение на задъл­жителното време за сън и участие в Школата горе от 22 до 24 ч. вечерта. При всички случаи работата със Словото е по-благоприятна от почти всичко останало и е по-добре да не се пропуска, отколкото да се отлага заради “по-ниски индове”.
 кw- ДНИ ОТ СЕДМИЦАТА – СЛОВООТСЛАБИТЕЛИ:  вторник – 175 и събота – 100 по кабалистичния критерий и до известна сте­пен по астрономическия. Астрологически Сатурн (събота) е по-голям “злосторник” от Марс (вторник), но в пътя  на уче­ника зловещата окултна терминология е немислима и той знае, че във вторник се случват инциденти, само ако не реа­гира човек творчески, а в събота – ако не отпочива. Това обаче не пречи и тогава да се занимаваме с възпроизвеждане и измерване на Слово – докосването до Него автоматично по­вишава всички шансове. И в този случай трябва да помним, че Луната и Меркурий (т.е. понеделник и сряда) се вписват с ус­ловните им числа 350 и 140 в знаменателя, ако са при ПНФ и с КПД под 50%.
κn – НЕГАТИВНИ НУМЕРОЛОГИЧНИ ВИБРАЦИИ: както в другите случаи, ІІ и V зависят от ситуацията и при ПНФ тук са с числа 500 и 200; ІV – 250VІІ – 300;,VІІІ – 270; ІХ – 240; ХІ – 91; ХХІІ – 45. Увеличаването на стойностите на 478, и 9, и техните съответствия произтича от опит. Те ще бъдат съответно143125 и 111 само за хората, при които душата, сърцето и умът проявяват Божествения закон, при разбира­нето, че съзнанието моделира Битието. Тогава външните обстоятелства и злото, страданията, не са такъв проблем за нас.
 Κd – ДАТИ-СЛОВООТСЛАБИТЕЛИ: 4 – 25013 – от 240 нагоре, в зависимост от ПНФ и ИФ (индивидуалните  фактори – хорос­коп, череп, лице, ръка, тяло, нумерологична вибрация, дата на раждане, ден на раждане и пр.), както и от личния опит как действа конкретно върху лицето числото 13 – “фатално” или като Христово число. От наблюдения и практика е из­вестно, че както другите “опасни” числа и планети, така и 13 дава удивителни резултати (число на мутацията, възкресе­нието), ако мутирането не е тръгнало в обратна страна. Затова и тук, както  при 478, и 9, при ПНФ над 75% можем да се осмелим да пишем словометричните им числа в числи­теля. 22 – 23031 – 2207 – от 143 нагоре, дори и до 700 - при много неблагоприятно съчетание на ПНФ с ИФ. Седмúцата е абсолютно безкомпромисна към всички, които не гонят съ­вършенството, но на духовните алпинисти помага както ни­кой друг; 16 – 137 и повече, 25 – от 131 нагоре; 8 – минимум 12517 – минимум 12026 – 1169 – минимум 11118 – минимум 10827 – минимум 104. И тук важат корективите за втората цифра, съобщени в параграфа за датите-словоусилватели
(κZ – негативен кабалистически ден от духовната година (от 21 март), образуващ при сбор цифрите 478, и 9). Всички тия условни числа се базират върху хилядолетния опит на човечеството, беседите на Б. Дунó и нашия личен опит, но се отнасят  към егрегорния календар в момента. В специал­ната астрология и нумерология за ученици тези егрегорни системи (всички календари, зодиакални, домови и др. модели) непременно се имат предвид, защото егрегорите действат, и то осезателно, поради това, че им вярват милиони привърже­ници. Но се знае, че календарите от нова година се отнасят към физическата година; от пролетта – към духовната, а от Преображение (19 август) – към Божествената. Затова но­вата кабала и нумерология, новият зодиак и домови системи ще бъдат съвършено различни. И те ще образуват егрегори, но на базата на реални астромични фактори. Фактически всичко това не е ново, защото е модел на самата Природа, но като действие в общия живот на последователите на Бя­лото Братство в България и по света е въведено в началото на века, а като наука ще се прецизира от сега нататък – не­зависимо, че и то ще е валидно само за съвсем кратко време, по­неже предстоят фундаментални промени в небесната ни ме­ханика и това ще стане пред очите ни.
13. g=gi+gв, където gi  е ТЕЖИНАТА НА ПИШЕЩИЯ ИНСТРУМЕНТ ИЛИ МАШИНА в грамове, а gв – ТЕЖИНАТА НА ЛИСТА (стандартен формат А4 тежи 5гр.) или носителя на адекватната по обем информация – в грамове.  Тежината на неорганичен носител се дели на 100; мастило и перо от природен произход, добити безплатно и ненасилствено и обработени без инструменти са безвредни (делят се на 100, ако са подарени).
14. Νs – ШУМОВЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА СЛОВО: в децибели сумарно, чрез натрупващ шумомер. А може и условно така: Νт – ПОЛИГРАФСКА МАШИНА – 10 000 (по кóлите, по тиража); пи­шеща – 500 на страница; електронна пишеща машина – 200 на страница; обикновен компютърен принтер – 100 на страница; лазарен принтер – 50Νi – ОКОЛНИ ДОМАШНИ ШУМОВЕ: от пле­бейски празник 100 000 на минута; от адска музика – 10 000, от говор – 1 000, от домакински шумове – 100, от шепот или тиха шетня – 10Νех – ВЪНШНИ ШУМОВЕ: от плебейски празник – 10 000 на минута, транспортни – 1 000, строително-произ­водствени – 100, природни дисхармонични – 10Νр – ПСИХИЧЕСКИ ШУМОВЕ ОТ ЧОВЕК в дома, не заниманащ се в мо­мента със Слово или висша духовна култура в неговия дух; при повече хора – Νр1+Νр2+Νр3 и т.н. Това важи и когато другият човек спи. Числото в двата случая е 1 000 на минута в знаме­нателя. Може да се използуват увеличители за разстоянието до всеки генериращ психически шум по формулата Νр+(100-d), където d е разстоянието в метри до него: 100 метра е мак­сималното разстояние, до което могат да се разтягат етерните смукала на неразпознаващите Словото. При това положение е желателно да се включат средностатистчески и присъстващите в този радиус от околните квартири. Вижда се колко неблагоприятно е да се възпроизвежда Слово вечер, нощем и след изгрев, докато хората спят. От друга страна, четенето от 5 ч. сутринта, дори наум, въздейства мощно върху спящите, които не са изпаднали поради лягане след по­лунощ  в низшия астрал.
15. G – ДРУГИ ВРЕДНОСТИ.
16. в – 1 САНТИМЕТЪР НЕГАТИВНА ЛИНИЯ НА лицето или на гърба на листа – 10 000fв – 1 см2 инфернално изображение – 1.109D - БРОЙ ПРЕКЪСВАНИЯ поради повдигане на ръката D2.
17. ав – НЕГАТИВНА ЪГЛОСИЛА = 0.75(арir), където ар е броят прави ъгли в страницата – лист, абзац, фигури, фо­тоси, редове, букви и др; аi – всички прави ъгли в пишещия ин­струмент или машина; и аr – правите ъгли в стаите и пред­метите, даже на книгите, страница по страница,  умножени по 3/4, защото кабалистически квадратът е ¼ от Битието – Творческото Начало на Космическия Огън или сам Бог Отец. Затова и в бъдещите образци за писане на Слово, долният ляв ъгъл трябва да остане прав или – още по-добре – да се очертае, защото така се оживява от монадата на пишещия. Трите останали ъгъла на листа се обезвреждат още чрез ро­зов контур на левия палец. Желателно е шрифт, отговарящ на горната пропорция. Възможно е и обезвреждане с холо­рамка вътре в текста, под нужните ъгли; може попълнение на рамката с “Молитвата на искрата Божия”.
18. с – ТИРАЖ (брой копия от едно издание или една серия отпечатъци). Единственият екземпляр, какъвто е и човекът с монада, има най-голяма сила. Клонирането и тиражирането е метод на черната ложа. Учителите се клонират, но въпреки че в тези случаи всеки Велик Учител има единно съзнание и се самонаблюдава едновременно във всичките си еднакви тела на Земята и ги направлява, на всяко място действията Му са различни. Ръкописният препис в един екземпляр възвръща чо­века към Бога.
19. е – ПОРЕДНОСТ НА ИЗДАНИЕТО (или серията отпечатъци): фототипно или по памет = 100е; с нов набор – 10е; ново ма­шинно написване без набор – “е”. Но оригинално ръкописно преиздаване възстановява словосилата и е за числителя. Всяко поредно стереотипно издание може да е много изгодно за търговеца; може да съдържа и цялата информация, дейс­твително полезна за читателя – включително до получава­нето на просветление, но намалява енергетиката на Сло­вото в листа (носителя), условно 100 000 пъти. Чрез такива издания досега ученици са стигали най-много до ІІІ посвещение по пентаграмиката – Просветление. Чужд ръкопис на Сло­вото - в оригинал, а не отпечатък - е наситен със словосила, достатъчна да задейства Преображението (съзнателното излъчване на духовното тяло); собствен препис, при спазвани редовно останалите условия, може да предизвика Възкресение (внезапна мутация-подмладяване, приключване с прераждани­ята и получаване на безсмъртие и космическо гражданство). Слово-възпроизвеждане с говор води до Центъра на Пентаг­рама – божествения свят или царството на Учителите, – ако човек предава чисто Слово Божие без собствени коментари (освен за домашно, дадено от Бога); ако не целù с това да става център на внимание и ако е нап­равил достатъчно преписи на Слово по правилата на новия словопис и словометрия. Дейностите с ръцете, доведени до съвършенство, строят мюонното тяло на човека, а без него оставане в Новата Вселена е невъзможно.
20. V1 – ПРОДАЖНА (и в двете значения...) ЦЕНА на 1 лист Слово, заедно с комисионната. Важи и за съответното коли­чество информация в дискета, касета или друг носител, из­разена в стотинки. Ако се продава, но ни е подарена от прия­тел V1.2/100, от издателя V1.2/200V2 – цена на стати­ята, брошурата или книгата; V3 – цена на копирната услуга за един лист; платена от приятел V3/100; от копирния опе­ратор V3/200V4 – заплати и хонорари през последния месец в стотинки, взети за Слово; V5 – във връзка със Словото – получени заплати и хонорари за тълкования, съставителс­тва, обработки, преводи и всякаква редакционна, организа­торска и техническа работа; V6 – възнаграждения за фотоси, рисунки, оформление и всички видове аудовизуални матери­али, касаещи Словото, личността и Делото на Учителя; V7 – прието дарение явноV8 – изнуден десятък, половинък, цялък или дарение (изнудена лепта – чрез заплахи, обвързване, наг­ради, привилегии, предимства, пропуски, данъци, членски внос или минаване с дúскуси и шапки, и пр.); V9 – пари, получени само чрез напомняне (напомнена лепта – чрез споменаване, цитиране, убеждаване, оплаквания, каси и кутии за дарения, напомняния, молби, обявена банкова сметка и други просии) за десятък или дарения = месечната сума в стотинки - делено на 2V10 – неотдаден месечен десятък от слововъзпроизвеж­дащия;V11 – отдаден неправилно десятък, половинък цялък или дарение (явно, неперсонално, не комуто трябва по интуи­ция или според оценката на Бога); V12 – окрадени 4 пера от Пентаграмната каса, т.е. приход, неразпределен на 5V13 – пари за Слово и Дело, получени от продаване на Слово и Дело; V14 – пари за Слово и Дело, получени от продаване на висш духовен труд; V15 – същото, с печалби от антихуманен труд; V16 – същото, с печалби от антиприродна дейност; V17 – други безсъвестни форми на търгуване със Слово и Дело или неправилно разпространение.


Културният човек на всички епохи, книжовникът, е най-щас­тлив сред книгите, но той още не е зрящ в астрала и мен­талния ад и не вижда, че всяко тиражно издание с нищожна или адска индосила представлява смукало на автора или егре­гора си, с което духовните вампири, наречени “упúри”, изпиват живота ни. Затова упирите приживе, както и създателите на егрегори, се стремят към известност и тираж на всяка цена, даже и когато нямат материална изгода. Редки, изключи­телно редки са произведенията на светли духове и гении, ко­ито в големи тиражи не ни свързват с егрегор или с всички, които им се възхищават – но тогава ти си в плен не само на възторга им, а и на техните недостатъци.

Единственият ръкопис – уникатът - ни свързва само с мона­дата на автора му – с Бога, с дявола, с ангел или обикновен човек, – но не и с тълпи и егрегори. Егрегори без слава, заплащане и тираж са рядкост.
                                                     
                                            ☼ ☼☼

Съществуват още множество елементарни и по-сложни ар­гументи за числителя и знаменателя на Формулата на сло­вометрията. Например, има едно Lвв- буква от Слово или по­яснителен текст на гърба на листа – по 10 000 за буква или знак. Всяка такава буква или знак нулира индовете на буква от лицевата страница, защото енергиите се изваждат. Това обаче не важи за картина на гърба, защото картините са свързани с панвселената и супервселената, нетолкова с ясновсе­лената. Даже и графиките, които са в кантакт с послед­ната, не интерферират отрицателно с ръкописа, понеже са деца на различни ипостаси на Бога. Съществува и аргумент Tf  в знаменателя – време на съзнателно или несъзнателно замразяване и неразпространение на Слово Божие. Притежа­ващите лични томове и брошури, не въртящи се постоянно за четене, плащат много тежка карма.

В Специалната формула по словометрия за ученици от Школата влизат изходни данни, които са безинтересни и не­достъпни за начинаещи. Затова тук ще бъдат сумирани само някои от тях, за сведение. Изчисления с тях са безпредметни за всички, които нямат изгода да вярват, че Школата на Ве­ликото Всемирно Бяло Братство не престава да води своите занятия нито за секунда – както в Космоса, така и на Земята. Това пречи на тяхното самомнение и тяхната самодейност, целяща почти изключително две неща: престиж и търговия.

В Свръхформулата влизат само аргументи, плод на ежед­невни волеви усилия на ученика да живее според основните и – постепенно – според многочислените закони, правила и ме­тоди в лекциите на Учителя Беинсá Дунó и Неговата работа през вековете и сега. Алгебрични символи направляват Него­вите постижения и самонаблюдения: тук влизат и духовните височини на някои специални места, където е слизало, слиза, и възлиза Слово Божие; и излизането навън в 1или 5 ч. сут­ринта, за да се направят определен брой крачки по определен начин в планината; и брòят секунди на задържане на въздуха при дихателните упражнения; и словометричните усилватели при посрещане изгрева на слънцето, при молитвата и пее­нето на песните-входове към звездите; и участието в панев­ритмията; и минутите греене гърба или тялото на слънце; и минималният брой преглъщания и максималния  дъвкания за един астрологически час, на строго определени за всеки ден и час плодове; и максималния брой "дъвкания" и минималния брой преглъщания на изворна вода за един час; и броят преброени звезди вечер или числото на секундите концентрация в една звезда, за да ти проговори; и минутите за занятия и полети в Школата горе, до ч. сутринта.


Следват изображения на образците и формулите, които се поместват тук само за обща представа и не могат да бъдат копирани от тук, понеже са намалени и са в подвързана книга. На желаещите да се занимават с преписи на Слово в тия форми и според тия принципи и изискванията на словометрията, всичко може да бъде дадено в оригинален вид.


\

СЪДЪРЖАНИЕ
/