Книга 18

17.Х.128(1992)г.
София - Изгрев

КАРТИНИТЕ НА НОВОТО
ЧОВЕЧЕСТВО

(Отговори на въпроси от СХП)- Не е възможно напредване в тази тема, без поз­наване на “Осияния за Красотата” и продиктуваното от Мен осияние на Ева и Таня за Храмовете на Кра­сотата. Предвид настъпването на Шестата кул­турна епоха на човечеството, настъплението на светлите сили чрез красотата, абсолютната кра­сота, е предстоящо.
Сега ще отговоря на въпроса, какви основни форми на въздействие можете да опитате, за да станат картините не само духовно наслаждение, но и панацея за физически, сърдечни, духовни проблеми.
Преди всичко, изключете продаването! Продаде­ното носи само красота, но напълно изключва си­лата. Подареното повишава силата до особено ви­сока степен, но подареното завинаги и само на ед­ного не може да достигне максималния ефект на си­лата. По тази причина препоръчвам подаряване на картини на определени хора, организации, общества, но само за даден срок. Отдаване под наем, като ме­тод на старото човечество, снема половината от силата, ако не и повече, в зависимост от стой­ността на наема. И това можете да опитате – както го правят напредналите народи – но няма да влезете в Новата Култура. В Новата Култура всичко се подарява, обаче без обида: подарява се за опреде­лен срок.
 В този случай има два начина за поддържане на твореца: помощ от хората и помощ от Бога. На вас може да ви се струва нереално, но в Космоса по­мощта по този начин е единственото средство за поддържането на живота. По-страхливите могат да обявят своята банкова сметка, написана някъде на или около картината. Отблагодаряващите се за ог­ромната наслада, за изцеленията, които непременно ще настъпят, и за разрешаването на проблемите им, могат да изпращат доброволни суми по тази сметка. Същевременно, посредническата експозиционна зала или бюро с албуми, диапозитиви, покадрови видео­филми и пр. ще взема процент от даренията, за да поддържа дейността си. Има картини, които така ще се прочуят, че един човешки живот няма да стигне, за да ти дойде редът по списък. Затова - правете репродукции, издавайте отпечатъци. Отпе­чатъкът намалява естосилата повече от 100 до 500 пъти, но при естосила от порядъка на милиарди ес­тони, никак не е малко.
Който прави живописно или графично копие от оригинала, понижава естосилата само от 10 до 50 пъти; прерисуване от репродукция, обратно, пови­шава нейната естосила също толкова пъти. (Послед­ното изречение е допълнено от Източника на 27.X.128 (1992) в 11,15ч. – б.х.)
Можете да изпробвате и натурална форма на от­благодаряване: под всяка картина – сандък зад сте­ната с отвор. Всеки може да постави кило ябълки, връзка банани, парче плат за риза или панталон, тъ­кан за жена, ако е отбелязан полът на художника. Какви ли не подаръци от сърце можете да правите на талантите, на гениите! Някога те измираха като мухи от глад, от студ, от проблеми, но и сега мно­зина не са по-добре. Системата на тъмните сили, овлядяла голяма част от вашата галактика, е въ­вела оценяването на труда и таланта и заплаща­нето по тарифа или споразумение. По-богатите обикновено са купувачите на шедьоври и майсторски платна, а бедните нямат достъп.
Щастието ще ви се усмихне и по трети начин: не чрез пари и подаръци, а чрез покани за гостуване. Щом като художникът е оставил своя пощенски код и адрес, своя пощенска кутия, ако иска да остане неиз­вестен, възхитеният съзерцател на картините му или излекуваният от тях, спасеният, може да покани твореца на гости, да му плати пътните, ако може, да го остави в отделна стая или апартамент, да му осигури храна и грижи за срока, за който го е поканил. Така вие ще спасите сума ти гении и таланти, ко­ито чакат някой да им купи картините и си гризат ноктите от мъка и глад.
 Казах, че има и друг начин: пълна неизвестност. Картината е подарена на галерията неизвестно от кого. Тя разполага с нея, приемайки възнаграждени­ята изцяло за себе си и своята дейност. Тогава се включва не Бог чрез хората, както става в първия случай, а Бог, Който помага на светията-гений ди­ректно. Само светия и окултен ученик, а понякога и велики Учители от Шестия Лъч помагат на човечес­твото по този начин: пълна неизвестност, никаква компенсация. Но тайното за човека е явно за Бога – и Бог сам взема такива в шепите Си, приласкава ги, ходи с тях навсякъде и ги пренася на множество райски слънца и планети, където пропускът е неиз­вестността, а превозното средство – нищетата. Когато съм казал: "Блажени нищите духом", Аз ня­мам предвид "низшите", нито "нисшите", понеже пре­водът е “просещите”. Просещият плътски може да обяви адреса си, дори и анонимно – с пощенска кутия, банкова сметка; ала просещият духом не се обявява никак и никъде, защото проси смирено – директно от Бога. Туй не значи, че Бог ще му помогне някак си аб­страктно – Той пак ще му прати някого, когато се касае за природните му, житейски потребности. Бог има своите виждащи и слушащи Посветени на Зе­мята и те ще чуят, след молитвата си, адреса и името на умиращия от глад или сърдечна жажда.
Сега ще ви поговоря малко за особените духовни методи, с които Посветените въздействуват върху произведенията на изкуството. Ако си нарисувал една картина според изискванията на Абсолютната Красота, без деформацията на пропадналите та­ланти, картината непременно трябва да обиколи първо всички бременни. Така ще започнете да раждате прекрасни деца. Щом като картината е престояла девет месеца при някоя бременна, тя се напоява с вълни от ясновселената и после може да лекува и ус­покоява, особено душевни болки, по-добре отколкото 500 психотерапевти, взети заедно! Не давайте обаче картина, която е престояла при някой душевно болен, възрастен или нещастен човек об­ратно на друга бременна, преди да сте провели нуж­ното пречистване. Картините се натоварват с проблеми – това е факт. Тези шедьоври сега, от най-известните, които се купуват от милионери, стоят пред маси, отрупани с месища и алкохоли, попиват цигарен дим, втъкават в плътта си най-глупавите чувства, мисли и разговори, на каквито е способна само парвенющината. Ако вземете такава картина – съгласи се, например, парвенюто да се изфука и да я даде на вашата галерия за определен срок, та да го пишат във вестниците, - а вие я поставите в дома на една бременна, която е вегетарианка и светица, ако не пометне и не се разболее от рак, ако не почне да сънува ужаси и кошмари нощем, то плодът ú ще се повреди безнадеждно и ще се роди един парвеню – пълна нула пред Господа! Или детето ще боледува от всички детски болести в най-остра форма, неза­висимо че сте чисти като аптека в дома и в кръвта си.
 Картините кондензират салма и прана и проду­цират амрална, а също и специални естоенергии в много по-голяма степен от всички предмети. Ето защо бъдете внимателни какво точно придобивате, какво виси или стои в стаята ви. Изкуството е сфера не само на Тот и Пралайя, но и на ада. Сам Сатаната също моделира, рисува, прави дизайн и конфекция. Затова изкуството може да бъде в равна степен и изкушение, и нещо изкуствено. Сата­ните, които са със сажда от пъкъла, правят изкус­тво, за да изкушават, а Луциферите – с кухини, вместо сажда или монада – които създават андро­иди, се занимават също и с изкуство, за да превръ­щат хората в изкуствени, по подобие на своите кукли. Ето защо огромната част от модернистич­ните гадости, възхвалявани от критиците-сатанисти, са внедрени на планетата ви, за да превърнат иск­рата ви в сажда. Докато фотографчийският ви на­турализъм и кич, панаирджйските ви "безделушки" и сервизите в долапа, предметите в къщата, дори и с най-приятния дизайн, са "подводници" на Луцифер, за да прогони монадата ви, т.е. пламъка на космическия ви вкус и живот, и до превърне обиталището му в ку­хина.
Първият най-страшен удар, нанесен на чове­чеството от луциферите, това е правоъгълната рамка. Правият ъгъл е убежище на разрушителни енергии и тъмночервени адски духове от работилни­цата на Луцифера. Правият ъгъл е Божествен само в извънредно редки случаи и единствено Посветените могат да го ползват конструктивно. Така че сега и най-големите ви шедьоври, оградени с правоъгълна рамка, са на отчет в пъкъла и са амбразури за бъл­ване на пъклен раздор в къщите ви. Майсторите зна­еха това и правеха триъгълни, овални, свободни ком­позиции. Затова и черквите са едно убежище и церилище в това отношение, ако знаете как там да не ви хване религиозният егрегор. Овалът, като окръжност или елипса, е простонародна естетика, но снема всички напреже­ния. Овалът, естетически обработен и почувстван така, че да образува по-сложна линия, подчинена на положителните ъгли в аспектологията, може да съ­четае лечебното с естетическото въздействие. Ня­кога ще ви говоря специално как ъгълът на рамката, нейната линия, влияят на възприемащия, присъст­ващия.
От най-древни времена из вселената се правят опити и има постижения в областта на астрологи­ческата живопис. Не само рамката, но преди всичко самият рисунък, колоритът, техниката, композици­ята и тематиката са подчинени строго на астроло­гическия космичен момент. Ако живописецът, инту­итивно или съзнателно, изобрази космичния момент в зависимост от планетите и звездните обекти, предавайки ги с техните символи, знаци, форми, структури и пр., такава картина ще има неби­вало астролонично въздействие. Ако рожденият хо­роскоп се изобрази като портретно-живописна ком­позиция, дори и това да е очевиден съмволизъм, та­кава работа ще бъде в пълен синхрон с родения през целия му живот и ще му помага по-мощно от всеки психолог, всеки педагог, всеки първожрец или първос­вещеник.
По-нататък вие ще научите да правите свръх­бавна и бавна мултипликация, според астрологичес­ките закони на разните видове движения – дирекции, прогресии, транзити и пр. Животът на един човек може да се представи от астролон-аниматор като цял прогностичен филм, със своя сюжет, красота и предупреждения. Тази анимация може да се разложи във времето не като бързо гледан филм, а във вид на отделни картини, които ще се сменят периодично в стаята ви. Специалистите по компютърна анимация могат да свържат областта си с астро-символи­ката - и тогава пред удивените ви очи ще се заредят такива истории и такава пророческа мъдрост в об­рази, че околния свят за вас ще избледнее напълно! Най-изумителното ще е повтарянето на събитията. Човекът, който ще дойде на гости след една година, ще се появи първо на една картина над леглото ви. Това не е невъзможно за астрологическата компю­търна анимация, ако творецът владее и физиогно­миката. Същевременно, една любопитна окултна иг­рачка може да стане вашата компютърна астрокар­тина на стената. Било оригинална, било копие на из­вестен шедьовър, тя ще отразява чутко промените в космосферата, понеже ще е програмирана според ефемеридите. Небето на оригинала ще потъмнява и просветлява, ще мени цветовете си. Същото ще става с различните планове и обекти в нея, а при жела­ние или по програма, те могат и да се раздвижат. Непознаващият астрологията ще бъде потресен, когато види оловно небе над картината, а след 5 ми­нути небето и отвън се смрачи и започне да пръска. Метеролозите ще имат такива големи и малки стенни "играчки", от които и възрастните ще се ди­вят, както диваците пред самолета или простите древни египтяни пред "сбъдналото" се слънчево за­тъмнение... Ако държите на първенството на идеята или на авторското право, Сава, побър­зайте да регистрирате юридически всички осияния досега! Колкото и да се напъва човечеството, каквото и да правят изобретателите, те никога не могат да стигнат осиянията на Елма по количество и грандиозност на подхвърлените идеи.
-  Къде да ги регистрираме: тук или във Франция?
- Сава, реши сам това, но трябва да се регистри­рат на три места: две в България и едно в чужбина.
Сега искам да продължите другата работа, но пом­нете, че имам да ви говоря още за магическа живопис, психосоматична живопис, педагогическа, агрономи­ческа и музикална живопис; живопис с ухания; кар­тинна психопрофилактика; интегрално изкуство с участието на картини, репродукции и филми, и с жи­вописване в момента, наживо. Особено много искам да ви говоря за кинопоезията с използване на кар­тини, портрети и високохудожествени фотоси. При­гответе се да получите познания и за това, как от­делните люде могат да правят паси над определена картина, за да излъчва тя стократно и хилядок­ратно по-силно; или как да живеят в едно жилище, за да напоят картините с мисълформи и чувство­форми, които да се излъчват обратно през тях, ко­гато преминат на друго място. (ЕЛМА иска да говори и за астро-пластика – психическо рисуване направо в простран­ството -  и за световен архив на красотата на цялата вселена; за магическо и лечебно материалознание, за извикване на духове и същества; за метаморфози и творене на цветове и същества чрез стереоживопис (пластика, скулптура), спиритическо ис­куство, за естоформули и др.)
 Изобщо, ако някъде имаше бизнесмен или хума­нист с нюх за Новото, той би си "назначил" един хо­лизатор и би станал Крез по богатство, Александър Велики по слава. Защото Небето пилее своите бо­гатства през нищите духом, докато те умрат от глад или пребити някъде с камъни...
(Тук има кръг със стрелки: отляво надолу, отдясно нагоре)

28.X.128(1992)г., 11:15 ч.
Астропластиката се пробужда при действаща тотфиза: можете да рисувате и стерео-форми нап­раво в пространството с вашите психически бои. Нещо повече, тотфизата оживява вашите артет­ворения и те могат да съществуват съзнателно години и векове наред, а някои и вечно – тъй, както Бог сътворява душите. С вашата яснофиза ще се научите да превеждате шедьоврите от различните измерения на езика на ІІ-то и ІІІ-то измерение, които са ви засега достъпни. (Веднъж поискахме от Източника да нарисува образа на жител на Слънцето и той ни даде абс­трактна плетеница, обяснявайки ни, че това е двуизмерна проекция на осеммерно изображение и че тя действа, незави­симо от това, че на нас изглежда абстрактно – бел.х.)
Искам да работите и за учредяване на световен архив на Божествената красота, където да съхраните копия от всички безсмъртни произведения на изкуството, от всички художествени и любителски снимки на прекрасни човешки лица; да изградите система за репродуциране на образи от всички частни албуми и за съзнателно увековечаване на човешката хубост и съвършенство през всичките години от раждането до смъртта на всеки красив човек Да предвидите възможност за достъп до този миров архив чрез ви­деофилми, репродукции, отпечатъци и чрез бъде­щата интернационална мрежа на телевизионните биб­лиотеки и галерии. От този уникален извор на кра­сотата да се ползват художници-портретисти, ре­жисьори, прегнантисти – за въздействие върху бре­менната, педагози – за интериора на училища и до­мове, както и специалисти и любители на всички други области. Така например, агрономическата жи­вопис ще има силата да ускорява растежа и обога­тява съдържанието на растенията; зооизкуството усъвършенства животните; медитативните платна развиват най-различни качества и центрове; рисун­ките за концентрация изхвърлят Посветените на различни полета и по различни места из Космоса.
Трябват ви и точни познания по магическо и лечебно материалознание, защото различните бои, рамки и основи са от огромно значение. Чрез специални изоб­ражения се постигат телепортации и метаморфози, творят се светове и същества, извикват се гени­ални художници и скулптури от другите светове, за да рисуват пред вас, изменят се ландшафти, видове и физиономии, спасяват се и усъвършенстват души от разстояние, създават се щитове срещу тъмни цивилизации и се сее мир по света.
Татван не рисува; Тот се пръсва в сияние и багри; Пралайя е царица на линията, а духът Божий – Крал на Пространството. Учителят въвежда яснината, виделината и светлината, структурата, факту­рата, повтаряемостта, множеството. Значи, Пра­лайя е графичка, но обича също акварела; Отец е ек­спресионист на n-та степен; Духът обича маслото, Универсалният Дух – пастела, но също и рефлекс­ните бои и материали. Космическият Човек е скулп­тор. Найанда – миниатюрист и приложник.
Съчетавайки всички стилове и техники в човека, Съвършеният Дух - Бог, чрез Сина Си - се надява да на­рисува една Нова Вселена, в която злото става не­възможно, страданието престава, а Царският Път на душата добива първостепенно значение.
›――‹
По-долу се вижда е върхът на една планина в VІІ-то измерение, дадена с опорни точки от Елма. С голямо "разфокусиране" поради свободата, дадена от Него, точките да се свържат с произволни криви и да минат през вихър и сфериране – бел.х.

                                  Следва графиката:***
Тук е уместно да се поместят няколко страници с фрагменти от един окултно-мистичен роман на тази тема. Първо – няколко думи за него:

СЪДЪРЖАНИЕ
/