Книга 18

29.IX.128(1992)г.
София - Изгрев

СМЕТОФЕНИ, ДИСИМЕРГИЯ
И ДИСИМАТИ

(По молба на СХП, Елма отговаря на въпроса за разрешените източници на материали за някои производства)


Из филма "Денят, в който Земята спря да се върти" (2008)

Според нормалните човечества, всичко ръкотворно е боклук. На Земята идва цивилизация, която ще изяде всичко, с изключение на съществата и нещата, създадени от Природата. Това, което виждате на снимката (кадър от филма) не е облак. Това са милиарди миниатюрни метални насекоми, програмирани за тази цел.

9,25 ч.

- Питате ме как да произвеждате хартия, а и други предмети, без насилие върху Природата. Овла­дяването на пустинния пясък наистина е нещо, най-малко поразяващо Природата в момента, въпреки че и пустините си имат своето място в оборота на енергиите. Когато говорих за овладяването на кос­мически прах и камъни, вещества от междузвездното пространство, Аз имам предвид само такива, които няма да нарушат баланса между живите тела във вселената, т.е. небесната механика, ако бъдат пол­звани. Освен това се забранява вземането им чрез летателни апарати, произведени от тъмни цивили­зации като вашата. Посветените си вземат "тесто" - прах, материал за съзидателни цели от космоса - само чрез мигновен пренос. Така че Създателите знаят и могат това.
Вие, сегашните люде, правилно търсите изход от производствената яма, която сте изрили на Земята и в която вече се погребвате.
Не са напълно прави приятелите, които считат, че на тази планета е възможно незабавно премина­ване към нетехнологична култура. Условията още не позволяват това, пък и човешкото съзнание предпо­чита предмети, също като малките деца, понеже си мисли, че в тях има вложен ум. Не отнемайте още предметите от "расата на къртовете". Така ви на­ричат онези, които ви се смеят, че добивате средс­тва за съществуване чрез ровене.
Затова се спирам сега на някои от позволените технологии и изобретения, чрез които някои пла­нетни цивилизации правилно излязоха от стадия на глупостта и се върнаха към пълната голота и безп­редметие. Преди възстановяването на рая, трябва да се обърне оста на планетата, да се възстанови нормалният климат, в който има свежест, топлина, плодове в изобилие и липса на вредни насекоми и жи­вотни. Така и вие ще живеете някога; така живеят и сега невинните човечества, у които не се е явил на­гонът за ровене, чупене, рязане, палене. Тъй може да заживее още на часа всеки, който се отрекъл от на­силието и е потърсил Словото. Такива се вземат мигновено, физически, в райските светове и повече никога не се връщат, освен по желание - да помагат.
Всеки, който може да живее сам и няма нужда от никой, е дорасъл. Онези, които още се обменят с други, обикновени хора, не са божествено осияни и трябва да страдат. Самият е подобен на Бога: той няма предпочитания и се обменя - само ко­гато той поиска - с онези, при които Бог го праща. При това "обмяна" не е точната дума: той не се об­меня, защото има всичко, но се самораздава. Пороч­ните ви понятия и представи считат самораздава­нето за плътска съблазън. Онзи, който може да жи­вее сам и не страда от това, се обменя с цялото Битие! Той не може да има "близки", понеже всички му са еднакво близки и еднакво далечни. И когато се смили Бог над някоя душа, която се гърчи от самота, изпраща ù първо някой безсмъртен, за да ù помогне. Помощта е силна, но кратка – само за да се подтикне нещастният напред по неговата вечна пътека. И ако награденият се огорчи, че са го оставили отново сам, тогава Небето пак му изпраща някого, но не безсмъртен. Потъват отново и двамата или по­вече от двама  в джунглата, изгубват пътеката, понеже са решили да продължат заедно, а определе­ното им време е изтекло. Тогава няма по-голям плач от плача на самотния, който няма сили да оцени съ­щината на мига.
"Сметофен" е първата комплексна машина, която създават вече, в някои варианти, напредналите на­роди. Не се косете откъде ще получите органични свързващи вещества без унищожаване на Приро­дата. Има една велика империя, която още не е овла­дяна от бизнесмените, макар че някои на запад от­давна я експлоатират, но недостатъчно. Това е империята на боклука!Културните народи разп­ределят отпадъците от бита и някои производства, на органични и не органични. Дотолкова им стига акъла, но и това е нещо. По-умните разпределят в различни пакети, строго разграничено, различните отпадъци: само черупки от яйца, само изгнили до­мати, само обелки от ябълки, само обелки от кар­тофи... За органиците, органичните продукти накуп пак дават нещо – знаят как да ги използват, - но бъ­дещите химици биха полудели от радост, ако някъде им доставят пакети със строго разграничени отпа­дъци. От боклука се получават не само торове, но може да се получи всичко – буквално всичко!
Така, Посветените на всяка епоха почват първо с най-мръсното. Разпределят го, трансформират го и си вършат работата, независимо от всичко. Ето защо на вас ви трябват консултации с химици и фи­зици; със специалисти, добре познаващи науката за отпадъците, за да ви кажат кои са най подходящите и най-евтините източници, от които може да полу­чите не само органични лепила, но и всичко, каквото си поискате. Не жалете сили и средства (ония, ко­ито нямате по-важна работа и искате да помогнете на хората, пък и да поспечелите), – но запретнете ръкави и почнете с най-малкото: да произвеждате пепел от най-различни продукти – отпадъци чрез из­гаряне или електрически разряд. При някои отпадъци тези методи не са добри, понеже изгарят междинни фракции, които трябва да се извлекат по друг начин. Проверете при какви условия може да се изпари само водата, но органичните лепила да останат. Учените ще ви кажат това веднага.
- С всички ли учени можем да контактуваме?
- Предпочитайте тия, които са начинаещи: уче­ници, студенти, дисертанти и пр., понеже у тях има прекрасни идеи и не са се научили още да ги прода­ват. Купувайте от известните учени само онова, ко­ето не би могъл никой да ви открие. Същевременно, отблагодарявайте се щедро на тия, които са ви дали знания безплатно – водете си точен отчет, имайте картотека на таланти. Сами нищо не мо­жете да направите – трябва да изобретявате от­ново велосипеда. Пък вие постъпвате още по-глу­паво: искате да изобретявате цели сложни техноло­гии, след като може да включите специалисти-енту­сиасти в своеобразно акционерно дружество. Тая идея за отпадъците не е нова, та трябва да проу­чите какво е направено досега, ако не искате да поч­вате от нулата. Но Аз ви казвам: след като прецизи­рате технологиите, постройте нужните уреди и прочие, помещения ще се намерят, и тогава отк­рийте изкупни пунктове. Хората да ви продават бок­лука си: органични боклуци - една цена; отделни от­падъци само от един продукт - по-висока цена. Раз­бира се – всичко съобразено с вашите разходи и из­года. Ще изкупувате не само органични продукти – ако поискате, почнете да конкурирате "Вторични су­ровини", защото ще разбогатеете невероятно. Хо­рата няма да имат време да чакат на опашки при вас, затова си намерете снабдители, които да ходят по домовете. Почнете да произвеждате елемен­тарни отпадъчни контейнери с различни, разглобя­еми сектори и надписи за отделните отпадъци, за да улесните хората. Знайте, че в света, особено в Аме­рика, Япония, Германия има огромна литература по тези въпроси. Просто нямате още мащабни бизнес­мени, които да искат да спечелят милиарди. Пече­лят ги, но по нечестен начин и с насилие над Приро­дата. А вие, да печелите от боклуците, Бог "браво" ще ви каже. Тая работа я вършат всички микроби, бактерии, даже вируси: те ви ядат боклуците, а вие не разбирате. Човек, у който няма боклук, микроб не го напада, вирус не може да се свърти в кръвта му.
Сега, подсказвам ви, защото сте Ми малко нещо близки... Знаете, че има наука за копиране на природ­ните механизми, а Аз ви казвам, че трябва да копи­рате и химични процеси – що да няма “химоника”? То я има, но като дял на биониката. Обаче никой не се е сетил да проучи как точно разните бактерии разла­гат разните отпадъци и какво се получава, та да ви послужи това за производство на различните “сме­тофени” (от “смет” и “феникс” – б.х.).
Аз съм ви говорил вече относно използването на човешка механична енергия за производство на електроенергия при ходене – панелите по улиците, по стълбите на зданията. Хората вече го правят, но съществува и по-широка възможност за използване на човека, за да си помага допълнително. Вече съм ви говорил някъде и за това. Ако вие направите нови тоалетни чинии, за разпределяне на двете фракции и за събирането им в специални контейнери (така ще се проектира бъдещото жилищно строителство), ще можете да произведете още не малко енергия и материали. И най-простият студент по химия ще ви каже за какво се прилага пикочната киселина, какво има още полезно в урината. Дефекатите не са под­ходящи за тор, понеже не са чисти като животинс­ките. Сегашното човечество ще стигне и до там, и вече някои го правят, а китайците  отдавна, но хора, които ядат месо, пият, пушат и мърсуват в мисли, чувства и дела, ще ви предадат най-страш­ните болести и състояния, ако си торите така ни­вите. Може, позволено е, но само от най-чисти хора; а как ще ги разграничите? ...
Това имах предвид с новите термини "дисимергия" и "дисимати" – енергия и материали от продуктите на дисимилацията. Те не са много по видове, но мо­гат да бъдат много по количество, като се има предвид огромността на сегашните градове. Сега в канализацията ви изтича живо злато. Питайте един учен и той ще ви каже колко милиона тонове раз­лични химически елементи изтичат през щедрите пръсти на човечеството през отходните канали и в боклуците ви. Това е богатство, струващо милиарди пъти повече от инвестициите за неговото овладя­ване. Няма да сте първите – тая империя отдавна си има своите майстори, но първите за бившия соцла­гер могат да помогнат и да си помогнат много.
По същия начин ви казвам: не се гнусете, не бя­гайте от продуктите на гнева, тщеславието, по­рока, егоизма, гордостта и пр. Майсторите на общуването знаят как да ги впрегнат на работа и да ги използват за тор и сила. По тази причина отшел­ниците са хилави и нямат резистентни сили, а бо­гатирите на духа живеят сред вас и с мъките си пресоват, сушат, изгарят или преваряват всичко онова, което вие го изхвърляте нахалост в прост­ранството. Бягайте понякога – и колкото може по-често - в гората, полето, планината, на въздух и слънце, но всякога се връщайте сред хората! Понеже инак те ще се задушат, а вие ще се превърнете на светци от хербарий...
                                                                Край – 10:55 ч.
10.Х.128(1992)г., 13:45 ч.
- Ако може, да се продължи тази тема.
- Бъдещето човечество няма да хвърля боклуци – то няма просто да оставя. Тия тонове дръжчици на различните плодове и зеленчуци, които вие безотго­ворно осъждате на гниене по сметищата, са много по-лечебни от самите плодове. Ако вие правехте ча­йове, отвари от тях, чудеса щяха да стават! Онзи, които може да дъвче една такава дръжчица продъл­жително, няма нужда от никакви хапове. Още много трябва да ви говоря за природолечението, въпреки стотиците и хиляди правила, които съм ви дал. То, шията, има такава потресаваща сила, както и кръста – те свързват световете! Който запази тъ­нък кръста си, той съчетава правилно духовния с физическия свят. Туй съответства на стомашния мозък и пробужда правилната обмяна на соковете. Та като крепите тая връзка, вие строите съвършено тяло – самото тяло на плода. Който пие чайове или яде мед, той се развива в ангелския свят, а в случай на ангелска болест, може да я снеме. Туй значи да ядеш цветове на растенията или да се лекуваш с благоухания. Семената, костилките, са главата и съответстват на Божествения свят. С токовете им може да се лекува. Преди да ги засеете, след като те са "слушали" Словото, пеене и прекрасна музика, смучене на семена и костилки лекува болести от бо­говете. А слабата връзка между духовния и Божест­вения свят се лекува с дръжки от плодове. Така, бо­лестите на боговете са строго разграничени от бо­лестите на ангелите, а единственото същество, което съчетава и трите свята, е човекът. Затова, свързването на трите свята, преминаването от един в друг, става само в човека и чрез човека – за­това божества и ангели имат такъв грамаден инте­рес към вас. По тази причина болестите на кръста се дължат на дебаланс между Природа и идея, а бо­лестите, свързани с областта на шията – с наруше­ното равновесие между идея и импулс. Така, нерв­ните болести се лекуват чрез слънчевия възел, бъб­реците, стомаха и пр.; духовните – чрез олтарите и органите на шията, а деургичните – чрез самата глава. Душевните болести са предмет на гърдите. Психозите са духовни, а не душевни болести – ду­шевни са само характеропатиите; а деургичните работят в света на така наречените "нормални" хора. Трудно­вато се превежда Божественият език на вашите временни термини и понятия...
- Добре, защо се казва в беседите, че коренът е главата на растението, а тук се говори, че е костилката?
- То е едно и също – само че коренът е бивша кос­тилка, отрицателната ù фаза. Затова коренът е свързан с Бог Отец, растението с Христа, а костил­ката – с Космическия Човек. Плодовете са Духът; програмата в действие, както и соковете – Пралайя; а всички наедно, с аурата, почвата, водата и Слън­цето – Бог.
- Отклонихме се много... Темата беше за сметта...
- Аз не се отклонявам никога, освен до границите на милостта и абсурда. Има само 4 неща извън тех­ните граници: Любовта и Чистотата, Мирът и Ра­достта. Това са качества на Бога, на Тот и на Пра­лайя, в които Аз влизам само по тяхно желание. Да Ме критикуваш, че съм се отклонил, значи да си Ми Баща, Майка или Бог...
- Извинявам се, много!...
- Не можеш да се извиняваш, но Аз те извинявам. Всичко започна от... дръжките. Аз често използвам тъй наречената "клонеста" логика, което виждате и в бесе­дите. Това е, за да ви отуча да се навирате в очак­ване.
- Какво?...
- Всички хора са се наврели в сърдечно или умст­вено очакване. В първото ги навират ангелите, а във второто – титаните. Затова титаните имат два "шедьовъра": лудостта и формалната логика. В пър­вата си почиват, защото употребяват много вто­рата...
Изчерпването на темата...
(Неизвестно защо не е довршено)

СЪДЪРЖАНИЕ
/