Книга 17

13. IV.127(1991)г.
Йулма (Родопа)

ЗАКОНИ НА МОЛИТВАТА

21,08ч.
- За слизането и възлизането на енергии при казване на молитвата преди и след хранене, и за цветовете, които Д. Вижда. В конкретния случай (13 април вечерта преди хранене) – оранжева; след хранене – лилава. Според Д., при произнасяне преди хранене слиза космична енергия, която, ако се казва едновре­менно от всички, обгръща всички; когато се казва поединично, снопът енергия не е толкова мощен. При казване след хра­нене – обратно - енергията излиза от човека и обгръща цялата Зе­мя.
В друг ден Ева вижда как при тази молитва слизат елхови клонки от небето.
Ето какво казва Елма:

Първо изпейте "Аум", "91 псалом" и "Духът Бо­жий".

Изпяхме ги.

21,25ч.
- С молитва всичко става много лесно. Без пеене, без молитва и Слово, препятствията са почти непреодолими. Вие живеете в зона, която още малко ще ви въздейства отрицателно, въпреки че навлязохте в простора на Изкупената Вселена. Под земята на­истина е страшно, и тъмните вибрации, черните мисли и чувства наистина създават постоянен накип доста нависоко над повърхността – почти до 2 ки­лометра, а на някои места даже до 4 – там, където има високопланински големи селища. Свободните светове плуват без това мрачно було и затова там молитвата не е толкова словесна, колкото спон­танна обмяна на Любов и пеене - ако не външно, то пеене на сърцето и душата. При вас това е невъз­можно, освен в отделни случаи, както при някои ваши приятели, които си пеят денонощно, понеже са намерили смисъла на живота.
Ясновидците проследяват въздействието и въл­шебството на молитвите с такова възхищение, че самите те понякога престават да се молят, за да съзерцават. Това, което видя тази вечер Д., бе един от редовните потоци амрална, обливаща молещите се и човечеството при произнасяне на “Божията Лю­бов”. Видението е напълно точно - в детайли. При произнасяне в началото, но при забравяне да се по­молите след хранене, вие сте духовни егоисти, по­неже не искате да отиде благословението при бра­тята ви по цялата Земя. Това е свещено положение и вие трябва да се молите не само преди и след хра­нене, но и при всички по-важни актове в живота ви, понеже само това се нарича истинска работа.
Някои от вас са забелязали, че при осияването на тия, които се обичат, преживяванията са много по-силни и необятни, ако преди това е имало песни и молитви, Слово. Поначало, духовното подвизаване преди всяко действие на Земята издига вибрациите ви, т.е. самите вас в най-горните светове и ви по­топява в присъствието им. Следователно, всичко, което ще извършите в това състояние, се освещава и носи флуидите и огнеността, пламъка на Небето. По тази причина и съществата, заченати от ду­ховни приятели и любими, се прихващат от висо­ките обители, а не от ада или обикновената чо­вешка зона. Щом сте се карали, пили и веселили като всички, вие сте слезли вече на нивото на ада, и много естествено е, че ще привикате точно оттам ду­хове за вселяване или въплъщаване.
"Божията Любов" е универсална молитва, но фор­мите на световете на амралната, която сваля, са по правило различни. Също - вихрите, в които се оформя, а това зависи и от космическия момент и състава на молещите се; много често -  и от храната на ма­сата. Например, прясно откъснати плодове на тра­пезата ще извикат светлосин водопад от амрална; хлябът привлича златист и оранжев, а вареното жито – просветлено златно и портокалено. А ако се научите да се храните със сурово жито, но зърно по зърно, вие ще получите, след произнасяне на молит­вата, чист златен дъжд от Небето с такава сила, че няма да остане и следа от старостта ви след 5-6 месеца такова хранене. Само че става дума за пше­ница, сята от избрани сеячи, и то зърно по зърно през 80 см. зърното, така че наистина да братяса. Са­мите вие не можете да братите, когато живеете нагъсто, понеже се потиска тази програма, а брате­нето на човека се извършва по подобни закони, както и на пшеницата – при относително разстояние на телата ви едно от друго, съответно дължината на житното зърно спрямо тия 80 см.
Вие ще кажете: "Няма ли нужда от близост?" От­говарям: повече от всичко, особено вие, осияните, имате нужда от близост, но близост периодична, не постоянна.
Ако вие сте яли пшеница, сята и братясала, нежъ­ната и отронена на ръка от подходящи роначи – хора, които живеят по новия начин, - при завършва­нето на такъв пир и произнасянето на "Божията Лю­бов" ще видите как се пръсва като искри на виоле­тово горене на огромен "бенгалски огън" пшеницата в атмическия свят и наистина обгръща цялата пла­нета. Сегашните струи и "амралнопади" са неразч­ленени поради преработеното ядене, но вие засега нямате друг изход. Зъби започват са растат сами само при абсолютно суровоядство на зърна и пло­дове, расли без обработка на земята, и при много мо­литви, песни, паневритмии и осиявания от влюбени помежду тях.
По същия начин ще ви говоря, когато поискате, и за пламъците от Небето при произнасяне на различ­ните молитви и песни, които съм ви дал. Облъчване на кипяща вода с песента на "91-ви псалом", напри­мер, в продължение на едно изпяване от петима чо­века, ви прави непробиваеми за настинки в продълже­ние на 5 до 8 месеца, ако правите, това 5 дни в ме­сеца.
"Добрата молитва", която е обща за цялата все­лена, е парола за влизане във всички светове на Бя­лото Братство, а "Молитвата на Духа", произнесена от трима, може да ги възнесе и върне обратно.
Повтарянето на всяка песен, както съм ви казвал не веднъж, отваря последователно нещо като бленди - входове към различни пространства и изме­рения. Но повечето Ми песни, които съм дал, трябва да пеете по този начин всеки самичък. Времето от 1 часа до сутринта на някой висок планински връх е да­дено тъкмо за такива опити. Опасно е по двама и по­вече, тъй като, ако единият се разсее или му ом­ръзне да пее, полита надолу с главата от огромни висини на върховните мирове и може да повлече и вас, колкото и да сте концентрирани.
В една обща медитация, при упражненията за мис­ловно свързване с Небето или при концентрация, при молитви и песнопения, само една прозявка или едно размърдване на някого повлича целият клас като ка­мък на шията към дъното на световете и може да ви отнесе направо в ада.
Аз съм ви казвал в беседите, че прозявката е врата за въплъщение на тъмен дух; и в общия ви жи­вот по двойки много от съпрузите не знаят, че един развод може да се дължи само на една сутрешна про­зявка на любимия...
Аз отдавна чакам да се появят желаещи за атакуване на шавливостта, та да почнете най-после да излизате заедно с нас по обширните поляни на звездите. По тази причина, правете упражнени­ята си по концентрация и молитвените си пробиви, повторенията на една и съща песен първо сами, за да се изпитате колко часа ви е концентрацията. Аз Съм за този принцип: колкото повече сте, толкова по-кратки да са нирванията в необята чрез молитви, песни и Слово Божие, понеже има две опасности: раз­пиляването на вниманието и появата на духовен диктатор. Духовните диктатори налагат продъл­жителни песни и молитви, продължително четене на беседи. Като сте по-малко, можете да удължите тези духовни общения, понеже се намалява силата на падането при разсейването на някого или заспиване.
Едно похъркване по време на беседа, например, отваря направо Ремонтното Битие, от което изска­чат обсебители, лакоми за такова пранно великоле­пие... При слушане на беседа с невертикален гръбнак се прехлъзват енергиите на амралната направо в салма, без да се премине през праната, и вие рушите, а не помагате, понеже праната не влиза като заро­диш в природата в такива случаи.
Строга е Школата, обаче времето е пред вас. Нека всеки направи колкото може, но когато сте за­едно, правете по-кратки духовни бани и полети, за да няма внезапно сварени или блъснати в скалите... За­това препоръчвам първо индивидуалното подвиза­ване. При успешен опит за концентрация на двама Посветени повече от 5 часа без да помръднат, без да се излегнат и без да заспят, явленията започват да се леят из ведро! За това обаче са необходими още редица условия, за които ще говорим друг път. Орфически клас по всички правила, посрещане изг­рева на слънцето без да мигне всеки в продължение на 15 сек. и без да отмести погледа си дава шанс за  групово посещение на Хо (Слънцето). 50 минути концентрация в новата Луна от такъв клас гарантира посещение на лунната Агарта, а над 8 часа неподвижна концентра­ция в определена звезда, води до посещение на тази звезда. Никоя звезда не се предава под 8 часа пълна концентрация, без помръдване на никой от групата или прозяване. Някои звезди се предават след 80 часа, но това за вас е недостъпно.
Ако става дума за полети не чрез концентрация, прочетете отново всички осияния и си припомнете какво се говори за пътуванията и възкресенията чрез блаженство, понеже от една страна са мето­дите на Любовта, а от друга – прийомите на Чис­тотата. Ако не можеш направо чрез Любовта, която не се нуждае от пристъпи и къртовски усилия, то­гава опитай чрез Чистотата, която изисква прециз­ност, дисциплина и влизане във времето. И в двата случая ще срещнете лицето на Бога; и при това – ус­михнато. В първия случай – от благост и умиление, а във втория – от съжаление...

СЪДЪРЖАНИЕ
/