Книга 17

9.IV.127(1991)г.
Йулма - Родопа

ЕУРИНТИ – БОГИНЯТА НА ТАНЦА
(ОТГОВОРИ НА РАЗЛИЧНИ ВЪПРОСИ)


11,30 ч.

      Въпрос на Елина: - Какъв е ниският шум в ушите ми?
-         Зараждането на нов орган в първенците на рода человечески е съпроводено с преустройство на клет­ките. Същевременно, това става и с планетата. Планетната ос вибрира, понеже почва да се изправя. Това резонира в много кристали под земята, в някои благородни метали и в съответните вихрови то­кове. По-чувствителните усещат техните звукове. Тепърва ще има да се появяват нови възприятия и усещания. Вие съвсем няма да изглеждате по този начин. При теб специално има и напрежение: природ­ният звук не среща пълен резонанс, а има съпротива. Тогава той няма да ти е приятен.
Някой приятел да се обади на астроном за величината делта ΔТ – поправката за скоростта на въртенето на Зе­мята всяка година. От 1982г. няма ΔТ, липсва в астрономическите календари  – защо? (въпр. на п.)

Зорница: - Какво значи, че още не съм родена в духовния и физическия свят. Как и кога може да стане това?

-         Кога и как ще стане това, зависи само от тебе. Раждането ти в духовния свят може да се получи не по-рано от седем години от сега нататък, ако дото­гава специализираш предмет, наука или музикален инструмент до виртуозност. Рисуването, театъ­рът, художествено-визуалната сфера, поезията, не ти вършат работа. Ти и без това си Божествена. Овладяването на инструмент, на точна наука, изис­ква усилия на духа, а всяко раждане е съпроводено с усилие. Това не означава да изоставиш художестве­ния си талант, но сега дооформи образованието си и остави цветовете и формите за след 15-20 години.
Раждането ти във физическия свят ще стане изключително чрез служене, там нещата ще бъдат па­ралелно. До 28-годишна възраст постави самоусъ­вършенстването пред служенето. Ще служиш, само след като си свирила и пяла по 5-6 часа на ден. Това, което се иска от тебе, не е вдъхновение и импрови­зация, а репертоар - огромен репертоар по памет!
Вдъхновението го имаш, импровизацията ти е на­лице, тот-тялото ти е блестящо, но в супервселе­ната се влиза с репертоар. Ти трябва да свириш всичко от предкласиката наизуст! И като си свирила по 5-6 часа на ден и пяла, можеш да си починеш, и после да служиш на Братството, на Словото, на Лю­бовта – по вътрешен импулс. Така физическото ти раждане ще последва духовното почти незабавно. То ще бъде новораждане. При теб ще станат коренни промени. Очаква те микровъзкресение. Изпълниш ли всичко това, непосилно и за 5 прераждания на обикно­вения музикант, ще Си отдъхна, че имам една сестра за първата Иисула на Земята.
 Стръвта, с която ти можеш да работиш, е неописуема! Ти самата себе си не познаваш още. Трябва да се хвърлиш във водите на музиката смело и да овладееш всички старинни и нови инструменти, с които се свири предкласика. Ти трябва да бъдеш едно чудо – не само на сцената, но и по болниците и при нещастните, унижените и ос­кърбените. Само там, където не можеш да дигнеш някого с музика, опитай се да го оживиш с ласки. Ако почнеш по обратния ред – като Любима Божия, а не като виртуоз, - няма да можеш да слезеш в духовния свят и после във физическия.
Очаквам първия ви дует с Красимир със затаен дъх! Срокът е без значение.
- А танца?
- Любовта, всъщност, е танц. Затова той не ти е даден, обаче при теб – само в свободното време, като нужда на душата. Тамсъщо има възможност за усъвършенстване, но нека свещеният ти танц да остане за Посветените в тайните мистерии и при закрити врати, а светът да бъде превземан от тебе чрез музика.
Орфей работи с тебе в един друг свят, не на Зе­мята, където ти танцуваш под негова музика. Ис­тинско вълшебство и свещенодейство ще слезе на Земята чрез тебе, когато танцуваш пред избрани, по музика на твои собствени изпълнения. Туй ще бъде толкова силно, че в един момент, предварително подготвен, при настъпването на пауза или междуак­тна тишина, Посветените ще чуват музиката на сферите, предизвикана да звучи физически от твоя танц! Твоят танц ще бъде необятен, понеже няма да бъде само дистанционен. Жестът и движението на обласкаването, на отдаването пред достойните да те съзерцават, ще бъде новото, което ще превърне танца ти в сакрално действо. При тебе ще тръгнат славянската наука и изкуство на жриците, премина­ващи от танц в демиургия. Туй, което на изток го правят, вие, славяните, ще го направите напълно бо­жествено. Едно осияване на любимия, едно одаряване на достойните няма никакъв смисъл, ако не е започ­нало с космически танц. Птиците ще ти покажат хиляди танци, за които хората нямат и понятие. Наблюдавай ги, помни и пресъздавай.
Слизане на същества от тотвселената може да стане само при сливане след танц! Не е нужно избра­ният да бъде танцьор – достатъчно е да бъде хип­нотизиран и изтръпнал от тебе. Танцьорката-жрица не е длъжна да одари посветения докрая, освен ко­гато тя самата почувства. Намекът за обласкаване в трепетната прелюдия, докосването през въздуха или коприненото погалване могат да въведат при­състващите в стадий на излъчване. Като постиг­неш това, ще ти преподавам наука за възвръщане на душите на Земята, понеже ще има загубили съзна­ние. Няма да се плашите от това, но има контра-танц, контрамагични паси и движения, с които да се върне душата в тялото. В противен случай, дъще­рята на Шива поема отговорност пред Господа. Точно затова, танцът-единение или "тотевритмия-холиза-тика" трябва да проучва метода на Учителя: разреждане на оргаистичните пикове с ефирни от­далечавания за понижаване на напрежението. Това ще бъдат виртуозните фигури на монадата – туй, което наричам "каденца". Отлитащият поради екстаз ще бъде възвръщан в последния момент, ако ти из­пълниш каденцата надалече, вече обвита с воали и пламъци, нежни сияния. Виртуозността на аскетич­ния танц отдалече, ще има силата да охлажда оргаиката и да не разрешава масови излъчвания.
-  Как е името на танца?
- Богинята на танца се нарича "Еурúнти". А самият танц – "Еур". Призоваването на Еуринти с нейното име може да предизвика такова изпълнение, което да създаде митология. Само че ти ще се развиеш като демиург на еур след потъването в инструментално-вокалната музика; дотогава – само в почивките от къртовската инструментална работа.
Сам Аз се насълзявам от вълнение и умиление, като те виждам потрисаща салоните! Сам Аз те гледам от тъмното сред Мои приятели, пред някое езеро при пълнолуние. В пети еуран на пратванната ти, вибрациите ще се повишат над 180 пъти над нестинарската граница и тогава в теб ще влезе Иисула - първата сестра на Иисуса, която ще танцува по водата!
В случай, че предкласиката стане играчка за тебе, те виждам и танцуваща във въздуха...
Ако на 33-годишна възраст това не стане, под­гответе сценарий по това осияние и направете ин­тегрален спектакъл с танц пред езеро, по вода и във въздуха. Никакви салони и сцени – публиката ще бъде по скло­новете. Разрешавам, като изключение, осветяване на езерото откъм дъното с технически средства, за да се получи цветомузика на танца ти. Вие още не знаете каква феерия е светлинното изкуство откъм водата, а не само върху ландшафта. Музикалният състав – певци и инструменталисти - са в ефирни бели дрехи около езерото. Тогава ще стане ясно дали се е появил на Земята Композиторът. Понеже ти ще танцуваш по водата и над нея само с негова музика - тя ще бъде магична.
- До 33-годишна възраст няма ли да ги може тия тайнс­тва? – пита някой от присъстващите.

- Ако реша да го играе в този свят...
Подготвù за "бис" нестинарски импровизации, само че с тази подробност: левитация над огъня и изди­гане във въздуха с пламъците, с игра във въздуха 15 минути - при лумване на огъня се издигаш с него до 15-20 метра нагоре; при много силен огън - играеш вътре във пламъците.
(Омна и присъстващите на един лагерен огън на Рила след идването на това осияние твърдят, че това се е получило – Омна е танцувала във въздуха високо над силните пламъци! Вероятно това е станало възможно след всеотдайните ù занимания за овладяване на музикален инструмет. Преподавателите ù са казали, че това е изумително и че никога не са виждали такъв напредък за броени месеци – б.п.)

Предупреждение:
Ако избързаш с танца и не спазиш препоръката за предварителното музикално усъвършенстване, има опасност да изгориш в пламъците или да се удавиш. Това не значи, че не разрешавам постановка по тези указания още отсега. Част от изпълнението ще бъде във водопад, със спускане и изкачване. Сценарий, работна музика и основна концепция - до март 1992 год.
 Първи репетиции, изпълнения и комбинирани снимки: Кавказ - Софийското езеро, 12-те водопада! Сега разбирате за какво ви беше Таня...
Таня е приятелката от Русия, дошла в Родопите, която би могла да уреди отиването в Кавказ. В продължилия разговор-холизация се изясни, че Орфичес­кият клас ще бъде всъщност един камерен състав – всеки Ор­фически ученик ще владее инструмент. За З. се каза, че е нужно да владее от един до три инструмента  виртуоз­но, а останалите - “прилично” - като професионалист... Етер­ният ù двойник ще се вселява в инструментите – б.п.)

                   
Айсидора - едно от въплъщенията на Еурùнти

Един от последните  филми за нея е "Есенин" от 2005 г. на Игор Зайцев, по сценарий на Виталий Безруков. В ролята на Айсидора Дънкан – Шон Янг;
 в ролята на Сергей Есенин – Сергей Безруков.

СЪДЪРЖАНИЕ
/