Книга 16

19.ІІІ.127(1991)г.
Улма - Родопа

ВЕЛИКИЯТ ХАНУМАН
ЖЛО / ДРП
с допълнение, дадено по-късно – на 25.04.127(91)г.


Хануман е пръв приятел на Рама - полководец-маг с божествен произход, който е можел да се превръща в маймуна, котка и каквото още поиска. Така е помогнал да се освободи Сита - любимата на Рама – от пленничеството й на остров Ланка, похитена от злия демон Равана. Ние знаем, че Рама е едно от въплъщенията на Великия Учител, Който идва още като Кришна, Хермес Трисмегист, Зороастър, Христос, Боян Мага и пр.

9,25 ч.
            Работник на Делото на Критското Христово Братство в ранните християнски времена. Обиколил моретата с кораби на испанската армада. Спасил от робство със собствени средства стотици роби и робини. Направил много големи дарения на Мал­тийския орден. Спасил от смърт наказани 500 про­тестанта в ранна католическа Германия. Подготвил почвата на богомилството още преди появата му, в един Манихейски орден в Адриáтика. Виден четник в четата на Панайота и преводач на Трепетника и Ра­зумника. Колил е турци, и по тази причина сега трябва да си плати на турския народ. Трошил е ка­мъни за богатски къщи – и това е в сметката му...
          Поради любовта му към Бога и хората, нему се пада контакт със Словото и Делото и ново причас­тие.
          Това е досието ти, Лонарий. А сега – и нещо от Мене. (Не бива да се изненадваме: когато Елма говори в преизказно наклонение, той просто е изтеглил от акаша досието на някого и го възпроизвежда – б.п.). Името ти има две основни значения. Потърси понятието “лон” – и ще разбереш едното; другото означава: “Искра Божия от лоното на арийския дух”. Колкото и да е точно досието ти, там не е отбеля­зано, че ти бе първият приятел на Рама, с когото тръгнахте някога към Индия. Той бе твоят Бог и ку­мир, твоят Учител! Ти Го следваше навсякъде и се би с Него рамо до рамо с родовете на подлите. Ти имаше способността, подарена от Огнеликия, да се превръщаш в различни птици и животни. С този та­лант, ти успя да проникнеш на острова на Демона, който беше отвлякъл Сита. Той не усети как от джун­глата, в непристъпния му дворец се появи армия от маймуни, представящи се за обикновени обитатели на острова. Всъщност, това бяхте вие – елитната гвардия на Рама, под твое водачество. Това беше, преди всичко, драма от астралния свят, от която остана само мирис на легенда. Всичко, което се раз­рази тогава, бе първият опит на Небето да се от­вори канал за илухимно посвещение. Рама и Сита трябваше да представят "пиесата" на великата лю­бов между духа и душата и борбата за възвръщането на душата в обятията на духа. Полигамните рели­гии тогава поглъщаха огромната част от салмата на планетата, поради необузданите наслади, вой­ните, лова и жертвоприношенията. Рама пръв се опълчи на Черната Ложа чрез явно обявяване на ма­гическа война – в противен случай, Земята трябваше да умре още тогава. Арийската раса бе предопреде­лена да обърне токовете на пространството и да създаде модел за защита на единствената сродна душа. Орфей също се борú за Евридика, но на друго поле на Козирога – Балканите. Други бяха тогава времената, друг – процесът,други – методите. Ма­кар и бял, Рама имаше синя аура, понеже идваше от страната на Истината и беше въплъщение на Духа Божий по онова време, на ангелите “Сини Пламъци”. Следващия път в Индия той дойде с точно об­ратна полярност – син по кожа, а с бяла аура. Това бе Кришна, Който пръв проведе синтеза на алохимите с илухимите на Земята и се превърна сам в елохим. По тази причина, той имаше десетки хиляди жени, но една беше Негова Половина. Рама беше алохим, и по тази причина трябваше да срещне Сита -  половината си от илухимното царство. Преди тяхното съедине­ние, нямаше още възможност сам Бог да работи чрез Рама като велик Учител.
Така и вие, като си мис­лите за много обекти преди да сте срещнали сво­ята Сита, правите онова, което правят езичниците – астрални хареми. Ставате амазонки, ставате дъ­щери на Сафó – не искате да се обменяте със срод­ната си душа или сродна душа от другата поляр­ност. Затова трябва да бъдете отвлечени от "Рав­áна" на "остров Цейлон", където да ви ръфат демо­ните на тъмния универсум; или да паднете в преиз­поднята на Тракия, където да ви разкъсват с нокти и зъби менадите.
          Лонарий, ти беше също с Орфей – един от три­мата, които слязоха с Него в Родопа. Връзката ти с Родопа иде от тогава. Но ти не можа да се върнеш на Рила, понеже стана доброволна жертва – позволи на Родопа да те плени, заедно с Учителя, и остана там и след Неговото заминаване. Теб не те разкъ­саха, понеже взе няколко от робините на Родопа и започна да служиш на великата кауза, съвършено от­къснат от Агарта. Без Орфей, това беше самоу­бийство, понеже разбраха и другите – и настана вак­ханалия. Теб не можеха да разкъсат, понеже беше божество за тях, ала те се разкъсаха една друга, за да се домогнат до теб. Плачът и дивите им крясъци и досега потриса душата ти, но ти тогава не из­държа и се хвърли в Хебър само пет седмици след главата на Учителя. Тогава Той те въздигна на трон точно срещу Своята глава, на Лéсбос, за да ви­дят посветените Му жрици, че Мъжът не умира и че гаврата с Духа, предпочитаща партньорки, не е по­бедила. Моята глава не светеше, понеже Аз я бях отдавна напуснал, но ти целият светеше там срещу нея – видим за посветените жрици на Лесбос, които трябваше да се осъзнаят и да се върнат към слънче­вите култури – поклонение пред Духа и божествения Мъж.
          След като изкупиш кармата си към Турция, ти си свободен. Потърпи още малко! Съвършено пра­вилно си усетил необходимостта от примирение, саможертва и първенство на семейството. Това идва още от Рама. Съществото до тебе не е обикновено, а е една от богините на Родопа, с която ти подобри тогава тракийската раса. Не я огорчавай, тя е све­щена! Няма освобождаване от подобна връзка, по­неже тя, сама по себе си, е свободна, и ти не случайно си усещал колко държиш на нея и колко я обичаш. Се­гашното ви дете е един синтез на две култури, на два велики народа, които се побратимяват. От тво­ето внимание и търпение в момента зависи поведе­нието на мохамеданските народи! Те имат огромна мисия – мисия незавършена – и суфите трябва да ги поведат във вярната посока. Твоята скъпоценна приятелка и съпруга е от древен клон на суфичес­ката школа и по-добре от нея никой в момента не би могъл да реставрира суфизма в България. Тя трябва да научи перфектно арабски, да потъне в древни ръ­кописи и съчинения и да стане специалист по неосу­фическа ориенталистика. Тогава ще видиш какъв дух се крие в нея и защо тя се е стремяла така към теб! Ако ти я разбереш, а тя разбере голямата си мисия на Земята, вашата връзка няма скоро да се разт­рогне и ще има своя смисъл. Приеме ли твоя път, твоята чистота на адепт на Новото; обикне ли твоите приятели, на нея възлагам подготовката ви за мисия в Ориента още през следващата година. Смирна ви чака! Животът на огромни сторове моха­медани зависи сега от тази ви мисия! (Думата "сто­рове" е така в оригинала и не е обяснена – б.р.) Мохамед разбра Христа по-добре от престъпниците "христи­яни" на Никейския събор, и още много преди него ду­хът му работеше за правилното разбиране и прило­жение на християнството.
          Мохамед е божество, алохим от първа вели­чина, който е наистина пророк на Аллаха! Той е жив и моли Аллаха за правилно проникване на истинското християнство в исляма и на истинския ислям сред християните. Онова, което вършат браковете между мохамедани и християни, е неоценима помощ за Новото Човечество, а децата, родени от тях, са истинско съкровище! Те дават надежда, неосуфиз­мът и сродните му учения като бахаизма, джубра­низма и пр, да се сродят с Новото Слово на Елма и да потърсят пътища за разбиране на Учителя.
 Аз допуснах Турция като кармичен регулатор на хрис­тияните, само и само да се омекоти и усъвършенс­тва балканеца, кавказеца, византиеца и пр. Сега предстои свещена мисия на мохамеданите, в случай, че те я разберат и приложат правилно. Те трябва да издиктуват в оригинал учението на Бога за Чисто­тата и Любовта, понеже посветените християни не успяха да измъкнат оригиналите на писанията от ноктите на редактора.
          Кръстът без полумесеца е смърт! Полумесе­цът без кръста е вечна зависимост и плач! Знакът на Сатурн (кръст върху луна) в момента е сатанински знак – под­чинението на душата от плътта. При опитите ис­лямът да завладее или накаже "неверниците", луната идваше отгоре, а кръстът отдолу. Това е дру­гият вид Сатурн. Англичаните се разбираха с Ис­ляма и Индия, макар и обикновено користно, понеже техният знак – Юпитер - е само с едно кръгче в повече от източния Сатурн. Ето защо, синтезът на божествения, духовния и физическия свят трябва да се получи от единството между Посветените от слънчевите, земните и лунните народи. Това са го­леми тайни на ентокабалистиката, и Бог сега ра­боти усилено в тази насока. Уран, в настоящия кос­мически момент, е най-съвършеният синтез между лунните школи, школите на Петата раса и школите на Козерога, и се осъществява в народа, който е под неговото влияние  – Русия.
          И така, трябва много да ви говоря за азиатс­ките религии на Новата Луна и на Старата Луна, за култовете на кръста в земните на­роди, за слънчевите култури в Петата раса. Всичко това сега се синтезира съвършено в знака на Уран и затова ще Ме потърсите след броени години в Кав­каз. Един съвършен Орфически клас трябва да бъде [съставен] от основните религии и националности.
          Лонарий, Слънцето е твоята родина! Няма какво да говорим за далечна звезда. Твоята монада се роди на Слънцето преди 70 милиарда години, когато беше в 8-то измерение. Там живеят слънчевите чо­вечества, които са ненагледно красиви, дори и без физически коси. Това е нещо неописуемо и затова не си мисли, че не си прекрасен, когато си подобен на своите си!Протуберансите са истинските им коси и затова те излъчват светлина. Подобните на тебе са от една архангелска йерархия по линия на Агнето, затова са от най-кротките и смирените. Попитай най-близката си, съгласна ли е да няма война между исляма и другите вери, и да направите последен опит за общ живот в името на мира, но и даване на пълна свобода. Ако тя е съгласна, ще се подмлади неза­бавно.
25.ІV.127(1991)г. – 21,12 ч.
            -Защо се даде на Д. името "Лонарий", след като вече бе дадено на “Венно”?
          - Понеже това не са монадните им имена. Не съм ви казвал, че има повтарящи се космични имена, по­добни на вашите Ивановци, Петровци и пр. Ако има нещо общо между двамата, то е само по линия на това име. Обикновените Лонариевци са самотници. Те са способни на пробиви и титанични подвизи, но когато си гледат работата, малко ги е еня какво им е на другите. Инак потърсете понятието "лон" (има го в "Звездни приказки" – б.п.).
 Послеслов:
"Потърпи още малко!"... - Приятелят Д. също си замина неочаквано, сравнително млад. Той бе от плеядата приятели, за които имаше прогнози за ранно заминаване от този свят и на които в един момент бе предложено да сменят телата си, за да имат по-големи шансове да се родят наново с по-добра наследственост, в навечерието на Голямата Промяна. Шанс да се родят и израстнат около Учителя, когато дойде в Кавказ. Те се съгласиха. Те заслужиха това, понеже разпознаха и приеха Словото, съдействаха на Делото и Живота според силите си. На други също бе предложено, но те останаха на Земята доброволно и ще живеят много дълго, за да могат да завършат работата си. (б.п.).

   Край града на Лонарий се намира уникалната пещера "Снежанка". Тази снимка показва каква е ролята на някои личности и райони за обединението на противоположни космоси, души и учения, докато накрая се получат божествени сталактони. Елохимите са божествени "сталактони"  -  "Колоните на Новия Йерусалим".

СЪДЪРЖАНИЕ
/