Книга 16

17.ІІІ.127(1991)г.
Родопа

АДЪТ ПОД РОДОПА
ОРВ


10,08 -12,03 ч.
            1Може ли да се дадат обяснения за нещата, които се случиха с идването на А. и Е. вчера?
Х. без никакъв повод задава въпрос на А. какво ли би било, ако съществуваха някакви тъмни цивилизации, които да събират насилствено млякото на майките, както на живот­ните. Изненадана, А. отговоря, че преди седмица е сънувала точно такъв сън – майки, кърмещи малки деца, са събрани в една сграда, където им се отнемат децата, за да се използва млякото им...
2. Същия ден А. си мисли по непонятни причини за това, какви могат да бъдат влиянията на белия анцунг на х. В същия миг влиза х. и започна да говори за неблагоприятното влияние на двата зелени пентаграма, обърнати с върховете надолу на анцунга му, и за това, как биха могли те да се пре­махнат.
3. Рано тази сутрин, един от нас видя ярко блясване във вътрешното прозорче на вратата на колибата, още по тъмно, което няма откъде да дойде, тъй като в коридорчето, даже и денем, няма никаква светлина. Около час след това, съ­щият се качва при приятелите на горния етаж, които раз­вълнувано му съобщават за току-що излъченото предаване по радио Пловдив от името на някакво ново дружество “Сириус” (напр. за малината, че идела от там - нещо, което знаем от “Звездни приказки”. В същия миг екранът на загасения те­левизор проблясва силно и загасва. Специално се проверява, че телевизорът е изключен от мрежата.
4. Означава ли нещо и рисунката, която А. нарисува по същото време?
  5. Може ли да се отговори и на въпроса на х., какво му се е случило през нощта на 7 март, когато една невидима сила му е огъвала краката и ги е въртяла като гумени и той почувс­твал, че се намира на една педя от леглото си и може всеки момент да се изхлузи от тялото си?

1.Намирайки се в Улма - центърът на ясновселе­ната на вашата Земя, - вие естествено преживявате не само високата й мисия, но и тежките й проблеми от вековете. Адът съществува – съществува не само в света, но и под кората на Земята, където са го виждали и посещавали Посветените от всички времена. В ада също има цивилизации, от които по­ловината са човешки, а половината – съществата, наречени от вас “дяволи” – управителите на Ремон­тното Битие. Всички хора, които са живели само за себе си, за стомаха си и нисшите си страсти -  егоис­тично и вампирично, - насилвали са и са измъчвали ближните си, неминуемо попадат в тази неприятна зона след смъртта си, а също и приживе, по време на сън. Още приживе, плащането започва: престъпни­ците и престъпничките не винаги съзнават това, а когато го сънуват, наричат сънищата си “кошмари”.
Вие видяхте едно отделение на “Йорм” – наказа­телната зона на майките, които не са искали да кърмят децата си или са ги отбивали насила, за да се запази формата на гърдите им. Може да си херу­вим, може да си “Света Дева Мария” по образ и само­чувствие – ако ти си лишила рожбата си от 3 години кърмене, даже и когато млякото ти е спряло поради силно самовнушение, ти си осъдена да прекараш в “йорм” толкова време, колкото остава до трите го­дини. Само че уроците на Карма са много тънки: тук ти се дава да станеш пак майка, да имаш преизо­билно мляко в гърдите си и да обичаш детето си почти в транс, напълно обезумяла от привърза­ността си към него, с готовност да го кърмиш цяла вечност. И точно поради това, ония, плътоците, в един момент ви отнемат децата, затварят ви в обори за майки и започват да ви пият сами млякото, като го дават и на малките си. Черните цивилизации нямат мляко, понеже то е субстанция на ясновселе­ната, на същества с безсмъртни души. Те хранят малките си с кръв или, по-точно, с етера на кръвта, която те сами предизвикват да изтича от хората по хиляди различни начини. Ала те не са никак прости, понеже произхождат от най-интелигентното племе на Икло – повече от вашите учени и търговци - и са разбрали каква е силата на майчиното мляко и на хи­лядите видове човешки етер, произвиждан от раз­личните органи на човека. В ада е точно обрат­ното: най-богатите, най-учените, най-духовните на Земята, които са ползвали природата безогледно, стават добитък на дяволите в ада. Ползването на майчиното мляко е най-малкото нещастие там. Просто ще бъде много ужасно, ако ви опиша как в пъклените ферми се изваждат органите на хората и се произвеждат от тах различни пития, ястия, ле­карства, есенции и пр. за ползване на коренното на­селение там. Това нещо се извършва най-концентри­рано под Улма, т.е. Родопите, въпреки че висшата й мисия е хранила милиони години най-напредналите Посветени не само от Земята. Орфей виждаше всичко това, знаеше, че Родопа е богинята на това подземно церство, овладяла вече и повърхността. Вакханките и сатирите не бяха нищо друго, освен плод на творчеството на царица Родопа, пожелала да насели и Земята с кръвопийци. Името “Улма” е път към богинята от ясновселената, която обитава Ро­допите, но Родопа е онази нейна неизкупена проек­ция, която продължава да възпитава плебеите по Земята в духа на канибализма. За Небето месоядст­вото е чист канибализъм, понеже повечето месоядци остават на Земята за неопределени срокове в тя­лото на домашно животно. Ето защо, Родопа нито за миг не е преставала да пие кръв, поддържайки на­ционалните и световни традиции на месоядството, пиенето, адските песни и обичаи.
Ако ви обърнах вниманието по този впечатлил ви начин върху майките на човечеството, попадащи в работилницата “йорм”, то е понеже вие можете да им помогнете. Достатъчно е да пуснете в света идеята за тригодишното кърмене на рожби, заче­нати от хора на шестата и седмата раса, каквито има вече много по Земята. Повечето майки от но­вите поколения, които идват, ще възприемат с ра­дост идеята за въздържателството и вегетариан­ството и необходимостта от свободно майчинство, без досегашните родови традиции. Така вие ще изп­разните постепенно ада от майките, като добитък за млеконадой. Подлостта, магическата мощ на тъмната Родопа се състои и в това, че тя наиме­нува и цялата система от адски институции за из­купване и производство на адски продукти. Ако сме­ните името на това предприятие, магията ще се обезсили поне в този район. (Главният месокомбинат с разклонения в цяла България се казва "Родопа" – б.п.)
2.Поводът на втория проблем е повече от серио­зен, тъй като мисията на Т., която ти подари този анцунг, бе непременно да се внедри клон от рус­кото [... – в оригинала тук липсва дума – б.п.] в Братството, поради краха им по всички линии от 1984 год. насам. Доколко тя самата съзнава това, е въпрос, на който не искам да отговоря, но онези сили избраха горнището на анцунга с двата обърнати пентаграма с точно такава цел. То беше обработено по всички правила, независимо от това, Т. знае ли или не знае. Ремонтният елит в Русия и по целия свят е вбесен от първия случай в своята пла­нетна история, когато някой е могъл да им се опре. Пораженията им от тогава (84год.) досега е причи­ната за смяната на режима в Източна Европа и за обединението на народите.
Това, че точно тук осъзна обратното разположе­ние на пентаграмите, не е случайно. Просто, ще видиш как ще се изменят нещата, ако именно тук извършите контрамагия, която ще им дойде като гръм от ясно небе. Не си ли спомняш как Ц. ти го взе веднага - още първите дни - и ходú с него по Варна? Тя е с руски произход и Небето предвиди невъзможността на операторите да нанесат удар върху свои. Помните и реакцията на Т. Тук не става дума за степен на съзнателност и вина, а за факти. Важното е, че тя осъзна чий проводник бе, докато рисуваше образи без тема.
Сега казвам: никакви орязвания и боядисвания няма да спасят положението. В определен ден и час, който ще посоча, ще изгорите това горнище, с про­изнасяне на специални формули. Толкоз по въпроса. После ще слушате радио и ще четете вестници.
3.(Блясването през вратата) – Проява на небесно присъствие от пратеник на Улма. Предупреждение, че Улма не си играе, когато става дума за приложение и при­казки. На единия полюс – радост от срещата ви в този състав, а на другия – предупреждение за опас­ността от токовете на неизпълнението и на про­тивенето.
3. а) Влезте във връзка с това дружество.
4. По-ясно не може да бъде. Това е сълзата на яс­новселената от страданието на съществата в Улма и по целия свят. Обратната запетайка е знак на Луната, а обикновената – на Селена. Облачето над окото на Пралайя е нейната мечта Луната да се приведе в синхрон с Духа, т.е. салмата да не изос­тава от праната. Плаче не само Улма, но и Оридéл, по същата причина: личното взима връх над космич­ното. Това развали и времето.

Какъв е изходът от това положение?

- Сестрата отляво до нарисува допълнение под тази психограма - по вътрешен  усет, - за придаване на положителна насока. Това ще подейства на тъгата в атмосферата и може да подобри времето – опи­тайте си силата.
5. Хазяите на Родопа не понасят центрове на духовна светлина и се опитаха да те поуплашат. Това е проблем винаги за всеки Орфей, който няма Евридика зад гърба си. Сегашното слизане в Аида пак се увенча с успех: още една Евридика е изведена. На това се дължи мирът в Персия в деня на вашето ид­ване – въпреки дребните проблеми. Дребни проблеми – дребни нарушения на примирието...
Питайте още.

- Какво значи обърнатата единица върху свещената скала с розовото сияние(с наклонено ченгелче надясно)?

- Пан. Това е проекцията на Тот в етерната все­лена, или управителят на панвселената – Вечният Дух. Нормалната единица е символ на Тот, а тази – на конкретната му проекция като Пан в Улма. Вие по­паднахте на един от централните входове. Проекци­ите на лицата Божии в различните физически све­тове се означават с огледално обърнати цифри, по­неже такава е симетрията на света и антисвета. Ето защо, арабските народи са свързани с панвселе­ната, подобно на Африка и Египет. Единицата, която знаете - нейното индийско изображение - не отговаря на Хол, който е Бог, Цялото, а е знак на Тот – имаги­нерната единица. Само че има панимагинерна еди­ница – същата, която видяхте и за която питате. Двете единици, съединени, дават М – името на Ми­ровата Душа, на Майката, материята и Мира. Тоест, мирът е възможен на всички полета само при обеди­нението на Тот с Великата Разумна Природа. Съе­динят ли се двете единици в М, това означава обе­динение на Оридéй с Улма и победа на Доброто на Земята. Обърне ли се този знак обратно, се полу­чава западната буква “W”, която показва залеза на Запада – потъпкването на природата от приуми­ците на индивида.
Панимагинерната Единица наистина означва вход към едно от посолствата на Оридел в Улма. Съществува едно тройно “м” при влагането на “л” между двете единици (има се предвид "л"-то като колибка – обратното на латинското "v" - б.п.). Това ще дойде в азбуката на шестата раса, когато Оридел, Евридика и Улма намерят общ език. Фонетичното ще звучи като ме­кото “м” (мь). Както виждате, това е “трифтонг”, образуван от “м”, “и”, “ъ” – шанс за обединение на три школи на Балканите – Източната, Западната и Балканската.
(Следва знак накрая на посланието – кръгче със стрелки в посока наляво. Ключът се върти по посока на часовнико­вата стрелка – обратно на досегашната практика, - което е знак, че това, за което се говори, се пуска в действие, но ще има и разрушения на стари форми – б.х.)

13,45 ч.
-    За значението на втората рисунка?

Капката на Доброто се приема от вълнúте на Улма. Правилното приемане на Тот ражда спект­рите на Радостта и Живота. Напълно когато се реши проблемата, а не частично и спорадично, Улма ще просветне от небе и щастие.
Христос в женско одеяние на Земята става от "Елма" на "Улма" - т.е., ако някой приеме милостта и са­можертвата на природен план, става Христов поб­ратим в панвселената. Тогава той ще получи достъп до Живата Вода. В Родопите се е запазил Първоиз­точникът на Живота, и който пие от него, може да се подмлади моментално.


"Родопчанка" от Веселин Вакрилов, фрагмент от Леонардовата картина "Леда и лебедът", и Омна,

 малко преди да дойде в Родопите през 1991 година и да изиграе важна роля. Години след това творчеството й ще покори целия свят! С Омна дойдоха и други прекрасни и прелестни момичета и момчета, които взеха живо участие в приказните преживявания в планината на Орфей и Евридика.

Кой би дръзнал да каже, че българките
 от двете страни на легендарната Леда имат по-малко Леонардови усмивки от нея?...

(Омна обаче настоя да не се разпространяват нейни снимки...)

СЪДЪРЖАНИЕ
/