Книга 16

10.ІІІ.127(1991)г.
Родопите

СЕДЕМДЕСЕТ КВИНТИЛИОНА ИСТИНИ

ЖЛО/СНН


Бил Мартин – Възнесение. Един съвременен Микеланджело и Доре!
21,10 ч.
          Царствен дух от звездата Наран в съзвездието Риби!
          Опитът на Наран е опит на архангелско поле. Шеметни осияния се вливат от всички страни на На­ран – Звездата на Възхищението! Степента на въз­хищение от Абсолютната Истина, на жаждата за свобода у Наран е непостижима за никоя друга звезда в космоса. Затова там съществува мярка за Истина, която е неизменен еталон. Писано е и ви е казано, че Истината е наполовина субективна и наполовина – абсолютно обективна; че няма такава Универсална Истина, която да е обща за всички същества в Би­тието, ако тя не ги среща в Любов, разбирателство и хармония. Печална действителност, която сблъс­ква две или повече субективни истини, няма нищо общо с Истината. Божествената Истина се отли­чава с благост в погледа и общуването, а Наран се отличава с постоянното напрежение на атомите й да съвместява разнородните истини. Тази необикновена звезда има проекция в мозъка на напредналите чове­чества като особен орган, подобен на хипофизата, който отговаря за съвместяването на истините и на всички съответни органи и системи. Без този най-велик Божествен импулс, съществуването на единен организъм е немислимо.
          Вие също сте органи на Космическия Човек, но сте загубили визуална представа за връзката по­между си и нямате плодородно съзнание. Същест­вата в третото измерение, особено в 13-та сфера, в която сте все още всички вие, са с безплодно, а не плодородно съзнание. За да се роди плод, необходим е импулс от звездата Наран – от "наранфизата", ка­зано не само фигуративно. Това е импулс за съвмес­тяване на несъвместими истини, за да започнат блуждаещите клетки да се организират в единна тъкан, орган или система, в един плод. Наранното съзнание изключва сблъскването на субективните истини, онеистиняването на чуждата истина. Наран намира мястото на всяка от 70-те квинтилиона ис­тини, които образуват настоящия Космически Човек.
          Ето защо, архангелите на Наран, които са нався­къде, имат вътрешна необходимост да оправ­дават всяка истина, носеща лъч или корен от съот­ветната монада. Същевременно, Наран е безмилос­тна към истиноподобните съчинения, които нямат безсмъртно начало. Затова лицата на архангелите са колкото прекрасни, толкова и строги: те плам­тят от любов, когато усещат истина, и сияят от правда, когато се натъкнат на лъжа.
          В своите 1003 въплъщения и прераждания на ня­колко места в този звезден остров, ти се научи почти съвършено да отличаваш лъжата от исти­ната и да браниш свободата на съществата и на своята кристална същност. От шест прераждания насам, начиная с Каталония и последния път в Ир­ландия, твоят дух прави усилие да попадне на ме­ката вълнá на Наран – родната ти звезда. Тази мека вълнá досега се изявява в душата ти като милосър­дие към живите същества и най-фин усет към кра­сотата. В още няколко живота се очертава матема­тически да се върнеш окончателно в Наран, вече станала полиада. Това може да стане и за 18 години, още сега, в случай, че се посветиш на непрестанна медитация върху висшата същност на Наран и на душевни упражнения за нейното приложение.
          Ето, пред очите на Небето е една твоя трога­телна любов, която сне много чисто същество на Земята през миналия век в Ирландия. Това е сегаш­ната Лена, която беше пратена пак при теб като момче от най-северната част на Острова, но тогава вълнúте ти го отнеха и ти не можа да го прежалиш, отивайки си 2 години след него. Стратегията на Не­бето е да ви свързва кръвно или интимно с невинни или много виновни същества, за да бъдат уроците ярки и паметни. Премине ли чувството за истина чертата на мекотата – отнемат ви невинните ан­гели; спадне ли чувството за милосърдие под лини­ята на истината, внедряват ви дявол в къщата. Ко­гато искат да ви индивидуализират, вие трябва да се борите с лоши роднини и връзки; а когато искат да ви смекчат, привързват ви към ангели и после ви ги отнемат.
          В беседите съм казвал, че ангелите не могат да търпят силно пеене, викане, висок говор – направо ги издухвате на гигантски разстояния и в други из­мерения. Това има отношение към астралните ан­гели. Обаче ангелите в умствения свят се ужасяват от вашето шумно мислене, от негативните ви и ос­три оценки, които експлодират в менталното поле като бомби. Колкото и да е точна оценката, дори и само помислена, ако тя е метафизическа, т.е. нега­тивна, експлозията е неминуема и разрушенията – на големи разстояния. Когато оценката е положи­телна, т.е. диалектична, мисълта ви се превръща в музика и започват да прииждат ангели от умствения свят. Докато не сме станали добри, налага се някои жертвени ангели с особена чувствителност да се раждат в рода ни или да стават много близки на сърцето ни, за да видим с очите си какво става с тях, когато мисълта ни не е музика и палим бомби в пространството.
          Със своето дълбоко благородство и чисто сърце ти успя да изведеш стотици души към свет­лината през вековете, понеже ти пя, писа, рисува и говори от името на Абсолютната Истина и в сияни­ето на Божествената Светлина. От последния път носиш пробудено коренче на топлината, което сега ще пусне силно разклонение и ще подаде стрък над земята. Ти ще станеш толкова топла, колкото и светла, и ще носиш плодовете на Наран във всички сърца и души, които обичаш. Огромният шанс да от­гледаш в обятията си едно изключително близко същество, което пак е дошло при тебе, за да се при­юти в тишината на твоето милосърдие, сега е на­пълно реален – понеже ти се докопа до истината за любовта и любовта на истината и свързването на разкъсаните нишки не е невъзможно за духа ти. Понеже всички задачи, поставени пред него през вековете, ти си ги решавала блестящо.
          ЗИН, ОРЗИН, ОРОЗИН!
         Полетът нагоре да моли за полет надолу! В двата пóлета е животът и безсмъртието.

СЪДЪРЖАНИЕ
/