Книга 16

14.І.127(1991)г.
София - Изгрев

ВРЕМЕ ЗА ПРЕМЕНЯВАНЕ14,30 - 16,10 ч.
Учителят съм. Т.е. Аз съм пак Христос, но сега говоря от универсалната Си същност. Напредна времето, много неща се промениха, силите са съвсем в друго разположение. Синът час по час хлопа на вратите на всички, а повечето пак си правят ог­лушки. Срамно е така – нас ни познават по всички краища на Вселената, а тука всеки се е затворил, стиска своите парцалки и не дава туй, що му е да­дено даром от горе! Сърмените премени, с които се родихте, носите стръвно без сваляне и те се впиха в душите ви, сърмата стана на нищо! Много сте неп­риятни наглед! Съществата, обичащи скромно, скромно се и събличат, за да опазят дрехите на Баща си за по-дълго; а освен това пременяват най-чинно своите премени, когато Небето поиска от тях да ходят някъде. Това има не само пряк, но и седмо­рен смисъл. Премените на душата са седем и човек трябва да е много чутък да пременява себе си при всеки повей на Духа, понеже само с едни одежди не може да се живее дълго.
          Вие сега не можете да се пременявате, понеже свиквате с нещата и си ги пазите, ала не разбирате, че премяната от Отца се сменя периодично, и за всяко нещо сроковете са различни.
          Сега ще ви говоря как се пременяват учениците на Благия - ония, които са смирени и кротки подобно на агънца, и по този причина те са свободни да жи­веят по всички мирове, където поискат. Да пременя­ваш душата си в различни одежди, значи да можеш да излизаш свободно от едно тяло и да влизаш свободно в друго. Това не е средство за рождение, а начин за просторни осиявания на множество същества в Би­тието от вашето радостно присъствие в техните обвивки. Много ангели съществуват точно така - и минутите, секундите, дните, когато усещате, че летите и ви се вие свят от простор и от щастие, се дължат тъкмо на такива гости.
          Време е вече и вие да пробудите нестихващата холическа жажда да се преодевате в различни тела, а не да стоите само в свойта тъмница. Скитници по звездите – ето какви сте родени да бъдете вие! Сега сте пред прага на това великолепно събитие, когато се извъртяват мюоните на телата ви под влиянието на Новото Небе, което ще напъстри просторите над главите ви с омайности и багрени хубости. 13-ата сфера премина! Това беше Морето от Азове, което срина предишната красота на Все­лената и застана между вас и нея – потънахте в сянката му, наречена "Нокта". Ноктите на мюон­ното падение се извиха вътре в самите ви атоми и заклещиха с милиарди кукички душите ви вътре, в плът непрогледна.
 Падението на повечето ангели се състои в това, че те не приеха Закона на Пременяването, а се съблазниха от творението на Сатаната – влиза­нето в едно несменяемо тяло от раждането до смъртта. Точно тогава стана онова, което се на­рича "грехопадение". Пралайя не се съгласи със сво­бодата на първия алохим да подложи експеримен­тите си на проверка, понеже знаеше, че вътре са заключени множество живи монади и че ще трябва да се премине през сянката на Нокта. Съществата, ко­ито се поддадоха на изкушението, направиха съдбо­носна грешка, но кралството на Сатаната същест­вува само внея сянка. Скитниците, номадите, пъту­ващите народи се опитват да се измъкнат от нок­тите на мюонното прещракване и затова сред тях, а също сред пътешествениците, особено сред моря­ците, се срещат много повече пътешественици из звездите, отколкото между заседналите народи.
            Сега обаче вие вече излизате. Новото положе­ние на Слънчевата система, която изскача вече из облака на въглеродното съзнание, ще отключи ду­шите на готовите за полети, разширявания и сво­бодни вселявания.
          Всеки може да се наслаждава на безброй све­тове, ако има някого, с когото да се обича. Същест­вата, които сте обикнали на Земята, туй вече го знаете, са тук само проективно – тялото нищо не значи. Та като се научиш да си преобличаш душата в различни домове, различни симпатии, различни прия­телства, ти ще привикнеш отрано на онова разно­образие, което ви очаква съвсем наскоро.
          Туй, което говоря за образуване на мюонно тяло, е една епоха по-нататък. Тя ще изисква точно обратното – да можеш да останеш на едно място. Мюонното тяло се образува от корен, който излиза от централния ултрамюон на планетата. Всички същества, определени да живеят на една планета, имат такъв мюонен корен, и той именно привлича душите им към тази планета и към тялото, в което са се въплътили.
          Преди обаче попадането в нова почва, има пе­риод на реене из небесата. Това се съвпада с VІ-та раса на сегашното човечество, която ще бъде силно хостонна, прелитаща от цвят на цвят в полята и градините на Всевишния. Съществата на реките небесни - хостонните ангели - сега ще се изсипят с небивала мощ в Слънчевата система и още 5 звездни системи, които предстои да излязат пред вас иззад Морето от Азове. Всичко, което сте заграбили или от което мислите, че зависи живота ви, ще бъде из­тръгнато от вашето подсъзнание, заедно с девите от ада, които съществуват само в мрака.
          Пременно се пременете! Думите “непременно” и "трябва" са думи от падението на човечеството – "непременно" значи да не се пременяваш, да се пред­ставяш за същество на "волята", което не пременява сърцето си, ума си, душата си в живите одежди, изп­ращани от Слънцето всякоя сутрин, в тайнството на изгревния час. Ония символи, които вие виждате при изгрев слънце, не са само лично послание на Хо - Съществото-Звезда - към всеки ученик от слънче­вите школи, но и пратки с магическа сила. Ако вие сте готови да се разсъблечете от старата кожа – предишното послание, важащо за предишния ден, за вчерашния ден; ако сте го изпълнили, а не само запи­сали в тефтерчето си или нарисували с възхищение, то в новия ден Бог ще ви прати нови преживявания и нови обстоятелства, с нови души и по нови пътища!

            Но мюонният човек е закован, просто занитен за леглото и къщата си, и с мъка се придвижва до местоработата си – ето какъв е диапазонът на не­говия мюонен корен! Ако може, той си урежда на­домна работа вкъщи или си прави ателие, от което излиза само до хлебарницата или млекарницата. Това е немислимо при новите условия! Сега вие ще бъдете вдигнати като вихрушка и ще се озовете със съзнанието си в съвършено нови светове. Някои ще се изплашат, някои ще бъдат в делириум, някои ще почнат да пеят, други ще крещят от радост и щас­тие, религиозните ще се молят с плач покъртите­лен; поетите ще се наситят най-после след дълго­вековното затворничество; а художниците и музи­кантите ще оставят четки и инструменти и ще гледат и слушат смаяни, без да помръднат. Тогава, именно, всеки от вас ще може да се премества нап­раво, само в един миг, в тялото на всеки, с който се е обичал на Земята, понеже истинското тяло на всеки, безсмъртното, се намира на неговата пла­нета, в неговото слънце, свят, микрообител.

          Приемете ли обичта към всички и обмяната с всички, вие сте вече наполовина прекрачили междата на VІ-та раса е сте стъпили в един свят от дъги и ухания, от разцъфнали песни на славеи и симфонии от съзерцания! Да тръгнеш през поля и рътлини, да прекосиш бърда, пещери и росни морави, да се кате­риш по топли морени и да слизаш от тъмни чукари, за да отидеш от едно място на друго, от един прия­тел при друг, от една обител към друга – ето сми­сълът на живота и пътеката на Безсмъртието: средството за вечна младост и ромонът на космич­ното щастие! Не станете ли напълно предани на душата си, вие не ще можете да летите като пти­ците и да витаете с блясъка на глухарчето над про­пасти и върхари.

          Работа на едно място се разрешава само през зимата; а ето - Вечната Пролет е вече на прага ви! Сломете кривите зараствания на вашия мюонен ко­рен, понеже вашите привързаности са дело на тъм­ните деви, на мюонидите. Истинските мюонни чо­веци са в състояние да се пръсват на всички страни и да се освобождават за пременяване в одеждите на всяко същество от Трите Вселени, когато им се прииска разнообразие. Така и любовта на едного вие ще изпитвате, плътно вселил се в него, а той ще си мисли, че сам обича своите осияни.
          Сам никога никой не обича! Ако не сте пробу­дили поне една душа в космоса, която да дойде и да се премени в одеждите на вашето тяло, вие никога не щяхте да се замайвате от блаженство и осияние. Колкото повече души са във вас, толкова по-силно е преживяването. Росна е обичта и пресърмено преоб­лечена, когато се скитате по звездите и пъти­щата...
          САН, ОСАН, ОСИОСАН!

          Временните замени по обители започнаха!

СЪДЪРЖАНИЕ
/